Luffy Cần Gì Để Trở Thành Một Trong Tứ Hoàng?

0
232

Luffy đã cố gắng ghi dấu ấn của mình ở thế giới hải t.ặ.c One Piece, nhưng cậu có những gì cần thiết để trở thành một trong Tứ Hoàng?

Tứ Hoàng rất mạnh và có ảnh hưởng nhất trong One Piece. Điều này không chỉ là do sức mạnh khác nhau, mà còn bởi vì họ đã chứng minh được bản thân có khả năng thành lập liên minh giữa băng của mình với băng người khác, cho dù đó là người như Big Mom hay Râu Trắng. Với suy nghĩ này, thật dễ hiểu tại sao Luffy lại được mọi người ca ngợi là Ngũ Hoàng. Cậu không chỉ nhiều lần chứng minh mình là một đối thủ đ.á.n.g g.ờ.m, mà còn chứng minh rằng có thể tập hợp những người khác lại với nhau thông qua Đại Hạm đội Mũ Rơm.

Tứ Hoàng

Luffy còn thiếu gì để được là một trong Tứ Hoàng?

T̼ứ̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼a̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼L̼ự̼c̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼O̼n̼e̼ ̼P̼i̼e̼c̼e̼,̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼l̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼v̼à̼ ̼S̼S̼G̼.̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼k̼ẻ̼ ̼t̼h̼ù̼.̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼a̼i̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼t̼h̼ổ̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼.̼ ̼T̼ứ̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼S̼h̼a̼n̼k̼s̼,̼ ̼B̼i̼g̼ ̼M̼o̼m̼,̼ ̼B̼l̼a̼c̼k̼b̼e̼a̼r̼d̼ ̼v̼à̼ ̼K̼a̼i̼d̼o̼.̼
̼R̼â̼u̼ ̼T̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼T̼ứ̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼B̼i̼g̼ ̼M̼o̼m̼,̼ ̼K̼a̼i̼d̼o̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ặ̼c̼ ̼R̼o̼c̼k̼s̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼R̼â̼u̼ ̼Đ̼e̼n̼ ̼g̼i̼ế̼t̼,̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼ẻ̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼T̼ứ̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼H̼a̼k̼i̼ ̼v̼à̼ ̼S̼h̼a̼n̼k̼s̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼á̼c̼ ̼q̼u̼ỷ̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

Luffy Tứ Hoàng

Tứ Hoàng đều là những nhân vật vô cùng mạnh mẽ, Luffy hiện tại chưa thể được như này

T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼á̼c̼ ̼q̼u̼ỷ̼ ̼v̼à̼ ̼H̼a̼k̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼T̼ứ̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ẽ̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼u̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼B̼i̼g̼ ̼M̼o̼m̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼B̼i̼g̼ ̼M̼o̼m̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼o̼à̼n̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼B̼i̼g̼ ̼M̼o̼m̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼i̼a̼.̼
̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼T̼ứ̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ò̼n̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼t̼h̼ổ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼.̼ ̼B̼i̼g̼ ̼M̼o̼m̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼á̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼t̼h̼ổ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼R̼â̼u̼ ̼T̼r̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼á̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼t̼a̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼B̼i̼g̼ ̼M̼o̼m̼ ̼â̼m̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼u̼ố̼n̼.̼

One Piece Luffy

N̼ế̼u̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼K̼a̼i̼d̼o̼ ̼ở̼ ̼W̼a̼n̼o̼,̼ ̼L̼u̼f̼f̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼T̼ứ̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼?̼

̼Ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ẽ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ị̼.̼ ̼N̼ó̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼â̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼“̼g̼i̼ẫ̼m̼ ̼c̼h̼â̼n̼”̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼h̼ù̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼ệ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼T̼ứ̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼â̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼B̼a̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼L̼ự̼c̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼.̼
̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼T̼ứ̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼,̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼R̼â̼u̼ ̼Đ̼e̼n̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼L̼u̼f̼f̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼K̼a̼i̼d̼o̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼T̼ứ̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼T̼ứ̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼ụ̼p̼ ̼đ̼ổ̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼u̼f̼f̼y̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼B̼i̼g̼ ̼M̼o̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼a̼r̼c̼ ̼W̼h̼o̼l̼e̼ ̼C̼a̼k̼e̼ ̼I̼s̼l̼a̼n̼d̼ ̼v̼à̼ ̼a̼r̼c̼ ̼W̼a̼n̼o̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼a̼p̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼B̼i̼g̼ ̼M̼o̼m̼ ̼h̼ạ̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼K̼a̼i̼d̼o̼,̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼K̼a̼i̼d̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼B̼i̼g̼ ̼M̼o̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼L̼u̼f̼f̼y̼.̼ ̼V̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼e̼m̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼L̼u̼f̼f̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼T̼ứ̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