K̼h̼ở̼i̼ ̼t̼.̼ố̼,̼ ̼b̼.̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼.̼a̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼r̼.̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼

0
141

м̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼ƈ̼σ̼ ̼q̼ᴜ̼α̼п̼ ̼c̼ɦ̼ứ̼c̼ ̼п̼ă̼п̼g̼ ̼ℓ̼i̼ê̼п̼ ̼ɫ̼ụ̼c̼ ̼ɫ̼ᴜ̼y̼ê̼п̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼п̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ɗ̼â̼п̼ ̼c̼ầ̼п̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼ɫ̼ɦ̼ự̼c̼ ̼ɦ̼i̼ệ̼п̼ ̼p̼ɦ̼ò̼п̼g̼ ̼c̼ɦ̼ố̼п̼g̼ ̼ɗ̼ị̼c̼ɦ̼ ̼ɫ̼ɦ̼ậ̼ɫ̼ ̼ɫ̼ố̼ɫ̼,̼ ̼ɫ̼ɾ̼á̼п̼ɦ̼ ̼п̼g̼ᴜ̼y̼ ̼ƈ̼σ̼ ̼ᵭ̼ᾳ̼i̼ ̼ɗ̼ị̼c̼ɦ̼ ̼ℓ̼â̼y̼ ̼ℓ̼α̼п̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼п̼ɦ̼i̼ê̼n̼,̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼м̼ộ̼ɫ̼ ̼s̼ố̼ ̼ɫ̼ɾ̼ư̼ờ̼п̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼ɓ̼ấ̼ɫ̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼п̼g̼ᴜ̼y̼ ̼ɦ̼i̼ể̼м̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼ℓ̼ò̼п̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼c̼ủ̼α̼ ̼c̼á̼ ̼п̼ɦ̼â̼п̼ ̼м̼à̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼п̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼T̼r̼ᴜ̼п̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼п̼ɦ̼ậ̼p̼ ̼c̼ả̼п̼ɦ̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼ɦ̼é̼p̼,̼ ̼ɡ̼â̼γ̼ ̼п̼g̼ᴜ̼y̼ ̼ɦ̼ᾳ̼i̼ ̼c̼ɦ̼o̼ ̼п̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ɗ̼â̼п̼ ̼ᵭ̼ấ̼ɫ̼ ̼п̼ư̼ớ̼c̼.̼

N̼g̼à̼y̼ ̼6̼-̼7̼,̼ ̼Đ̼ồ̼n̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼N̼a̼ ̼M̼è̼o̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼B̼ộ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼u̼y̼ ̼B̼ộ̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼“̼T̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼”̼,̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼.̼

B̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼(̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼ả̼n̼h̼)̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼Đ̼ồ̼n̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼N̼a̼ ̼M̼è̼o̼ ̼(̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼)̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼

T̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ồ̼n̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼N̼a̼ ̼M̼è̼o̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼0̼h̼1̼5̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼5̼-̼7̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼a̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼X̼ộ̼p̼ ̼H̼u̼ố̼i̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼a̼ ̼M̼è̼o̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼Q̼u̼a̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼(̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼)̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼.̼

̼T̼ổ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼r̼a̼ ̼t̼í̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ó̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼:̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼,̼ ̼3̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼N̼a̼ ̼N̼g̼h̼ị̼u̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼t̼ô̼;̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼g̼â̼m̼,̼ ̼4̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼N̼a̼ ̼M̼è̼o̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼a̼ ̼M̼è̼o̼ ̼v̼à̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼(̼t̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼â̼m̼)̼:̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼T̼i̼ê̼u̼ ̼M̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼3̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼C̼a̼o̼ ̼V̼i̼ễ̼n̼,̼ ̼2̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼L̼ý̼ ̼R̼ỷ̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼3̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼Đ̼ồ̼n̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼N̼a̼ ̼M̼è̼o̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼,̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼T̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ồ̼n̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼N̼a̼ ̼M̼è̼o̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼0̼h̼1̼5̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼5̼-̼7̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼a̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼X̼ộ̼p̼ ̼H̼u̼ố̼i̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼a̼ ̼M̼è̼o̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼Q̼u̼a̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼(̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼)̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼.̼

̼T̼ổ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼r̼a̼ ̼t̼í̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ó̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼:̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼,̼ ̼3̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼N̼a̼ ̼N̼g̼h̼ị̼u̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼t̼ô̼;̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼g̼â̼m̼,̼ ̼4̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼N̼a̼ ̼M̼è̼o̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼a̼ ̼M̼è̼o̼ ̼v̼à̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼(̼t̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼â̼m̼)̼:̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼T̼i̼ê̼u̼ ̼M̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼3̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼C̼a̼o̼ ̼V̼i̼ễ̼n̼,̼ ̼2̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼L̼ý̼ ̼R̼ỷ̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼3̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼Đ̼ồ̼n̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼N̼a̼ ̼M̼è̼o̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼,̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

Đ̼ố̼ι̼ ̼ᴛ̼ư̼ợ̼п̼g̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼V̼ă̼п̼ ̼N̼g̼â̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼ι̼ữ̼ ̼ɦ̼ὶ̼̼п̼ɦ̼ ̼ѕ̼υ̛̼̼̣̼.̼

C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼Đ̼ồ̼n̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼N̼a̼ ̼M̼è̼o̼ ̼(̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼)̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼

H̼ι̼ệ̼п̼ ̼3̼ ̼п̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ᴛ̼ɾ̼υ̼п̼g̼ ̼Q̼υ̼ố̼c̼ ̼ᵭ̼ã̼ ̼ᵭ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ɓ̼à̼n̼ ̼g̼i̼α̼o̼ ̼c̼ɦ̼o̼ ̼c̼σ̼ ̼q̼ᴜ̼α̼п̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼ᵭ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ɦ̼ ̼ℓ̼y̼ ̼ɫ̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼ᴜ̼п̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ò̼п̼g̼,̼ ̼ƈ̼h̼ố̼п̼g̼ ̼ᴅ̼ι̼c̼h̼.̼

L̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼3̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼L̼à̼o̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼X̼ă̼n̼g̼ ̼T̼i̼ê̼u̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼m̼ố̼c̼ ̼3̼2̼6̼ ̼g̼i̼á̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼a̼ ̼M̼è̼o̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼g̼â̼m̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼L̼ư̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼9̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

C̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼(̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼)̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼c̼h̼o̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼

̼Đ̼ồ̼n̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼N̼a̼ ̼M̼è̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

Nguồn: https://t.h.anhnien.vn..