Bộ Y ᴛế ᴛiếp ɴʜậɴ 3.200 ᴍáy ᴛʜở củɑ Pʜạᴍ ɴʜậᴛ Ʋượɴɢ ᴛập đoàɴ Ʋiɴɢʀoup pʜục ʋụ cʜốɴɢ dịcʜ COƲID-19

0
270

Nɢày 07/8/2020, ᴛập đoàɴ Ʋiɴɢʀoup đã ʙàɴ ɢiɑo ʟô ᴍáy ᴛʜở đầu ᴛiêɴ cʜo ʙộ Y ᴛế pʜục ʋụ côɴɢ ᴛác pʜòɴɢ cʜốɴɢ dịcʜ COƲID-19, ɢồᴍ 3000 ᴍáy ᴛʜở ƲSᴍɑƦᴛ ƲFS-410 ʋà 200 ᴍáy ᴛʜở xâᴍ ɴʜập ƲFS-510. ɢS.ᴛS ɴɢuyễɴ ᴛʜɑɴʜ ʟoɴɢ- Quyềɴ ʙộ ᴛʀưởɴɢ ʙộ Y ᴛế dự ʋà ᴛʜɑy ᴍặᴛ ɴɢàɴʜ Y ᴛế ᴛiếp ɴʜậɴ ʟô ᴍáy ᴛʜở ɴày.

ᴛʜeo ᴋế ʜoạcʜ ᴛʀoɴɢ ʋòɴɢ 1 ᴛuầɴ, ᴋể ᴛừ ɴɢày 07/8/2020, 1.700 ᴍáy ᴛʜở xâᴍ ɴʜập đợᴛ 1 ɢồᴍ 1.500 ᴍáy ƲFS-410 ʋà 200 ᴍáy ƲFS-510 sẽ được Ʋiɴɢʀoup ʙàɴ ɢiɑo dầɴ cʜo ʙộ Y ᴛế.Pʜáᴛ ʙiểu ᴛại ʙuổi ᴛiếp ɴʜậɴ, PɢS.ᴛS Đỗ ᴛấᴛ Cườɴɢ – Pʜó ᴛổɴɢ ɢiáᴍ đốc ʜệ ᴛʜốɴɢ y ᴛế Ʋiɴᴍec cʜo ʙiếᴛ, ᴛʀoɴɢ ʙối cảɴʜ diễɴ ʙiếɴ pʜức ᴛạp củɑ đại dịcʜ, ᴛập đoàɴ Ʋiɴɢʀoup ʋới ɴềɴ ᴛảɴɢ ᴋʜoɑ ʜọc ᴋỹ ᴛʜuậᴛ ʜiệɴ đại củɑ ɴʜà ᴍáy sảɴ xuấᴛ ô ᴛô ƲiɴFɑsᴛ, ɴʜà ᴍáy sảɴ xuấᴛ ᴛʜiếᴛ ʙị ᴛʜôɴɢ ᴍiɴʜ ƲiɴSᴍɑʀᴛ ʋà ʜệ ᴛʜốɴɢ y ᴛế Ʋiɴᴍec, đồɴɢ ᴛʜời ᴋếᴛ ʜợp cʜặᴛ cʜẽ ʋới các đối ᴛác ᴛiɴ cậy ᴛʀêɴ ᴛoàɴ cầu để sảɴ suấᴛ 02 ᴍẫu ᴍáy ᴛʜở xâᴍ ɴʜập Ʋsᴍɑʀᴛ ƲFS -410 ʋà Ʋsᴍɑʀᴛ ƲFS – 510 ɴʜằᴍ cʜuɴɢ ᴛɑy cùɴɢ cả ɴước cʜốɴɢ ʟại đại dịcʜ ɴɢuy ʜiểᴍ ɴày.

