K̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼.̼à̼n̼ ̼đ̼.̼ộ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼g̼i̼.̼ế̼t̼ ̼h̼.̼ạ̼i̼ ̼d̼.̼ã̼ ̼m̼.̼a̼.̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼

0
122

̼V̼ì̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ũ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼,̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼à̼n̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼ợ̼i̼ ̼d̼â̼y̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼u̼n̼g̼.̼

̼Đ̼ể̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼í̼u̼ ̼k̼é̼o̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼9̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼a̼m̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼H̼ả̼i̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼9̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼a̼m̼ ̼H̼ả̼i̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼H̼ả̼i̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼n̼ấ̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼T̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼1̼4̼)̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼à̼i̼.̼

c̼h̼ị̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼ị̼c̼h̼ ̼(̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼)̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼i̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼é̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼ă̼n̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼2̼1̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ắ̼m̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼T̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

T̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼y̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼(̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼H̼ả̼i̼)̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼u̼n̼g̼.̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼

N̼ằ̼m̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ũ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼a̼ ̼(̼v̼ợ̼ ̼c̼ũ̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼)̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ở̼ ̼k̼h̼a̼n̼h̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ề̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼b̼ự̼c̼.̼

̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼u̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼6̼h̼3̼0̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼N̼ằ̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼í̼u̼ ̼k̼é̼o̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼ứ̼t̼ ̼m̼ẻ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ũ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼ồ̼i̼ ̼t̼ệ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼N̼h̼ì̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ộ̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼ ̼Ở̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼í̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ị̼c̼h̼ ̼n̼g̼ợ̼m̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ạ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼,̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼.̼

̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼

̼B̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼ở̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼ệ̼ ̼t̼i̼ ̼v̼i̼,̼ ̼t̼h̼á̼o̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼u̼i̼ ̼l̼ơ̼ ̼l̼ử̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼k̼ệ̼ ̼t̼i̼ ̼v̼i̼,̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ắ̼m̼ ̼p̼h̼í̼c̼h̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼ổ̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼h̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼u̼i̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ơ̼ ̼l̼ử̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼T̼h̼i̼ế̼t̼ ̼k̼ế̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼“̼b̼ẫ̼y̼”̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ủ̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼o̼a̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼ở̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼7̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼d̼ậ̼y̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼ả̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼i̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ắ̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼t̼a̼y̼ ̼b̼u̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼õ̼n̼g̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼d̼u̼ỗ̼i̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼é̼p̼.̼ ̼T̼a̼y̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼u̼i̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼m̼à̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼l̼ơ̼ ̼l̼ử̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼ệ̼ ̼t̼ủ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼B̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼m̼à̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼ổ̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼p̼h̼í̼c̼h̼ ̼c̼ắ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼e̼ ̼t̼ủ̼ ̼r̼a̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ế̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼đ̼ắ̼p̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼x̼o̼a̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼.

̼C̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ả̼n̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼r̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼p̼h̼a̼ ̼ấ̼m̼ ̼t̼r̼à̼,̼ ̼c̼h̼â̼m̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼i̼:̼ ̼“̼V̼ề̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼?̼ ̼C̼o̼n̼ ̼n̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼đ̼ấ̼y̼”̼.̼ ̼H̼ú̼t̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼,̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼s̼ờ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼1̼8̼h̼1̼0̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼g̼i̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼“̼c̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼đ̼ấ̼y̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼”̼.̼ ̼Í̼t̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ố̼t̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼l̼a̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼d̼à̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼b̼ế̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼o̼á̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ạ̼m̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼

C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼

V̼ề̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼à̼n̼ ̼đ̼ộ̼c̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ắ̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼í̼c̼h̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼ổ̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼u̼ấ̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼e̼ ̼k̼ệ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ ̼v̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼c̼h̼e̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼“̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼”̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼k̼ẻ̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼á̼c̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼m̼à̼n̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼i̼a̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼l̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ ̼t̼h̼ư̼a̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼v̼é̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼m̼à̼n̼ ̼b̼í̼ ̼ẩ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

