2021 Sẽ Là Năm Của Zoro, Shanks Và Hé Lộ Nhiều Điều Hấp Dẫn Nữa Ở T̼r̼ậ̼n̼ ̼C̼h̼i̼ế̼n̼ Wano?

0
428

Cùng điểm qua những điều hấp dẫn nhất của One Piece có thể diễn ra trong năm 2021, một năm mà t̼r̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ Wano sẽ bước vào giai đoạn cao trào nhất.

C̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼O̼d̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼é̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼O̼n̼e̼ ̼P̼i̼e̼c̼e̼ ̼c̼h̼a̼p̼ ̼1̼0̼0̼0̼.̼ ̼T̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼L̼u̼f̼f̼y̼ ̼M̼ũ̼ ̼R̼ơ̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼h̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼̼̼ẻ̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼ị̼̼̼c̼̼̼h̼̼̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼̼̼á̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼̼̼b̼̼̼ạ̼̼̼i̼̼̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼V̼̼̼u̼̼̼a̼̼̼ ̼̼̼H̼̼̼ả̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼T̼̼̼ặ̼̼̼c̼̼̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼2̼ ̼k̼ẻ̼ ̼m̼à̼ ̼L̼u̼f̼f̼y̼ ̼d̼á̼m̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼2̼ ̼T̼ứ̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼h̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼c̼ả̼.̼

One Piece: 2021 sẽ là năm của Zoro, Shanks và hé lộ nhiều điều hấp dẫn nữa ở trận chiến Wano? - Ảnh 1.

One Piece năm 2020 đã kết thúc một cách khá trọn vẹn với cuộc chạm mặt củ Siêu Tân Tinh trước 2 Tứ Hoàng và cột mốc One Piece chap 1000. Vậy trong năm 2021, những sự kiện nào sẽ khiến đ̼ộ̼c̼ giả phải ngày đêm ăn ngủ cùng One Piece?

Đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼1̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Z̼o̼r̼o̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼r̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼s̼ĩ̼ ̼Z̼o̼r̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼W̼a̼n̼o̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼1̼.̼ ̼T̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼Z̼o̼r̼o̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼E̼n̼m̼a̼,̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ả̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼s̼ẹ̼o̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼ứ̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼K̼a̼i̼d̼o̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼L̼u̼f̼f̼y̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼Z̼o̼r̼o̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼1̼.̼ ̼C̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼̼̼ộ̼̼̼c̼̼̼ ̼̼̼g̼̼̼i̼̼̼ả̼̼̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼m̼à̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼E̼n̼m̼a̼ ̼c̼̼̼h̼̼̼é̼̼̼m̼̼̼ ̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼K̼a̼i̼d̼o̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼a̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼p̼h̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Z̼o̼r̼o̼.̼ ̼C̼h̼ắ̼c̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼2̼0̼2̼1̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼m̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼f̼a̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Z̼o̼r̼o̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼”̼c̼à̼ ̼k̼h̼ị̼a̼”̼ ̼f̼a̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼a̼n̼j̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼”̼d̼ì̼m̼ ̼h̼à̼n̼g̼”̼.̼

One Piece: 2021 sẽ là năm của Zoro, Shanks và hé lộ nhiều điều hấp dẫn nữa ở trận chiến Wano? - Ảnh 2.

