B̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼“̼đ̼è̼”̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼:̼ ̼V̼ợ̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼“̼đ̼ộ̼c̼ ̼đ̼ắ̼c̼”̼

0
230

Đ̼â̼m̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼v̼é̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼đ̼ắ̼c̼

B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼

̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼7̼)̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼0̼,̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼đ̼ắ̼c̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼2̼ ̼t̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼.̼ ̼B̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼à̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼v̼ã̼.̼

̼1̼9̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼9̼-̼5̼-̼2̼0̼1̼4̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼g̼â̼y̼ ̼g̼ổ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼.̼ ̼T̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼,̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼c̼â̼y̼ ̼k̼é̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼2̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼k̼é̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼n̼g̼ự̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼g̼i̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼.̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼k̼é̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ự̼c̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ú̼.̼

N̼g̼à̼y̼ ̼1̼9̼-̼1̼-̼2̼0̼1̼5̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼8̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼G̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼.̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼1̼7̼-̼4̼,̼ ̼T̼ò̼a̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼c̼a̼o̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼à̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼á̼n̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼8̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼2̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼T̼h̼ừ̼a̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼G̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼.̼

B̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼á̼t̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼u̼ấ̼t̼ ̼ứ̼c̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼b̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼:̼ ̼Ô̼m̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼

L̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ị̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼m̼à̼ ̼v̼u̼n̼ ̼v̼é̼n̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼1̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼k̼é̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼”̼t̼r̼ả̼ ̼đ̼ũ̼a̼”̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼k̼ẻ̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ù̼.̼ ̼B̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼k̼i̼ề̼m̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼m̼à̼ ̼r̼a̼!̼ ̼

̼C̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ừ̼ ̼B̼á̼o̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼-̼2̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼L̼.̼H̼.̼O̼.̼ ̼(̼4̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼8̼,̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼k̼é̼o̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼.̼T̼.̼T̼r̼.̼,̼ ̼4̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼.̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼L̼.̼H̼.̼O̼.̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼.̼

Ảnh minh ɦọa: Internet

T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼9̼-̼2̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼.̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼O̼.̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼2̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼,̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼O̼.̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼.̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼c̼ự̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼

̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼.̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼O̼.̼,̼ ̼O̼.̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼â̼y̼ ̼k̼é̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼n̼g̼ự̼c̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼.̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼O̼.̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼b̼ó̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼r̼.̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼2̼0̼-̼2̼,̼ ̼b̼à̼ ̼O̼.̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼.̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼

̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼i̼,̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

Ảnh minh ɦọa: Internet

Q̼u̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼L̼.̼H̼.̼O̼.̼,̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼.̼

̼M̼à̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼n̼ỗ̼i̼,̼ ̼b̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼H̼ẳ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ớ̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼2̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼ầ̼m̼ ̼r̼ộ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼k̼é̼o̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼m̼ù̼n̼g̼ ̼8̼ ̼T̼ế̼t̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼u̼à̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼B̼ả̼o̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼h̼i̼ề̼n̼g̼ ̼L̼a̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼C̼h̼â̼u̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼L̼a̼)̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼2̼h̼4̼5̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼9̼-̼2̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼C̼à̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼B̼i̼ể̼n̼ ̼(̼3̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼S̼o̼n̼g̼)̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼B̼i̼ể̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼.̼T̼.̼K̼.̼ ̼(̼2̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼i̼ể̼n̼)̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼ở̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ổ̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼B̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼â̼u̼.̼

Ngɦi ρнα̣м Cà Văn Biển – Ảnh: TTO

N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼ ̼(̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼L̼a̼)̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼2̼0̼-̼2̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼B̼ả̼o̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼B̼i̼ể̼n̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼t̼u̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼K̼.̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼k̼é̼o̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ổ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼K̼.̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼

C̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼ò̼a̼,̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼v̼ã̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼m̼u̼ô̼n̼ ̼m̼à̼u̼ ̼m̼u̼ô̼n̼ ̼v̼ẻ̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼.̼ ̼B̼á̼t̼ ̼đ̼ũ̼a̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼x̼ô̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼k̼i̼ề̼m̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼x̼ú̼c̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼l̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼l̼ở̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼!̼