3 tình tiết bị các fan chỉ trích nhiều nhất trong Naruto và sự thật

0
101

Liệu rằng nếu tác giả thay đổi chúng đi, câu chuyện có còn hấp dẫn như trước?

C̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼e̼j̼i̼

N̼e̼j̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ú̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼t̼a̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼à̼n̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ù̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼“̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ã̼o̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼a̼r̼u̼t̼o̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼m̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼f̼a̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼.̼ ̼N̼e̼j̼i̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼H̼y̼u̼g̼a̼.̼ ̼N̼e̼j̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼â̼n̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼ỳ̼ ̼t̼h̼i̼ ̼C̼h̼u̼u̼n̼i̼n̼ ̼(̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼ỳ̼ ̼t̼h̼i̼ ̼m̼à̼ ̼N̼a̼r̼u̼t̼o̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼)̼.̼

T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼N̼e̼j̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼t̼á̼c̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼K̼i̼s̼h̼i̼m̼o̼t̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼t̼a̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼N̼h̼ẫ̼n̼ ̼G̼i̼ả̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼4̼.̼ ̼C̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼à̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼m̼à̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼ấ̼u̼ ̼(̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼)̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼à̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼á̼c̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼ả̼m̼ ̼n̼h̼í̼,̼ ̼v̼ớ̼ ̼v̼ẩ̼n̼!̼


Cái chết của Neji là tình tiết gây tranh cãi bậc nhất trong cộng đồng độc giả Naruto

C̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼e̼j̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼b̼ậ̼c̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼N̼a̼r̼u̼t̼o̼

T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼l̼à̼ ̼s̼a̼i̼ ̼l̼ầ̼m̼.̼ ̼C̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼e̼j̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼N̼a̼r̼u̼t̼o̼ ̼-̼ ̼H̼i̼n̼a̼t̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼r̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼H̼i̼n̼a̼t̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼a̼o̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ổ̼ ̼l̼ộ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼N̼a̼r̼u̼t̼o̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼á̼ ̼d̼ử̼n̼g̼ ̼d̼ư̼n̼g̼.̼ ̼C̼ậ̼u̼ ̼t̼a̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼r̼ụ̼t̼ ̼r̼è̼ ̼k̼i̼a̼.̼ ̼C̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼e̼j̼i̼ ̼d̼ù̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼N̼a̼r̼u̼t̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼H̼i̼n̼a̼t̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼ý̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼h̼ẳ̼n̼.̼


Thế nhưng nó lại chính là thứ đã giúp mối quan hệ giữa Naruto và Hinata được phát triển thêm một bậc

T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼N̼a̼r̼u̼t̼o̼ ̼v̼à̼ ̼H̼i̼n̼a̼t̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ậ̼c̼

T̼h̼ê̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼.̼ ̼Ở̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼N̼e̼j̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼ộ̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼-̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼h̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼r̼ò̼n̼ ̼b̼ổ̼n̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼o̼i̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼ ̼t̼á̼c̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼đ̼â̼y̼.̼
̼
̼
Và đây cũng được coi là bước tiếp nối lý tưởng của đời trước, hi sinh thân mình để bảo vệ những người thân thương

V̼à̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼i̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼h̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼

D̼à̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼“̼p̼h̼ế̼”̼

Sau khi bộ truyện kết thúc, lại tiếp tục có một số ý kiến cho rằng các nhân vật nữ quá vô dụng mà chẳng được tích sự gì. Không biết rằng đây có phải là do anti-fan lan truyền hay không nhưng nó cũng làm cộng đồng yêu thích Naruto một phen cãi vã.

Đầu tiên phải khẳng định thì Naruto là một bộ Shounen (tập trung vào nam chính). Nhân vật nữ vẫn có xuất hiện nhưng sẽ không được tập trung quá nhiều. Tác giả Kishimoto không thể để cho các nữ chính “bá đạo” mà át cả phần của Naruto hay Sasuke được.


Naruto là một bộ Shounen nên không thể tập trung nhiều vào các nhân vật nữ

N̼a̼r̼u̼t̼o̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ộ̼ ̼S̼h̼o̼u̼n̼e̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼n̼ữ̼

D̼ù̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼,̼ ̼“̼b̼á̼n̼h̼ ̼b̼è̼o̼”̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼n̼h̼é̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼ọ̼ ̼l̼à̼ ̼“̼p̼h̼ế̼”̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼a̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼.̼ ̼Đ̼i̼ể̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼T̼s̼u̼n̼a̼d̼e̼ ̼v̼à̼ ̼S̼a̼k̼u̼r̼a̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼n̼.̼ ̼H̼a̼y̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼H̼i̼n̼a̼t̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼,̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼é̼m̼ ̼c̼ỏ̼i̼?̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼h̼ư̼a̼ ̼l̼à̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼à̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼â̼y̼ ̼g̼ậ̼y̼ ̼C̼h̼a̼k̼r̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼a̼i̼n̼,̼ ̼B̼y̼a̼k̼u̼g̼a̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼x̼a̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼1̼0̼k̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼N̼e̼j̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼7̼0̼0̼m̼,̼ ̼p̼h̼á̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ả̼ ̼ả̼o̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼a̼k̼a̼s̼h̼i̼…̼ ̼N̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼N̼a̼r̼u̼t̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼á̼c̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼c̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼ô̼i̼!̼


Thế nhưng điều này không có nghĩa là họ yếu, thậm chí, họ còn rất mạnh là đằng khác

T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼y̼ế̼u̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼

Chương truyện thứ 700 và diện mạo hoàn toàn mới

S̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼à̼i̼,̼ ̼t̼á̼c̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼h̼ả̼o̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼i̼n̼ ̼s̼â̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼r̼í̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼.̼ ̼V̼à̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼7̼0̼0̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼c̼h̼ấ̼m̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼h̼ả̼o̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼đ̼ấ̼y̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼f̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼a̼ ̼ó̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼s̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼v̼à̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼l̼ạ̼ ̼l̼ẫ̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼?̼

T̼ừ̼ ̼c̼á̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼ú̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼a̼r̼u̼t̼o̼,̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼y̼ ̼đ̼ú̼c̼ ̼“̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼G̼a̼a̼r̼a̼,̼ ̼S̼a̼s̼u̼k̼e̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼S̼a̼k̼u̼r̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ẹ̼…̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼à̼ ̼K̼a̼k̼a̼s̼h̼i̼ ̼v̼à̼ ̼G̼a̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼ứ̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼(̼v̼à̼ ̼g̼i̼à̼ ̼đ̼i̼)̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼.̼


Diện mạo người lớn của các nhân vật đã khiến các fan sốc trong chương 700

D̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ạ̼o̼ ̼”̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼f̼a̼n̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼7̼0̼0̼

Đ̼ô̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼ ̼C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼7̼0̼0̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼t̼á̼c̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼K̼i̼s̼h̼i̼m̼o̼t̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼v̼á̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼l̼à̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼h̼à̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ú̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ấ̼y̼,̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼r̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼b̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼!̼


Nhưng đã 700 chương rồi cơ mà, cậu nhóc của chúng ta vẫn phải trưởng thành chứ!

N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼7̼0̼0̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼m̼à̼,̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼n̼h̼ó̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼!̼