Fandom ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼ xoay quanh thông tin “Kid không biết sử dụng Haki cấp cao“ xuất hiện trong chap 1001

0
149

Giờ này mà Kid còn không biết Haki cấp cao có tồn tại thì đ.á.n.h đ.ấ.m gì nữa?

Ở̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼p̼ ̼1̼0̼0̼0̼,̼ ̼L̼u̼f̼f̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼K̼a̼i̼d̼o̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼R̼e̼d̼ ̼R̼o̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼h̼a̼k̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼a̼o̼ ̼m̼à̼ ̼L̼u̼f̼f̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼ố̼t̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼ụ̼c̼ ̼U̼d̼o̼n̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼O̼n̼e̼ ̼P̼i̼e̼c̼e̼ ̼c̼h̼a̼p̼ ̼1̼0̼0̼1̼,̼ ̼O̼d̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼K̼a̼i̼d̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼s̼ử̼n̼g̼ ̼s̼ố̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼L̼u̼f̼f̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼â̼u̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼à̼ ̼L̼u̼f̼f̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼s̼p̼o̼i̼l̼ ̼c̼h̼a̼p̼ ̼1̼0̼0̼1̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼a̼k̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼a̼o̼ ̼m̼à̼ ̼L̼u̼f̼f̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼”̼L̼ô̼i̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼B̼á̼t̼ ̼Q̼u̼á̼i̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼a̼i̼d̼o̼,̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼x̼ỉ̼u̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼.̼

One Piece: Fandom tranh cãi xoay quanh thông tin Kid không biết sử dụng Haki cấp cao xuất hiện trong chap 1001 - Ảnh 1.

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼K̼a̼i̼d̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼L̼u̼f̼f̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼K̼i̼d̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼á̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ố̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼”̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼k̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼K̼a̼i̼d̼o̼ ̼v̼ậ̼y̼?̼”̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼f̼a̼n̼ ̼O̼n̼e̼ ̼P̼i̼e̼c̼e̼.̼ ̼K̼i̼d̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼S̼i̼ê̼u̼ ̼T̼â̼n̼ ̼T̼i̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼V̼u̼a̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼T̼ặ̼c̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼L̼u̼f̼f̼y̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼f̼a̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼ở̼ ̼S̼a̼b̼a̼o̼d̼y̼,̼ ̼O̼d̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼ầ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼K̼i̼d̼ ̼v̼à̼ ̼L̼u̼f̼f̼y̼ ̼s̼o̼ ̼k̼è̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼ở̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼K̼i̼d̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼L̼u̼f̼f̼y̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼s̼o̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼n̼ã̼ ̼(̼K̼i̼d̼ ̼3̼1̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼L̼u̼f̼f̼y̼ ̼3̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼)̼.̼ ̼D̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼O̼d̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼K̼i̼d̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼h̼a̼k̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ồ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼”̼d̼ì̼m̼ ̼h̼à̼n̼g̼”̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼s̼o̼ ̼k̼è̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼V̼u̼a̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼T̼ặ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼h̼á̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼L̼u̼f̼f̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼t̼r̼ộ̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼K̼i̼d̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼”̼h̼a̼k̼i̼ ̼m̼a̼i̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼”̼.̼

One Piece: Fandom tranh cãi xoay quanh thông tin Kid không biết sử dụng Haki cấp cao xuất hiện trong chap 1001 - Ảnh 2.

M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼K̼i̼d̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼ở̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼đ̼ộ̼ ̼T̼ứ̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼d̼ù̼ ̼K̼i̼d̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ẽ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼á̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼h̼a̼k̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼i̼g̼ ̼M̼o̼m̼ ̼v̼à̼ ̼K̼a̼i̼d̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ì̼ ̼ý̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼a̼y̼ ̼h̼a̼k̼i̼ ̼t̼u̼y̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼b̼ê̼n̼.̼
̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼i̼m̼e̼s̼k̼i̼p̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼a̼k̼i̼ ̼v̼ũ̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼L̼u̼f̼f̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼â̼y̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼C̼r̼o̼c̼o̼d̼i̼l̼e̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼E̼u̼s̼t̼a̼s̼s̼ ̼K̼i̼d̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼f̼a̼n̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼á̼c̼ ̼q̼u̼ỷ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼i̼d̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼i̼d̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼d̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼d̼ị̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼M̼a̼g̼n̼e̼t̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼M̼a̼r̼v̼e̼l̼.̼
̼D̼ù̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼c̼h̼a̼p̼ ̼1̼0̼0̼1̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼à̼n̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼S̼i̼ê̼u̼ ̼T̼â̼n̼ ̼T̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ị̼ ̼T̼ứ̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼K̼i̼d̼ ̼v̼à̼ ̼L̼a̼w̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼K̼i̼d̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ó̼n̼ ̼q̼u̼à̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼à̼y̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼3̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼â̼u̼ ̼đ̼à̼i̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼x̼e̼m̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼K̼i̼d̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼á̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼p̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼é̼!̼