𝐗𝐎́𝐓 𝐗𝐀: “Gần 3 tháng nay anh không về nhà thăm vợ con” Đồng chí Nguyễn Văn Nguyên “ra đi мãι мãι ” trong đêm trực chốt.

0
357

Đồng chí: Nguyễn Văn Nguyên SN 1984. Cấp bậc: Đại Úy.
Địa chỉ: Phú Bình, Long Khánh. Anh là chiê’n sĩ tuyến đầu chống d.ị.ch, hơn 2 tháng nay anh đã vất vả với công việc đến nỗi không có thời gian về thăm vợ con, lao tâm, lao lực quá đến giấc ngủ cũng còn mộ.ng mị.

Và sáng qua trong giấc ngủ chưa tròn đó, cơn đ.ột q.uỵ ập tới, anh đã mãi mãi ra đi.

Mong anh hãy an nghỉ… Long Khánh và đồng đội luôn tự hào về anh – một cán bộ, chiê’n sĩ Công An luôn giữ vững phẩm chất, đạo đức.

Nguồn: Jet Nguyễn

Hᴜ̛́ᴀ đᴜ̛ᴀ ᴠᴏ̛̣ đɪ ᴋʜ.ᴀ́ᴍ ᴛʜ.ᴀɪ, Tʀᴜɴɢ ᴜ́ʏ CSGT ʙ.ɪ̣ ǫ.ᴜᴀ́ɪ x.ᴇ̂́ ᴛ.ᴏ̂ɴɢ C.H.Ế.T ᴋʜɪ đᴀɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴠᴜ̣

Ảnh minh họa

Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴋʜɪ đɪ ʟᴀ̀ᴍ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴠᴜ̣ ᴠᴀ̀ ʙɪ̣ ᴛ.ᴏ̂ɴɢ ᴛ.ᴜ̛̉ ᴠ.ᴏɴɢ, Tʀᴜɴɢ ᴜ́ʏ CSGT Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Pʜᴀ̣ᴍ Tʜᴀ̀ɴʜ Nʜᴀ̂ɴ ᴅᴜ̛̣ đɪ̣ɴʜ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠᴏ̛̣ ᴛʀᴇ̉ đɪ ᴋʜᴀ́ᴍ ᴛʜ.ᴀɪ. Sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ sɪ̃ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛʀᴇ̉ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ʜɪᴇ̂̀ɴ ʟᴀ̀ɴʜ ʜʏ sɪɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ʟᴜ́ᴄ ʟᴀ̀ᴍ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴠᴜ̣, ʙᴏ̉ ʟᴀ̣ɪ đᴜ̛́ᴀ ᴄᴏɴ ᴍᴏ̛́ɪ đᴀɴɢ ʜɪ̀ɴʜ ʜᴀ̀ɪ ᴛʀᴏɴɢ ʙᴜ̣ɴɢ ᴍᴇ̣ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴅᴜ̛ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ᴄ ᴛʜ.ᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, đ.ᴀᴜ x.ᴏ́ᴛ.

Dᴜ̛̣ đɪ̣ɴʜ ᴅᴀɴɢ ᴅᴏ̛̉

Nɢᴀ̀ʏ 5/1, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ sɪɴʜ sᴏ̂́ɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴄᴏɴ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴʜᴏ̉ ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ ᴀ̂́ᴘ 4, xᴀ̃ Xᴜᴀ̂ɴ Tʜᴏ̛́ɪ Tʜᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Hᴏ́ᴄ Mᴏ̂ɴ, TP.HCM ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄʜᴜ̛ᴀ ɴɢᴜᴏ̂ɪ ɴɢᴏᴀɪ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ sᴜ̛̣ ʀᴀ đɪ ᴄᴜ̉ᴀ Tʀᴜɴɢ ᴜ́ʏ CSGT Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Pʜᴀ̣ᴍ Tʜᴀ̀ɴʜ Nʜᴀ̂ɴ. Nɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ đᴀ̂ʏ ᴠᴀ̂̃ɴ ʙᴀ̀ɴ ᴛᴀ́ɴ, ᴛɪᴇ̂́ᴄ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴀɴʜ ᴄᴀ́ɴ ʙᴏ̣̂ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ đᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ̀ɴ ʀᴀ̂́ᴛ ᴛʀᴇ̉ đᴀ̃ ᴠᴏ̣̂ɪ ʀᴀ đɪ ᴋʜɪ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴋɪ̣ᴘ ɴʜɪ̀ɴ ᴍᴀ̣̆ᴛ đᴜ̛́ᴀ ᴄᴏɴ đᴀ̂̀ᴜ ʟᴏ̀ɴɢ.

Mᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ Tʀᴜɴɢ ᴜ́ʏ Tʜᴀ̀ɴʜ Nʜᴀ̂ɴ ᴛᴀ̂ᴍ sᴜ̛̣ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢᴀ̣̂ᴍ ɴɢᴜ̀ɪ ʀᴀ̆̀ɴɢ, Nʜᴀ̂ɴ ʀᴀ đɪ đᴇ̂̉ ʟᴀ̣ɪ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴅᴜ̛̣ đɪ̣ɴʜ ᴄᴏ̀ɴ ᴅᴀɴɢ ᴅᴏ̛̉. “Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ɴɢᴀ̀ʏ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ đ.ᴀᴜ ʟ.ᴏ̀ɴɢ, Nʜᴀ̂ɴ ᴠᴀ̀ ᴠᴏ̛̣ ʙᴀ̀ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴀᴜ đɪ̣ɴʜ ʜᴏ̂ᴍ ɴᴀʏ (5/1) sᴇ̃ đɪ ᴋʜᴀ́ᴍ ᴛʜ.ᴀɪ. Vᴏ̛̣ ɴʜᴀ̂ɴ đᴀɴɢ ᴍᴀɴɢ ᴛʜ.ᴀɪ ᴏ̛̉ ᴛʜᴀ́ɴɢ ᴛʜᴜ̛́ ɴᴀ̆ᴍ. Lᴀ̂̀ɴ đᴀ̂̀ᴜ ʟᴀ̀ᴍ ᴄʜᴀ ᴍᴇ̣, ʜᴀɪ đᴜ̛́ᴀ ᴠᴜɪ ᴠᴀ̀ ʜᴏ̂̀ɪ ʜᴏ̣̂ᴘ ʟᴀ̆́ᴍ. Cᴀ̉ ʜᴀɪ ᴄᴜ̛́ ʟᴏ ʟᴀ̆́ɴɢ, ʙᴏ̂̀ɴ ᴄʜᴏ̂̀ɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴɪᴇ̂̀ᴍ ʜᴀ̣ɴʜ ᴘʜᴜ́ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ sᴀ̆́ᴘ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʟᴀ̀ᴍ ᴄʜᴀ ᴍᴇ̣. Tʜᴇ̂́ ᴍᴀ̀ Nʜᴀ̂ɴ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴋɪ̣ᴘ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ đᴀ̃ ᴠᴏ̣̂ɪ ʀᴀ đɪ…”, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉.

Cᴜ̃ɴɢ ᴛʜᴇᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ, sᴀᴜ ᴋʜɪ ʟᴀ̣̂ᴘ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ, Tʀᴜɴɢ ᴜ́ʏ Nʜᴀ̂ɴ ʀᴀ ᴏ̛̉ ʀɪᴇ̂ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢᴏ̂ɪ ɴʜᴀ̀ ᴄᴏ́ ᴅɪᴇ̣̂ɴ ᴛɪ́ᴄʜ ᴋʜɪᴇ̂ᴍ ᴛᴏ̂́ɴ ʜᴏ̛ɴ ᴄᴀ̆ɴ ɴʜᴀ̀ ɴᴏ̛ɪ đᴀ̣̆ᴛ ʟɪɴʜ ᴄᴜ̛̃ᴜ ᴀɴʜ ᴠᴜ̛̀ᴀ ʀᴏ̂̀ɪ. Đᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ ᴄᴀ̆ɴ ɴʜᴀ̀ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ ᴍᴇ̣ Nʜᴀ̂ɴ. Sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴠɪ̣ ᴄᴀ́ɴ ʙᴏ̣̂ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛʀᴇ̉ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ǫᴜᴀ đᴏ̛̀ɪ, ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ đɪ̣ɴʜ ʟᴀ̂́ʏ ɴɢᴏ̂ɪ ɴʜᴀ̀ ɴᴀ̀ʏ đᴇ̂̉ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʟᴏ đ.ᴀ́ᴍ ᴛ.ᴀɴɢ ᴄʜᴏ ᴀɴʜ ᴠɪ̀ ʀᴏ̣̂ɴɢ ʀᴀ̃ɪ ʜᴏ̛ɴ ɴɢᴏ̂ɪ ɴʜᴀ̀ ʀɪᴇ̂ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴀɴʜ ᴏ̛̉ ɢᴀ̂̀ɴ đᴏ́.

Nɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ đɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ᴋʜɪ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴛɪɴ Tʀᴜɴɢ ᴜ́ʏ Nʜᴀ̂ɴ đᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴏ̣̂ᴛ ʜʏ sɪɴʜ, ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̃ đᴇ̂́ɴ ʙᴀ̀ʏ ᴛᴏ̉ ɴᴏ̂̃ɪ ᴛɪᴇ̂́ᴄ ᴛʜ.ᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴛɪᴇ̂̃ɴ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ᴀɴʜ. Cʜɪ̉ ᴄᴏ́ ɴɢᴏ̂ɪ ɴʜᴀ̀ ɴᴀ̀ʏ ᴍᴏ̛́ɪ đᴜ̉ ᴅɪᴇ̣̂ɴ ᴛɪ́ᴄʜ đᴇ̂̉ đᴏ́ɴ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴅᴏ̀ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴇ̂́ɴ ᴛɪᴇ̂̃ɴ ᴄʜᴀ̂ɴ ᴀɴʜ ᴠᴇ̂̀ ɴᴏ̛ɪ ᴀɴ ɴɢʜɪ̉ ᴄᴜᴏ̂́ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ.

Tʀᴀᴏ đᴏ̂̉ɪ ᴠᴏ̛́ɪ PV, ᴏ̂ɴɢ B.Đ.C., 55 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ɴɢᴜ̣ ᴀ̂́ᴘ 4, xᴀ̃ Xᴜᴀ̂ɴ Tʜᴏ̛́ɪ Tʜᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ᴛᴜ̛̀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴇ̂́ɴ ɴᴀʏ, Tʀᴜɴɢ ᴜ́ʏ Nʜᴀ̂ɴ ʟᴜᴏ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʟᴏ̀ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴀ̂́ᴘ. Dᴏ đᴏ́, ᴋʜɪ ɴɢʜᴇ ᴛɪɴ ʙᴜᴏ̂̀ɴ ɴᴀ̀ʏ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ đɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴅᴜ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴛʜɪ́ᴄʜ ᴄᴜ̃ɴɢ đᴇ̂́ɴ ᴛʜᴀ̆́ᴘ ɴʜᴀɴɢ ᴛɪᴇ̂̃ɴ đᴜ̛ᴀ ᴀɴʜ.

Ôɴɢ C. ɴᴏ́ɪ: “Tᴜ̛̀ ᴋʜɪ ᴄᴏ̀ɴ ɴʜᴏ̉, Nʜᴀ̂ɴ ʜᴀʏ ǫᴜᴀ ɴʜᴀ̀ ᴛᴏ̂ɪ ᴄʜᴏ̛ɪ. Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, Nʜᴀ̂ɴ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋɪᴇ̣̂ᴍ ʟᴏ̛̀ɪ ɴᴇ̂ɴ ɪ́ᴛ ɴᴏ́ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ʜᴏ̛ɴ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ đᴜ̛́ᴀ ᴛʀᴇ̉ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴛʀᴀɴɢ ʟᴜ̛́ᴀ. Dᴜ̀ ᴠᴀ̣̂ʏ, ᴄʜᴀ́ᴜ Nʜᴀ̂ɴ ʀᴀ̂́ᴛ ʟᴇ̂̃ ᴘʜᴇ́ᴘ, ɢᴀ̣̆ᴘ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟᴏ̛́ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴀ̂́ᴘ, Nʜᴀ̂ɴ đᴇ̂̀ᴜ ᴛʜᴜ̛ᴀ ɢᴜ̛̉ɪ. Tᴜ̛̀ ɴʜᴏ̉ đᴇ̂́ɴ ᴋʜɪ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄᴏ̛ đᴏ̣̂ɴɢ ʀᴏ̂̀ɪ sᴀɴɢ CSGT ᴏ̛̉ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Hᴏ́ᴄ Mᴏ̂ɴ, Nʜᴀ̂ɴ ᴄʜᴜ̛ᴀ ʟᴀ̀ᴍ ᴍ.ᴀ̂́ᴛ ʟᴏ̀ɴɢ ᴀɪ ʙᴀᴏ ɢɪᴏ̛̀. Kʜɪ ɴɢʜᴇ ᴛɪɴ ᴄʜᴀ́ᴜ Nʜᴀ̂ɴ ᴍ.ᴀ̂́ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ʟᴜ́ᴄ ʟᴀ̀ᴍ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠᴜ̣, ᴛᴏ̂ɪ đ.ᴀᴜ x.ᴏ́ᴛ ᴠᴏ̂ ᴄᴜ̀ɴɢ.

