Hội những người “тàɴ ɴнưɴԍ κнôɴԍ ᴘнế”, dẫn đầu bởi Shanks

0
222

тàɴ ɴнưɴԍ κнôɴԍ ᴘнế…
𝔗𝔯𝔬𝔫𝔤 𝔱𝔥ế 𝔤𝔦ớ𝔦 𝔒𝔫𝔢 𝔓𝔦𝔢𝔠𝔢, 𝔠ó 𝔨𝔥ô𝔫𝔤 í𝔱 𝔫𝔥ữ𝔫𝔤 𝔫𝔥â𝔫 𝔳ậ𝔱 𝔨𝔥ô𝔫𝔤 𝔪𝔞𝔶 𝔟ị “тàɴ тậт”, 𝔨𝔥𝔦ế𝔪 𝔨𝔥𝔲𝔶ế𝔱 𝔪ấ𝔱 𝔪ộ𝔱 𝔭𝔥ầ𝔫 𝔠ủ𝔞 𝔠ơ 𝔱𝔥ể 𝔫𝔥ư𝔫𝔤 𝔨𝔥ô𝔫𝔤 𝔳ì 𝔱𝔥ế 𝔪à 𝔰ứ𝔠 𝔪ạ𝔫𝔥 𝔠ủ𝔞 𝔥ọ 𝔤𝔦ả𝔪 𝔰ú𝔱.ℭó 𝔯ấ𝔱 𝔫𝔥𝔦ề𝔲 𝔱𝔲𝔶ế𝔫 𝔫𝔥â𝔫 𝔳ậ𝔱 “𝔩ạ 𝔩ù𝔫𝔤” 𝔱𝔯𝔬𝔫𝔤 𝔒𝔫𝔢 𝔓𝔦𝔢𝔠𝔢

ℭù𝔫𝔤 𝔳ớ𝔦 đó, 𝔥ã𝔶 𝔠ù𝔫𝔤 𝔵𝔢𝔪 5 𝔠á𝔦 𝔱ê𝔫 đượ𝔠 𝔠ộ𝔫𝔤 đồ𝔫𝔤 𝔠𝔥𝔬 𝔯ằ𝔫𝔤 𝔳ẫ𝔫 𝔰ở 𝔥ữ𝔲 𝔰ứ𝔠 𝔪ạ𝔫𝔥 đá𝔫𝔤 𝔤ờ𝔪 𝔫𝔥ấ𝔱 𝔠𝔥𝔬 𝔡ù 𝔩à “𝔫𝔤ườ𝔦 тàɴ тậт” 𝔩à 𝔫𝔥ữ𝔫𝔤 𝔞𝔦 𝔫𝔥é.ℨ𝔢𝔭𝔥𝔶𝔯

ℨ𝔢𝔭𝔥𝔶𝔯 𝔥𝔞𝔶 𝔠ò𝔫 đượ𝔠 𝔟𝔦ế𝔱 𝔳ó𝔦 𝔟𝔦ệ𝔱 𝔡𝔞𝔫𝔥 𝔩à ℨ. Ô𝔫𝔤 𝔩à 𝔫𝔤ườ𝔦 𝔠ù𝔫𝔤 𝔱𝔥ờ𝔦 𝔳ớ𝔦 𝔊𝔞𝔯𝔭 𝔳à 𝔖𝔢𝔫𝔤𝔬𝔨𝔲 𝔳à 𝔩à 𝔪ộ𝔱 𝔱𝔯𝔬𝔫𝔤 𝔫𝔥ữ𝔫𝔤 𝔫𝔤ườ𝔦 𝔱𝔥ầ𝔶 𝔠ủ𝔞 𝔠á𝔠 đô đố𝔠 𝔥𝔦ệ𝔫 𝔱ạ𝔦. 𝔗𝔯𝔬𝔫𝔤 1 𝔩ầ𝔫 𝔱𝔥𝔞𝔪 𝔤𝔦𝔞 𝔟ắ𝔱 𝔥ả𝔦 𝔱ặ𝔠, 𝔟𝔦𝔫𝔥 đ𝔬à𝔫 𝔠ủ𝔞 ô𝔫𝔤 đã ʙị ԍιếт 𝔰ạ𝔠н 𝔳à ô𝔫𝔤 𝔠ũ𝔫𝔤 𝔟ị мấт 1 𝔠áɴн тᴀʏ 𝔰𝔞𝔲 𝔰ự 𝔨𝔦ệ𝔫 𝔫à𝔶.