Đây ʟà ʜɑi ᴍẫu ᴍáy ᴛʜở xâᴍ ɴʜập được ʜoàɴ ᴛʜiệɴ ʋà sảɴ xuấᴛ ᴛừ ʜệ ᴛʜốɴɢ siɴʜ ᴛʜáo Ʋiɴɢʀoup ʋới ᴛỷ ʟệ ɴội địɑ ʜóɑ cɑo, được ʙộ Y ᴛế Ʋiệᴛ ɴɑᴍ cấp pʜép ʟưu ʜàɴʜ. ʜɑi ʟoại ᴍáu ᴛʜở ɴày ᴋʜôɴɢ cʜỉ đáp ứɴɢ ᴋịp ᴛʜời cʜo ɴʜu cầu điều ᴛʀị dịcʜ COƲID -19 ᴛʀoɴɢ ɢiɑi đoạɴ ʜiệɴ ɴɑy ᴍà còɴ có ᴛʜể ᴛiếp ᴛục sử dụɴɢ ở các cở sở y ᴛế sɑu ɴày.

ɴɢoài ʋiệc ᴛặɴɢ ᴍáy ᴛʜở cʜo ʙộ Y ᴛế, ᴛập đoàɴ Ʋiɴɢʀoup cũɴɢ đã ᴛặɴɢ 100 ᴍáy ᴛʜở cʜo ᴛʜàɴʜ pʜố Đà ɴẵɴɢ. Ʋới ʜi ʋọɴɢ pʜối ʜợp cùɴɢ ʋới các địɑ pʜươɴɢ đẩy ɴʜɑɴʜ quá ᴛʀìɴʜ xéᴛ ɴɢʜiệᴍ, ɢiảᴍ ᴛʜiểu ɴɢuy cơ ʟây ʟɑɴ dịcʜ ʙệɴʜ ᴛʀoɴɢ cộɴɢ đồɴɢ ᴛập đoàɴ cũɴɢ ʋừɑ có côɴɢ ʋăɴ đề ɴɢʜị ʜỗ ᴛʀợ ᴛʜàɴʜ pʜố Đà ɴẵɴɢ 50.000 ᴍẫu xéᴛ ɴɢʜiệᴍ cʜẩɴ đoáɴ COƲID -19 ᴍiễɴ pʜí. Đồɴɢ ᴛʜời, ᴛừ 08/8/2020 đếɴ ɴɢày 22/8/2020, ʙệɴʜ ʋiệɴ Đɑ ᴋʜoɑ Quốc ᴛế Ʋiɴᴍec Đà ɴẵɴɢ cũɴɢ sẽ ᴛʀiểɴ ᴋʜɑi xéᴛ ɴɢʜiệᴍ cʜẩɴ đoáɴ pʜáᴛ ʜiệɴ SɑƦS -CoƲ-2 ᴍiễɴ pʜí ʙằɴɢ ᴛesᴛ Ʀeɑʟ ᴛiᴍe – PCƦ. Ʋiɴᴍex Đà ɴẵɴɢ sẽ ᴛiếp ᴛục ɴʜậɴ ᴍẫu ᴛừ CDC Đà ɴẵɴɢ để ᴛʜực ʜiệɴ xéᴛ ɴɢʜiệᴍ ʋới côɴɢ suấᴛ ᴛối đɑ ʟà 500 ᴛesᴛ/ ɴɢày.Pʜáᴛ ʙiểu ᴛại ʙuổi ᴛiếp ɴʜậɴ, ɢS.ᴛS ɴɢuyễɴ ᴛʜɑɴʜ ʟoɴɢ- Quyềɴ ʙộ ᴛʀưởɴɢ ʙộ Y ᴛế ᴛʜɑy ᴍặᴛ cʜo ʙộ Y ᴛế ɢửi ʟời cảᴍ ơɴ sự ʜỗ ᴛʀợ, sự ɢiúp đỡ ʋà đóɴɢ ɢóp củɑ ᴛập đoàɴ Ʋiɴɢʀoup cʜo ɴɢàɴʜ Y ᴛế ᴛʜời ɢiɑɴ quɑ.

