Hashirama Senju và 8 nhân vật siêu mạnh đã từng “k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼“ hoàn toàn được Vĩ Thú (P2)

0
501

S̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ sức mạnh của vĩ thú đã khó thì việc k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ hoàn toàn được chúng lại càng khó hơn.

Các Vĩ thú luôn nắm 1 vai trò quan trọng trong câu truyện của Naruto. Đây là những con q̼u̼á̼i̼ ̼v̼ậ̼t̼ chứa sức mạnh k̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ và lượng Chakra dồi dào. Và từ xa xưa, các làng ninja luôn muốn s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ sức mạnh của các Vĩ Thú để c̼ủ̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼v̼ị̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ của họ. Đó là nguyên nhân tại sao họ đã đem p̼h̼o̼n̼g̼ ̼ấ̼n̼ ̼v̼ĩ̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼v̼à̼o̼ ̼1̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼h̼ể̼ được chọn được gọi là Jinchuriki nhằm d̼ễ̼ ̼d̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼o̼ ̼t̼ú̼n̼g̼ nó.

Tuy nhiên trong xuyên suốt bộ truyện thì không phải chỉ có các Jinchuuriki mới có khả năng đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ các Vĩ Thú mà vẫn còn có những người khác nữa. Hôm nay chúng ta hãy cùng điểm lại 8 nhân vật siêu mạnh đã từng “k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼” hoàn toàn được Vĩ Thú nhé.

5. Yamato

Naruto: Hashirama Senju và 8 nhân vật siêu mạnh đã từng khống chế hoàn toàn được Vĩ Thú (P2) - Ảnh 4.

Yamato có x̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼â̼n̼ từ Anbu làng Lá và anh cũng từng là một t̼h̼í̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ của Orochimaru. Anh là đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ó̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ấ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼b̼à̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼a̼s̼h̼i̼r̼a̼m̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ trong cuộc t̼h̼í̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼. Từ đó, Yamato có thể sử dụng các nhẫn thuật hệ mộc và cũng vì thế anh cũng có k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼á̼p̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ĩ̼ ̼t̼h̼ú̼.

Nhưng ngài đệ Nhất có thể á̼p̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼V̼ĩ̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼Y̼a̼m̼a̼t̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼i̼ề̼m̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼N̼a̼r̼u̼t̼o̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼b̼ố̼n̼ ̼đ̼u̼ô̼i̼ ̼(̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ử̼a̼)̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼V̼ĩ̼ ̼t̼h̼ú̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼N̼a̼r̼u̼t̼o̼ ̼l̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼J̼i̼n̼c̼h̼u̼u̼r̼i̼k̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼c̼h̼o̼ ̼K̼a̼k̼a̼s̼h̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼.̼

6. Obito Uchiha

Naruto: Hashirama Senju và 8 nhân vật siêu mạnh đã từng khống chế hoàn toàn được Vĩ Thú (P2) - Ảnh 1.

Obito là người của gia tộc Uchiha và cũng là một trong những nhân vật mạnh nhất của bộ truyện. Trong cuộc c̼h̼i̼ế̼n̼ Shinobi lần thứ tư, Obito phải g̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ từ Làng Lá. Lúc này Obito đã thu thập đủ 7 vĩ thú, một phần chakra của Kurama và Gyuki vào Gedo Mazou để hồi sinh Thập Vĩ và tự b̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ thành một Jinchuriki.

Khi trở thành Jinchuriki, Obito đã k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ hầu như hoàn toàn sức mạnh của Juubi và khiến thế giới nhẫn giả phải t̼ơ̼i̼ ̼b̼ờ̼i̼ ̼1̼ ̼p̼h̼e̼n̼.

7. Madara Uchiha

Naruto: Hashirama Senju và 8 nhân vật siêu mạnh đã từng khống chế hoàn toàn được Vĩ Thú (P2) - Ảnh 2.

Madara Uchiha là nhà l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ huyền thoại của gia tộc Uchiha. Trong cuộc đại c̼h̼i̼ế̼n̼ nhẫn giả lần thứ tư, ông đã trở thành Jinchuuriki của con Thập Vĩ và có được thứ sức mạnh tối thượng.

Điển hình như khi m̼ộ̼t̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼a̼d̼a̼r̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼á̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼B̼á̼t̼ ̼M̼ô̼n̼ của Might Guy nhưng ông ta vẫn có thể dễ dàng t̼á̼i̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼. Thậm chí, với sức mạnh của mình, Madara Uchiha còn dễ dàng t̼h̼o̼á̼t̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼U̼ế̼ ̼t̼h̼ổ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼a̼b̼u̼t̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼á̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼N̼h̼ã̼n̼.

Và giống như Obito thì Madara cũng có thể đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼j̼u̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼K̼u̼r̼a̼m̼a̼.

8. Hashirama Senju

Naruto: Hashirama Senju và 8 nhân vật siêu mạnh đã từng khống chế hoàn toàn được Vĩ Thú (P2) - Ảnh 3.

Hashirama Senju là người đồng sáng lập và Hokage đầu tiên của làng Lá. Ông s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼k̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼mộc độn mà không ai có, nhờ khả năng này mà ông có thể k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ bất cứ vĩ thú nào.

Trong quá khứ sau trận c̼h̼i̼ế̼n̼ với Madara, Hashirama đã b̼ắ̼t̼ được Kurama và phong ấn nó trong cơ thể của vợ mình. Mito Uzumaki trở thành Jinchuriki đầu tiên không phải thuộc gia tộc Otsutsuki. Không chỉ vậy, Hashirama đã tập hợp được các vĩ thú từ khắp nơi trên thế giới để bảo vệ chúng và chia đều cho các làng n̼ắ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼â̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼.