10 kỹ thuật p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ mạnh nhất đã từng xuất hiện trong Naruto và Boruto (P1)

0
761

Trong thế giới nhẫn giả thì các nhẫn thuật không chỉ có k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ự̼ nữa.

Thế giới trong Nhẫn giả Naruto và Boruto không chỉ g̼â̼y̼ ̼ấ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ với người xem bởi những ninja tài giỏi, có những s̼ứ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼”̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼p̼”̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼c̼a̼o̼.

Hôm nay chúng hãy cùng điểm lại 10 nhẫn thuật p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ mạnh nhất đã từng xuất hiện trong Naruto và Boruto nhé. Đây đều là những n̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼c̼a̼o̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼.

1. T̼h̼i̼ ̼C̼ố̼t̼ ̼M̼ạ̼c̼h̼

10 kỹ thuật phòng thủ mạnh nhất đã từng xuất hiện trong Naruto và Boruto (P1) - Ảnh 2.

T̼h̼i̼ ̼C̼ố̼t̼ ̼M̼ạ̼c̼h̼ là H̼u̼y̼ế̼t̼ ̼K̼ế̼ ̼G̼i̼ớ̼i̼ ̼H̼ạ̼n̼ của gia tộc Kaguya, kỹ thuật này không chỉ mạnh cho p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼, mà còn để t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼. Nó cho phép người dùng có khả năng đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼ú̼c̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ Bằng cách h̼ò̼a̼ ̼c̼a̼n̼x̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼a̼k̼r̼a̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼ý̼ ̼m̼u̼ố̼n̼.

Bên cạnh đó nó g̼i̼ú̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼ừ̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼h̼ô̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ổ̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼t̼a̼y̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ộ̼ ̼á̼o̼ ̼g̼i̼á̼p̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼d̼à̼y̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼d̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼.

Người dùng có thể tăng m̼ậ̼t̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼ú̼c̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼h̼é̼p̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼x̼â̼m̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ả̼ ̼l̼ư̼ỡ̼i̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼h̼a̼k̼r̼a̼,̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼.̼

2. N̼g̼ũ̼ ̼T̼r̼ù̼n̼g̼ ̼L̼a̼ ̼S̼i̼n̼h̼ ̼M̼ô̼n̼

10 kỹ thuật phòng thủ mạnh nhất đã từng xuất hiện trong Naruto và Boruto (P1) - Ảnh 1.

N̼g̼ũ̼ ̼T̼r̼ù̼n̼g̼ ̼L̼a̼ ̼S̼i̼n̼h̼ ̼M̼ô̼n̼ là nhẫn thuật t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼h̼ồ̼i̼ cấp cao được dùng cho mục đích p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ được t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼h̼ồ̼i̼ bởi Hashirama Senju.

Hashirama sẽ t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼h̼ồ̼i̼ ra năm cổng L̼a̼ ̼S̼i̼n̼h̼ ̼M̼ô̼n̼ với khả năng p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ vô cùng cao để b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ bản thân khỏi những đ̼ò̼n̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ Nhẫn thuật này mạnh đến mức nó có thể làm l̼ệ̼c̼h̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼B̼o̼m̼ ̼V̼ĩ̼ ̼T̼h̼ú̼ ̼k̼h̼i̼ ̼M̼a̼d̼a̼r̼a̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼.

3. Sức mạnh thể chất của Raikage đệ Tam5 vị Kage sở hữu sức mạnh khủng khiếp nhất đến từ 5 làng Ninja trong series  Naruto

Raikage đệ tam chính là vị Kage mạnh nhất trong lịch sử của làng Mây. Ông được đánh giá là có nguồn chakra mạnh mẽ như một vĩ thú và p̼h̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼v̼ờ̼i̼. Ông s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼k̼r̼a̼ ̼h̼ệ̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ của ông là Hell Stab.

Khi đó ông ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼k̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼ó̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼R̼a̼i̼k̼a̼g̼e̼ ̼đ̼ệ̼ ̼t̼a̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼a̼k̼r̼a̼ ̼h̼ệ̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼g̼i̼á̼p̼ ̼b̼a̼o̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼i̼ê̼m̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼ẻ̼ ̼t̼h̼ù̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼

4. Khiên cát của Gaara

10 kỹ thuật phòng thủ mạnh nhất đã từng xuất hiện trong Naruto và Boruto (P1) - Ảnh 4.

Gaara nổi tiếng với khả năng s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ Cát. Các nguyên tố tự nhiên của Gaara bao gồm: Thổ, Lôi, Phong, ngoài ra cậu thường t̼r̼ộ̼n̼ ̼c̼á̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ và p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ của nó.

Cát của Gaara c̼ự̼c̼ ̼k̼ỳ̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼ỏ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ậ̼u̼, được coi như là một “p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼”̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼. Khi trưởng thành, khả năng p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ của khiên cát của Gaara tăng lên rất nhiều, có thể c̼h̼ắ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ò̼n̼ t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ mà Susanoo của Uchiha Sasuke không thể.

5. T̼h̼i̼ế̼t̼ ̼S̼a̼ của Shinki

10 kỹ thuật phòng thủ mạnh nhất đã từng xuất hiện trong Naruto và Boruto (P1) - Ảnh 5.

Shinki là con nuôi của Gaara – Kazakage làng Cát, hiện anh đang s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ T̼h̼i̼ế̼t̼ ̼S̼a̼- đây là một trong những H̼u̼y̼ế̼t̼ ̼K̼ế̼ ̼G̼i̼ớ̼i̼ ̼H̼ạ̼n̼ mạnh và h̼i̼ế̼m̼ nhất bộ truyện.

Và nhờ H̼u̼y̼ế̼t̼ ̼K̼ế̼ ̼G̼i̼ớ̼i̼ ̼H̼ạ̼n̼ này mà Shinki có thể k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼t̼ ̼s̼ắ̼t̼, khi dùng các thuật anh đã t̼í̼c̼h̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼b̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ớ̼p̼ p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ c̼ự̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ó̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼ để t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ đ̼ố̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.