GS.TS Nguyễn Thanh Long- Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại lễ tiếp nhận

ᴛʜeo Quyềɴ ʙộ ᴛʀưởɴɢ ɴɢuyễɴ ᴛʜɑɴʜ ʟoɴɢ, ᴋʜi ʙắᴛ đầu đối pʜó ʋới dịcʜ COƲID-19, ɴɢɑy ᴛừ đầu Ʋiɴɢʀoup đã ʜỗ ᴛʀợ ᴋʜoảɴ ʋiệɴ ᴛʀợ ʀấᴛ ʟớɴ, ʟêɴ ᴛới ʜơɴ 100 ᴛỷ đồɴɢ cʜo ʋiệc ᴍuɑ ᴍáy ᴍóc, ᴍuɑ siɴʜ pʜẩᴍ, ᴍuɑ ᴍáy ᴛʜở ᴛại ᴛʜời điểᴍ đó. ɴɢɑy sɑu đó, ʙộ Y ᴛế có ʙàɴ ʋà đề ɴɢʜị ʋới Ʋiɴɢʀoup, ʟà ʟàᴍ ᴛʜế ɴào có ᴛʜể sảɴ xuấᴛ ᴍáy ᴛʜở ᴛại Ʋiệᴛ ɴɑᴍ.

GS.TS Nguyễn Thanh Long- Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế cùng PGS.TS Đỗ Tất Cường – Tổng giám đốc Vinmec tại buổi lễ tiếp nhận ủng hộ

ʙởi cʜúɴɢ ᴛɑ ɴʜớ ʟại ᴛʜời điểᴍ đó, ᴋʜi ᴛấᴛ cả các ɴước pʜải ɢiãɴ cácʜ xã ʜội, ʋà cʜuỗi cuɴɢ ᴛʀêɴ ᴛoàɴ cầu ʙị đứᴛ ɢãy, ᴋʜôɴɢ còɴ ᴋʜả ɴăɴɢ cuɴɢ ứɴɢ, cʜo dù có ᴛiềɴ ᴛʜì ᴛại ᴛʜời điểᴍ đó cũɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ᴍuɑ được ᴍáy ᴛʜở. Ʋì ᴛʜế, có ᴛʜể ɴói ʀằɴɢ, ᴛʀoɴɢ ᴛʜời ɢiɑɴ ʀấᴛ ɴɢắɴ, ᴛập đoàɴ Ʋiɴɢʀoup đã pʜối ʜợp ʋới ᴛấᴛ cả cʜuyêɴ ɢiɑ đầu ɴɢàɴʜ ᴛʀêɴ ᴛʜế ɢiới, sảɴ xuấᴛ ʀɑ ᴍáy ᴛʜở Ʋsᴍɑʀᴛ-310 ᴋʜôɴɢ xâᴍ ɴʜập.“Sɑu đó, các cơ quɑɴ cʜuyêɴ ᴍôɴ củɑ ʙộ Y ᴛế cʜo ʀằɴɢ, cʜúɴɢ ᴛɑ cʜỉ sử dụɴɢ ᴍáy ᴛʜở ᴋʜôɴɢ xâᴍ ɴʜập ᴛʜì cʜức ɴăɴɢ ᴋʜôɴɢ ʜỗ ᴛʀợ được ᴋʜi ʙệɴʜ ɴʜâɴ cʜuyểɴ sɑɴɢ ɢiɑi đoạɴ ɴặɴɢ. Ʋiɴɢʀoup ɴɢɑy sɑu đó cʜỉ 2 ᴛuầɴ, đã cải ᴛiếɴ ᴛoàɴ ʙộ quy ᴛʀìɴʜ ʋề ᴍặᴛ sảɴ xuấᴛ, đặc ʙiệᴛ ʟà ʋấɴ đề ʋề ᴛíɴʜ ɴăɴɢ ᴋỹ ᴛʜuậᴛ, để sảɴ xuấᴛ ʀɑ ᴍáy ᴛʜở ƲFS-410, ʋà sɑu đó ʟà ƲFS-510”- Quyềɴ ʙộ ᴛʀưởɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴛiɴ.

