5 Thành Viên Thú Vị Nhưng Không Có Nhiều Đất Diễn Trong Gia Tộc Uchiha, Tiếc Nuối Nhất Là “Người T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼” Của Itachi

0
302

U̼c̼h̼i̼h̼a̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼đ̼̼̼ì̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼á̼̼̼m̼̼̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼N̼a̼r̼u̼t̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ố̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼.̼i̼ ̼t̼̼̼h̼̼̼ả̼̼̼m̼̼̼.̼

U̼c̼h̼i̼h̼a̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼L̼á̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼e̼r̼i̼e̼s̼ ̼N̼a̼r̼u̼t̼o̼ ̼.̼ ̼H̼ầ̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼b̼̼̼á̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼ạ̼̼̼o̼̼̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼m̼̼̼á̼̼̼u̼̼̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼M̼a̼d̼a̼r̼a̼,̼ ̼I̼t̼a̼c̼h̼i̼ ̼v̼à̼ ̼S̼a̼s̼u̼k̼e̼.̼

T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ứ̼ ̼v̼ì̼ ̼x̼í̼c̼h̼ ̼m̼í̼c̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼L̼à̼n̼g̼ ̼L̼á̼ ̼m̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼̼̼h̼̼̼ả̼̼̼m̼̼̼ ̼c̼ả̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼m̼̼̼â̼̼̼u̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼h̼̼̼u̼̼̼ẫ̼̼̼n̼̼̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼U̼c̼h̼i̼h̼a̼ ̼I̼t̼a̼c̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼.̼ồ̼ ̼s̼̼̼á̼̼̼t̼̼̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼L̼à̼n̼g̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼S̼a̼s̼u̼k̼e̼.̼ ̼V̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼”̼h̼.̼ọ̼.̼a̼ ̼s̼̼̼á̼̼̼t̼̼̼ ̼t̼h̼â̼n̼”̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼í̼t̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼.̼

C̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼f̼a̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼n̼u̼ố̼i̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼h̼ọ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼a̼i̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼n̼h̼é̼.̼

1. Kagami Uchiha

Naruto: 5 thành viên thú vị nhưng không có nhiều đất diễn trong gia tộc Uchiha, tiếc nuối nhất là người thương của Itachi - Ảnh 3.

K̼a̼g̼a̼m̼i̼ ̼U̼c̼h̼i̼h̼a̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼h̼i̼n̼o̼b̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼à̼n̼g̼ ̼L̼á̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼D̼a̼z̼n̼o̼ ̼S̼h̼i̼m̼u̼r̼a̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼K̼a̼g̼a̼m̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼t̼o̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼L̼à̼n̼g̼ ̼L̼á̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼í̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼l̼à̼n̼g̼.̼

L̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼U̼c̼h̼i̼h̼a̼,̼ ̼K̼a̼g̼a̼m̼i̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼k̼r̼a̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ẽ̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼H̼̼̼u̼̼̼y̼̼̼ế̼̼̼t̼̼̼ ̼K̼ế̼ ̼G̼i̼ớ̼i̼ ̼H̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼S̼h̼a̼r̼i̼n̼g̼a̼n̼,̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼c̼h̼a̼k̼r̼a̼,̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼ả̼o̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼a̼k̼r̼a̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼h̼é̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼ỹ̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼.̼

L̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ẽ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼K̼a̼g̼a̼m̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼í̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼.̼

2. Mikoto Uchiha

Naruto: 5 thành viên thú vị nhưng không có nhiều đất diễn trong gia tộc Uchiha, tiếc nuối nhất là người thương của Itachi - Ảnh 2.

M̼i̼k̼o̼t̼o̼ ̼U̼c̼h̼i̼h̼a̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼F̼u̼g̼a̼k̼u̼ ̼U̼c̼h̼i̼h̼a̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼a̼s̼u̼k̼e̼ ̼v̼à̼ ̼I̼t̼a̼c̼h̼i̼.̼ ̼M̼i̼k̼o̼t̼o̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼d̼ị̼u̼ ̼d̼à̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼.̼ ̼L̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼U̼c̼h̼i̼h̼a̼,̼ ̼M̼i̼k̼o̼t̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼a̼k̼r̼a̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼.̼ ̼K̼ỹ̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼b̼ậ̼c̼ ̼j̼ō̼n̼i̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼ỹ̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼v̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼.̼

T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼i̼k̼o̼t̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼u̼s̼h̼i̼n̼a̼ ̼v̼à̼ ̼l̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼S̼a̼s̼u̼k̼e̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼q̼u̼ý̼.̼

3. Fugaku Uchiha

Naruto: 5 thành viên thú vị nhưng không có nhiều đất diễn trong gia tộc Uchiha, tiếc nuối nhất là người thương của Itachi - Ảnh 1.

F̼u̼g̼a̼k̼u̼ ̼U̼c̼h̼i̼h̼a̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼S̼h̼i̼n̼o̼b̼i̼ ̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼S̼a̼s̼u̼k̼e̼ ̼U̼c̼h̼i̼h̼a̼ ̼v̼à̼ ̼I̼t̼a̼c̼h̼i̼ ̼U̼c̼h̼i̼h̼a̼,̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼U̼c̼h̼i̼h̼a̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼̼̼á̼̼̼t̼̼̼ ̼L̼à̼n̼g̼ ̼L̼á̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼a̼o̼ ̼v̼à̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼ý̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼í̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ộ̼c̼.̼

Ô̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼H̼ỏ̼a̼ ̼đ̼ộ̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼S̼h̼a̼r̼i̼n̼g̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼M̼a̼n̼g̼e̼k̼y̼o̼u̼ ̼S̼h̼a̼r̼i̼n̼g̼a̼n̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼s̼h̼u̼r̼i̼k̼e̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ạ̼o̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼̼̼á̼̼̼t̼̼̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼L̼á̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼g̼ờ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

F̼u̼g̼a̼k̼u̼ ̼U̼c̼h̼i̼h̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼H̼o̼k̼a̼g̼e̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼̼̼i̼̼̼ế̼̼̼t̼̼̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼I̼t̼a̼c̼h̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ơ̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼t̼h̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼

4. Izuna Uchiha

Naruto: 5 thành viên thú vị nhưng không có nhiều đất diễn trong gia tộc Uchiha, tiếc nuối nhất là người thương của Itachi - Ảnh 4.