Z đã 𝔱𝔥𝔞𝔶 𝔱𝔥ế 𝔠á𝔫𝔥 𝔱𝔞𝔶 𝔠ủ𝔞 𝔪ì𝔫𝔥 𝔟ằ𝔫𝔤 𝔪ộ𝔱 𝔳ũ 𝔨𝔥í 𝔪ạ𝔫𝔥 𝔪ẽ 𝔤ọ𝔦 𝔩à 𝔅𝔞𝔱𝔱𝔩𝔢 𝔖𝔪𝔞𝔰𝔥𝔢𝔯 𝔨𝔥ớ𝔭 𝔳ớ𝔦 đá 𝔟𝔦ể𝔫, 𝔠ự𝔠 𝔡ễ 𝔡à𝔫𝔤 𝔨𝔥𝔦 𝔨𝔥ố𝔫𝔤 𝔠𝔥ế 𝔫𝔤ườ𝔦 𝔰ử 𝔡ụ𝔫𝔤 𝔱𝔯á𝔦 á𝔠 𝔮𝔲ỷ. 𝔖ứ𝔠 𝔪ạ𝔫𝔥 𝔠ủ𝔞 ℨ 𝔫ằ𝔪 ở 𝔱𝔥ể 𝔩ự𝔠 𝔳ố𝔫 𝔠ó 𝔳à 𝔨𝔦𝔫𝔥 𝔫𝔤𝔥𝔦ệ𝔪 𝔠𝔥𝔦ế𝔫 đấ𝔲 𝔠ủ𝔞 ô𝔫𝔤. Ô𝔫𝔤 đã 𝔱ừ𝔫𝔤 đượ𝔠 𝔠𝔬𝔦 𝔩à 𝔫𝔤ườ𝔦 𝔠ó 𝔰ứ𝔠 𝔪ạ𝔫𝔥 𝔮𝔲â𝔫 𝔰ự 𝔩ớ𝔫 𝔫𝔥ấ𝔱 𝔠ủ𝔞 ℭ𝔥í𝔫𝔥 𝔭𝔥ủ 𝔗𝔥ế 𝔤𝔦ớ𝔦, 𝔩à 𝔪ộ𝔱 𝔱𝔯𝔬𝔫𝔤 𝔫𝔥ữ𝔫𝔤 𝔠𝔥𝔦ế𝔫 𝔟𝔦𝔫𝔥 đá𝔫𝔥 𝔯𝔦ê𝔫𝔤 𝔪ạ𝔫𝔥 𝔫𝔥ấ𝔱 𝔠ủ𝔞 𝔠𝔥í𝔫𝔥 𝔭𝔥ủ 𝔳à 𝔥ả𝔦 𝔮𝔲â𝔫 𝔱𝔯𝔬𝔫𝔤 𝔱𝔥ờ𝔦 𝔤𝔦𝔞𝔫 𝔱ạ𝔦 𝔠𝔥ứ𝔠. Ô𝔫𝔤 𝔠ũ𝔫𝔤 𝔠ó 𝔮𝔲𝔶ề𝔫 𝔰ử 𝔡ụ𝔫𝔤 𝔅𝔲𝔰𝔱𝔢𝔯 ℭ𝔞𝔩𝔩 𝔱𝔯ê𝔫 𝔟ấ𝔱 𝔨ì 𝔥ò𝔫 đả𝔬 𝔫à𝔬 ô𝔫𝔤 𝔠𝔬𝔦 𝔩à 𝔪ố𝔦 đ𝔢 𝔡ọ𝔞 𝔳à đượ𝔠 ủ𝔶 𝔮𝔲𝔶ề𝔫 𝔟ở𝔦 𝔟ấ𝔱 𝔠ứ 𝔪ộ𝔱 𝔠ơ 𝔮𝔲𝔞𝔫 𝔠𝔥í𝔫𝔥 𝔭𝔥ủ 𝔱𝔥ế 𝔤𝔦ớ𝔦 𝔫à𝔬. 𝔙ớ𝔦 𝔳𝔦ệ𝔠 𝔱ừ 𝔠𝔥ứ𝔠, ô𝔫𝔤 đã 𝔟ị 𝔥ủ𝔶 𝔟ỏ đặ𝔠 𝔮𝔲𝔶ề𝔫 𝔫à𝔶.


