2̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼c̼h̼á̼y̼,̼ ̼1̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼

0
129

V̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼4̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼2̼2̼/̼5̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼Q̼L̼1̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼à̼m̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼(̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼c̼h̼á̼y̼.̼

̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼7̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼m̼ ̼1̼7̼3̼0̼+̼4̼0̼0̼m̼ ̼Q̼L̼1̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼1̼2̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼3̼6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼

̼T̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼A̼N̼D̼.̼

̼T̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼1̼3̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼ở̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼c̼h̼á̼y̼,̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼g̼ù̼n̼ ̼n̼g̼ụ̼t̼,̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼

̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼ọ̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼q̼u̼á̼ ̼d̼ữ̼ ̼d̼ộ̼i̼ ̼k̼è̼m̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼

̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼k̼h̼á̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼P̼C̼C̼C̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼i̼ế̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ọ̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ơ̼ ̼k̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼à̼u̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼s̼ố̼.̼

̼X̼e̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼à̼m̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ừ̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼i̼ế̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼h̼a̼i̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼x̼e̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼ ̼v̼à̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ù̼n̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼x̼e̼ ̼ở̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼â̼y̼ ̼s̼ố̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼5̼g̼3̼0̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼a̼i̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼l̼à̼ ̼x̼e̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼5̼1̼B̼-̼1̼1̼2̼2̼4̼ ̼v̼à̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼3̼8̼N̼-̼5̼5̼7̼7̼;̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼8̼6̼C̼-̼0̼5̼3̼8̼8̼.̼ ̼ ̼

̼V̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼x̼e̼ ̼1̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼:̼ ̼T̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼c̼h̼u̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼

̼K̼h̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼b̼ấ̼m̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ử̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼1̼ ̼g̼i̼â̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼1̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼k̼h̼ố̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼2̼2̼.̼5̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼(̼6̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼)̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ã̼n̼g̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼k̼ể̼:̼ ̼“̼N̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼l̼à̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼(̼N̼h̼à̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼9̼3̼ ̼C̼a̼o̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼P̼V̼)̼.̼ ̼Ở̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼ỹ̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼â̼u̼”̼.̼

̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼à̼m̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼-̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼1̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼x̼e̼m̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

K̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼N̼h̼à̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼9̼3̼ ̼C̼a̼o̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼-̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼V̼õ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼X̼u̼â̼n̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼b̼ấ̼m̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ử̼.̼

̼C̼h̼ỉ̼ ̼1̼ ̼g̼i̼â̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼ố̼t̼,̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼ó̼c̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼ề̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼x̼ú̼c̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼“̼M̼ẹ̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼!̼ ̼M̼ẹ̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼!̼”̼.̼

̼H̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼N̼h̼à̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼9̼3̼ ̼C̼a̼o̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼.̼

̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼ơ̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼A̼D̼N̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼N̼h̼à̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼9̼3̼ ̼C̼a̼o̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼T̼ô̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼D̼u̼y̼ ̼-̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼(̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼1̼0̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼3̼.̼5̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼A̼D̼N̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼A̼D̼N̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼0̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼1̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼ ̼r̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼N̼h̼à̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼9̼3̼ ̼C̼a̼o̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼k̼h̼â̼m̼ ̼l̼i̼ệ̼m̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼k̼h̼â̼m̼ ̼l̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼ ̼1̼7̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼c̼ả̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼.̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼à̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼ư̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼u̼ ̼đ̼á̼o̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼2̼2̼.̼5̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼(̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼x̼e̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼Q̼u̼y̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼ở̼ ̼c̼a̼b̼i̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼e̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼2̼2̼.̼5̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼-̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼(̼q̼u̼ê̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼)̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼L̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼.̼

̼Đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼e̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼A̼D̼N̼,̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼e̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼.