𝗛𝗼𝗸𝗮𝗴𝗲 “𝗦𝗶ê𝘂 𝗩ò𝗻𝗴 𝟭” 𝗧𝘀𝘂𝗻𝗮𝗱𝗲 𝗦ẽ Đó𝗻𝗴 𝗩𝗮𝗶 𝗧𝗿ò 𝗤𝘂𝗮𝗻 𝗧𝗿ọ𝗻𝗴 𝗧𝗿𝗼𝗻𝗴 𝗩𝗶ệ𝗰 𝗞𝗵á𝗺 𝗣𝗵á 𝗥𝗮 𝗕í Ẩ𝗻 𝗖ủ𝗮 Ấ𝗻 𝗡𝗴𝘂𝘆ề𝗻 𝗞𝗮𝗿𝗺𝗮?

0
380

T̼s̼u̼n̼a̼d̼e̼ ̼S̼e̼n̼j̼u̼ ̼l̼à̼ ̼H̼o̼k̼a̼g̼e̼ ̼đ̼ệ̼ ̼n̼g̼ũ̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼a̼ ̼S̼a̼n̼n̼i̼n̼ ̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼o̼n̼o̼h̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼H̼o̼k̼a̼g̼e̼ ̼đ̼ệ̼ ̼T̼a̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼N̼a̼r̼u̼t̼o̼.̼ ̼B̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼y̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼i̼n̼j̼a̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼ô̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼h̼i̼n̼o̼b̼i̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼L̼á̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼C̼h̼i̼y̼o̼.̼

Boruto: Hokage siêu vòng 1 Tsunade sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc khám phá ra bí ẩn của ấn nguyền Karma? - Ảnh 1.

V̼à̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼T̼s̼u̼n̼a̼d̼e̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼”̼B̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼o̼ ̼ấ̼n̼”̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼d̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼m̼ư̼ơ̼i̼ ̼d̼ù̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼.̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼i̼n̼j̼a̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼4̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼H̼o̼k̼a̼g̼e̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼K̼a̼k̼a̼s̼h̼i̼ ̼v̼à̼ ̼l̼u̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼ở̼ ̼ẩ̼n̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼.̼

M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼a̼ ̼B̼o̼r̼u̼t̼o̼ ̼c̼h̼a̼p̼t̼e̼r̼ ̼3̼5̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼o̼r̼u̼t̼o̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ắ̼c̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼ấ̼n̼ ̼K̼a̼r̼m̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼o̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼á̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼a̼k̼u̼r̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼ ̼V̼ì̼ ̼2̼ ̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼d̼á̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼.

Boruto: Hokage siêu vòng 1 Tsunade sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc khám phá ra bí ẩn của ấn nguyền Karma? - Ảnh 2.

S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼N̼a̼r̼u̼t̼o̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼”̼B̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼o̼ ̼ấ̼n̼”̼-̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼o̼k̼a̼g̼e̼ ̼đ̼ệ̼ ̼n̼g̼ũ̼.̼ ̼T̼h̼ê̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼M̼i̼t̼s̼u̼k̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼O̼r̼o̼c̼h̼i̼m̼a̼r̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ử̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼d̼à̼i̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼l̼ý̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼o̼a̼y̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼n̼à̼y̼.̼

C̼h̼í̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼”̼B̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼o̼ ̼ấ̼n̼”̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼ấ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ề̼n̼ ̼K̼a̼r̼m̼a̼,̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼T̼s̼u̼n̼a̼d̼e̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ẽ̼.̼

Boruto: Hokage siêu vòng 1 Tsunade sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc khám phá ra bí ẩn của ấn nguyền Karma? - Ảnh 3.

N̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼T̼s̼u̼n̼a̼d̼e̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼”̼b̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼o̼ ̼ấ̼n̼”̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼m̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼o̼i̼ ̼m̼à̼u̼ ̼t̼í̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼á̼n̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼h̼a̼k̼r̼a̼ ̼d̼ự̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼.̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼ấ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼T̼s̼u̼n̼a̼d̼e̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼k̼r̼a̼ ̼d̼ự̼ ̼t̼r̼ữ̼ ̼v̼à̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼b̼à̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼t̼ụ̼ ̼đ̼ủ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼k̼r̼a̼.̼

L̼ú̼c̼ ̼T̼s̼u̼n̼a̼d̼e̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼ú̼,̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼o̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼á̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼ấ̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼.̼ ̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼T̼s̼u̼n̼a̼d̼e̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼á̼c̼h̼ ̼H̼à̼o̼ ̼C̼h̼i̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼ấ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼v̼à̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼à̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼T̼s̼u̼n̼a̼d̼e̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ự̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼ấ̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼ý̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ị̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼N̼a̼r̼u̼t̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼á̼t̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼b̼à̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼a̼k̼r̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼l̼ũ̼y̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼ở̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ó̼.̼

Boruto: Hokage siêu vòng 1 Tsunade sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc khám phá ra bí ẩn của ấn nguyền Karma? - Ảnh 4.
C̼ò̼n̼ ̼ấ̼n̼ ̼K̼a̼r̼m̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼”̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼h̼”̼ ̼O̼t̼s̼u̼t̼s̼u̼k̼i̼.̼ ̼N̼ó̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼n̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼p̼.̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼h̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼,̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ự̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼à̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼B̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼o̼ ̼ấ̼n̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼?̼

Boruto: Hokage siêu vòng 1 Tsunade sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc khám phá ra bí ẩn của ấn nguyền Karma? - Ảnh 5.

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼K̼o̼j̼i̼-̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼K̼a̼r̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼r̼u̼t̼o̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ủ̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼J̼i̼g̼e̼n̼,̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ì̼a̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ạ̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ấ̼n̼ ̼K̼a̼r̼m̼a̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ắ̼n̼.̼

T̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼H̼o̼k̼a̼g̼e̼ ̼đ̼ệ̼ ̼n̼g̼ũ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼”̼t̼á̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼”̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼o̼ ̼ấ̼n̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ấ̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼”̼m̼ấ̼u̼ ̼c̼h̼ố̼t̼”̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ấ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ề̼n̼ ̼K̼a̼r̼m̼a̼.̼

T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼p̼t̼e̼r̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼é̼!̼