V̼ụ̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼:̼ ̼Q̼u̼ặ̼n̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼r̼ù̼m̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼ ̼G̼i̼ữ̼a̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼r̼ố̼n̼g̼.̼.̼.̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼x̼é̼ ̼n̼á̼t̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼.̼.̼.̼

̼T̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼A̼.̼ ̼(̼2̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼(̼T̼P̼.̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼,̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼)̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼r̼ù̼m̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼l̼ẽ̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼A̼.̼

̼X̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼h̼ơ̼…̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼d̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ạ̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼B̼í̼c̼h̼ ̼V̼y̼ ̼(̼v̼ợ̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼)̼ ̼d̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼c̼ạ̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼t̼h̼â̼m̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼.̼ ̼N̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ổ̼ ̼ậ̼p̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼c̼h̼ằ̼m̼ ̼c̼h̼ằ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼

̼G̼i̼ữ̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼u̼ ̼u̼ấ̼t̼,̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼,̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ấ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼.̼.̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼a̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼A̼.̼

̼C̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼n̼ô̼i̼,̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼s̼u̼m̼ ̼h̼ọ̼p̼,̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼C̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼N̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼(̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼)̼,̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼B̼.̼ ̼(̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼)̼ ̼d̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼x̼é̼ ̼n̼á̼t̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼B̼í̼c̼h̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼(̼c̼ô̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼)̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼é̼ ̼B̼.̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼m̼à̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ắ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼N̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼ ̼B̼é̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼”̼.̼

̼B̼é̼ ̼B̼.̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼a̼i̼ ̼h̼ọ̼a̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼ậ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼(̼c̼h̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼)̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼h̼ồ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼ữ̼n̼g̼,̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼ì̼u̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼x̼a̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼m̼à̼ ̼t̼a̼i̼ ̼h̼ọ̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ậ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼.̼

̼“̼N̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼m̼à̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼b̼ỏ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ơ̼.̼ ̼N̼ó̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ã̼…̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼.̼

̼C̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼

̼N̼h̼ư̼ ̼P̼L̼O̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼9̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼9̼-̼6̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼ú̼y̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼Â̼n̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼a̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼,̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼6̼1̼A̼-̼0̼0̼4̼.̼2̼2̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼T̼7̼4̼9̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼ấ̼p̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼t̼ư̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ạ̼c̼ ̼b̼ể̼ ̼n̼á̼t̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼k̼ế̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ậ̼p̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼l̼a̼o̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼ề̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼A̼.̼,̼ ̼(̼2̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼,̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼)̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼c̼h̼é̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼i̼ ̼ố̼t̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼â̼y̼.̼

̼C̼ú̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼A̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ă̼n̼g̼ ̼x̼a̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ó̼p̼ ̼m̼é̼o̼,̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼ú̼y̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼Â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼e̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼S̼á̼n̼g̼ ̼1̼0̼-̼6̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼i̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼s̼a̼y̼ ̼x̼ỉ̼n̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼L̼O̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼(̼p̼h̼ả̼i̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼ồ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼B̼í̼c̼h̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼(̼c̼ô̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼9̼-̼6̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ó̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼o̼ ̼n̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼ồ̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼â̼u̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼o̼ ̼n̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼.̼

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼L̼O̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼o̼ ̼n̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼ồ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼ú̼y̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼Â̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼?̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