1̼0̼ ̼S̼ự̼ ̼T̼h̼ậ̼t̼ ̼T̼h̼ú̼ ̼V̼ị̼ ̼V̼ề̼ ̼V̼e̼g̼e̼t̼a̼,̼ ̼C̼h̼à̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼ử̼ ̼S̼a̼y̼i̼a̼n̼ ̼Đ̼ầ̼y̼ ̼K̼i̼ê̼u̼ ̼H̼ã̼n̼h̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼D̼r̼a̼g̼o̼n̼ ̼B̼a̼l̼l̼

0
323

C̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼S̼o̼n̼g̼o̼k̼u̼,̼ ̼V̼e̼g̼e̼t̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼r̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼D̼r̼a̼g̼o̼n̼ ̼B̼a̼l̼l̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼f̼a̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼r̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼V̼e̼g̼e̼t̼a̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼G̼o̼k̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼“̼a̼n̼h̼ ̼K̼h̼ỉ̼”̼ ̼q̼u̼á̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼m̼ỹ̼.̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼e̼r̼i̼e̼s̼ ̼D̼r̼a̼g̼o̼n̼ ̼B̼a̼l̼l̼,̼ ̼V̼e̼g̼e̼t̼a̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼t̼ử̼ ̼k̼i̼ê̼u̼ ̼h̼ã̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼t̼r̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼S̼a̼i̼y̼a̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼â̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼S̼a̼i̼y̼a̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼á̼ ̼h̼ủ̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼ậ̼m̼ ̼đ̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼u̼ố̼t̼ ̼c̼a̼y̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼F̼i̼d̼e̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼Đ̼ế̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼h̼ù̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼V̼e̼g̼e̼t̼a̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼ù̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ạ̼o̼ ̼m̼ạ̼n̼,̼ ̼n̼g̼ô̼n̼g̼ ̼c̼u̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼t̼h̼ù̼ ̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼â̼u̼ ̼t̼h̼ẳ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼t̼i̼m̼ ̼t̼h̼u̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼t̼.̼

D̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼1̼0̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼v̼ị̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼t̼ử̼ ̼S̼a̼i̼y̼a̼n̼ ̼V̼e̼g̼e̼t̼a̼:̼

10.̼ ̼V̼e̼g̼e̼t̼a̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼T̼a̼r̼b̼l̼e̼

10 sự thật thú vị về Vegeta, chàng Hoàng tử Sayian đầy kiêu hãnh trong Dragon Ball - Ảnh 4.

D̼r̼a̼g̼o̼n̼ ̼B̼a̼l̼l̼ ̼Z̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼í̼t̼ ̼b̼ộ̼ ̼a̼n̼i̼m̼e̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼.̼ ̼Đ̼i̼ể̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼G̼o̼k̼u̼ ̼-̼ ̼R̼a̼d̼i̼t̼z̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ã̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼e̼g̼e̼t̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼D̼r̼a̼g̼o̼n̼ ̼B̼a̼l̼l̼:̼ ̼Y̼o̼!̼ ̼S̼o̼n̼ ̼G̼o̼k̼u̼ ̼a̼n̼d̼ ̼H̼i̼s̼ ̼F̼r̼i̼e̼n̼d̼s̼ ̼R̼e̼t̼u̼r̼n̼!̼!̼

E̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼e̼g̼e̼t̼a̼ ̼l̼à̼ ̼T̼a̼r̼b̼l̼e̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼S̼a̼i̼y̼a̼n̼ ̼h̼i̼ế̼m̼ ̼h̼o̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ó̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼F̼r̼i̼e̼z̼a̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ư̼ ̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼

9.̼ ̼V̼e̼g̼e̼t̼a̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼G̼o̼k̼u̼

10 sự thật thú vị về Vegeta, chàng Hoàng tử Sayian đầy kiêu hãnh trong Dragon Ball - Ảnh 1.

B̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼G̼o̼k̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼V̼e̼g̼e̼t̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼K̼a̼k̼a̼r̼o̼t̼ ̼đ̼â̼u̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼ở̼ ̼S̼a̼g̼a̼ ̼S̼a̼i̼y̼a̼n̼,̼ ̼G̼o̼k̼u̼ ̼á̼p̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼V̼e̼g̼e̼t̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼t̼ử̼ ̼s̼a̼i̼y̼a̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼G̼r̼e̼a̼t̼ ̼A̼p̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼S̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼S̼a̼g̼a̼ ̼B̼u̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼á̼n̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼õ̼ ̼a̼i̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼t̼h̼u̼a̼.̼

8.̼ ̼V̼e̼g̼e̼t̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼G̼i̼n̼y̼u̼

10 sự thật thú vị về Vegeta, chàng Hoàng tử Sayian đầy kiêu hãnh trong Dragon Ball - Ảnh 2.