𝔖𝔥𝔦𝔨𝔦

𝔖𝔥𝔦𝔨𝔦 𝔩à 𝔱𝔥𝔲𝔶ề𝔫 𝔱𝔯ưở𝔫𝔤 𝔠ủ𝔞 𝔟ă𝔫𝔤 ℌả𝔦 𝔱ặ𝔠 𝔖ư 𝔗ử 𝔙à𝔫𝔤 𝔳à 𝔠ò𝔫 đượ𝔠 𝔟𝔦ế𝔱 đế𝔫 𝔳ớ𝔦 𝔟𝔦ệ𝔱 𝔡𝔞𝔫𝔥 “ℌả𝔦 𝔗ặ𝔠 𝔅𝔞𝔶” 𝔡𝔬 𝔥ắ𝔫 đã ă𝔫 𝔱𝔯á𝔦 á𝔠 𝔮𝔲ỷ 𝔉𝔲𝔴𝔞 𝔉𝔲𝔴𝔞 𝔑𝔬𝔪𝔦. 𝔑ă𝔫𝔤 𝔩ự𝔠 𝔠ủ𝔞 𝔱𝔯á𝔦 á𝔠 𝔮𝔲ỷ 𝔫à𝔶 𝔨𝔥𝔦ế𝔫 𝔠𝔥𝔬 𝔟ấ𝔱 𝔠ứ 𝔱𝔥ứ 𝔤ì 𝔥ắ𝔫 𝔠𝔥ạ𝔪 𝔳à𝔬 đề𝔲 𝔰ẽ 𝔪ấ𝔱 đ𝔦 𝔱𝔯ọ𝔫𝔤 𝔩ự𝔠 𝔳à 𝔟𝔞𝔶 𝔩ê𝔫 𝔠𝔥ỉ 𝔱𝔯ừ 𝔫𝔥ữ𝔫𝔤 𝔰𝔦𝔫𝔥 𝔳ậ𝔱 𝔰ố𝔫𝔤 (𝔠ó 𝔫𝔤𝔥ĩ𝔞 𝔩à 𝔖𝔥𝔦𝔨𝔦 𝔨𝔥ô𝔫𝔤 𝔱𝔥ể 𝔩à𝔪 𝔠𝔥𝔬 𝔠𝔬𝔫 𝔫𝔤ườ𝔦, 𝔠â𝔶 𝔠ố𝔦, độ𝔫𝔤 𝔳ậ𝔱 𝔟𝔞𝔶 𝔩ê𝔫 đượ𝔠). 𝔙í 𝔡ụ 𝔫𝔥ư 𝔱𝔯𝔬𝔫𝔤 “𝔖𝔱𝔯𝔬𝔫𝔤 𝔚𝔬𝔯𝔩𝔡”, 𝔖𝔥𝔦𝔨𝔦 đã 𝔟𝔦ế𝔫 𝔪ộ𝔱 𝔥ò𝔫 đả𝔬 𝔫𝔥ỏ 𝔱𝔥à𝔫𝔥 𝔰𝔬á𝔦 𝔥ạ𝔪 𝔠ủ𝔞 𝔪ì𝔫𝔥 𝔳à đả𝔪 𝔫𝔥ậ𝔫 𝔩𝔲ô𝔫 𝔱𝔯ọ𝔫𝔤 𝔱𝔯á𝔠𝔥 𝔩á𝔦 𝔱à𝔲.

𝔗𝔯𝔬𝔫𝔤 𝔨ỷ 𝔫𝔤𝔲𝔶ê𝔫 ℜ𝔬𝔤𝔢𝔯, 𝔖𝔥𝔦𝔨𝔦 𝔩à 𝔪ộ𝔱 𝔱ượ𝔫𝔤 đà𝔦 𝔠ủ𝔞 𝔮𝔲𝔶ề𝔫 𝔩ự𝔠, đố𝔦 𝔱𝔯ọ𝔫𝔤 𝔩ớ𝔫 𝔳ớ𝔦 𝔖𝔢𝔫𝔤𝔬𝔨𝔲, 𝔊𝔞𝔯𝔭 𝔱𝔥ậ𝔪 𝔠𝔥í 𝔠ả ℜ𝔬𝔤𝔢𝔯 𝔳à ℜâ𝔲 𝔗𝔯ắ𝔫𝔤. ℌắ𝔫 𝔟ị 𝔤𝔦𝔞𝔪 𝔱ạ𝔦 𝔏𝔢𝔳𝔢𝔩 6 𝔠ủ𝔞 ℑ𝔪𝔭𝔢𝔩 𝔇𝔬𝔴𝔫, 𝔫𝔥ư𝔫𝔤 𝔳ẫ𝔫 𝔟ì𝔫𝔥 𝔱ĩ𝔫𝔥 𝔫𝔤𝔥ĩ 𝔯𝔞 𝔪ộ𝔱 𝔨ế 𝔥𝔬ạ𝔠𝔥 𝔥𝔬à𝔫 𝔥ả𝔬, 𝔩à 𝔫𝔤ườ𝔦 đầ𝔲 𝔱𝔦ê𝔫 đạ𝔦 𝔫á𝔬 𝔳à 𝔱𝔯ố𝔫 𝔱𝔥𝔬á𝔱 𝔨𝔥ỏ𝔦 ℑ𝔪𝔭𝔢𝔩 𝔇𝔬𝔴𝔫 𝔳à 𝔥ắ𝔫 𝔱𝔥ự𝔠 𝔥𝔦ệ𝔫 đ𝔦ề𝔲 đó 𝔪ộ𝔱 𝔪ì𝔫𝔥 (𝔱𝔯𝔬𝔫𝔤 𝔨𝔥𝔦 𝔏𝔲𝔣𝔣𝔶 𝔭𝔥ả𝔦 𝔠ầ𝔫 𝔱ớ𝔦 𝔰ự 𝔱𝔯ợ 𝔤𝔦ú𝔭 𝔠ủ𝔞 2 𝔗𝔥ấ𝔱 𝔙ũ ℌả𝔦 𝔠ù𝔫𝔤 𝔥ơ𝔫 200 𝔱ê𝔫 𝔱ộ𝔦 𝔭𝔥ạ𝔪 𝔨𝔥é𝔱 𝔱𝔦ế𝔫𝔤 𝔪ớ𝔦 𝔠ó 𝔱𝔥ể 𝔱𝔯ố𝔫 𝔱𝔥𝔬á𝔱 𝔱𝔥à𝔫𝔥 𝔠ô𝔫𝔤).


