D̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼’̼s̼ố̼c̼’̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼d̼a̼o̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼.̼.̼.̼ ̼h̼ộ̼p̼ ̼c̼ơ̼m̼

0
160

M̼ộ̼t̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼T̼â̼n̼ ̼(̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼P̼h̼ú̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼.̼ ̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼s̼a̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼ó̼.̼

S̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼2̼0̼.̼2̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼.̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼1̼9̼.̼2̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼T̼â̼n̼ ̼(̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼C̼â̼y̼ ̼K̼e̼o̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼T̼â̼n̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼P̼h̼ú̼)̼,̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼.̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼d̼a̼o̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼,̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼4̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼l̼à̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼4̼ ̼s̼ạ̼p̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ợ̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ề̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼l̼a̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼


̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼ể̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼1̼8̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼3̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼9̼.̼2̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼.̼ ̼m̼u̼a̼ ̼2̼ ̼h̼ộ̼p̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼l̼à̼ ̼4̼5̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼h̼ộ̼p̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ỏ̼ ̼v̼ẻ̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼u̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼g̼i̼á̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼h̼ộ̼p̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼2̼5̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼,̼ ̼n̼a̼y̼ ̼m̼u̼a̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼đ̼ồ̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼á̼ ̼đ̼ó̼.̼

“̼V̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼,̼ ̼b̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ứ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼c̼h̼ê̼ ̼m̼ắ̼c̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼.̼ ̼L̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼b̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼d̼a̼o̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼á̼t̼”̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼.̼


̼“̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼,̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼a̼o̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼A̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼m̼á̼u̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼k̼ị̼p̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼.̼ ̼(̼t̼i̼ể̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼)̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼.̼

N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼á̼n̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼“̼v̼ợ̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼”̼.̼ ̼R̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

M̼ộ̼t̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼s̼ạ̼p̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ạ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼.̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼”̼B̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼ọ̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼.̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼í̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼d̼ữ̼ ̼d̼ằ̼n̼,̼ ̼l̼ấ̼n̼ ̼á̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼T̼â̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼(̼1̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼”̼.̼

̼“̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼v̼ã̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼l̼á̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼â̼u̼”̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

D̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼1̼9̼.̼2̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼k̼è̼m̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼.̼ ̼”̼C̼h̼ỉ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼”̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼c̼h̼u̼a̼ ̼x̼ó̼t̼.̼ ̼T̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼:̼ ̼”̼D̼ù̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼đ̼ồ̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼m̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼”̼.̼ ̼”̼G̼i̼ậ̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼ ̼m̼à̼.̼.̼.̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼ã̼n̼g̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼?̼”̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼T̼à̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼

B̼a̼n̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ọ̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

B̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼d̼a̼o̼ ̼r̼ư̼ợ̼t̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼l̼ầ̼n̼:̼ ̼V̼ợ̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼â̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼ị̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g

S̼u̼ố̼t̼ ̼8̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼(̼*̼)̼ ̼3̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼,̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼d̼a̼o̼ ̼r̼ư̼ợ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼9̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼(̼3̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼Q̼.̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼â̼n̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼.̼ ̼V̼à̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼8̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼p̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ớ̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼v̼à̼ ̼ở̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼m̼ầ̼m̼ ̼n̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼H̼ễ̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼ý̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼h̼ạ̼ ̼c̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼.̼
̼‘̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼…̼ ̼1̼0̼0̼ ̼l̼ầ̼n̼!̼’̼


̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼9̼.̼9̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼d̼à̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼7̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼ị̼n̼.

̼M̼ắ̼t̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼h̼o̼e̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼2̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼P̼o̼u̼y̼u̼e̼n̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼â̼n̼ ̼(̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼ì̼…̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

“̼Q̼u̼e̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼9̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼9̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼.̼ ̼N̼à̼o̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼.̼


̼X̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼k̼ỳ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼p̼h̼u̼,̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼a̼m̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼

̼C̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼,̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼x̼e̼,̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼t̼u̼ô̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼,̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼ý̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ấ̼m̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ù̼i̼ ̼c̼h̼ỏ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼h̼o̼á̼n̼g̼ ̼v̼á̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼.̼


̼“̼C̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼8̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼r̼a̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ễ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼à̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼B̼ấ̼t̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼ý̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ế̼n̼ ̼r̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼.̼ ̼T̼u̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼-̼2̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼a̼n̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼n̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼T̼í̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼0̼0̼ ̼l̼ầ̼n̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ả̼o̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼,̼ ̼b̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ê̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼ữ̼a̼.

̼D̼ù̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼ở̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼ấ̼m̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼ê̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ở̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼i̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼d̼à̼i̼ ̼đ̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ẵ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ị̼n̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ớ̼i̼.̼


̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼g̼â̼y̼ ̼ồ̼n̼ ̼à̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼b̼ữ̼a̼.̼

C̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼:̼ ̼“̼C̼ó̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼d̼ị̼p̼ ̼l̼ễ̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼a̼n̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼a̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼ơ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ơ̼i̼ ̼t̼ả̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼l̼á̼,̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼â̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼L̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼…̼”̼.̼

B̼ị̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼

S̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼u̼ấ̼t̼ ̼ứ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼ồ̼n̼ ̼n̼é̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼9̼.̼8̼.̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼a̼u̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼s̼ắ̼t̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼.̼


̼B̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼d̼a̼o̼ ̼r̼ư̼ợ̼t̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼l̼ầ̼n̼:̼ ̼V̼ợ̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼â̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼ị̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼2̼
̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼s̼ắ̼t̼

̼“̼S̼á̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ở̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼v̼ở̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼x̼e̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼à̼i̼ ̼s̼a̼o̼.̼ ̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ă̼m̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼,̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼ă̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼é̼ ̼ô̼m̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ơ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼à̼o̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼ô̼m̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼h̼ồ̼i̼.̼ ̼N̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼n̼ấ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼

̼N̼h̼ì̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼v̼í̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ụ̼c̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼o̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼.̼ ̼T̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼s̼ợ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼…̼

C̼h̼ị̼ ̼M̼.̼ ̼(̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ả̼o̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ả̼o̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼2̼9̼ ̼t̼ế̼t̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼è̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ó̼p̼ ̼c̼ổ̼,̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼d̼a̼o̼ ̼r̼ư̼ợ̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼.̼

̼“̼H̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼.̼ ̼V̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼r̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ả̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼M̼.̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼.̼T̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼ở̼ ̼P̼.̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼A̼,̼ ̼Q̼.̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼b̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼đ̼ể̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼đ̼ế̼n̼.̼


̼“̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼B̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼g̼i̼ù̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ì̼m̼.̼ ̼H̼ồ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼b̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼h̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼h̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼.̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼N̼ữ̼,̼ ̼C̼h̼i̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼h̼i̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼,̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼a̼m̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼r̼a̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼a̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼ ̼s̼a̼o̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼y̼ ̼c̼h̼a̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼s̼a̼i̼ ̼t̼r̼á̼i̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼N̼ữ̼,̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼ỉ̼ ̼l̼ệ̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ị̼ ̼q̼u̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼ý̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼,̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼.̼
̼V̼ì̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼t̼ư̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼s̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