G̼o̼k̼u̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ỡ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ả̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼V̼e̼g̼e̼t̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼b̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼,̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼t̼i̼m̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼đ̼á̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼a̼g̼a̼ ̼N̼a̼m̼e̼k̼,̼ ̼V̼e̼g̼e̼t̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼h̼ạ̼ ̼s̼á̼t̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼G̼i̼n̼y̼u̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼u̼ệ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼F̼r̼i̼e̼z̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼đ̼ậ̼u̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼s̼e̼n̼z̼u̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼G̼i̼n̼y̼u̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ế̼c̼h̼.̼

S̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼e̼r̼i̼e̼s̼ ̼D̼r̼a̼g̼o̼n̼ ̼B̼a̼l̼l̼ ̼S̼u̼p̼e̼r̼,̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼V̼e̼g̼e̼t̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼G̼i̼n̼y̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼a̼g̼o̼m̼a̼.̼

7.̼ ̼V̼e̼g̼e̼t̼a̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼i̼n̼g̼ ̼S̼a̼i̼y̼a̼n̼,̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼t̼ử̼ ̼s̼a̼i̼y̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼s̼a̼i̼y̼a̼n̼

10 sự thật thú vị về Vegeta, chàng Hoàng tử Sayian đầy kiêu hãnh trong Dragon Ball - Ảnh 3.

H̼a̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼V̼e̼g̼e̼t̼a̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼.̼ ̼V̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼S̼a̼i̼y̼a̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ọ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼D̼r̼a̼g̼o̼n̼ ̼B̼a̼l̼l̼ ̼G̼T̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼d̼u̼ệ̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼V̼e̼g̼e̼t̼a̼ ̼J̼r̼.̼

6̼.̼ ̼Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼V̼e̼g̼e̼t̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼G̼o̼k̼u̼

10 sự thật thú vị về Vegeta, chàng Hoàng tử Sayian đầy kiêu hãnh trong Dragon Ball - Ảnh 5.

V̼e̼g̼e̼t̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼,̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ì̼ ̼a̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼”̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼k̼i̼ế̼p̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼G̼o̼k̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼ư̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼d̼ạ̼y̼.̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼à̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼s̼ứ̼ ̼W̼h̼i̼s̼ ̼r̼è̼n̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ở̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼B̼e̼r̼r̼u̼s̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼V̼e̼g̼e̼t̼s̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼G̼o̼k̼u̼.̼

5̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼v̼ờ̼i̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼V̼e̼g̼e̼t̼a̼

10 sự thật thú vị về Vegeta, chàng Hoàng tử Sayian đầy kiêu hãnh trong Dragon Ball - Ảnh 6.

Â̼m̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼h̼ấ̼p̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼D̼r̼a̼g̼o̼n̼ ̼B̼a̼l̼l̼ ̼Z̼ ̼v̼à̼ ̼V̼e̼g̼e̼t̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼e̼g̼e̼t̼a̼ ̼”̼H̼e̼l̼l̼’̼s̼ ̼B̼e̼l̼l̼s̼”̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼u̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼T̼h̼ứ̼ ̼2̼,̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼V̼e̼g̼e̼t̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼S̼u̼p̼e̼r̼ ̼S̼a̼i̼y̼a̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼u̼ ̼D̼B̼Z̼ ̼p̼h̼ổ̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼

4̼.̼ ̼V̼e̼g̼e̼t̼a̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼c̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼S̼a̼i̼y̼a̼n̼

10 sự thật thú vị về Vegeta, chàng Hoàng tử Sayian đầy kiêu hãnh trong Dragon Ball - Ảnh 7.

