10 Thuật Phong Ấn Mạnh Mẽ Nhất Trong Naruto

0
134

T̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼N̼a̼r̼u̼t̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼ấ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼i̼n̼j̼a̼ ̼t̼à̼i̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼”̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼p̼”̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼ấ̼n̼.̼

Top 10 thuật phong ấn mạnh mẽ nhất trong Naruto - Ảnh 5.

P̼h̼o̼n̼g̼ ̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼ấ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ ̼Ứ̼n̼g̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ổ̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼ấ̼n̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼h̼a̼y̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼ố̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼.̼

T̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼ấ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼N̼i̼n̼j̼a̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼v̼à̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼.̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼k̼ê̼ ̼1̼0̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ẽ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼n̼g̼a̼/̼a̼n̼i̼m̼e̼ ̼N̼a̼r̼u̼t̼o̼ ̼n̼h̼é̼.̼

10. Sealing Technique: Octopus Hold

Top 10 thuật phong ấn mạnh mẽ nhất trong Naruto - Ảnh 2.

M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼ấ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼ấ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼0̼0̼ ̼k̼ẻ̼ ̼t̼h̼ù̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼a̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼k̼ẻ̼ ̼t̼h̼ù̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼3̼ ̼g̼i̼â̼y̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼u̼ố̼m̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ử̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼K̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼K̼i̼l̼l̼e̼r̼ ̼B̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼a̼ ̼N̼a̼r̼u̼t̼o̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼6̼0̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼5̼6̼6̼.̼

9. Dharma Power Sealing

Top 10 thuật phong ấn mạnh mẽ nhất trong Naruto - Ảnh 1.

Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼i̼ê̼m̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼ấ̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼D̼h̼a̼r̼m̼a̼ ̼P̼o̼w̼e̼r̼ ̼S̼e̼a̼l̼i̼n̼g̼:̼ ̼S̼e̼n̼ ̼n̼o̼ ̼R̼i̼k̼y̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ĩ̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼J̼i̼n̼c̼h̼u̼r̼i̼k̼i̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼N̼a̼r̼u̼t̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼B̼u̼n̼p̼u̼k̼u̼ ̼v̼à̼ ̼H̼o̼i̼c̼h̼i̼,̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼a̼n̼i̼m̼e̼ ̼N̼a̼r̼u̼t̼o̼ ̼S̼h̼i̼p̼p̼u̼d̼e̼n̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼#̼4̼1̼1̼.̼

8. Grand sand mausoleum: Kim Sa Ấn

Top 10 thuật phong ấn mạnh mẽ nhất trong Naruto - Ảnh 3.

Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼ấ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼á̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼i̼m̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼h̼á̼p̼ ̼c̼á̼t̼ ̼k̼h̼ổ̼n̼g̼ ̼l̼ồ̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼t̼h̼ẻ̼ ̼n̼i̼ê̼m̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼i̼m̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼h̼á̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼m̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼.̼ ̼K̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼G̼a̼a̼r̼a̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼ẻ̼ ̼đ̼ị̼c̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼a̼ ̼N̼a̼r̼u̼t̼o̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼5̼9̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼#̼ ̼5̼5̼6̼.̼

7. Chibaku Tensei: Địa bộc thiên tinh

Top 10 thuật phong ấn mạnh mẽ nhất trong Naruto - Ảnh 4.

Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ẽ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼R̼i̼n̼n̼e̼g̼a̼n̼,̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼t̼ụ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼k̼r̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼h̼ấ̼p̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼â̼y̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼ổ̼n̼g̼ ̼l̼ồ̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼r̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ố̼t̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ô̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼k̼ẻ̼ ̼t̼h̼ù̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼v̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ô̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼(̼k̼ể̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ĩ̼ ̼t̼h̼ú̼)̼.̼​̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼N̼a̼r̼u̼t̼o̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼2̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼l̼ụ̼c̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼ấ̼n̼ ̼K̼a̼g̼u̼y̼a̼,̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼N̼a̼g̼a̼t̼o̼,̼ ̼S̼a̼s̼u̼k̼e̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼à̼y̼.̼

6. Shiki-Fujin: Thi Quỷ Phong Trận

Top 10 thuật phong ấn mạnh mẽ nhất trong Naruto - Ảnh 5.

Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼ấ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼U̼z̼u̼m̼a̼k̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼h̼i̼n̼i̼g̼a̼m̼i̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼ấ̼n̼ ̼n̼ó̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼d̼á̼n̼g̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼(̼S̼h̼i̼n̼i̼g̼a̼m̼i̼)̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼.̼

S̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼,̼ ̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼h̼ể̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼,̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼t̼a̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼g̼ự̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼v̼à̼ ̼k̼é̼o̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼ẻ̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼ấ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼ ̼d̼à̼y̼ ̼n̼ó̼.̼

Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼ấ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼a̼n̼i̼m̼e̼ ̼N̼a̼r̼u̼t̼o̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ử̼u̼ ̼V̼ĩ̼,̼ ̼H̼o̼k̼a̼g̼e̼ ̼đ̼ệ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼H̼o̼k̼a̼g̼e̼ ̼đ̼ệ̼ ̼n̼h̼ị̼.̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼N̼a̼r̼u̼t̼o̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼H̼i̼r̼u̼z̼e̼n̼ ̼S̼a̼r̼u̼t̼o̼b̼i̼ ̼v̼à̼ ̼M̼i̼n̼a̼t̼o̼ ̼N̼a̼m̼i̼k̼a̼z̼e̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼à̼y̼.̼

5. Gate of the Great God: M̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼m̼ô̼n̼

Top 10 thuật phong ấn mạnh mẽ nhất trong Naruto - Ảnh 6.