𝔎𝔥ả 𝔫ă𝔫𝔤 𝔠𝔥ị𝔲 đò𝔫 𝔠ủ𝔞 𝔖𝔥𝔦𝔨𝔦 𝔠ũ𝔫𝔤 𝔯ấ𝔱 𝔱𝔲𝔶ệ𝔱 𝔳ờ𝔦, 𝔫𝔤𝔞𝔶 𝔨𝔥𝔦 𝔥ắ𝔫 𝔱ự 𝔠ắ𝔱 𝔠𝔥â𝔫 để 𝔱𝔯ố𝔫 𝔨𝔥ỏ𝔦 ℑ𝔪𝔭𝔢𝔩 𝔇𝔬𝔴𝔫 𝔱𝔥ì đó đú𝔫𝔤 𝔩à 𝔪ộ𝔱 đ𝔦ề𝔲 đá𝔫𝔤 𝔨𝔦𝔫𝔥 𝔫𝔤ạ𝔠, 𝔥ắ𝔫 𝔠ũ𝔫𝔤 𝔨𝔥ô𝔫𝔤 𝔥ề 𝔥ấ𝔫 𝔤ì 𝔡ù 𝔡í𝔫𝔥 𝔱𝔯ọ𝔫 đò𝔫 𝔎𝔬𝔨𝔲𝔱𝔢𝔦 ℜ𝔬𝔰𝔢𝔬 𝔐𝔢𝔱𝔢𝔩 𝔠ủ𝔞 ℭ𝔥𝔬𝔭𝔭𝔢𝔯.

ℭ𝔯𝔬𝔠𝔬𝔡𝔦𝔩𝔢

𝔙ế𝔱 𝔰ẹ𝔬 𝔡à𝔦 𝔠ắ𝔱 𝔫𝔤𝔞𝔫𝔤 𝔪ặ𝔱 𝔠ộ𝔫𝔤 𝔳ớ𝔦 𝔱𝔞𝔶 𝔱𝔯á𝔦 đã 𝔪ấ𝔱 𝔩à 𝔪ộ𝔱 𝔪𝔦𝔫𝔥 𝔠𝔥ứ𝔫𝔤 𝔠𝔥𝔬 𝔪ộ𝔱 𝔱𝔥ờ𝔦 𝔱𝔲𝔫𝔤 𝔥𝔬à𝔫𝔥 𝔠ủ𝔞 ℭ𝔯𝔬𝔠𝔬𝔡𝔦𝔩𝔢. ℭ𝔥𝔦ế𝔠 𝔪ó𝔠 𝔱𝔬 𝔟ằ𝔫𝔤 𝔥ợ𝔭 𝔨𝔦𝔪 𝔳à𝔫𝔤 𝔱𝔥𝔞𝔶 𝔱𝔥ế 𝔠𝔥𝔬 𝔟à𝔫 𝔱𝔞𝔶 𝔱𝔯ở 𝔱𝔥à𝔫𝔥 𝔪ó𝔫 𝔳ũ 𝔨𝔥í 𝔰𝔦ê𝔲 đẳ𝔫𝔤 𝔠ủ𝔞 ℭ𝔯𝔬𝔠𝔬𝔡𝔦𝔩𝔢. ℭ𝔥𝔦ế𝔠 𝔪ó𝔠 ấ𝔶 𝔯ấ𝔱 𝔨𝔥ó 𝔤ã𝔶 𝔳à 𝔟ề𝔫 𝔠𝔥ắ𝔠 đế𝔫 𝔪ứ𝔠 𝔠ó 𝔱𝔥ể 𝔫𝔤ă𝔫 đượ𝔠 𝔫𝔥á𝔱 𝔠𝔥é𝔪 𝔠ủ𝔞 𝔍𝔲𝔯𝔞𝔠𝔲𝔩𝔢 𝔐𝔦𝔥𝔞𝔴𝔨 𝔳à 𝔫ó 𝔠ũ𝔫𝔤 𝔠ự𝔠 𝔨ỳ 𝔰ắ𝔠, 𝔠ó 𝔱𝔥ể đâ𝔪 𝔱𝔥ủ𝔫𝔤 𝔮𝔲𝔞 𝔫𝔤ườ𝔦. ℭá𝔦 𝔪ó𝔠 𝔳à𝔫𝔤 đượ𝔠 𝔩à𝔪 𝔯ỗ𝔫𝔤, 𝔠ó 𝔱𝔥ể 𝔱𝔥á𝔬 𝔯𝔞 để 𝔩ộ 𝔯𝔞 𝔠𝔥𝔦ế𝔠 𝔪ó𝔠 𝔱𝔥ứ 2 𝔪à𝔲 𝔵á𝔪 𝔠ó 𝔫𝔥𝔦ề𝔲 𝔩ỗ 𝔟ê𝔫 𝔱𝔯𝔬𝔫𝔤. 𝔑ó 𝔠𝔥ứ𝔞 𝔫ọ𝔠 độ𝔠 đượ𝔠 𝔠ô đặ𝔠 𝔠ủ𝔞 𝔟ọ 𝔠ạ𝔭, 𝔠ó 𝔱𝔥ể 𝔩à𝔪 𝔱𝔞𝔫 𝔠ả đá 𝔳à 𝔩à𝔪 𝔫ạ𝔫 𝔫𝔥â𝔫 𝔱ê 𝔩𝔦ệ𝔱 đế𝔫 𝔠нếт.


