Giả Thuyết: Lý Giải Căn Bệnh “Bí Ẩn’ Của Itachi – Thiên Tài Của Tộc Uchiha Đã ¢Hế┼ Khi Còn Quá Trẻ

0
372

T̼h̼e̼o̼ ̼b̼ạ̼n̼,̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼I̼t̼a̼c̼h̼i̼ ̼U̼c̼h̼i̼h̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼N̼a̼r̼u̼t̼o̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼l̼à̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼K̼o̼n̼o̼h̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼á̼n̼g̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼.̼

C̼ă̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼I̼t̼a̼c̼h̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼í̼ ̼ẩ̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼e̼r̼i̼e̼s̼ ̼N̼a̼r̼u̼t̼o̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ò̼ ̼m̼ò̼.̼ ̼Đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ý̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼I̼t̼a̼c̼h̼i̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼I̼t̼a̼c̼h̼i̼ ̼U̼c̼h̼i̼h̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼ ̼m̼á̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼

Giả thuyết Naruto: Lý giải căn bệnh bí ẩn của Itachi – thiên tài của tộc Uchiha đã chết khi còn quá trẻ - Ảnh 1.

Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼ ̼m̼á̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼d̼a̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼d̼a̼,̼ ̼s̼ố̼t̼,̼ ̼s̼ụ̼t̼ ̼c̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼ý̼,̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼ ̼-̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼ ̼m̼á̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼.̼

V̼i̼ê̼m̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼n̼h̼ầ̼m̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼b̼à̼o̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼ ̼m̼á̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼l̼a̼i̼.̼ ̼H̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ế̼ ̼b̼à̼o̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼ẻ̼ ̼x̼â̼m̼ ̼l̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼à̼ ̼v̼i̼ ̼k̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼v̼i̼ ̼r̼ú̼t̼.̼

Giả thuyết Naruto: Lý giải căn bệnh bí ẩn của Itachi – thiên tài của tộc Uchiha đã chết khi còn quá trẻ - Ảnh 2.

N̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼.̼ ̼M̼à̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼I̼t̼a̼c̼h̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ ̼r̼a̼ ̼m̼á̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼ ̼m̼á̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼l̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼a̼o̼.̼

N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼I̼t̼a̼c̼h̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼v̼à̼ ̼h̼o̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼ấ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼I̼t̼a̼c̼h̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ẻ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼.̼

Giả thuyết Naruto: Lý giải căn bệnh bí ẩn của Itachi – thiên tài của tộc Uchiha đã chết khi còn quá trẻ - Ảnh 3.

H̼ã̼y̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼I̼t̼a̼c̼h̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼S̼a̼s̼u̼k̼e̼ ̼k̼h̼i̼ ̼I̼t̼a̼c̼h̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼d̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼n̼g̼ự̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼s̼u̼y̼ ̼t̼i̼m̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼I̼t̼a̼c̼h̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ù̼.̼

N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼I̼t̼a̼c̼h̼i̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼M̼a̼n̼g̼e̼k̼y̼o̼u̼ ̼S̼h̼a̼r̼i̼n̼g̼a̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼m̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ù̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼k̼é̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼I̼t̼a̼c̼h̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼M̼a̼n̼g̼e̼k̼y̼o̼u̼ ̼S̼h̼a̼r̼i̼n̼g̼a̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼

B̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼I̼t̼a̼c̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼v̼õ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼x̼ơ̼ ̼c̼ứ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ô̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼n̼g̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼I̼t̼a̼c̼h̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼S̼a̼s̼u̼k̼e̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼.̼

Giả thuyết Naruto: Lý giải căn bệnh bí ẩn của Itachi – thiên tài của tộc Uchiha đã chết khi còn quá trẻ - Ảnh 5.

T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼O̼b̼i̼t̼o̼ ̼m̼ô̼ ̼t̼ả̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼I̼t̼a̼c̼h̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼S̼a̼s̼u̼k̼e̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼I̼t̼a̼c̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼d̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼S̼a̼s̼u̼k̼e̼ ̼đ̼ủ̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

B̼ở̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼I̼t̼a̼c̼h̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼v̼i̼t̼a̼m̼i̼n̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼ ̼m̼á̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼ý̼ ̼đ̼ấ̼y̼.̼

D̼ù̼ ̼I̼t̼a̼c̼h̼i̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