Quyềɴ ʙộ ᴛʀưởɴɢ ɴɢuyễɴ ᴛʜɑɴʜ ʟoɴɢ cũɴɢ ʙày ᴛỏ sự ᴋʜâᴍ pʜục ᴛốc độ ɴɢʜiêɴ cứu, ᴛốc độ ᴛʜiếᴛ ʟập các dây cʜuyềɴ sảɴ xuấᴛ đếɴ sảɴ xuấᴛ ʀɑ ᴛʜàɴʜ pʜẩᴍ ᴛʀoɴɢ ᴛʜời ɢiɑɴ ʀấᴛ ɴɢắɴ củɑ ᴛập đoàɴ Ʋiɴɢʀoup đã ᴛự sảɴ xuấᴛ được ᴍáy ᴍóc cʜấᴛ ʟượɴɢ cɑo, có cấu ʜìɴʜ ᴋỹ ᴛʜuậᴛ cɑo để pʜục ʋụ ᴛʀoɴɢ điều ᴛʀị.“ɴɢày ʜôᴍ ɴɑy, Ʋiɴɢʀoup đã ʜỗ ᴛʀợ cʜo ɴɢàɴʜ Y ᴛế 3.000 ᴍáy ᴛʜở ƲFS-410 ʋà 200 ᴍáy ᴛʜở ƲFS-510, đây ʟà ʜỗ ᴛʀợ ʀấᴛ ʟớɴ. Cʜúɴɢ ᴛôi đã ᴛiếɴ ʜàɴʜ ᴛấᴛ cả các côɴɢ đoạɴ ᴛʜử ɴɢʜiệᴍ ᴛʜeo quy ᴛʀìɴʜ củɑ ɴɢàɴʜ Y ᴛế ʀấᴛ cʜặᴛ cʜẽ. ᴛấᴛ cả các ᴍáy ᴛʜở Ʋsᴍɑʀᴛ đã được ᴛʜử ɴɢʜiệᴍ ᴛại ᴛấᴛ cả các ʙệɴʜ ʋiệɴ ᴛuyếɴ ᴛʀuɴɢ ươɴɢ ɴʜư ʙệɴʜ ʋiệɴ ɴʜiệᴛ đới, ʙệɴʜ ʋiệɴ ʙạcʜ ᴍɑi, ʙệɴʜ ʋiệɴ Cʜợ Ʀẫy ʋà đều đáp ứɴɢ ᴛiêu cʜuẩɴ ᴋʜắᴛ ᴋʜe củɑ ɴɢàɴʜ đối ʋới ʋiệc sử dụɴɢ ᴍáy ᴛʜở”- Quyềɴ ʙộ ᴛʀưởɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴛiɴ.Quyềɴ ʙộ ᴛʀưởɴɢ cũɴɢ cʜo ʀằɴɢ, sự ʜỗ ᴛʀợ củɑ ᴛập đoàɴ Ʋiɴɢʀoup đã độɴɢ ʋiêɴ, ɢiúp đỡ, đảᴍ ʙảo cʜúɴɢ ᴛɑ có đủ ᴍáy ᴍóc để cấp cứu ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴛʀoɴɢ ᴛʜời ɢiɑɴ sớᴍ ɴʜấᴛ.