ℭ𝔯𝔬𝔠𝔬𝔡𝔦𝔩𝔢 𝔩à 𝔫𝔥â𝔫 𝔳ậ𝔱 𝔭𝔥ả𝔫 𝔡𝔦ệ𝔫 𝔡𝔞𝔦 𝔡ẳ𝔫𝔤 𝔫𝔥ấ𝔱 𝔱𝔯𝔬𝔫𝔤 𝔰𝔲ố𝔱 𝔟ộ 𝔱𝔯𝔲𝔶ệ𝔫 𝔳à 𝔠ũ𝔫𝔤 𝔩à 𝔫𝔥â𝔫 𝔳ậ𝔱 𝔭𝔥ả𝔫 𝔡𝔦ệ𝔫 đầ𝔲 𝔱𝔦ê𝔫 đã 𝔱ừ𝔫𝔤 đá𝔫𝔥 𝔟ạ𝔦 𝔏𝔲𝔣𝔣𝔶 𝔱𝔲𝔶ệ𝔱 đố𝔦. 𝔅𝔞𝔫 đầ𝔲 𝔥ắ𝔫 đượ𝔠 𝔤𝔦ớ𝔦 𝔱𝔥𝔦ệ𝔲 𝔩à 1 𝔱𝔯𝔬𝔫𝔤 𝔖𝔥𝔦𝔠𝔥𝔦𝔟𝔲𝔨𝔞𝔦, 𝔫𝔥ư𝔫𝔤 𝔯ồ𝔦 𝔟ị 𝔱ướ𝔠 𝔡𝔞𝔫𝔥 𝔥𝔦ệ𝔲 đó 𝔳ì đã 𝔠ố 𝔤ắ𝔫𝔤 𝔤𝔦à𝔫𝔥 𝔠𝔥í𝔫𝔥 𝔮𝔲𝔶ề𝔫 ở 𝔳ươ𝔫𝔤 𝔮𝔲ố𝔠 𝔠á𝔱 𝔄𝔯𝔞𝔟𝔞𝔰𝔱𝔞. 𝔎𝔥𝔦 𝔫𝔥ắ𝔠 đế𝔫 𝔳𝔦𝔫𝔥 𝔮𝔲𝔞𝔫𝔤 𝔠ủ𝔞 𝔏𝔲𝔣𝔣𝔶, 𝔩à 𝔫𝔥ắ𝔠 đế𝔫 ℭ𝔯𝔬𝔠𝔬𝔡𝔦𝔩𝔢, 𝔳ì 𝔱ừ 𝔨𝔥𝔦 đá𝔫𝔥 𝔟ạ𝔦 ℭ𝔯𝔬𝔠𝔬𝔡𝔦𝔩𝔢, 𝔏𝔲𝔣𝔣𝔶 𝔠𝔥í𝔫𝔥 𝔱𝔥ứ𝔠 𝔟ắ𝔱 đầ𝔲 𝔫𝔥ậ𝔫 đượ𝔠 𝔰ự 𝔠𝔥ú ý 𝔱ừ ℭ𝔥í𝔫𝔥 𝔔𝔲𝔶ề𝔫 𝔗𝔥ế 𝔊𝔦ớ𝔦.𝔉𝔲𝔧𝔦𝔱𝔬𝔯𝔞

𝔉𝔲𝔧𝔦𝔱𝔬𝔯𝔞 𝔵𝔲ấ𝔱 𝔥𝔦ệ𝔫 𝔩ầ𝔫 đầ𝔲 𝔱𝔦ê𝔫 𝔱𝔞𝔦 𝔠𝔥𝔞𝔭 701 𝔪𝔞𝔫𝔤𝔞 𝔳à 𝔱ậ𝔭 630 𝔞𝔫𝔦𝔪𝔢 𝔱𝔥ô𝔫𝔤 𝔮𝔲𝔞 𝔩ờ𝔦 𝔨ể 𝔠ủ𝔞 𝔄𝔨𝔞𝔦𝔫𝔲. Đâ𝔶 𝔠ũ𝔫𝔤 𝔩à 𝔪ộ𝔱 𝔱𝔥𝔞𝔫𝔥 𝔫𝔦ê𝔫… 𝔱ự 𝔩à𝔪 𝔪ì𝔫𝔥 𝔱ậ𝔱 𝔫𝔤𝔲𝔶ề𝔫 𝔱𝔯𝔬𝔫𝔤 𝔒𝔫𝔢 𝔓𝔦𝔢𝔠𝔢: 𝔗ự 𝔩à𝔪 𝔪ù 2 𝔪ắ𝔱 𝔳ì 𝔨𝔥ô𝔫𝔤 𝔪𝔲ố𝔫 𝔱𝔥ấ𝔶 𝔫𝔥ữ𝔫𝔤 đ𝔦ề𝔲 𝔵ấ𝔲 𝔵𝔞 𝔠ủ𝔞 𝔱𝔥ế 𝔤𝔦ớ𝔦 𝔫à𝔶.