Nᴏ̂̃ɪ đ.ᴀᴜ ɴʜᴀ̂ɴ đᴏ̂ɪ

Tʜᴇᴏ ᴛɪ̀ᴍ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ᴄᴜ̉ᴀ PV, Tʀᴜɴɢ ᴜ́ʏ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Pʜᴀ̣ᴍ Tʜᴀ̀ɴʜ Nʜᴀ̂ɴ sɪɴʜ ʀᴀ ᴛʀᴏɴɢ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴄᴏ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴀɴʜ ᴄʜɪ̣ ᴇᴍ. Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴋʜɪ ᴛʀᴏ̛̉ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ sɪ̃ CSGT, ᴀɴʜ ᴄᴏ́ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ʜᴏᴀ̣ᴛ đᴏ̣̂ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ Cᴏ̛ đᴏ̣̂ɴɢ TP.HCM. Ở ᴠɪ̣ ᴛʀɪ́, ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴠᴜ̣ ɴᴀ̀ᴏ, ᴀɴʜ ᴄᴜ̃ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴛʀᴇ̂ɴ đᴀ́ɴʜ ɢɪᴀ́ ʟᴀ̀ ᴄᴀ́ɴ ʙᴏ̣̂ ᴍᴀ̂̃ɴ ᴄᴀ́ɴ, ᴛᴀ̣̂ɴ ᴛᴀ̂ᴍ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ.

Kʜᴀ̆̉ɴɢ đɪ̣ɴʜ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴛʀᴇ̂ɴ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴀ̃ɴʜ đᴀ̣ᴏ ᴄᴜ̉ᴀ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Hᴏ́ᴄ Mᴏ̂ɴ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ: “Tᴀ̣ɪ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ, đᴏ̂̀ɴɢ ᴄʜɪ́ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Pʜᴀ̣ᴍ Tʜᴀ̀ɴʜ Nʜᴀ̂ɴ ʟᴜᴏ̂ɴ ʜᴏ̀ᴀ đᴏ̂̀ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ đᴏ̂̀ɴɢ ᴄʜɪ́, đᴏ̂̀ɴɢ đᴏ̣̂ɪ. Tʀᴏɴɢ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ, đᴏ̂̀ɴɢ ᴄʜɪ́ Nʜᴀ̂ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ʜᴇ̂́ᴛ sᴜ̛́ᴄ ᴛᴀ̣̂ɴ ᴛᴀ̂ᴍ. Mᴏ̂̃ɪ ᴋʜɪ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɢɪᴀᴏ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴠᴜ̣, đᴏ̂̀ɴɢ ᴄʜɪ́ ʟᴜᴏ̂ɴ ɴᴏ̂̃ ʟᴜ̛̣ᴄ ʜᴇ̂́ᴛ ʟᴏ̀ɴɢ đᴇ̂̉ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ”.

Nʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ đɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ đᴇ̂́ɴ ᴠɪᴇ̂́ɴɢ, ᴛɪᴇ̂̃ɴ đᴜ̛ᴀ ᴀɴʜ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ʜᴏ̣ ʀᴀ̂́ᴛ xᴜ́ᴄ đᴏ̣̂ɴɢ ᴠᴀ̀ x.ᴏ́ᴛ x.ᴀ ᴋʜɪ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴋɪᴇ̂́ɴ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴄʜᴀ ᴍᴇ̣ ᴠᴀ̀ ᴠᴏ̛̣ ᴀɴʜ ᴋʜᴏ́ᴄ ɴɢᴀ̂́ᴛ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ʟɪɴʜ ᴄᴜ̛̃ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ǫᴜᴀ́ ᴄᴏ̂́. Nʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, đᴀ̂ʏ đᴀ̃ ʟᴀ̀ ʟᴀ̂̀ɴ ᴛʜᴜ̛́ ʜᴀɪ ᴏ̂ɴɢ Vᴀ̀ɴɢ ʜᴜ̛́ɴɢ ᴄʜɪ̣ᴜ ɴᴏ̂̃ɪ đ.ᴀᴜ ᴠɪ̃ɴʜ ᴠɪᴇ̂̃ɴ ᴍᴀ̂́ᴛ đɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ.

Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́, ᴏ̂ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ đᴀᴜ đᴏ̛́ɴ ᴄʜɪ̣ᴜ ᴄᴀ̉ɴʜ “ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̂̀ᴜ ʙᴀ̣ᴄ ᴛɪᴇ̂̃ɴ ᴋᴇ̉ đᴀ̂̀ᴜ xᴀɴʜ” ᴋʜɪ ᴍᴀ̂́ᴛ đᴜ̛́ᴀ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ᴠɪ̀ ᴛ.ᴀɪ ɴ.ᴀ̣ɴ ɢɪ.ᴀᴏ ᴛʜ.ᴏ̂ɴɢ. “Aɴʜ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴋʜɪ ᴄᴏ̀ɴ ʀᴀ̂́ᴛ ᴛʀᴇ̉ ᴠɪ̀ ᴛ.ᴀɪ ɴ.ᴀ̣ɴ ɢɪ.ᴀᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ. Lᴜ́ᴄ đᴏ́, ᴏ̂ɴɢ Vᴀ̀ɴɢ ᴠᴏ̂ ᴄᴜ̀ɴɢ đ.ᴀᴜ đ.ᴏ̛́ɴ. Bᴀ̂ʏ ɢɪᴏ̛̀, ᴏ̂ɴɢ ʟᴀ̣ɪ ᴛʜᴇ̂ᴍ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴀ̂̀ɴ đ.ᴀᴜ ᴛʜ.ᴜ̛ᴏ̛ɴɢ. Cʜᴜ̛́ɴɢ ᴋɪᴇ̂́ɴ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴀ̂́ʏ, ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴅᴜ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴀ̀ ʜᴏ̣ ʜᴀ̀ɴɢ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴛʜɪ́ᴄʜ ᴄᴜ̃ɴɢ xᴏ́ᴛ xᴀ ᴛʜᴀʏ ᴄʜᴏ ᴏ̂ɴɢ”, ᴏ̂ɴɢ C. ᴄʜɪᴀ sᴇ̉.

Tʀᴏɴɢ ᴋʜɪ đᴏ́, ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ đᴇ̂́ɴ ᴄʜɪᴀ ʙᴜᴏ̂̀ɴ ᴄᴜ̀ɴɢ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ʟᴀ̣ɪ ᴛᴏ̉ ʀᴀ ᴀ́ɪ ɴɢᴀ̣ɪ, ʟᴏ ʟᴀ̆́ɴɢ ᴠᴀ̀ xᴏ́ᴛ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄʜᴏ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ᴛʀᴇ̉ ʟᴀ̀ ᴠᴏ̛̣ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ǫᴜᴀ́ ᴄᴏ̂́. Nʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ᴛʀᴇ̉ ᴠᴏ̂́ɴ ᴅɪ̃ sᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏ̉ᴇ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛᴏ̂́ᴛ. Tʀᴏɴɢ ʟᴜ́ᴄ đᴀɴɢ ᴍᴀɴɢ ᴛʜ.ᴀɪ ᴏ̛̉ ᴛʜᴀ́ɴɢ ᴛʜᴜ̛́ ɴᴀ̆ᴍ ʟᴀ̣ɪ ʜᴜ̛́ɴɢ ᴄʜɪ̣ᴜ ɴᴏ̂̃ɪ ᴍ.ᴀ̂́ᴛ ᴍ.ᴀ́ᴛ ǫᴜᴀ́ ʟᴏ̛́ɴ. Kʜɪ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴛɪɴ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴍᴀ̂́ᴛ, ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ᴛʀᴇ̉ ᴄʜɪ̉ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴋʜ.ᴏ́ᴄ ɴɢ.ᴀ̂́ᴛ, ɢᴏ̣ɪ ᴛᴇ̂ɴ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ.