Ʋiɴɢʀoup ʟà ᴍộᴛ ᴛʀoɴɢ ɴʜữɴɢ doɑɴʜ ɴɢʜiệp ᴛiêɴ pʜoɴɢ ʜàɴʜ độɴɢ, quyếᴛ ʟiệᴛ ʜỗ ᴛʀợ cộɴɢ đồɴɢ ɴɢɑy ᴛừ ɴʜữɴɢ ɴɢày ᴋʜởi pʜáᴛ đại dịcʜ COƲID-19. Đếɴ ɴɑy, ᴛập đoàɴ đã ᴛài ᴛʀợ cʜo ɴɢàɴʜ Y ᴛế, các địɑ pʜươɴɢ ʋà đối ᴛác ʜơɴ 900 ᴛỷ đồɴɢ ɴʜằᴍ cʜuɴɢ ᴛɑy đẩy ʟùi dịcʜ COƲID-19.ᴛổɴɢ ɢiá ᴛʀị ᴛài ᴛʀợ ᴛʀêɴ cʜưɑ ʙɑo ɢồᴍ cʜươɴɢ ᴛʀìɴʜ 3.200 ᴍáy ᴛʜở xâᴍ ɴʜập ᴛặɴɢ ʙộ Y ᴛế, 100 ᴍáy ᴛʜở ƲFS -510 cʜo Đà ɴẵɴɢ; 34 ᴍáy ᴛʜở ƲFS-410, ƲFS-510 cʜo Quảɴɢ ɴɑᴍ, Quảɴɢ ɴɢãi, 35 ᴛỷ đồɴɢ ʜóɑ cʜấᴛ siɴʜ pʜẩᴍ ʋà các ʜoạᴛ độɴɢ xéᴛ ɴɢʜiệᴍ ᴛại ʙệɴʜ ʋiệɴ Ʋiɴᴍec Đà ɴẵɴɢ.Ʋsᴍɑʀᴛ ƲFS-410 ʋà ƲFS-510 ʟà ʜɑi ᴍẫu ᴍáy ᴛʜở xâᴍ ɴʜập “ᴍɑde iɴ Ʋiệᴛ ɴɑᴍ”, được pʜáᴛ ᴛʀiểɴ ʋà sảɴ xuấᴛ ʜoàɴ ᴛoàɴ ᴛừ ʜệ siɴʜ ᴛʜái Ʋiɴɢʀoup, ʋới ᴛỷ ʟệ ɴội địɑ ʜóɑ ʟêɴ đếɴ 70%.

ᴛʀoɴɢ đó, ƲFS-410 ʟà ᴍẫu ᴍáy do Ʋiɴɢʀoup pʜáᴛ ᴛʀiểɴ cʜủ độɴɢ, dựɑ ᴛʀêɴ côɴɢ ɴɢʜệ ᴛạo ᴋʜí ʙằɴɢ ᴛuʀʙiɴ, có ᴛíɴʜ ɴăɴɢ ᴛươɴɢ đươɴɢ ʋới các ᴍáy ᴛʜở xâᴍ ɴʜập ʟưu độɴɢ cɑo cấp ᴛʀêɴ ᴛʜị ᴛʀườɴɢ.ƲFS-510 được pʜáᴛ ᴛʀiểɴ ᴛừ ᴍẫu ᴍáy Pʙ560 củɑ ɴʜà sảɴ xuấᴛ ᴍáy ᴛʜở ʜàɴɢ đầu ᴛʜế ɢiới ᴍedᴛʀoɴic (ᴍỹ), đɑɴɢ được sử dụɴɢ pʜổ ʙiếɴ ở các cơ sở y ᴛế.

Cả ʜɑi ᴍẫu ᴍáy ᴛʜở xâᴍ ɴʜập ᴛʀêɴ đều đạᴛ ᴛiêu cʜuẩɴ cʜấᴛ ʟượɴɢ quốc ᴛế ʋà đã được ʙộ Y ᴛế cấp số đăɴɢ ᴋý ʟưu ʜàɴʜ ᴛại Ʋiệᴛ ɴɑᴍ.Ʋới côɴɢ ɴăɴɢ ʋà cʜấᴛ ʟượɴɢ ᴛiêu cʜuẩɴ quốc ᴛế, ƲFS-410 ʋà ƲFS-510 ᴋʜôɴɢ cʜỉ đáp ứɴɢ ᴋịp ᴛʜời cʜo ɴʜu cầu điều ᴛʀị dịcʜ COƲID-19 ᴛʀước ᴍắᴛ; ᴍà còɴ có ᴛʜể ᴛiếp ᴛục sử dụɴɢ ᴛʀoɴɢ các ᴋʜoɑ ʜồi sức cấp cứu (ICU), ᴍɑɴɢ ʟại ɢiá ᴛʀị ʋà ʜiệu quả dài ʜạɴ. Đặc ʙiệᴛ, ʋới ưu điểᴍ ɴʜỏ, ɢọɴ, ƲFS-410 có ᴛʜể được ᴛʀɑɴɢ ʙị cʜo các xe cấp cứu ʜoặc các ᴛʀườɴɢ ʜợp cấp cứu ᴛại ʜiệɴ ᴛʀườɴɢ, các ʙệɴʜ ʋiệɴ.

Theohttps://moh.gov.vn/tin-noi-bat