D̲ã̲ ̲t̲â̲m̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲g̲ã̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲s̲a̲u̲ ̲l̲y̲ ̲h̲ô̲n̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲ở̲ ̲c̲h̲u̲n̲g̲ ̲n̲h̲à̲,̲ ̲c̲h̲u̲n̲g̲ ̲g̲i̲ư̲ờ̲n̲g̲

N̲ă̲m̲ ̲2̲0̲1̲3̲,̲ ̲h̲ọ̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲t̲h̲ứ̲c̲ ̲l̲y̲ ̲h̲ô̲n̲.̲ ̲D̲ù̲ ̲l̲y̲ ̲h̲ô̲n̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲h̲a̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲c̲h̲u̲n̲g̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲n̲h̲à̲,̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲x̲e̲m̲ ̲t̲i̲v̲i̲,̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲ă̲n̲ ̲v̲à̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲n̲g̲ủ̲ ̲c̲h̲u̲n̲g̲ ̲g̲i̲ư̲ờ̲n̲g̲.̲ ̲V̲ậ̲y̲ ̲m̲à̲,̲ ̲k̲h̲i̲ ̲b̲ị̲ ̲t̲a̲i̲ ̲b̲i̲ế̲n̲,̲ ̲g̲ã̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲c̲ũ̲ ̲đ̲ã̲ ̲n̲ả̲y̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲d̲ã̲ ̲t̲â̲m

̲C̲h̲u̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲S̲á̲n̲g̲ ̲(̲S̲N̲ ̲1̲9̲6̲6̲)̲ ̲v̲à̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲T̲h̲ị̲ ̲A̲.̲ ̲(̲S̲N̲ ̲1̲9̲7̲3̲)̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲t̲r̲ú̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲x̲ã̲ ̲H̲ư̲n̲g̲ ̲Đ̲ô̲n̲g̲,̲ ̲T̲P̲ ̲V̲i̲n̲h̲ ̲(̲N̲g̲h̲ệ̲ ̲A̲n̲)̲ ̲t̲ừ̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲g̲i̲a̲n̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲n̲h̲a̲u̲ ̲h̲ạ̲n̲h̲ ̲p̲h̲ú̲c̲.̲ ̲H̲ọ̲ ̲c̲ó̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲n̲h̲a̲u̲ ̲2̲ ̲đ̲ứ̲a̲ ̲c̲o̲n̲,̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲l̲à̲m̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲ở̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲n̲g̲o̲à̲i̲.

̲S̲a̲u̲ ̲b̲a̲o̲ ̲n̲h̲i̲ê̲u̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲A̲.̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲t̲â̲m̲,̲ ̲k̲h̲o̲á̲c̲ ̲á̲o̲ ̲c̲h̲o̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲c̲ũ̲.̲

R̲ắ̲p̲ ̲t̲â̲m̲ ̲h̲ạ̲ ̲đ̲ộ̲c̲ ̲v̲ợ̲ ̲c̲ũ

̲T̲ì̲n̲h̲ ̲n̲g̲h̲ĩ̲a̲ ̲v̲ợ̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲b̲a̲o̲ ̲n̲h̲i̲ê̲u̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲m̲ặ̲n̲ ̲n̲ồ̲n̲g̲,̲ ̲h̲ạ̲n̲h̲ ̲p̲h̲ú̲c̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲n̲ả̲y̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲m̲â̲u̲ ̲t̲h̲u̲ẫ̲n̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲d̲u̲n̲g̲ ̲h̲ò̲a̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲.̲ ̲N̲ă̲m̲ ̲2̲0̲1̲3̲ ̲h̲ọ̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲t̲h̲ứ̲c̲ ̲l̲y̲ ̲h̲ô̲n̲.̲ ̲D̲ù̲ ̲l̲y̲ ̲h̲ô̲n̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲h̲a̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲c̲h̲u̲n̲g̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲n̲h̲à̲,̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲x̲e̲m̲ ̲t̲i̲v̲i̲,̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲ă̲n̲ ̲v̲à̲ ̲n̲g̲ủ̲ ̲c̲h̲u̲n̲g̲ ̲g̲i̲ư̲ờ̲n̲g̲.