“Nʜᴀ̂ɴ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴠᴏ̛̣ ʟᴀ̆́ᴍ ɴᴇ̂ɴ ᴋʜɪ ᴠᴏ̛̣ ᴄᴏ́ ᴛʜ.ᴀɪ, Nʜᴀ̂ɴ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴀ̀ɴɢ ʏᴇ̂ᴜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴄʜᴜᴏ̣̂ɴɢ ʜᴇ̂́ᴛ ᴍᴜ̛̣ᴄ. Bᴀ̂ʏ ɢɪᴏ̛̀ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ɴʜᴜ̛ ᴛʜᴇ̂́, ɴɪᴇ̂̀ᴍ đᴀᴜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ ᴀ̂́ʏ ᴅᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴʜᴜ̛ ɴʜᴀ̂ɴ ʟᴇ̂ɴ ɢᴀ̂́ᴘ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̂̀ɴ. Cᴜ̛́ ɴɢʜɪ̃ đᴇ̂́ɴ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ đᴜ̛́ᴀ ᴄᴏɴ ᴄᴏ̀ɴ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴋɪ̣ᴘ ʀᴀ đᴏ̛̀ɪ đᴀ̃ ᴍᴏ̂̀ ᴄᴏ̂ɪ ᴄʜᴀ ᴍᴀ̀ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴀ̂̀ᴍ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴍᴀ̆́ᴛ. Hᴏ̂ᴍ ɴɢʜᴇ ᴛɪɴ Nʜᴀ̂ɴ ᴍ.ᴀ̂́ᴛ, ᴠᴏ̛̣ Nʜᴀ̂ɴ đ.ᴀᴜ đ.ᴏ̛́ɴ, ᴋʜ.ᴏ́ᴄ ᴅᴜ̛̃ ʟᴀ̆́ᴍ. Cʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ʟᴏ ʟᴀ̆́ɴɢ ᴄʜᴏ sᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏ̉ᴇ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ ᴀ̂́ʏ ᴠᴀ̀ đᴜ̛́ᴀ ʙᴇ́ ʟᴀ̆́ᴍ. Cʜɪ̉ ᴍᴏɴɢ ᴄᴏ̂ ᴀ̂́ʏ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴍᴇ̃ đᴇ̂̉ ᴠᴜ̛ᴏ̛̣ᴛ ǫᴜᴀ ɴᴏ̂̃ɪ đ.ᴀᴜ ɴᴀ̀ʏ”, ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ Tʀᴜɴɢ ᴜ́ʏ Nʜᴀ̂ɴ xᴜ́ᴄ đᴏ̣̂ɴɢ ɴᴏ́ɪ.

NÓNG: 37 người đi rừng mất liên lạc trong bão, rút toàn bộ công nhân thủy điện Rào Trăng 3

Huyện Nam Đông, Thừa Thiên Huế đang tìm mọi cách liên lạc với 37 người đi rừng bị mất liên lạc trùng thời điểm bão số 5 gây ảnh hưởng đến đất liền. UBND huyện Phong Điền cũng đã chỉ đạo Công ty Thủy điện Rào Trăng 3, Rào Trăng 4 cho rút toàn bộ công nhân để đảm bảo an toàn.

Trên báo Tuổi Trẻ, thông tin với phóng viên sáng 12/9, ông Lê Thanh Hồ – phó chủ tịch huyện Nam Đông cho biết, đang tìm mọi cách gọi cho 37 người dân đi rừng làm rẫy đang mất liên lạc.

Nhóm người này chủ yếu sống ở xã Hương Phú và xã Thượng Quảng (huyện Nam Đông), đã vào rừng làm rẫy vào nhiều ngày trước.

Ông Lê Thanh Hồ cho biết, bão số 5 (hiện đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới) chỉ gây mưa nhỏ trên địa bàn, nên khả năng cao 37 người trên đi vào khu vực không có sóng điện thoại nên chưa thể liên lạc được. “Huyện đang cùng gia đình tìm mọi cách liên lạc với bà con”, ông nói.

Ảnh chụp màn hình Công Lý.

Trước đó, hoàn lưu bão số 5 gây mưa lớn kèm gió giật mạnh khiến 29 ngôi nhà ở huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế) tốc mái. Một số nơi trên địa bàn huyện Phong Điền cũng bị ngập cục bộ, gây khó khăn cho lực lượng y tế đi lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 những nơi ghi nhận có ca nhiễm dương tính. Đến sáng 12/9, những nơi bị ngập đã rút hết nước.

UBND huyện Phong Điền cũng đã yêu cầu Công ty thủy điện Rào Trăng 3, Rào Trăng 4 cho rút toàn bộ công nhân thi công thủy điện Rào Trăng 3 để đảm bảo an toàn, chỉ để lại các công nhân vận hành tại Nhà máy Rào Trăng 4.

Tỉnh này cũng đã yêu cầu thủy điện A Lưới và đập A Lin B1 xả nước điều tiết để đảm bảo an toàn hồ đập. Do ảnh hưởng của bão số 5, tỉnh đã di dời hơn 7.000 hộ dân đến nơi an toàn.

Nguồn : daikynguyen