Điều gì thực sự khiến băng hải t.ặ.c hùng mạnh nhất thế giới – Rocks t.a.n r.ã, kẻ thù quá mạnh hay l.ụ.c đ.ụ.c nội bộ?

0
1151

Đó là điều mà nhiều đọc giả thực sự quan tâm, Garp và Roger đã làm cách gì để dành chiến thắng trước băng hải t.ặ.c Rocks.

One Piece là bộ truyện có mặt những băng hải tặc đáng sợ và hùng mạnh. Và trong số đó thì b̼ă̼n̼g̼ ̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ặ̼c̼ ̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼R̼o̼c̼k̼s̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ặ̼c̼:̼ ̼B̼i̼g̼ ̼M̼o̼m̼,̼ ̼K̼a̼i̼d̼o̼ ̼v̼à̼ ̼R̼â̼u̼ ̼T̼r̼ắ̼n̼g̼.̼ ̼B̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼T̼ứ̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼c̼ả̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ặ̼c̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼n̼ ̼r̼ã̼ cho đến nay vẫn là một câu hỏi lớn.

One Piece: Điều gì thực sự khiến băng hải tặc hùng mạnh nhất thế giới - Rocks tan rã, kẻ thù quá mạnh hay lục đục nội bộ? - Ảnh 1.

̼L̼ậ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ứ̼ ̼4̼0̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼G̼o̼l̼ ̼D̼.̼ ̼R̼o̼g̼e̼r̼.̼ ̼T̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ặ̼c̼ ̼R̼o̼c̼k̼s̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼R̼o̼c̼k̼s̼ ̼D̼.̼ ̼X̼e̼b̼e̼c̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼ẻ̼ ̼t̼à̼n̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼,̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼d̼i̼ệ̼t̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼m̼ơ̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼ẻ̼ ̼b̼á̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼a̼.̼ ̼R̼o̼c̼k̼s̼ ̼D̼.̼ ̼X̼e̼b̼e̼c̼ ̼n̼h̼ắ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼h̼ạ̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼.̼

Các thành viên trong băng hải ̼t̼ặ̼c̼ ̼R̼o̼c̼k̼s̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼à̼n̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼4̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼H̼a̼c̼h̼i̼n̼o̼s̼u̼,̼ ̼d̼o̼ ̼R̼o̼c̼k̼s̼ ̼D̼.̼ ̼X̼e̼b̼e̼c̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ẽ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼X̼e̼b̼e̼c̼,̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼ế̼t hợp những con người này cùng ngồi lên một con thuyền đã là một kỳ công của hắn ta. Nó cho thấy Rocks D. Xebec thực sự ̼l̼ô̼i̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼K̼a̼i̼d̼o̼,̼ ̼R̼â̼u̼ ̼T̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼B̼i̼g̼ ̼M̼o̼m̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼.̼

One Piece: Điều gì thực sự khiến băng hải tặc hùng mạnh nhất thế giới - Rocks tan rã, kẻ thù quá mạnh hay lục đục nội bộ? - Ảnh 2.

T̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼R̼o̼c̼k̼s̼ ̼k̼h̼i̼ ̼R̼o̼c̼k̼s̼ ̼D̼.̼ ̼X̼e̼b̼e̼c̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼G̼o̼l̼ ̼D̼.̼ ̼R̼o̼g̼e̼r̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼V̼u̼a̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼T̼ặ̼c̼.̼ ̼X̼e̼b̼e̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼i̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼R̼o̼g̼e̼r̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼m̼ơ̼ ̼V̼u̼a̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼T̼ặ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼R̼o̼g̼e̼r̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼X̼e̼b̼e̼c̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ặ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼á̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼l̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼o̼ ̼M̼o̼n̼k̼e̼y̼ ̼D̼.̼ ̼G̼a̼r̼p̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼u̼y̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ả̼i̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ặ̼c̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼t̼r̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼của Rocks D. Xebec. Cũng chính chiến thắng này đã mang lại cho Garp biệt danh Anh hùng hải quân.

Bởi vì Xebec biết rất nhiều b̼í̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼k̼ỵ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ã̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼v̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ễ̼n̼.̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ồ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼R̼o̼c̼k̼s̼ ̼D̼.̼ ̼X̼e̼b̼e̼c̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ặ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼ó̼a̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ặ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼R̼o̼c̼k̼s̼ ̼D̼.̼ ̼X̼e̼b̼e̼c̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ự̼u̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ặ̼c̼ này hiện nay còn sống và những hải quân đã tham gia trận chiến lịch sử đó.One Piece: Điều gì thực sự khiến băng hải tặc hùng mạnh nhất thế giới - Rocks tan rã, kẻ thù quá mạnh hay lục đục nội bộ? - Ảnh 3.

M̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼R̼o̼c̼k̼s̼ ̼t̼a̼n̼ ̼r̼a̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼t̼a̼n̼ ̼r̼ã̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼i̼g̼ ̼M̼o̼m̼ ̼v̼à̼ ̼K̼a̼i̼d̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼m̼ơ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼R̼o̼c̼k̼s̼ ̼D̼.̼ ̼X̼e̼b̼e̼c̼. Về cơ bản, họ đang tiếp nối những gì mà Rocks D. Xebec muốn làm mặc dù họ cũng có những lợi ích cho riêng bản thân trong liên minh này.

Cho đến nay thì Garp và Roger đã làm cách gì để dành chiến thắng trước ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ặ̼c̼ ̼R̼o̼c̼k̼s̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼đ̼á̼p̼.̼ ̼L̼i̼ệ̼u̼ ̼R̼o̼g̼e̼r̼ ̼v̼à̼ ̼G̼a̼r̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼R̼o̼c̼k̼s̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼r̼ẻ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼a̼n̼ ̼r̼ã̼. Ý kiến của các bạn như thế nào về vấn đề này, hãy để lại ý kiến của mình nhé!