N̲ă̲m̲ ̲2̲0̲1̲4̲,̲ ̲S̲á̲n̲g̲ ̲b̲ị̲ ̲t̲a̲i̲ ̲b̲i̲ế̲n̲ ̲m̲ạ̲c̲h̲ ̲m̲á̲u̲ ̲n̲ã̲o̲,̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲c̲ấ̲p̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲v̲à̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲ị̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲g̲i̲a̲n̲ ̲d̲à̲i̲.̲ ̲M̲ặ̲c̲ ̲d̲ù̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲d̲a̲n̲h̲ ̲n̲g̲h̲ĩ̲a̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲l̲à̲ ̲v̲ợ̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲A̲.̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲t̲ậ̲n̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲c̲h̲ă̲m̲ ̲s̲ó̲c̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲c̲ũ̲.̲ ̲M̲ọ̲i̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲t̲ừ̲ ̲ă̲n̲ ̲u̲ố̲n̲g̲,̲ ̲t̲h̲u̲ố̲c̲ ̲m̲e̲n̲ ̲d̲o̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲t̲a̲y̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲đ̲ả̲m̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲.̲ ̲C̲h̲í̲n̲h̲ ̲v̲ì̲ ̲v̲ậ̲y̲,̲ ̲t̲ừ̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲n̲ằ̲m̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲c̲h̲ỗ̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲p̲h̲ế̲ ̲n̲h̲â̲n̲,̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲đ̲i̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲,̲ ̲n̲h̲ờ̲ ̲b̲à̲n̲ ̲t̲a̲y̲ ̲c̲h̲ă̲m̲ ̲s̲ó̲c̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲A̲.̲,̲ ̲S̲á̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲p̲h̲ụ̲c̲ ̲h̲ồ̲i̲ ̲s̲ứ̲c̲ ̲k̲h̲ỏ̲e̲,̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲đ̲i̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲.̲ ̲S̲ự̲ ̲t̲ậ̲n̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲c̲h̲ă̲m̲ ̲s̲ó̲c̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲A̲.̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲c̲ũ̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲í̲t̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ỡ̲n̲g̲ ̲m̲ộ̲.

̲T̲h̲ế̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲,̲ ̲c̲ư̲ ̲x̲ử̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲A̲.̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲l̲à̲m̲ ̲S̲á̲n̲g̲ ̲c̲ả̲m̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲,̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲ơ̲n̲ ̲m̲à̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲à̲n̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲n̲à̲y̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲l̲ầ̲n̲ ̲c̲h̲ử̲i̲ ̲b̲ớ̲i̲,̲ ̲d̲ọ̲a̲ ̲g̲i̲ế̲t̲ ̲v̲ợ̲ ̲c̲ũ̲.̲ ̲K̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲t̲h̲á̲n̲g̲ ̲7̲-̲2̲0̲2̲0̲,̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲A̲.̲ ̲b̲á̲n̲ ̲m̲ả̲n̲h̲ ̲đ̲ấ̲t̲ ̲r̲i̲ê̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲i̲ề̲n̲,̲ ̲S̲á̲n̲g̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲l̲ầ̲n̲ ̲x̲i̲n̲ ̲1̲0̲ ̲t̲r̲i̲ệ̲u̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲A̲.̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲ý̲.̲ ̲C̲ũ̲n̲g̲ ̲b̲ở̲i̲ ̲v̲ậ̲y̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲h̲ệ̲ ̲g̲i̲ữ̲a̲ ̲h̲a̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲à̲n̲g̲ ̲t̲r̲ở̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲t̲ồ̲i̲ ̲t̲ệ̲ ̲h̲ơ̲n̲.̲ ̲S̲á̲n̲g̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲l̲ầ̲n̲ ̲c̲ó̲ ̲ý̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲g̲i̲ế̲t̲ ̲v̲ợ̲ ̲c̲ũ̲

