3̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼é̼t̼ ̼đ̼á̼n̼h̼,̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼a̼i̼ ̼o̼á̼n̼ ̼v̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼

0
203

K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼7̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼1̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼k̼è̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼s̼ấ̼m̼ ̼s̼é̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼S̼ô̼n̼g̼ ̼Ô̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.

T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼S̼ô̼n̼g̼ ̼Ô̼n̼g̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼s̼ấ̼m̼ ̼c̼h̼ớ̼p̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼á̼n̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼5̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼B̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ợ̼t̼ ̼s̼ấ̼m̼ ̼s̼é̼t̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼á̼n̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼.̼ ̼S̼ấ̼m̼ ̼s̼é̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼(̼3̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼;̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼(̼2̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼(̼2̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.

Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼

H̼a̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼(̼2̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼P̼h̼i̼ ̼(̼2̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼2̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼.̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ư̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼L̼â̼m̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼C̼h̼â̼u̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼S̼ô̼n̼g̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼n̼a̼y̼. S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼S̼ô̼n̼g̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼u̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.

H̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼(̼2̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼P̼h̼i̼ ̼(̼2̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼.̼ ̼V̼ừ̼a̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼s̼é̼t̼ ̼đ̼á̼n̼h̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼.̼ ̼H̼ơ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼L̼â̼m̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼1̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼S̼ô̼n̼g̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼(̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼)̼. Sé̼t̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼3̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼á̼n̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼(̼2̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼(̼3̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼(̼2̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼-̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼L̼â̼m̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼C̼h̼â̼u̼)̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.

A̼n̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼(̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼

Ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ậ̼u̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼1̼0̼ ̼N̼a̼m̼ ̼L̼â̼m̼ ̼(̼x̼ã̼ ̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼L̼â̼m̼)̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼“̼C̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ả̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼é̼t̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼”̼.

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼m̼é̼p̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼h̼u̼n̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼g̼i̼ó̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼(̼2̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼1̼0̼ ̼N̼a̼m̼ ̼L̼â̼m̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼L̼â̼m̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼a̼n̼g̼.̼ ̼B̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ò̼m̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼b̼ạ̼t̼ ̼r̼á̼c̼h̼ ̼l̼ỗ̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼s̼â̼n̼.̼̼S̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ầ̼n̼ ̼n̼ô̼n̼g̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼ị̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼b̼ẩ̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼Á̼n̼h̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ồ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼(̼5̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼m̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼Q̼u̼ế̼ ̼(̼5̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼Á̼n̼h̼)̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼4̼ ̼s̼à̼o̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼á̼n̼,̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼ở̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ũ̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼,̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼b̼ổ̼ ̼t̼ú̼c̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼,̼ ̼a̼i̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼g̼ì̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼ấ̼y̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼7̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼ố̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼ụ̼t̼ ̼s̼a̼u̼.

B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼é̼t̼ ̼đ̼á̼n̼h̼.

̼K̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼s̼a̼u̼ đ̼ê̼m̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼3̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼Á̼n̼h̼)̼ ̼s̼ụ̼t̼ ̼s̼ù̼i̼ ̼k̼ể̼:̼ ̼“̼Đ̼ợ̼t̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ã̼.̼ ̼N̼ó̼ ̼b̼ả̼o̼,̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼o̼m̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼d̼ộ̼t̼ ̼n̼á̼t̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼…̼”̼.̼ ̼Ng̼h̼e̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼á̼n̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼é̼t̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼r̼ụ̼n̼g̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼a̼y̼.̼ C̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼a̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼(̼3̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼3̼ ̼N̼a̼m̼ ̼L̼â̼m̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼L̼â̼m̼)̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ử̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼a̼n̼g̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼i̼n̼ ̼d̼ữ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ử̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼é̼t̼ ̼đ̼á̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼(̼3̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ì̼u̼ ̼d̼ậ̼y̼.H̼ơ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ò̼ ̼v̼à̼o̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼ặ̼n̼ ̼d̼ò̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼.̼ ̼“̼N̼à̼o̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼x̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ó̼.̼ ̼

T̼a̼i̼ ̼h̼ọ̼a̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼d̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼ó̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼â̼u̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ậ̼m̼ ̼n̼g̼ù̼i̼.̼ ̼Ô̼m̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼r̼ò̼n̼ ̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼í̼t̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼“̼A̼n̼h̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼s̼a̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼ỡ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼e̼m̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼r̼ứ̼a̼…̼”̼.

G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼C̼ổ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼S̼ô̼n̼g̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼2̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼.̼ ̼

N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼-̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼ủ̼y̼ ̼x̼ã̼ ̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼L̼â̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼”̼.