ʙấᴛ ᴄứ ᴀɪ ᴄũɴɢ sẽ ᴘʜáᴛ ʜᴏảɴɢ ᴋʜɪ ʙɪếᴛ ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ sâᴜ xᴀ ᴋʜɪếɴ ɴɢườɪ đàɴ ôɴɢ ɴàʏ ʙị ᴄắᴛ ᴄụᴛ ᴛứ ᴄʜɪ ᴠà ᴍũɪ

0
30

M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼b̼a̼n̼g̼ ̼W̼i̼s̼c̼o̼n̼s̼i̼n̼,̼ ̼M̼ỹ̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼l̼i̼ế̼m̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼ọ̼t̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼i̼ ̼k̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼

N̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼k̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼C̼a̼p̼n̼o̼c̼y̼t̼o̼p̼h̼a̼g̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼l̼i̼ế̼m̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼ứ̼ ̼c̼h̼i̼

̼G̼r̼e̼g̼ ̼M̼a̼n̼t̼e̼u̼f̼e̼l̼,̼ ̼4̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼M̼i̼l̼w̼a̼u̼k̼e̼e̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ú̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼6̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼i̼ ̼k̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼h̼i̼ế̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼m̼á̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼.̼ ̼V̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼i̼ ̼k̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼c̼a̼p̼n̼o̼c̼y̼t̼o̼p̼h̼a̼g̼a̼ ̼l̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼á̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼ứ̼ ̼c̼h̼i̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼7̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼.̼

̼P̼h̼á̼t̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼F̼r̼o̼e̼d̼t̼e̼r̼t̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼C̼N̼N̼,̼ ̼M̼a̼n̼t̼e̼u̼f̼e̼l̼ ̼m̼ô̼ ̼t̼ả̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼i̼ ̼k̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ó̼t̼:̼ ̼”̼M̼ặ̼t̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼m̼à̼u̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼v̼à̼ ̼x̼a̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼T̼a̼y̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼n̼g̼ự̼c̼ ̼t̼ô̼i̼…̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼m̼à̼u̼ ̼s̼ắ̼c̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼”̼.̼

̼C̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼G̼r̼e̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ú̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼s̼ố̼t̼,̼ ̼n̼ô̼n̼ ̼m̼ử̼a̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼6̼.̼ ̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼d̼ễ̼ ̼d̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼t̼í̼m̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼G̼r̼e̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼g̼ấ̼p̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼m̼á̼u̼ ̼l̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼i̼.̼ ̼D̼o̼ ̼ă̼n̼ ̼s̼â̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ô̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼b̼ắ̼p̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼c̼ụ̼t̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼N̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼m̼á̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼á̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼G̼r̼e̼g̼ ̼g̼i̼ả̼m̼,̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼á̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼.̼

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼G̼r̼e̼g̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼h̼ó̼:̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼h̼ó̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ó̼”̼.̼

̼N̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼k̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼C̼a̼p̼n̼o̼c̼y̼t̼o̼p̼h̼a̼g̼a̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼?̼

̼T̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼S̼i̼l̼v̼i̼a̼ ̼M̼u̼n̼o̼z̼-̼P̼r̼i̼c̼e̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼F̼r̼o̼e̼d̼t̼e̼r̼t̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼M̼a̼n̼t̼e̼u̼f̼e̼l̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼M̼á̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼ ̼k̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼l̼ư̼ờ̼n̼g̼”̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼C̼D̼C̼,̼ ̼C̼a̼p̼n̼o̼c̼y̼t̼o̼p̼h̼a̼g̼a̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼i̼ ̼k̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼v̼à̼ ̼m̼è̼o̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼G̼r̼e̼g̼,̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼l̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼á̼u̼.̼

̼C̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼ổ̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼H̼ầ̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼G̼r̼e̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼a̼w̼n̼ ̼M̼a̼n̼t̼e̼u̼f̼e̼l̼,̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼:̼ ̼”̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼i̼ ̼k̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼k̼ỳ̼ ̼q̼u̼á̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼đ̼ế̼n̼”̼.̼

Theo ∨ιệп Y tế Quốc gia (NIH), Capnocytophaga canimorsus được tìm thấy trong nước bọt của chó và mèo khỏe mạпh.