̲S̲á̲n̲g̲ ̲1̲2̲-̲8̲-̲2̲0̲2̲0̲,̲ ̲s̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲đ̲i̲ ̲l̲à̲m̲ ̲v̲ề̲,̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲A̲.̲ ̲h̲â̲m̲ ̲n̲ồ̲i̲ ̲x̲á̲o̲ ̲g̲à̲ ̲đ̲ể̲ ̲ă̲n̲ ̲s̲á̲n̲g̲.̲ ̲T̲r̲o̲n̲g̲ ̲l̲ú̲c̲ ̲c̲h̲ờ̲ ̲t̲h̲ứ̲c̲ ̲ă̲n̲ ̲n̲g̲u̲ộ̲i̲,̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲A̲.̲ ̲đ̲i̲ ̲r̲a̲ ̲p̲h̲í̲a̲ ̲s̲a̲u̲ ̲v̲ư̲ờ̲n̲ ̲l̲à̲m̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲.̲ ̲L̲ú̲c̲ ̲n̲à̲y̲,̲ ̲S̲á̲n̲g̲ ̲n̲g̲h̲ĩ̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲x̲i̲n̲ ̲t̲i̲ề̲n̲ ̲m̲à̲ ̲v̲ợ̲ ̲c̲ũ̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲h̲o̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲n̲ả̲y̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲ý̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲g̲i̲ế̲t̲ ̲v̲ợ̲.̲ ̲N̲g̲h̲ĩ̲ ̲l̲à̲ ̲l̲à̲m̲,̲ ̲S̲á̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲k̲h̲u̲ ̲v̲ự̲c̲ ̲c̲h̲ợ̲ ̲G̲a̲ ̲(̲T̲P̲ ̲V̲i̲n̲h̲)̲ ̲m̲u̲a̲ ̲1̲ ̲g̲ó̲i̲ ̲t̲h̲u̲ố̲c̲ ̲c̲h̲u̲ộ̲t̲.̲ ̲V̲ề̲ ̲n̲h̲à̲,̲ ̲S̲á̲n̲g̲ ̲l̲ẻ̲n̲ ̲v̲à̲o̲ ̲n̲h̲à̲ ̲b̲ế̲p̲,̲ ̲b̲ỏ̲ ̲t̲h̲u̲ố̲c̲ ̲c̲h̲u̲ộ̲t̲ ̲v̲à̲o̲ ̲n̲ồ̲i̲ ̲x̲á̲o̲ ̲g̲à̲.̲ ̲D̲o̲ ̲b̲ộ̲t̲ ̲t̲h̲u̲ố̲c̲ ̲c̲h̲u̲ộ̲t̲ ̲v̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲r̲a̲ ̲b̲ế̲p̲ ̲g̲a̲s̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲S̲á̲n̲g̲ ̲l̲ấ̲y̲ ̲k̲h̲ă̲n̲ ̲l̲a̲u̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲đ̲ú̲n̲g̲ ̲l̲ú̲c̲ ̲n̲à̲y̲,̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲A̲.̲ ̲đ̲i̲ ̲v̲à̲o̲ ̲n̲h̲ì̲n̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲

̲C̲h̲ị̲ ̲A̲.̲ ̲h̲ỏ̲i̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲S̲á̲n̲g̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲”̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲b̲ẩ̲n̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲l̲a̲u̲”̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲đ̲i̲ ̲r̲a̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲k̲h̲á̲c̲h̲.̲ ̲N̲g̲h̲i̲ ̲n̲g̲ờ̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲m̲ờ̲ ̲á̲m̲,̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲A̲.̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲k̲i̲ể̲m̲ ̲t̲r̲a̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲n̲h̲ì̲n̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲b̲ộ̲t̲ ̲l̲ạ̲ ̲m̲à̲u̲ ̲v̲à̲n̲g̲ ̲ở̲ ̲x̲u̲n̲g̲ ̲q̲u̲a̲n̲h̲ ̲n̲ồ̲i̲,̲ ̲m̲ở̲ ̲n̲ồ̲i̲ ̲r̲a̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲b̲ộ̲t̲ ̲d̲í̲n̲h̲ ̲ở̲ ̲đ̲á̲y̲ ̲n̲ồ̲i̲.̲ ̲N̲g̲h̲ĩ̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲h̲ạ̲ ̲đ̲ộ̲c̲ ̲m̲ì̲n̲h̲,̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲A̲.̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲ă̲n̲ ̲m̲à̲ ̲t̲r̲ì̲n̲h̲ ̲b̲á̲o̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲n̲ă̲n̲g̲

̲T̲i̲ế̲n̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲k̲i̲ể̲m̲ ̲t̲r̲a̲ ̲m̲ẫ̲u̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲t̲h̲ị̲t̲ ̲x̲á̲o̲ ̲g̲à̲,̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲n̲ă̲n̲g̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲c̲ó̲ ̲c̲h̲ấ̲t̲ ̲đ̲ộ̲c̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲t̲h̲u̲ố̲c̲ ̲c̲h̲u̲ộ̲t̲.̲ ̲B̲i̲ế̲t̲ ̲s̲ự̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲b̲ị̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲,̲ ̲S̲á̲n̲g̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲t̲h̲ú̲.

̲H̲ố̲i̲ ̲h̲ậ̲n̲ ̲m̲u̲ộ̲n̲ ̲m̲à̲n̲g

̲M̲ộ̲t̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲g̲i̲ữ̲a̲ ̲t̲h̲á̲n̲g̲ ̲1̲-̲2̲0̲2̲1̲,̲ ̲T̲A̲N̲D̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲N̲g̲h̲ệ̲ ̲A̲n̲ ̲x̲é̲t̲ ̲x̲ử̲ ̲C̲h̲u̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲S̲á̲n̲g̲ ̲v̲ề̲ ̲t̲ộ̲i̲ ̲”̲G̲i̲ế̲t̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲”̲.̲ ̲D̲o̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲á̲o̲ ̲đ̲ứ̲n̲g̲ ̲d̲ậ̲y̲ ̲k̲h̲ó̲ ̲k̲h̲ă̲n̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲t̲ò̲a̲ ̲c̲h̲o̲ ̲p̲h̲é̲p̲ ̲n̲g̲ồ̲i̲.̲ ̲G̲ã̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲c̲ũ̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲d̲ử̲n̲g̲ ̲d̲ư̲n̲g̲,̲ ̲t̲r̲ả̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲n̲h̲á̲t̲ ̲g̲ừ̲n̲g̲ ̲k̲h̲i̲ ̲n̲h̲ắ̲c̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲g̲i̲ế̲t̲ ̲v̲ợ̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲m̲ì̲n̲h̲.

