Đây Là 9 Người Đã “Giúp” Luffy “Sống” Được Đến Chap 1000, 3 Người Trong Số Đó Phải B.Ỏ M.Ạ.N.G

0
85

One Piece sắp đón chào chap 1000, tuy nhiên để Luffy sống đến tận bây giờ, 9 cái tên sau đây đã phải ra tay c.ứ.u giúp nhân vật chính.

M̼ộ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼,̼ ̼b̼ộ̼ ̼m̼a̼n̼g̼a̼ ̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼O̼n̼e̼ ̼P̼i̼e̼c̼e̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼m̼ố̼c̼ ̼1̼0̼0̼0̼ ̼c̼h̼a̼p̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼L̼u̼f̼f̼y̼ ̼M̼ũ̼ ̼R̼ơ̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼2̼ ̼T̼ứ̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼.̼ ̼N̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼l̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼,̼ ̼L̼u̼f̼f̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼.̼
̼
̼S̼a̼u̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼9̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼L̼u̼f̼f̼y̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ó̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼:̼

Mr.2 (Bon Clay)

X̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼ở̼ ̼A̼l̼a̼b̼a̼s̼t̼a̼,̼ ̼M̼r̼.̼2̼ ̼B̼o̼n̼ ̼C̼l̼a̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼M̼ũ̼ ̼R̼ơ̼m̼.̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼x̼ô̼ ̼x̼á̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼ở̼ ̼h̼a̼i̼ ̼p̼h̼e̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼B̼o̼n̼ ̼C̼l̼a̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼x̼e̼m̼ ̼L̼u̼f̼f̼y̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼.̼

One Piece: Đây là 9 người đã giúp Luffy sống được đến chap 1000, 3 người trong số đó phải bỏ mạng - Ảnh 1.

K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼x̼ả̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼ở̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼G̼o̼i̼n̼g̼ ̼M̼e̼r̼r̼y̼ ̼m̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼B̼o̼n̼ ̼C̼l̼a̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ạ̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼g̼ụ̼c̼ ̼I̼m̼p̼e̼l̼ ̼D̼o̼w̼n̼ ̼M̼a̼g̼e̼l̼l̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼L̼u̼f̼f̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼ụ̼c̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼x̼â̼m̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼M̼a̼r̼i̼n̼e̼f̼o̼r̼d̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼L̼u̼f̼f̼y̼.̼

Thất Vũ Hải Kuma

C̼ự̼u̼ ̼T̼h̼ấ̼t̼ ̼V̼ũ̼ ̼H̼ả̼i̼,̼ ̼”̼B̼ạ̼o̼ ̼C̼h̼ú̼a̼”̼ ̼K̼u̼m̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼M̼ũ̼ ̼R̼ơ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼T̼ặ̼c̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼M̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼u̼m̼a̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼á̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼i̼z̼a̼r̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼K̼u̼m̼a̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼a̼n̼h̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼à̼u̼ ̼S̼u̼n̼n̼y̼,̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼M̼ũ̼ ̼R̼ơ̼m̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

One Piece: Đây là 9 người đã giúp Luffy sống được đến chap 1000, 3 người trong số đó phải bỏ mạng - Ảnh 2.

C̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼K̼u̼m̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼i̼m̼e̼s̼k̼i̼p̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼M̼ũ̼ ̼R̼ơ̼m̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼K̼i̼z̼a̼r̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼ý̼ ̼đ̼ồ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼u̼m̼a̼.̼

Monkey D. Dragon

M̼o̼n̼k̼e̼y̼ ̼D̼.̼ ̼D̼r̼a̼g̼o̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼u̼f̼f̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼O̼n̼e̼ ̼P̼i̼e̼c̼e̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼í̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼D̼r̼a̼g̼o̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼m̼à̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼L̼o̼g̼u̼e̼ ̼T̼o̼w̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼D̼r̼a̼g̼o̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼S̼m̼o̼k̼e̼r̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼L̼u̼f̼f̼y̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼.̼

One Piece: Đây là 9 người đã giúp Luffy sống được đến chap 1000, 3 người trong số đó phải bỏ mạng - Ảnh 3.

Ace

P̼o̼r̼t̼g̼a̼s̼ ̼D̼.̼ ̼A̼c̼e̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼u̼f̼f̼y̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼L̼u̼f̼f̼y̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼M̼a̼r̼i̼n̼e̼f̼o̼r̼d̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼đ̼ấ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼A̼k̼a̼i̼n̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼L̼u̼f̼f̼y̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼m̼à̼ ̼A̼c̼e̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼á̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼O̼n̼e̼ ̼P̼i̼e̼c̼e̼.̼

One Piece: Đây là 9 người đã giúp Luffy sống được đến chap 1000, 3 người trong số đó phải bỏ mạng - Ảnh 4.

Shanks Tóc Đỏ

S̼h̼a̼n̼k̼s̼ ̼T̼ó̼c̼ ̼Đ̼ỏ̼ ̼v̼à̼ ̼m̼à̼n̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼c̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ể̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼r̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼O̼n̼e̼ ̼P̼i̼e̼c̼e̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼S̼h̼a̼n̼k̼s̼,̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼O̼n̼e̼ ̼P̼i̼e̼c̼e̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼p̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼

One Piece: Đây là 9 người đã giúp Luffy sống được đến chap 1000, 3 người trong số đó phải bỏ mạng - Ảnh 5.

Raiju

C̼á̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼u̼f̼f̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼u̼ý̼t̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ậ̼u̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼đ̼ó̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼M̼ũ̼ ̼R̼ơ̼m̼ ̼l̼i̼ề̼u̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼c̼â̼n̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼s̼ợ̼i̼ ̼t̼ó̼c̼.̼ ̼R̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼y̼,̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼M̼ũ̼ ̼R̼ơ̼m̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼a̼n̼j̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼R̼a̼i̼j̼u̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼g̼u̼y̼.̼ ̼V̼ố̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ậ̼c̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼d̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼R̼a̼i̼j̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼L̼u̼f̼f̼y̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ụ̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼g̼ọ̼t̼ ̼n̼g̼à̼o̼.̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ụ̼ ̼h̼ô̼n̼.̼

One Piece: Đây là 9 người đã giúp Luffy sống được đến chap 1000, 3 người trong số đó phải bỏ mạng - Ảnh 6.

Jinbe

C̼ự̼u̼ ̼T̼h̼ấ̼t̼ ̼V̼ũ̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼J̼i̼n̼b̼e̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼ợ̼ ̼k̼h̼á̼ ̼s̼â̼u̼ ̼đ̼ậ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼L̼u̼f̼f̼y̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼I̼m̼p̼e̼r̼ ̼D̼o̼w̼n̼,̼ ̼J̼i̼n̼b̼e̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼L̼u̼f̼f̼y̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼J̼i̼n̼b̼e̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ấ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼A̼k̼a̼i̼n̼u̼ ̼h̼ò̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼M̼a̼r̼i̼n̼e̼f̼o̼r̼d̼.̼

One Piece: Đây là 9 người đã giúp Luffy sống được đến chap 1000, 3 người trong số đó phải bỏ mạng - Ảnh 7.

T̼ạ̼i̼ ̼A̼r̼c̼ ̼Đ̼ả̼o̼ ̼B̼á̼n̼h̼,̼ ̼J̼i̼n̼b̼e̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼B̼i̼g̼ ̼M̼o̼m̼,̼ ̼m̼ở̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ả̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼M̼ũ̼ ̼R̼ơ̼m̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼n̼g̼u̼y̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼L̼u̼f̼f̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼

Ivankov

N̼h̼ờ̼ ̼c̼ó̼ ̼I̼v̼a̼n̼k̼o̼v̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼á̼c̼ ̼q̼u̼ỷ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼à̼ ̼L̼u̼f̼f̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼a̼g̼e̼l̼l̼a̼n̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼M̼a̼r̼i̼n̼e̼f̼o̼r̼d̼,̼ ̼I̼v̼a̼n̼k̼o̼v̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼”̼b̼ả̼o̼ ̼k̼ê̼”̼ ̼L̼u̼f̼f̼y̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼A̼c̼e̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼M̼ũ̼ ̼R̼ơ̼m̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼s̼ự̼u̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼A̼k̼a̼i̼n̼u̼.̼

One Piece: Đây là 9 người đã giúp Luffy sống được đến chap 1000, 3 người trong số đó phải bỏ mạng - Ảnh 8.

Law

L̼a̼w̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼L̼u̼f̼f̼y̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼M̼a̼r̼i̼n̼e̼f̼o̼r̼d̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼L̼u̼f̼f̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ỏ̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼L̼a̼w̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼L̼u̼f̼f̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼T̼ứ̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼K̼a̼i̼d̼o̼.̼

One Piece: Đây là 9 người đã giúp Luffy sống được đến chap 1000, 3 người trong số đó phải bỏ mạng - Ảnh 9.

N̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼A̼c̼e̼,̼ ̼B̼o̼n̼ ̼C̼l̼a̼y̼ ̼v̼à̼ ̼K̼u̼m̼a̼ ̼l̼à̼ ̼3̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼L̼u̼f̼f̼y̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼k̼ẻ̼ ̼c̼ụ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼W̼a̼n̼o̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼a̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼m̼ơ̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼V̼u̼a̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼T̼ặ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