𝔗𝔲𝔶 𝔫𝔥𝔦ê𝔫, đô𝔦 𝔪ắ𝔱 𝔟ị 𝔪ù 𝔥𝔬à𝔫 𝔱𝔬à𝔫 𝔨𝔥ô𝔫𝔤 𝔭𝔥ả𝔦 𝔩à 𝔠ả𝔫 𝔱𝔯ở 𝔠𝔥𝔬 𝔳ị Đô Đố𝔠 𝔪ạ𝔫𝔥 𝔪ẽ 𝔫à𝔶 𝔨𝔥𝔦 𝔱𝔥𝔞𝔪 𝔠𝔥𝔦ế𝔫. 𝔛é𝔱 𝔳ề 𝔰ứ𝔠 𝔪ạ𝔫𝔥 𝔠𝔥𝔦ế𝔫 đấ𝔲, 𝔉𝔲𝔧𝔦𝔱𝔬𝔯𝔞 đượ𝔠 𝔠𝔬𝔦 𝔩à 𝔪ộ𝔱 𝔱𝔯𝔬𝔫𝔤 𝔫𝔥ữ𝔫𝔤 𝔠𝔥𝔦ế𝔫 𝔟𝔦𝔫𝔥 𝔪ạ𝔫𝔥 𝔪ẽ 𝔫𝔥ấ𝔱 𝔱𝔬à𝔫 𝔟ộ 𝔥ệ 𝔱𝔥ố𝔫𝔤 ℭ𝔥í𝔫𝔥 𝔔𝔲𝔶ề𝔫 𝔗𝔥ế 𝔊𝔦ớ𝔦, 𝔩à 𝔪ộ𝔱 Đô Đố𝔠 𝔳ớ𝔦 “𝔑ă𝔫𝔤 𝔩ự𝔠 𝔮𝔲â𝔫 độ𝔦 𝔳ĩ đạ𝔦 𝔫𝔥ấ𝔱”. 𝔖ứ𝔠 𝔪ạ𝔫𝔥 𝔠ủ𝔞 𝔉𝔲𝔧𝔦𝔱𝔬𝔯𝔞 đượ𝔠 𝔖𝔞𝔨𝔞𝔷𝔲𝔨𝔦 𝔱𝔦𝔫 𝔱ưở𝔫𝔤 𝔤𝔦𝔞𝔬 𝔠𝔥𝔬 𝔫𝔥𝔦ệ𝔪 𝔳ụ đố𝔦 đầ𝔲 𝔳ớ𝔦 𝔏𝔲𝔣𝔣𝔶 𝔳à 𝔏𝔞𝔴 – 𝔪ộ𝔱 𝔥ả𝔦 𝔱ặ𝔠 𝔳à 𝔪ộ𝔱 𝔗𝔥ấ𝔱 𝔙ũ ℌả𝔦 “𝔨𝔥é𝔱 𝔱𝔦ế𝔫𝔤”. 𝔐ộ𝔱 𝔪𝔦𝔫𝔥 𝔠𝔥ứ𝔫𝔤 𝔨𝔥á𝔠 𝔠𝔥𝔬 𝔰ứ𝔠 𝔪ạ𝔫𝔥 đá𝔫𝔤 𝔨𝔦𝔫𝔥 𝔫𝔤ạ𝔠 𝔠ủ𝔞 ô𝔫𝔤 𝔩à ô𝔫𝔤 𝔠ó 𝔱𝔥ể đố𝔦 đầ𝔲 𝔳ớ𝔦 𝔖𝔞𝔟𝔬 – 𝔗ổ𝔫𝔤 𝔗𝔥𝔞𝔪 𝔪ư𝔲 𝔠ủ𝔞 𝔔𝔲â𝔫 ℭá𝔠𝔥 𝔐ạ𝔫𝔤 𝔪à 𝔨𝔥ô𝔫𝔤 𝔥ề 𝔠ó 𝔪ộ𝔱 𝔳ế𝔱 𝔱𝔯ầ𝔶 𝔵ướ𝔠 𝔤ì. Đâ𝔶 𝔩à đ𝔦ể𝔪 𝔨𝔥á đá𝔫𝔤 𝔠𝔥ú ý, 𝔳ì 𝔖𝔞𝔟𝔬 đố𝔦 𝔱𝔥ủ 𝔠ủ𝔞 ô𝔫𝔤 𝔳ừ𝔞 𝔰ở 𝔥ữ𝔲 đượ𝔠 𝔫ă𝔫𝔤 𝔩ự𝔠 𝔠ủ𝔞 𝔪ộ𝔱 𝔗𝔯á𝔦 Á𝔠 𝔔𝔲ỷ 𝔥ệ 𝔏𝔬𝔤𝔦𝔞 𝔳à𝔬 𝔱𝔯ướ𝔠 𝔱𝔯ậ𝔫 𝔠𝔥𝔦ế𝔫, 𝔠ũ𝔫𝔤 𝔫𝔥ư 𝔳𝔦ệ𝔠 𝔖𝔞𝔟𝔬 đã 𝔱ừ𝔫𝔤 đá𝔫𝔥 𝔟ạ𝔦 đượ𝔠 𝔍𝔢𝔰𝔲𝔰 𝔅𝔲𝔯𝔤𝔢𝔰𝔰 𝔪à 𝔨𝔥ô𝔫𝔤 𝔥ề 𝔥ấ𝔫 𝔤ì.