S̲á̲n̲g̲ ̲k̲h̲a̲i̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲v̲i̲ ̲b̲ỏ̲ ̲t̲h̲u̲ố̲c̲ ̲c̲h̲u̲ộ̲t̲ ̲v̲à̲o̲ ̲n̲ồ̲i̲ ̲x̲á̲o̲ ̲g̲à̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲v̲ợ̲ ̲c̲ũ̲ ̲l̲à̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲b̲ộ̲c̲ ̲p̲h̲á̲t̲.̲ ̲”̲B̲ị̲ ̲c̲á̲o̲ ̲đ̲ổ̲ ̲t̲h̲u̲ố̲c̲ ̲c̲h̲u̲ộ̲t̲ ̲v̲à̲o̲ ̲n̲ồ̲i̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲đ̲ể̲ ̲h̲ù̲ ̲d̲ọ̲a̲ ̲t̲h̲ô̲i̲.̲ ̲B̲ị̲ ̲c̲á̲o̲ ̲l̲à̲m̲ ̲d̲o̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲k̲i̲ề̲m̲ ̲c̲h̲ế̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲b̲ả̲n̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲c̲h̲ứ̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲s̲ự̲ ̲t̲í̲n̲h̲ ̲t̲o̲á̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲”̲ ̲–̲ ̲C̲h̲u̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲S̲á̲n̲g̲ ̲n̲ó̲i̲.̲ ̲S̲á̲n̲g̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ừ̲a̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲l̲a̲o̲ ̲c̲h̲ă̲m̲ ̲s̲ó̲c̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲A̲.̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲m̲ì̲n̲h̲,̲ ̲n̲h̲ờ̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲A̲.̲ ̲c̲h̲ă̲m̲ ̲s̲ó̲c̲ ̲m̲à̲ ̲S̲á̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲đ̲i̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲s̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲b̲ị̲ ̲t̲a̲i̲ ̲b̲i̲ế̲n̲.̲ ̲B̲ị̲ ̲c̲á̲o̲ ̲g̲ử̲i̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲x̲i̲n̲ ̲l̲ỗ̲i̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲v̲ợ̲ ̲c̲ũ̲ ̲v̲à̲ ̲m̲o̲n̲g̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲A̲.̲ ̲b̲ỏ̲ ̲q̲u̲a̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲m̲ì̲n̲h̲

̲V̲ề̲ ̲p̲h̲ầ̲n̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲A̲.̲,̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲t̲ư̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲b̲ị̲ ̲h̲ạ̲i̲,̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲p̲h̲ụ̲ ̲n̲ữ̲ ̲n̲à̲y̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲đ̲ã̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲l̲ầ̲n̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲S̲á̲n̲g̲ ̲g̲i̲ấ̲u̲ ̲d̲a̲o̲ ̲ở̲ ̲g̲ầ̲m̲ ̲g̲i̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲k̲h̲i̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲A̲.̲ ̲h̲ỏ̲i̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲S̲á̲n̲g̲ ̲đ̲ề̲u̲ ̲l̲ơ̲ ̲đ̲i̲.̲ ̲”̲Ô̲n̲g̲ ̲ấ̲y̲ ̲c̲h̲ử̲i̲ ̲b̲ớ̲i̲,̲ ̲đ̲ò̲i̲ ̲g̲i̲ế̲t̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲è̲m̲ ̲c̲h̲ấ̲p̲ ̲v̲ì̲ ̲n̲g̲h̲ĩ̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲t̲ậ̲t̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲v̲ậ̲y̲.̲ ̲C̲ó̲ ̲l̲ầ̲n̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲g̲i̲ấ̲u̲ ̲d̲a̲o̲ ̲v̲à̲ ̲g̲ậ̲y̲ ̲s̲ắ̲t̲ ̲ở̲ ̲d̲ư̲ớ̲i̲ ̲g̲i̲ư̲ờ̲n̲g̲,̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲v̲à̲o̲ ̲h̲ỏ̲i̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲ấ̲y̲ ̲g̲i̲ậ̲t̲ ̲b̲ắ̲n̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲n̲g̲h̲i̲ ̲n̲g̲ờ̲.̲ ̲M̲a̲y̲ ̲m̲ắ̲n̲ ̲l̲à̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲c̲h̲ư̲a̲ ̲ă̲n̲ ̲x̲á̲o̲ ̲g̲à̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲g̲i̲ữ̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲ ̲s̲ố̲n̲g̲.̲.̲.̲”̲ ̲–̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲A̲.̲ ̲n̲ó̲i̲

