6 samurai h.ù.n.g m.ạ.n.h đã khiến “sinh vật mạnh nhất thế giới“ Kaido phải đ̼ổ̼ ̼m̼á̼u̼

0
233

Là một Tứ Hoàng và là một nhân vật mạnh mẽ n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ thế nhưng Kaido không phải là b̼ấ̼t̼ ̼b̼ạ̼i̼.

Như chúng ta đã biết Tứ Hoàng Kaido được mệnh danh là sinh vật mạnh nhất thế giới. Theo như Oda mô tả thì Kaido đã từng 7̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼,̼ ̼1̼8̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼k̼ẻ̼ ̼t̼h̼ù̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼ử̼ ̼t̼ử̼ ̼4̼0̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼D̼i̼ê̼m̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼.

K.h.ổ n.ỗ.i, đem t̼r̼e̼o̼ ̼c̼ổ̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼d̼â̼y̼ ̼đ̼ứ̼t̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ư̼ỡ̼i̼ ̼đ̼a̼o̼ ̼v̼ỡ̼ ̼v̼ụ̼n̼,̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ọ̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼n̼á̼t̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼á̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼K̼a̼i̼d̼o̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼b̼ả̼̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼K̼a̼i̼d̼o̼ ̼m̼a̼̣̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼̼n̼ ̼m̼ứ̼̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼̼ ̼t̼ư̼̣̼ ̼k̼ế̼̼t̼ ̼l̼i̼ễ̼̼u̼ ̼đ̼ư̼ơ̼̣̼c̼ ̼c̼u̼ô̼̣̼c̼ ̼đ̼ờ̼̼i̼ ̼m̼ì̼̼n̼h̼.̼

Dù mạnh mẽ, n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼K̼a̼i̼d̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ là b̼ấ̼t̼ ̼b̼ạ̼i̼. Cho đến nay đã m̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼i̼ ̼s̼a̼m̼u̼r̼a̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼W̼a̼n̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼K̼a̼i̼d̼o̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼m̼á̼u̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼u̼ý̼t̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼i̼ Tứ Hoàng này.

Họ là những ai? Chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu

1. Kozuki OdenOne Piece: 6 sự thật về thanh kiếm Enma, thứ vũ khí đã giúp Kozuki Oden đả thương Kaido

Oden chính là cái tên đầu tiên l̼ọ̼t̼ vào danh sách này. Ông chính là người tạo ra v̼ế̼t̼ ̼s̼ẹ̼o̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ự̼c̼ ̼của Kaido.

Thật n̼g̼ạ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼, mặc dù Oden đã c̼h̼ế̼t̼ từ lâu, nhưng dường như Kaido vẫn cảm thấy một chút t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼. Ngay khi b̼ị̼ ̼C̼ử̼u̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼B̼a̼o̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼s̼ẹ̼o̼ ̼d̼o̼ ̼O̼d̼e̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼.̼ ̼D̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼.

2. Kikunojo

One Piece: 6 samurai hùng mạnh đã khiến sinh vật mạnh nhất thế giới Kaido phải đổ máu - Ảnh 2.

Trong chương 987, t̼h̼a̼n̼h̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼i̼k̼u̼n̼o̼j̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼a̼y̼ ̼K̼a̼i̼d̼o̼.̼ ̼Đ̼ò̼n̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼K̼a̼i̼d̼o̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ã̼.̼

Cuối chương 987, khi Kaido ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼R̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼d̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ẻ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ủ̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼K̼a̼i̼d̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼.̼

3. Kinemon

One Piece: 6 samurai hùng mạnh đã khiến sinh vật mạnh nhất thế giới Kaido phải đổ máu - Ảnh 3.

Trong chương 987 tại thời điểm Kaido bị nhóm Cửu Hồng Bao b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼i̼n̼e̼m̼o̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼a̼i̼d̼o̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼v̼ẻ̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼á̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼K̼a̼i̼d̼o̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼ô̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼.̼

Sau đó, trong chương 992, Kinemon là một trong những người đã l̼à̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼K̼a̼i̼d̼o̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼h̼a̼i̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ của Oden.

4. Denjiro

One Piece: 6 samurai hùng mạnh đã khiến sinh vật mạnh nhất thế giới Kaido phải đổ máu - Ảnh 4.

Denjiro có vẻ là người đã c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼K̼a̼i̼d̼o̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼C̼ử̼u̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼B̼a̼o̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼.

Và có một khoảnh khắc nhất định mà Denjiro làm Kaido b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ xảy ra trong One Piece chương 992. Ở đó, Denjiro là một trong những người đã s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼i̼ê̼u̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼O̼d̼e̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼a̼i̼d̼o̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼m̼á̼u̼.̼

5. Inuarashi

One Piece: 6 samurai hùng mạnh đã khiến sinh vật mạnh nhất thế giới Kaido phải đổ máu - Ảnh 5.

Giống như Kinemon và Denjiro, Inuarashi có cơ hội làm b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ Kaido trong One Piece 992. Inuarashi chỉ ra rằng anh ta cũng có thể là k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼h̼a̼i̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼o̼z̼u̼k̼i̼ ̼O̼d̼e̼n̼,̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼s̼ẹ̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼a̼i̼d̼o̼.̼

C̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼I̼n̼u̼a̼r̼a̼s̼h̼i̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼S̼u̼l̼o̼n̼g̼ ̼.̼

6. Ashura Douji

One Piece: 6 samurai hùng mạnh đã khiến sinh vật mạnh nhất thế giới Kaido phải đổ máu - Ảnh 6.

Ashura Douji là k̼i̼ế̼m̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼t̼ư̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼O̼d̼e̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼g̼â̼y̼ ̼s̼ẹ̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼K̼a̼i̼d̼o̼.

Đ̼ò̼n̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼R̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼a̼i̼d̼o̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼m̼á̼u̼. Vấn đề ở đây là dù c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼n̼ ̼s̼a̼m̼u̼r̼a̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ Kaido b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ nặng.