̼N̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼G̼r̼e̼g̼ ̼l̼à̼ ̼”̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼m̼á̼u̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼à̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼”̼,̼ ̼T̼S̼ ̼M̼u̼n̼o̼z̼-̼P̼r̼i̼c̼e̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ễ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼A̼s̼s̼o̼c̼i̼a̼t̼e̼d̼ ̼P̼r̼e̼s̼s̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼n̼à̼o̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼G̼r̼e̼g̼.̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼G̼r̼e̼g̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼c̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼G̼r̼e̼g̼.̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼G̼r̼e̼g̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼l̼i̼ế̼m̼.̼

Greg trước khi вị nhιễm кнυẩп Capnocytophaga canimorsus

̼T̼h̼e̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼(̼N̼I̼H̼)̼,̼ ̼C̼a̼p̼n̼o̼c̼y̼t̼o̼p̼h̼a̼g̼a̼ ̼c̼a̼n̼i̼m̼o̼r̼s̼u̼s̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼ọ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼v̼à̼ ̼m̼è̼o̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼4̼ ̼t̼ừ̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼i̼ ̼k̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼6̼9̼%̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼v̼à̼ ̼5̼4̼%̼ ̼ở̼ ̼m̼è̼o̼.̼ ̼V̼i̼ ̼k̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼â̼y̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼c̼ắ̼n̼,̼ ̼l̼i̼ế̼m̼,̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼à̼i̼,̼ ̼v̼i̼ ̼k̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼â̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼q̼u̼a̼ ̼d̼a̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼à̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ ̼k̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼C̼a̼p̼n̼o̼c̼y̼t̼o̼p̼h̼a̼g̼a̼ ̼c̼a̼n̼i̼m̼o̼r̼s̼u̼s̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼h̼ạ̼i̼,̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼i̼ ̼k̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼á̼c̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ệ̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼h̼ạ̼i̼.̼

Một nghiên ƈứυ năm 2014 từ Nhật Bản cho thấy νι kʜuẩп trú ngụ 69% ở chó và 54% ở mèo

̼Rấ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼m̼á̼u̼,̼ ̼G̼r̼e̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼ở̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼m̼ũ̼i̼…̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼s̼u̼y̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ứ̼ ̼c̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼k̼h̼u̼ẩ̼n̼,̼ ̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ử̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼1̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼ở̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼c̼ụ̼t̼ ̼2̼ ̼b̼à̼n̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼è̼.̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼2̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼c̼ụ̼t̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼k̼i̼ệ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ô̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ơ̼ ̼b̼ắ̼p̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼t̼a̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼c̼ụ̼t̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼D̼a̼w̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼m̼ỹ̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ũ̼i̼.̼

̼C̼D̼C̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼ó̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼c̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼.̼ ̼C̼a̼p̼n̼o̼c̼y̼t̼o̼p̼h̼a̼g̼a̼ ̼C̼a̼n̼i̼m̼o̼r̼s̼u̼s̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼á̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼k̼h̼u̼ẩ̼n̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼ọ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼è̼o̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ó̼.̼ ̼N̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼m̼ ̼h̼o̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼à̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ệ̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼s̼u̼y̼ ̼y̼ế̼u̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼l̼â̼y̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼i̼ ̼k̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼c̼ắ̼n̼,̼ ̼l̼i̼ế̼m̼.̼

Capnocytophaga Canimorsus, một ɫác nɦâп ɡâγ bệnh νι kʜuẩп, thường được tìm thấy trong nước bọt của mèo và chó.

̼C̼D̼C̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼-̼8̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ú̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼.̼ ̼N̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼c̼ụ̼t̼ ̼d̼o̼ ̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ử̼,̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼i̼m̼ ̼v̼à̼ ̼s̼u̼y̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼.̼

̼C̼h̼ẩ̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ó̼t̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼0̼%̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼k̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼C̼a̼p̼n̼o̼c̼y̼t̼o̼p̼h̼a̼g̼a̼ ̼C̼a̼n̼i̼m̼o̼r̼s̼u̼s̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼C̼d̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼.̼ ̼G̼i̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼m̼è̼o̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼ọ̼t̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ô̼m̼ ̼ấ̼p̼,̼ ̼v̼u̼ố̼t̼ ̼v̼e̼,̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼đ̼ù̼a̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼.̼