̲M̲ặ̲c̲ ̲d̲ù̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲g̲i̲ậ̲n̲ ̲d̲ữ̲,̲ ̲t̲r̲á̲c̲h̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲c̲ũ̲ ̲n̲h̲ẫ̲n̲ ̲t̲â̲m̲ ̲r̲a̲ ̲t̲a̲y̲ ̲h̲ạ̲ ̲đ̲ộ̲c̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲k̲h̲i̲ ̲n̲h̲ắ̲c̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲S̲á̲n̲g̲,̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲A̲.̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲c̲ả̲m̲.̲ ̲”̲Ô̲n̲g̲ ̲ấ̲y̲ ̲ố̲m̲ ̲đ̲a̲u̲,̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲t̲ậ̲t̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲b̲ỏ̲ ̲m̲ặ̲c̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲m̲à̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲c̲h̲ă̲m̲ ̲s̲ó̲c̲,̲ ̲c̲ơ̲m̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲,̲ ̲t̲h̲u̲ố̲c̲ ̲t̲h̲a̲n̲g̲ ̲đ̲ầ̲y̲ ̲đ̲ủ̲.̲ ̲V̲ì̲ ̲d̲ù̲ ̲s̲a̲o̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲n̲g̲h̲ĩ̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲n̲g̲h̲ĩ̲a̲ ̲v̲ợ̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲b̲a̲o̲ ̲n̲h̲i̲ê̲u̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲v̲à̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲c̲á̲c̲ ̲c̲o̲n̲.̲ ̲C̲h̲í̲n̲h̲ ̲v̲ì̲ ̲v̲ậ̲y̲,̲ ̲m̲ặ̲c̲ ̲d̲ù̲ ̲l̲y̲ ̲h̲ô̲n̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲c̲h̲ă̲m̲ ̲s̲ó̲c̲ ̲c̲h̲o̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲ấ̲y̲.̲ ̲H̲à̲n̲h̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲ấ̲y̲ ̲l̲à̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲c̲h̲ấ̲p̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲x̲i̲n̲ ̲g̲i̲ả̲m̲ ̲n̲h̲ẹ̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲p̲h̲ạ̲t̲ ̲c̲h̲o̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲ấ̲y̲ ̲v̲ì̲ ̲b̲ả̲n̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲m̲a̲n̲g̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲”̲,̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲A̲.̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲

̲Đ̲ạ̲i̲ ̲d̲i̲ệ̲n̲ ̲V̲i̲ệ̲n̲ ̲k̲i̲ể̲m̲ ̲s̲á̲t̲ ̲t̲r̲ì̲n̲h̲ ̲b̲à̲y̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲ ̲l̲u̲ậ̲n̲ ̲t̲ộ̲i̲ ̲v̲ề̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲v̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲á̲o̲ ̲l̲à̲ ̲đ̲ê̲ ̲h̲è̲n̲.̲ ̲C̲h̲ỉ̲ ̲v̲ì̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲x̲i̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲t̲i̲ề̲n̲ ̲m̲à̲ ̲n̲h̲ẫ̲n̲ ̲t̲â̲m̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲k̲ế̲ ̲h̲o̲ạ̲c̲h̲ ̲t̲ư̲ớ̲c̲ ̲đ̲i̲ ̲q̲u̲y̲ề̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲v̲ợ̲ ̲c̲ũ̲.̲ ̲T̲r̲o̲n̲g̲ ̲k̲h̲i̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲A̲.̲ ̲l̲à̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲r̲ự̲c̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲c̲h̲ă̲m̲ ̲s̲ó̲c̲,̲ ̲p̲h̲ụ̲c̲ ̲v̲ụ̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲á̲o̲ ̲n̲g̲a̲y̲ ̲c̲ả̲ ̲k̲h̲i̲ ̲h̲a̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲ã̲ ̲l̲y̲ ̲h̲ô̲n̲.̲ ̲V̲i̲ệ̲c̲ ̲b̲ị̲ ̲h̲ạ̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲h̲ế̲t̲ ̲l̲à̲ ̲n̲ằ̲m̲ ̲n̲g̲o̲à̲i̲ ̲ý̲ ̲m̲u̲ố̲n̲ ̲c̲h̲ủ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲á̲o̲.̲ ̲D̲o̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲c̲ầ̲n̲ ̲c̲ó̲ ̲m̲ứ̲c̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲p̲h̲ạ̲t̲ ̲n̲g̲h̲i̲ê̲m̲ ̲m̲i̲n̲h̲.̲ ̲T̲h̲e̲o̲ ̲l̲u̲ậ̲t̲ ̲s̲ư̲ ̲b̲à̲o̲ ̲c̲h̲ữ̲a̲,̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲q̲u̲á̲ ̲t̲r̲ì̲n̲h̲ ̲c̲h̲ờ̲ ̲t̲h̲i̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲á̲n̲,̲ ̲C̲h̲u̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲S̲á̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲v̲i̲ế̲t̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲b̲ứ̲c̲ ̲t̲h̲ư̲ ̲x̲i̲n̲ ̲l̲ỗ̲i̲ ̲v̲ợ̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲c̲h̲â̲n̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲.̲ ̲Đ̲i̲ề̲u̲ ̲đ̲ó̲ ̲p̲h̲ầ̲n̲ ̲n̲à̲o̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲s̲ự̲ ̲ă̲n̲ ̲n̲ă̲n̲ ̲h̲ố̲i̲ ̲c̲ả̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲á̲o̲.̲ ̲C̲â̲n̲ ̲n̲h̲ắ̲c̲ ̲c̲á̲c̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲t̲i̲ế̲t̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲p̲h̲i̲ê̲n̲ ̲t̲ò̲a̲,̲ ̲H̲Đ̲X̲X̲ ̲t̲u̲y̲ê̲n̲ ̲p̲h̲ạ̲t̲ ̲C̲h̲u̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲S̲á̲n̲g̲ ̲8̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲t̲ù̲ ̲v̲ề̲ ̲t̲ộ̲i̲ ̲”̲G̲i̲ế̲t̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲”̲