𝔐ấ𝔱 đ𝔦 𝔱𝔥ị 𝔤𝔦á𝔠 𝔫𝔥ư𝔫𝔤 𝔨𝔥ả 𝔫ă𝔫𝔤 𝔳ề 𝔱𝔥í𝔫𝔥 𝔤𝔦á𝔠 𝔠ủ𝔞 ô𝔫𝔤 𝔩à 𝔠ự𝔠 𝔨ỳ 𝔫𝔥ạ𝔶 𝔟é𝔫. Ô𝔫𝔤 𝔠ó 𝔱𝔥ể 𝔫𝔤𝔥𝔢 𝔱𝔥ấ𝔶 đượ𝔠 𝔱𝔦ế𝔫𝔤 𝔰ấ𝔪 𝔰é𝔱 𝔱ừ 𝔠â𝔶 𝔤ậ𝔶 𝔱𝔥ờ𝔦 𝔱𝔦ế𝔱 𝔠ủ𝔞 𝔑𝔞𝔪𝔦 𝔨𝔥𝔦 𝔠ô đ𝔞𝔫𝔤 ở 𝔠á𝔠𝔥 𝔵𝔞. Ô𝔫𝔤 𝔠ũ𝔫𝔤 𝔱ừ𝔫𝔤 𝔫ó𝔦 𝔯ằ𝔫𝔤 𝔪ì𝔫𝔥 𝔠ó 𝔱𝔥ể 𝔠ả𝔪 𝔫𝔥ậ𝔫 đượ𝔠 𝔠ả 𝔰ự 𝔠𝔥𝔲𝔶ể𝔫 độ𝔫𝔤 𝔠ủ𝔞 𝔫𝔥ữ𝔫𝔤 đá𝔪 𝔪â𝔶.

𝔖𝔥𝔞𝔫𝔨𝔰

𝔙à 𝔠á𝔦 𝔱ê𝔫 đượ𝔠 𝔠ộ𝔫𝔤 đồ𝔫𝔤 đồ𝔫𝔤 𝔩𝔬ạ𝔱 đồ𝔫𝔤 ý 𝔯ằ𝔫𝔤 𝔵ứ𝔫𝔤 đá𝔫𝔤 ở 𝔳ị 𝔱𝔯í 𝔱𝔥ứ 𝔫𝔥ấ𝔱 𝔠𝔥í𝔫𝔥 𝔩à 𝔗ứ ℌ𝔬à𝔫𝔤 𝔖𝔥𝔞𝔫𝔨𝔰. 𝔅ị 𝔪ấ𝔱 𝔠á𝔫𝔥 𝔱𝔞𝔶 𝔨𝔥𝔦 𝔠ứ𝔲 𝔏𝔲𝔣𝔣𝔶 𝔱𝔥𝔬á𝔱 𝔨𝔥ỏ𝔦 𝔫𝔞𝔫𝔥 𝔙𝔲𝔞 𝔅𝔦ể𝔫, đá𝔫𝔥 đổ𝔦 𝔪ộ𝔱 𝔭𝔥ầ𝔫 𝔱𝔥â𝔫 𝔱𝔥ể để 𝔤𝔦ữ 𝔩ấ𝔶 𝔪ầ𝔪 𝔵𝔞𝔫𝔥 𝔠ủ𝔞 𝔱𝔥ờ𝔦 đạ𝔦 𝔪ớ𝔦 𝔫𝔥ư𝔫𝔤 𝔖𝔥𝔞𝔫𝔨𝔰 𝔨𝔥ô𝔫𝔤 𝔥ề 𝔟ị 𝔤𝔦ả𝔪 đ𝔦 độ 𝔪ạ𝔫𝔥 𝔠ù𝔫𝔤 độ 𝔫𝔤ầ𝔲, 𝔟ằ𝔫𝔤 𝔠𝔥ứ𝔫𝔤 𝔩à 𝔞𝔫𝔥 đã 𝔱𝔯ở 𝔱𝔥à𝔫𝔥 𝔪ộ𝔱 𝔱𝔯𝔬𝔫𝔤 𝔗ứ ℌ𝔬à𝔫𝔤 𝔳ớ𝔦 𝔲𝔶 𝔮𝔲𝔶ề𝔫 𝔳à 𝔰ứ𝔠 𝔪ạ𝔫𝔥 𝔨𝔥ó 𝔞𝔦 𝔰á𝔫𝔥 𝔟ằ𝔫𝔤, 𝔡ù 𝔱𝔥á𝔫𝔥 𝔒𝔡𝔞 𝔠𝔥ư𝔞 𝔠ấ𝔭 𝔫𝔥𝔦ề𝔲 đấ𝔱 𝔡𝔦ễ𝔫.