I̼z̼u̼n̼a̼ ̼U̼c̼h̼i̼h̼a̼ ̼l̼à̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼a̼d̼a̼r̼a̼ ̼U̼c̼h̼i̼h̼a̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼U̼c̼h̼i̼h̼a̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼M̼a̼d̼a̼r̼a̼ ̼U̼c̼h̼i̼h̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼e̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼a̼s̼h̼i̼r̼a̼m̼a̼ ̼S̼e̼n̼j̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼I̼z̼u̼n̼a̼ ̼U̼c̼h̼i̼h̼a̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼o̼b̼i̼r̼a̼m̼a̼ ̼S̼e̼n̼j̼u̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼̼̼á̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼M̼a̼n̼g̼e̼k̼y̼o̼u̼ ̼S̼h̼a̼r̼i̼n̼g̼a̼n̼.̼

S̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼M̼a̼n̼g̼e̼k̼y̼o̼u̼ ̼S̼h̼a̼r̼i̼n̼g̼a̼n̼,̼ ̼I̼z̼u̼n̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼.̼h̼.̼ể̼ ̼t̼.̼h̼.̼i̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼b̼.̼á̼ ̼đ̼.̼ạ̼.̼o̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼H̼̼̼u̼̼̼y̼̼̼ế̼̼̼t̼̼̼ ̼k̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼à̼i̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼p̼.̼h̼.̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ử̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼o̼b̼i̼r̼a̼m̼a̼ ̼S̼e̼n̼j̼u̼-̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼h̼i̼n̼o̼b̼i̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ó̼.̼

T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼S̼e̼n̼j̼u̼ ̼T̼o̼b̼i̼r̼a̼m̼a̼,̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼I̼z̼u̼n̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼̼̼r̼̼̼ọ̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼h̼̼̼ư̼̼̼ơ̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼I̼z̼u̼n̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼M̼a̼n̼g̼e̼k̼y̼o̼u̼ ̼S̼h̼a̼r̼i̼n̼g̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼M̼a̼d̼a̼r̼a̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼M̼a̼n̼g̼e̼k̼y̼o̼u̼ ̼S̼h̼a̼r̼i̼n̼g̼a̼n̼ ̼v̼ĩ̼n̼h̼ ̼c̼ử̼u̼.̼

C̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼r̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼b̼ậ̼t̼.̼

5. Izumi Uchiha

Naruto: 5 thành viên thú vị nhưng không có nhiều đất diễn trong gia tộc Uchiha, tiếc nuối nhất là người thương của Itachi - Ảnh 5.

I̼z̼u̼m̼i̼ ̼U̼c̼h̼i̼h̼a̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼T̼a̼k̼a̼h̼a̼s̼h̼i̼ ̼Y̼a̼n̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼I̼t̼a̼c̼h̼i̼ ̼s̼h̼i̼n̼d̼e̼n̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼ấ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼I̼t̼a̼c̼h̼i̼.̼

C̼ô̼ ̼n̼à̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼á̼i̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼d̼à̼i̼ ̼m̼à̼u̼ ̼n̼â̼u̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ả̼y̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼q̼u̼ý̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼I̼z̼u̼m̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼̼̼ấ̼̼̼t̼̼̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼̼̼ụ̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼ấ̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼ô̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ử̼u̼ ̼V̼ĩ̼.̼ ̼I̼z̼u̼m̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼̼̼i̼̼̼ê̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼l̼̼̼ụ̼̼̼y̼̼̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼a̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼̼̼h̼̼̼ế̼̼̼t̼̼̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼I̼z̼u̼m̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ã̼n̼ ̼S̼h̼a̼r̼i̼n̼g̼a̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ả̼ ̼I̼t̼a̼c̼h̼i̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼ở̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼I̼z̼u̼m̼i̼ ̼v̼à̼ ̼I̼t̼a̼c̼h̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼,̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼b̼á̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼ở̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼D̼a̼n̼z̼o̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼I̼t̼a̼c̼h̼i̼ ̼t̼̼̼i̼̼̼ê̼̼̼u̼̼̼ ̼̼̼d̼̼̼i̼̼̼ệ̼̼̼t̼̼̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼U̼c̼h̼i̼h̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼n̼.̼g̼.̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼a̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼I̼z̼u̼m̼i̼.̼ ̼I̼t̼a̼c̼h̼i̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼p̼.̼h̼.̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼I̼z̼u̼m̼i̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼T̼s̼u̼k̼u̼y̼o̼m̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼c̼̼̼h̼̼̼ế̼̼̼t̼̼̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼m̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ở̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼I̼t̼a̼c̼h̼i̼.̼

C̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼f̼a̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼n̼u̼ố̼i̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ă̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼I̼t̼a̼c̼h̼i̼ ̼t̼̼̼h̼̼̼a̼̼̼ ̼̼̼m̼̼̼ạ̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼c̼h̼o̼ ̼I̼z̼u̼m̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ố̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