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼S̼a̼i̼y̼a̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ó̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ẽ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼,̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼V̼e̼g̼e̼t̼a̼,̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼n̼à̼o̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼(̼d̼ù̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼đ̼ậ̼u̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼s̼e̼n̼z̼u̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼D̼e̼n̼d̼e̼)̼.̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼F̼r̼i̼e̼z̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼e̼k̼,̼ ̼V̼e̼g̼e̼t̼a̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼K̼r̼i̼l̼l̼i̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼D̼e̼n̼d̼e̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ẽ̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼

3̼.̼ ̼V̼e̼g̼e̼t̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼ă̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼i̼n̼h̼

10 sự thật thú vị về Vegeta, chàng Hoàng tử Sayian đầy kiêu hãnh trong Dragon Ball - Ảnh 8.

Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼â̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼V̼e̼g̼e̼t̼a̼ ̼v̼à̼ ̼N̼a̼p̼p̼a̼s̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼F̼r̼i̼e̼z̼a̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼â̼m̼ ̼l̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼à̼n̼ ̼s̼á̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼x̼a̼ ̼x̼ô̼i̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼V̼e̼g̼e̼t̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼k̼i̼a̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ử̼a̼.̼

2̼.̼ ̼V̼e̼g̼e̼t̼a̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼S̼u̼p̼e̼r̼ ̼S̼a̼i̼y̼a̼n̼ ̼B̼l̼u̼e̼ ̼E̼v̼o̼l̼v̼e̼d̼

10 sự thật thú vị về Vegeta, chàng Hoàng tử Sayian đầy kiêu hãnh trong Dragon Ball - Ảnh 9.

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼e̼r̼i̼e̼s̼ ̼D̼r̼a̼g̼o̼n̼ ̼B̼a̼l̼l̼ ̼S̼u̼p̼e̼r̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼G̼o̼k̼u̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼V̼e̼g̼e̼t̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ă̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼đ̼ộ̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼S̼u̼p̼e̼r̼ ̼S̼a̼i̼y̼a̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼t̼ử̼ ̼S̼a̼i̼y̼a̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼S̼u̼p̼e̼r̼ ̼S̼a̼i̼y̼a̼n̼ ̼B̼l̼u̼e̼ ̼E̼v̼o̼l̼v̼e̼d̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼S̼u̼p̼e̼r̼ ̼S̼a̼i̼y̼a̼n̼ ̼B̼l̼u̼e̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ử̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼S̼u̼p̼e̼r̼ ̼S̼a̼i̼y̼a̼n̼ ̼B̼l̼u̼e̼ ̼K̼a̼i̼o̼-̼k̼e̼n̼.̼

1̼.̼ ̼V̼e̼g̼e̼t̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼S̼u̼p̼e̼r̼ ̼S̼a̼i̼y̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼-̼ ̼Y̼a̼m̼o̼s̼h̼i̼

10 sự thật thú vị về Vegeta, chàng Hoàng tử Sayian đầy kiêu hãnh trong Dragon Ball - Ảnh 10.

C̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ớ̼,̼ ̼V̼e̼g̼e̼t̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼”̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼S̼a̼i̼y̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼”̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼0̼0̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼B̼a̼t̼t̼l̼e̼ ̼o̼f̼ ̼G̼o̼d̼s̼,̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼S̼a̼i̼y̼a̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼Y̼a̼m̼o̼s̼h̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼S̼a̼i̼y̼a̼n̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼S̼u̼p̼e̼r̼ ̼S̼a̼i̼y̼a̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼S̼a̼i̼y̼a̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼.̼ ̼P̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼t̼ộ̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼Y̼a̼m̼o̼s̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼S̼u̼p̼e̼r̼ ̼S̼a̼i̼y̼a̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼.̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼Y̼a̼m̼o̼s̼h̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼c̼ũ̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼S̼a̼i̼y̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼”̼n̼g̼h̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼”̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼K̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼S̼u̼p̼e̼r̼ ̼S̼a̼i̼y̼a̼n̼ ̼G̼o̼d̼.̼ ̼G̼o̼k̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼S̼u̼p̼e̼r̼ ̼S̼a̼i̼y̼a̼n̼ ̼G̼o̼d̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼D̼r̼a̼g̼o̼n̼ ̼B̼a̼l̼l̼ ̼S̼u̼p̼e̼r̼.̼

C̼ó̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼,̼ ̼c̼á̼i̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Y̼a̼m̼o̼s̼h̼i̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼V̼e̼g̼e̼t̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼t̼ử̼ ̼s̼a̼i̼y̼a̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼d̼u̼ệ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼”̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼S̼a̼i̼y̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼”̼.̼