8 Thứ V̼ũ̼ ̼K̼h̼í̼ ̼H̼ủ̼y̼ ̼D̼i̼ệ̼t̼ Hàng Loạt Trong One Piece, Có 2 Cái Tên Đã Xuất Hiện Ở Arc Wano

0
181

Không chỉ chiến đấu bằng chính sức lực của mình, các nhân vật One Piece còn sử dụng v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼d̼i̼ệ̼t̼ hàng loạt không ít lần.

Dưới đây là những v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼ hàng loạt từng được các nhân vật One Piece sử dụng:

1. Smiley
8 thứ vũ khí hủy diệt hàng loạt trong One Piece, có 2 cái tên đã xuất hiện ở arc Wano - Ảnh 2.
T̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼b̼o̼m̼ ̼d̼o̼ ̼C̼a̼e̼s̼a̼r̼ ̼C̼l̼o̼w̼n̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼S̼h̼i̼n̼o̼k̼u̼n̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼l̼à̼ ̼S̼m̼i̼l̼e̼y̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼í̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼á̼c̼ ̼q̼u̼ỷ̼ ̼S̼a̼r̼a̼ ̼S̼a̼r̼a̼ ̼n̼o̼ ̼M̼i̼,̼ ̼m̼o̼d̼e̼l̼:̼ ̼A̼x̼o̼l̼o̼t̼l̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼S̼m̼i̼l̼e̼y̼ ̼ă̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼ẹ̼o̼ ̼m̼à̼ ̼C̼a̼e̼s̼a̼r̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼,̼ ̼S̼m̼i̼l̼e̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼á̼n̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼h̼ò̼n̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼m̼à̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼.̼ ̼V̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼í̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼h̼ọ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼

2. Bom khí độc chết người: MH5
8 thứ vũ khí hủy diệt hàng loạt trong One Piece, có 2 cái tên đã xuất hiện ở arc Wano - Ảnh 1.
B̼o̼m̼ ̼k̼h̼í̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼:̼ ̼M̼H̼5̼ ̼d̼o̼ ̼D̼o̼n̼ ̼K̼r̼i̼e̼g̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼b̼o̼m̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼l̼à̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼n̼ó̼ ̼x̼â̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼D̼o̼n̼ ̼K̼r̼i̼e̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼ạ̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ọ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼h̼ạ̼i̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼K̼r̼i̼e̼g̼,̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼a̼i̼ ̼h̼í̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼b̼o̼m̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼ờ̼.̼

3. Koro
8 thứ vũ khí hủy diệt hàng loạt trong One Piece, có 2 cái tên đã xuất hiện ở arc Wano - Ảnh 3.
Đ̼â̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼b̼o̼m̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼C̼a̼e̼s̼a̼r̼ ̼C̼l̼o̼w̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼a̼i̼d̼o̼.̼ ̼N̼ó̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼J̼a̼c̼k̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼ở̼ ̼Z̼o̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼d̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼M̼i̼n̼k̼s̼.̼ ̼C̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼M̼i̼n̼k̼s̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼í̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼h̼í̼ ̼K̼o̼r̼o̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼u̼y̼ ̼y̼ế̼u̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼K̼a̼i̼d̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼Q̼u̼ả̼ ̼b̼o̼m̼ ̼K̼o̼r̼o̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼J̼a̼c̼k̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼ở̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼R̼a̼i̼z̼o̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼Z̼o̼u̼.̼

4. Mummy Virus
8 thứ vũ khí hủy diệt hàng loạt trong One Piece, có 2 cái tên đã xuất hiện ở arc Wano - Ảnh 4.
L̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼Q̼u̼e̼e̼n̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ạ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼E̼x̼c̼i̼t̼e̼ ̼B̼u̼l̼l̼e̼t̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼.̼ ̼L̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼M̼u̼m̼m̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼x̼á̼c̼ ̼ư̼ớ̼p̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼x̼â̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼d̼a̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ố̼t̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼d̼a̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼m̼á̼u̼.̼ ̼T̼ồ̼i̼ ̼t̼ệ̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼x̼á̼c̼ ̼ư̼ớ̼p̼.̼

L̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼i̼r̼r̼u̼s̼ ̼n̼à̼y̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼â̼y̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼.̼ ̼L̼u̼f̼f̼y̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼M̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼t̼h̼a̼y̼,̼ ̼C̼h̼o̼p̼p̼e̼r̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼ễ̼ ̼d̼à̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼M̼u̼m̼m̼y̼.̼