𝔎𝔥á𝔠 𝔳ớ𝔦 𝔫𝔥ữ𝔫𝔤 ứ𝔫𝔤 𝔠ử 𝔳𝔦ê𝔫 𝔨𝔥á𝔠, 𝔖𝔥𝔞𝔫𝔨𝔰 𝔠𝔥ẳ𝔫𝔤 𝔱𝔥è𝔪 𝔱𝔥𝔞𝔶 𝔱𝔥ế 𝔠á𝔫𝔥 𝔱𝔞𝔶 𝔟ằ𝔫𝔤 𝔳ũ 𝔨𝔥í 𝔤ì 𝔨𝔥á𝔠, 𝔠ũ𝔫𝔤 𝔠𝔥ẳ𝔫𝔤 𝔱𝔥è𝔪 𝔫𝔤ó 𝔫𝔤à𝔫𝔤 𝔱ớ𝔦 𝔗𝔯á𝔦 Á𝔠 𝔔𝔲ỷ 𝔟á đạ𝔬 𝔫à𝔬 𝔫𝔥ư𝔫𝔤 𝔩ú𝔠 𝔫à𝔬 𝔠ũ𝔫𝔤 𝔲𝔫𝔤 𝔡𝔲𝔫𝔤 𝔱ự 𝔱ạ𝔦, 𝔨𝔥ô𝔫𝔤 𝔰ợ 𝔞𝔦! ℭó 𝔱𝔥ể 𝔡𝔬 𝔖𝔥𝔞𝔫𝔨𝔰 𝔨𝔥ô𝔫𝔤 𝔱𝔥𝔞𝔪 𝔠𝔥𝔦ế𝔫 𝔫𝔥𝔦ề𝔲 𝔫ê𝔫 𝔫ă𝔫𝔤 𝔩ự𝔠 𝔳à 𝔰ứ𝔠 𝔪ạ𝔫𝔥 𝔠ủ𝔞 𝔖𝔥𝔞𝔫𝔨𝔰 𝔳ẫ𝔫 𝔠ò𝔫 𝔠𝔥ư𝔞 đượ𝔠 𝔟à𝔶 𝔱ỏ 𝔯õ 𝔯à𝔫𝔤. 𝔗𝔲𝔶 𝔫𝔥𝔦ê𝔫, 𝔩à 𝔪ộ𝔱 𝔗ứ ℌ𝔬à𝔫𝔤 𝔠ủ𝔞 𝔗â𝔫 𝔗𝔥ế 𝔤𝔦ớ𝔦, 𝔠𝔥ỉ 𝔯𝔦ê𝔫𝔤 𝔰ứ𝔠 𝔪ạ𝔫𝔥 𝔱𝔥ể 𝔩ự𝔠 đã 𝔯ấ𝔱 đá𝔫𝔤 𝔫ể. 𝔖𝔥𝔞𝔫𝔨𝔰 𝔨𝔥ô𝔫𝔤 𝔢 𝔰ợ ℜâ𝔲 𝔗𝔯ắ𝔫𝔤, đủ 𝔰ứ𝔠 𝔪ạ𝔫𝔥 để đọ 𝔨𝔦ế𝔪 𝔳ớ𝔦 ℜâ𝔲 𝔗𝔯ắ𝔫𝔤 𝔱𝔯𝔬𝔫𝔤 𝔨𝔥𝔦 𝔤ầ𝔫 𝔫𝔥ư 𝔪ọ𝔦 𝔥ả𝔦 𝔱ặ𝔠 đề𝔲 𝔨𝔥𝔦ế𝔭 𝔰ợ ô𝔫𝔤. 𝔑𝔤ũ 𝔏ã𝔬 𝔗𝔦𝔫𝔥 𝔠ũ𝔫𝔤 𝔨𝔥ẳ𝔫𝔤 đị𝔫𝔥 𝔯ằ𝔫𝔤 𝔖𝔥𝔞𝔫𝔨𝔰 𝔩à 𝔪ộ𝔱 𝔱𝔯𝔬𝔫𝔤 𝔰ố í𝔱 𝔫𝔤ườ𝔦 𝔠ó 𝔨𝔥ả 𝔫ă𝔫𝔤 𝔫𝔤ă𝔫 𝔠𝔥ặ𝔫 𝔗𝔢𝔞𝔠𝔥.