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼o̼r̼i̼i̼ ̼(̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼n̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼n̼)̼ ̼m̼à̼u̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼đ̼ậ̼m̼ ̼k̼h̼ổ̼n̼g̼ ̼l̼ồ̼ ̼đ̼ổ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼h̼i̼m̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ấ̼t̼.̼ ̼K̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼o̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼á̼p̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼p̼h̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼T̼h̼ậ̼p̼ ̼V̼ĩ̼.̼

V̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼o̼r̼i̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼N̼a̼r̼u̼t̼o̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼U̼c̼h̼i̼h̼a̼ ̼O̼b̼i̼t̼o̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼j̼i̼n̼c̼h̼u̼u̼r̼i̼k̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ậ̼p̼ ̼V̼ĩ̼,̼ ̼H̼a̼s̼h̼i̼r̼a̼m̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ồ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼o̼r̼i̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼s̼o̼ ̼l̼e̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼ư̼u̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼.̼ ̼​̼

4. De̼m̼o̼n̼i̼c̼ ̼S̼t̼a̼t̼u̼e̼ ̼C̼h̼a̼i̼n̼s̼:̼ ̼T̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼m̼a̼ ̼q̼u̼ỷ̼

Top 10 thuật phong ấn mạnh mẽ nhất trong Naruto - Ảnh 7.

Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼u̼ỗ̼i̼ ̼c̼h̼a̼k̼r̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼ấ̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼a̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼à̼o̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼c̼h̼u̼ỗ̼i̼ ̼c̼h̼a̼k̼r̼a̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ấ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼u̼y̼ề̼n̼ ̼r̼ủ̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ĩ̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼v̼à̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼.̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼N̼a̼r̼u̼t̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼O̼b̼i̼t̼o̼ ̼U̼c̼h̼i̼h̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼a̼k̼r̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ĩ̼ ̼t̼h̼ú̼.̼

3. Đạn tranh hổ

Top 10 thuật phong ấn mạnh mẽ nhất trong Naruto - Ảnh 8.

Đ̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼h̼ổ̼ ̼l̼à̼ ̼1̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼ấ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼ấ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼i̼n̼a̼t̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼D̼a̼n̼z̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼A̼n̼b̼u̼ ̼c̼ộ̼i̼ ̼r̼ễ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼ấ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼D̼a̼n̼z̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼S̼a̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼à̼y̼.̼

Đ̼ể̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼é̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼ổ̼ ̼b̼a̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ắ̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼k̼é̼o̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼.̼

2. Six Paths Sacred Treasures

Top 10 thuật phong ấn mạnh mẽ nhất trong Naruto - Ảnh 9.

 

K̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼n̼i̼n̼j̼a̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼a̼g̼e̼ ̼o̼f̼ ̼S̼i̼x̼ ̼P̼a̼t̼h̼s̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼ấ̼n̼ ̼l̼à̼:̼

B̼e̼n̼i̼h̼i̼s̼a̼g̼o̼ ̼(̼C̼r̼i̼m̼s̼o̼n̼ ̼G̼o̼u̼r̼d̼)̼:̼ ̼N̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼d̼á̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼á̼i̼ ̼q̼u̼ạ̼t̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼ấ̼n̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

K̼o̼h̼a̼k̼u̼ ̼n̼o̼ ̼J̼o̼h̼e̼i̼ ̼(̼A̼m̼b̼e̼r̼ ̼P̼u̼r̼i̼f̼y̼i̼n̼g̼ ̼P̼o̼t̼)̼:̼ ̼N̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼ồ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼ấ̼n̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ó̼.̼ ̼N̼ó̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼ấ̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼.̼

1. Six Paths Chibaku Tensei

Top 10 thuật phong ấn mạnh mẽ nhất trong Naruto - Ảnh 11.

Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼i̼ê̼m̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ẽ̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼S̼i̼x̼ ̼P̼a̼t̼h̼s̼ ̼S̼e̼n̼j̼u̼t̼s̼u̼.̼ ̼K̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼S̼i̼x̼ ̼P̼a̼t̼h̼s̼ ̼Y̼i̼n̼ ̼v̼à̼ ̼Y̼a̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼.̼

S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼é̼o̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ò̼n̼ ̼đ̼á̼ ̼b̼ị̼t̼ ̼k̼í̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼ọ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼K̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼ấ̼n̼ ̼S̼h̼a̼r̼i̼n̼g̼a̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼.̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼N̼a̼r̼u̼t̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼H̼a̼g̼o̼r̼o̼m̼o̼ ̼v̼à̼ ̼H̼a̼m̼u̼r̼a̼ ̼O̼t̼s̼u̼t̼s̼u̼k̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼i̼ê̼m̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼e̼n̼-̼T̼a̼i̼l̼s̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ă̼n̼g̼.̼