N͟ă͟m͟ ͟2͟0͟2͟1͟ ͟s͟ẽ͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟l͟à͟ ͟n͟ă͟m͟ ͟m͟à͟ ͟t̼͟͟r̼͟͟ậ̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟h̼͟͟i̼͟͟ế̼͟͟n̼͟͟ ͟W͟a͟n͟o͟ ͟q͟u͟ố͟c͟,͟ ͟b͟í͟ ͟m͟ậ͟t͟ ͟v͟ề͟ ͟b͟ă͟n͟g͟ ͟h̼͟͟ả̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟ặ̼͟͟c̼͟͟ ͟R͟o͟c͟k͟s͟ ͟v͟à͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟t͟h͟ế͟ ͟l͟ự͟c͟ ͟k͟h͟á͟c͟ ͟s͟ẽ͟ ͟d͟ầ͟n͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟t͟i͟ế͟t͟ ͟l͟ộ͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟O͟n͟e͟ ͟P͟i͟e͟c͟e͟.͟ ͟V͟ớ͟i͟ ͟l͟ự͟c͟ ͟l͟ư͟ợ͟n͟g͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟t͟ạ͟i͟,͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟k͟h͟ả͟ ͟n͟ă͟n͟g͟ ͟c̼͟͟u̼͟͟ộ̼͟͟c̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟h̼͟͟i̼͟͟ế̼͟͟n̼͟͟ ͟W͟a͟n͟o͟ ͟s͟ẽ͟ ͟c͟ó͟ ͟t͟h͟ê͟m͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟t͟h͟ế͟ ͟l͟ự͟c͟ ͟m͟ớ͟i͟ ͟c͟a͟n͟ ͟t͟h͟i͟ệ͟p͟ ͟v͟à͟o͟ ͟t̼͟͟r̼͟͟ậ̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟h̼͟͟i̼͟͟ế̼͟͟n̼͟͟ ͟g͟i͟ữ͟a͟ ͟2͟ ͟T͟ứ͟ ͟H͟o͟à͟n͟g͟ ͟v͟à͟ ͟t͟h͟ế͟ ͟h͟ệ͟ ͟S͟i͟ê͟u͟ ͟T͟â͟n͟ ͟T͟i͟n͟h͟.͟ ͟X͟é͟t͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟c͟á͟c͟h͟ ͟k͟h͟á͟c͟h͟ ͟q͟u͟a͟n͟ ͟t͟h͟ì͟ ͟l͟i͟ê͟n͟ ͟m͟i͟n͟h͟ ͟2͟ ͟T͟ứ͟ ͟H͟o͟à͟n͟g͟ ͟l͟à͟ ͟K͟a͟i͟d͟o͟ ͟v͟à͟ ͟B͟i͟g͟ ͟M͟o͟m͟ ͟t͟h͟ự͟c͟ ͟s͟ự͟ ͟l͟à͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟l͟i͟ê͟n͟ ͟m͟i͟n͟h͟ ͟c͟ó͟ ͟s͟ứ͟c͟ ͟m͟ạ͟n͟h͟ ͟k̼͟͟h̼͟͟ủ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟ố̼͟͟,͟ ͟c͟ầ͟n͟ ͟t͟h͟ê͟m͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟đ͟ủ͟ ͟n͟ă͟n͟g͟ ͟l͟ự͟c͟ ͟đ͟ể͟ ͟đ̼͟͟á̼͟͟n̼͟͟h̼͟͟ ̼͟͟p̼͟͟h̼͟͟á̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟ỡ̼͟͟ ͟l͟i͟ê͟n͟ ͟m͟i͟n͟h͟ ͟n͟à͟y͟.͟

One Piece: 2021 sẽ là năm của Zoro, Shanks và hé lộ nhiều điều hấp dẫn nữa ở trận chiến Wano? - Ảnh 3.

N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼O̼d̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼1̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼m̼à̼ ̼S̼h̼a̼n̼k̼s̼ ̼T̼ó̼c̼ ̼Đ̼ỏ̼,̼ ̼T̼ứ̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼b̼í̼ ̼ẩ̼n̼ ̼b̼ậ̼c̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼O̼n̼e̼ ̼P̼i̼e̼c̼e̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼h̼a̼n̼k̼s̼,̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼ứ̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼̼̼ộ̼̼̼c̼̼̼ ̼̼̼g̼̼̼i̼̼̼ả̼̼̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼c̼â̼u̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼W̼a̼n̼o̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼í̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼T̼ứ̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ó̼ ̼g̼i̼ú̼p̼đ̼̼̼ộ̼̼̼c̼̼̼ ̼̼̼g̼̼̼i̼̼̼ả̼̼̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼n̼à̼y̼.̼

One Piece: 2021 sẽ là năm của Zoro, Shanks và hé lộ nhiều điều hấp dẫn nữa ở trận chiến Wano? - Ảnh 4.

N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼1̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼m̼à̼ ̼c̼̼͢u̼̼͢ộ̼̼͢c̼̼͢ ̼̼͢c̼̼͢h̼̼͢i̼̼͢ế̼̼͢n̼̼͢ ̼t̼ạ̼i̼ ̼W̼a̼n̼o̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼r̼à̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼ ̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼̼̼r̼̼̼ậ̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼h̼̼̼i̼̼̼ế̼̼̼n̼̼̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ử̼ ̼O̼n̼e̼ ̼P̼i̼e̼c̼e̼,̼ ̼2̼0̼2̼1̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼ể̼ ̼O̼d̼a̼ ̼k̼h̼é̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼̼̼ộ̼̼̼c̼̼̼ ̼̼̼g̼̼̼i̼̼̼ả̼̼̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼R̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼2̼0̼2̼1̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼r̼à̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼̼̼r̼̼̼ậ̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼h̼̼̼i̼̼̼ế̼̼̼n̼̼̼ ̼ ̼W̼a̼n̼o̼,̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼S̼h̼a̼n̼k̼s̼ ̼T̼ó̼c̼ ̼Đ̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼ộ̼m̼ ̼c̼á̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼s̼ẽ̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼l̼ộ̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼W̼a̼n̼o̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼O̼n̼e̼ ̼P̼i̼e̼c̼e̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼1̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼s̼a̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼é̼!̼