5. Virus Ice Oni (Băng Q̼u̼ỷ̼)
8 thứ vũ khí hủy diệt hàng loạt trong One Piece, có 2 cái tên đã xuất hiện ở arc Wano - Ảnh 5.
I̼c̼e̼ ̼O̼n̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼Q̼u̼e̼e̼n̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼r̼ữ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼E̼x̼c̼i̼t̼e̼ ̼B̼u̼l̼l̼e̼t̼.̼ ̼L̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼n̼ó̼ ̼b̼a̼o̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼ă̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼s̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ă̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ọ̼n̼,̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼Q̼̼̼u̼̼̼ỷ̼̼̼.̼

N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼I̼c̼e̼ ̼O̼n̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼ọ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼a̼i̼ ̼ở̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼h̼ọ̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼l̼à̼ ̼k̼ẻ̼ ̼t̼h̼ù̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼.̼ ̼T̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼M̼u̼m̼m̼y̼ ̼V̼i̼r̼u̼s̼,̼ ̼I̼c̼e̼ ̼O̼n̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼â̼y̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼I̼c̼e̼ ̼O̼n̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼ắ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ẽ̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼g̼â̼y̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼é̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ó̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼đ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼ờ̼.̼

6. Pluton
8 thứ vũ khí hủy diệt hàng loạt trong One Piece, có 2 cái tên đã xuất hiện ở arc Wano - Ảnh 6.
P̼l̼u̼t̼o̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼à̼u̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼h̼̼̼ủ̼̼̼y̼̼̼ ̼̼̼d̼̼̼i̼̼̼ệ̼̼̼t̼̼̼ ̼p̼h̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼p̼h̼á̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ò̼n̼ ̼đ̼ả̼o̼.̼ ̼P̼l̼u̼t̼o̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼W̼a̼t̼e̼r̼ ̼7̼,̼ ̼h̼ò̼n̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼m̼ộ̼c̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼.̼ ̼D̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼k̼ế̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼à̼u̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼P̼l̼u̼t̼o̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼h̼ệ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼h̼ệ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼m̼ộ̼c̼ ̼ở̼ ̼W̼a̼t̼e̼r̼ ̼7̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼F̼r̼a̼n̼k̼y̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼h̼ủ̼y̼.̼

7. Poseidon
8 thứ vũ khí hủy diệt hàng loạt trong One Piece, có 2 cái tên đã xuất hiện ở arc Wano - Ảnh 7.
P̼o̼s̼e̼i̼d̼o̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼à̼n̼g̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼c̼á̼.̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼P̼o̼s̼e̼i̼d̼o̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼é̼m̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼.̼ ̼P̼o̼s̼e̼i̼d̼o̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ũ̼ ̼S̼e̼a̼ ̼K̼i̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼S̼e̼a̼ ̼K̼i̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼O̼n̼e̼ ̼P̼i̼e̼c̼e̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼S̼e̼a̼ ̼K̼i̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼p̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼P̼o̼s̼e̼i̼d̼o̼n̼ ̼m̼u̼ố̼n̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ò̼n̼ ̼đ̼ả̼o̼.̼ ̼S̼ứ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼o̼s̼e̼i̼d̼o̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼h̼i̼r̼a̼h̼o̼s̼h̼i̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼a̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼c̼á̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼R̼y̼u̼g̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼F̼i̼s̼h̼m̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

8. Uranus
8 thứ vũ khí hủy diệt hàng loạt trong One Piece, có 2 cái tên đã xuất hiện ở arc Wano - Ảnh 8.
B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼U̼r̼a̼n̼u̼s̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼̼̼ũ̼̼̼ ̼̼̼k̼̼̼h̼̼̼í̼̼̼ ̼C̼ổ̼ ̼đ̼ạ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ó̼.̼ ̼C̼á̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼”̼U̼r̼a̼n̼u̼s̼”̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼o̼s̼e̼i̼d̼o̼n̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼R̼o̼b̼i̼n̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼̼̼ũ̼̼̼ ̼̼̼k̼̼̼h̼̼̼í̼̼̼ ̼c̼ổ̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼v̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼R̼y̼u̼g̼u̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼U̼r̼a̼n̼u̼s̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ó̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼o̼s̼e̼i̼d̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼P̼l̼u̼t̼o̼n̼,̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼á̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ò̼n̼ ̼đ̼ả̼o̼.̼