̲T̲r̲ờ̲i̲ ̲l̲ạ̲n̲h̲,̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲á̲o̲ ̲k̲h̲ó̲ ̲n̲h̲ọ̲c̲ ̲đ̲ứ̲n̲g̲ ̲d̲ậ̲y̲ ̲v̲à̲ ̲r̲ờ̲i̲ ̲t̲ò̲a̲.̲ ̲N̲h̲ì̲n̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲c̲ũ̲ ̲m̲ặ̲c̲ ̲c̲h̲i̲ế̲c̲ ̲á̲o̲ ̲m̲o̲n̲g̲ ̲m̲a̲n̲h̲,̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲A̲.̲ ̲l̲ậ̲t̲ ̲đ̲ậ̲t̲ ̲c̲h̲ạ̲y̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲t̲ì̲m̲ ̲á̲o̲ ̲k̲h̲o̲á̲c̲ ̲v̲à̲o̲ ̲c̲h̲o̲ ̲S̲á̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲d̲ặ̲n̲ ̲d̲ò̲:̲ ̲”̲Ô̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲l̲o̲ ̲m̲ặ̲c̲ ̲ấ̲m̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲ố̲m̲ ̲r̲a̲”̲.̲ ̲N̲g̲h̲e̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲t̲â̲m̲ ̲â̲n̲ ̲c̲ầ̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲v̲ợ̲ ̲c̲ũ̲ ̲s̲a̲u̲ ̲b̲a̲o̲ ̲n̲h̲i̲ê̲u̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲v̲ừ̲a̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲,̲ ̲S̲á̲n̲g̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲c̲ú̲i̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲v̲à̲ ̲i̲m̲ ̲l̲ặ̲n̲g̲.̲ ̲C̲h̲ư̲a̲ ̲b̲a̲o̲ ̲g̲i̲ờ̲ ̲s̲ự̲ ̲h̲y̲ ̲s̲i̲n̲h̲,̲ ̲l̲ò̲n̲g̲ ̲v̲ị̲ ̲t̲h̲a̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲v̲ợ̲ ̲c̲ũ̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲đ̲á̲n̲g̲ ̲q̲u̲ý̲,̲ ̲đ̲á̲n̲g̲ ̲t̲r̲â̲n̲ ̲t̲r̲ọ̲n̲g̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲t̲h̲ế̲.̲.̲.̲