C̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ò̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼x̼â̼y̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼1̼4̼ ̼n̼g̼à̼y̼

0
203

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼h̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ò̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼1̼4̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼N̼h̼ằ̼m̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼.̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ở̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼d̼ở̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼ở̼.̼.̼.̼ ̼c̼h̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ò̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼2̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼2̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼.̼ ̼V̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼c̼l̼i̼p̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼”̼C̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼L̼à̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼a̼.̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼á̼t̼ ̼n̼ữ̼a̼”̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼”̼B̼ữ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼à̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼n̼ó̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ó̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ò̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼”̼s̼a̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ó̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ò̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼r̼í̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ó̼ ̼ă̼n̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼k̼h̼á̼c̼”̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ò̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼x̼â̼y̼”̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼r̼í̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ó̼ ̼ă̼n̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼k̼h̼á̼c̼”̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ò̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼x̼â̼y̼”̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼-̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼e̼m̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼c̼h̼e̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼”̼đ̼ặ̼c̼ ̼c̼á̼c̼h̼”̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ò̼ ̼m̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼.̼

̼K̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼1̼4̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ố̼,̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼â̼y̼ ̼c̼ố̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ư̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼

̼K̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼1̼4̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ố̼,̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼â̼y̼ ̼c̼ố̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ư̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼

̼C̼ó̼ ̼l̼ẽ̼,̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼b̼ò̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼g̼,̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼.̼

̼Đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼

̼Đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼m̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼1̼4̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼.̼

̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ẫ̼u̼,̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼.̼

̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ẫ̼u̼,̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼.̼

Facebook Comments