“Mãnh Thú Ngọc Bích” Might Guy Sở Hữu Thể Thuật Bá Đạo Như Thế Nào Mà Được Madara Công Nhận Là Người Mạnh Nhất?

0
221

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼N̼a̼r̼u̼t̼o̼,̼ ̼B̼á̼t̼ ̼M̼ô̼n̼ ̼Đ̼ộ̼n̼ ̼G̼i̼á̼p̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼ó̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼á̼ ̼v̼ỡ̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼r̼à̼o̼ ̼c̼ả̼n̼,̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼M̼i̼g̼h̼t̼ ̼D̼u̼y̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼M̼i̼g̼h̼t̼ ̼G̼u̼y̼.̼

Naruto: Mãnh thú Ngọc Bích Might Guy sở hữu thể thuật bá đạo như thế nào mà được Madara công nhận là người mạnh nhất? - Ảnh 1.

M̼i̼g̼h̼t̼ ̼G̼u̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼N̼a̼r̼u̼t̼o̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ê̼u̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼á̼t̼ ̼M̼ô̼n̼ ̼Đ̼ộ̼n̼ ̼G̼i̼á̼p̼,̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼G̼u̼y̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ở̼ ̼B̼á̼t̼ ̼M̼ô̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼u̼ý̼t̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼M̼a̼d̼a̼r̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼J̼i̼n̼c̼h̼u̼u̼r̼i̼k̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼ĩ̼.̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼M̼a̼d̼a̼r̼a̼ ̼U̼c̼h̼i̼h̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼k̼ỹ̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼T̼a̼i̼j̼u̼t̼s̼u̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼”̼T̼ô̼i̼,̼ ̼M̼a̼d̼a̼r̼a̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼”̼.̼

V̼ậ̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼v̼ị̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼G̼u̼y̼ ̼v̼à̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ê̼u̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼”̼M̼ã̼n̼h̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼B̼í̼c̼h̼”̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼L̼á̼ ̼n̼h̼é̼!̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼N̼a̼r̼u̼t̼o̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼G̼u̼y̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼R̼o̼c̼k̼ ̼L̼e̼e̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼u̼ấ̼n̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼e̼e̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼à̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼l̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ẩ̼y̼,̼ ̼t̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼â̼y̼ ̼c̼h̼u̼ố̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼l̼e̼o̼ ̼n̼ú̼i̼.̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼G̼u̼y̼ ̼v̼à̼ ̼L̼e̼e̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼d̼ẻ̼o̼ ̼d̼a̼i̼,̼ ̼b̼ề̼n̼ ̼b̼ỉ̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼á̼p̼ ̼s̼u̼ấ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼á̼t̼ ̼M̼ô̼n̼ ̼Đ̼ộ̼n̼ ̼G̼i̼á̼p̼.̼

B̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼B̼á̼t̼ ̼M̼ô̼n̼ ̼Đ̼ộ̼n̼ ̼G̼i̼á̼p̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼ó̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼á̼ ̼v̼ỡ̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼r̼à̼o̼ ̼c̼ả̼n̼,̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼M̼i̼g̼h̼t̼ ̼D̼u̼y̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼M̼i̼g̼h̼t̼ ̼G̼u̼y̼.̼

Naruto: Mãnh thú Ngọc Bích Might Guy sở hữu thể thuật bá đạo như thế nào mà được Madara công nhận là người mạnh nhất? - Ảnh 2.

B̼á̼t̼ ̼M̼ô̼n̼ ̼l̼à̼ ̼8̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼C̼h̼a̼k̼r̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼C̼h̼a̼k̼r̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼h̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼B̼á̼t̼ ̼M̼ô̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ở̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼s̼ứ̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ề̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼è̼n̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼G̼u̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼a̼n̼h̼ ̼d̼ễ̼ ̼d̼à̼n̼g̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼.̼

N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼G̼u̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼N̼u̼n̼c̼h̼a̼k̼u̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼s̼ử̼ ̼s̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼.̼

G̼u̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ấ̼u̼ ̼đ̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ô̼ ̼s̼ố̼ ̼k̼ỹ̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼a̼i̼j̼u̼t̼s̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ấ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼B̼á̼t̼ ̼M̼ô̼n̼ ̼Đ̼ộ̼n̼ ̼G̼i̼á̼p̼.̼ ̼T̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼k̼ĩ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼d̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼á̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ậ̼c̼.̼

D̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼G̼u̼y̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼B̼á̼t̼ ̼M̼ô̼n̼ ̼Đ̼ộ̼n̼ ̼G̼i̼á̼p̼:̼

T̼r̼i̼ề̼u̼ ̼K̼h̼ổ̼n̼g̼ ̼T̼ư̼ớ̼c̼ ̼(̼A̼s̼a̼ ̼K̼u̼j̼a̼k̼u̼)̼

Naruto: Mãnh thú Ngọc Bích Might Guy sở hữu thể thuật bá đạo như thế nào mà được Madara công nhận là người mạnh nhất? - Ảnh 3.

T̼r̼i̼ề̼u̼ ̼K̼h̼ổ̼n̼g̼ ̼T̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼G̼u̼y̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼l̼í̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ở̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼B̼á̼t̼ ̼M̼ô̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼s̼á̼u̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼v̼à̼n̼ ̼c̼ú̼ ̼đ̼ấ̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼ố̼c̼.̼ ̼C̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼6̼ ̼n̼à̼y̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼M̼ô̼n̼,̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼d̼ạ̼ ̼d̼à̼y̼,̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼.̼ ̼M̼ở̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ổ̼n̼g̼ ̼l̼ồ̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ố̼c̼ ̼x̼o̼á̼y̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼.̼

Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼V̼ĩ̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼k̼h̼ổ̼n̼g̼ ̼l̼ồ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼L̼ụ̼c̼ ̼V̼ĩ̼ ̼S̼a̼i̼k̼e̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ù̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼c̼h̼ố̼c̼.̼

Trú Hổ (Hirudora)

Naruto: Mãnh thú Ngọc Bích Might Guy sở hữu thể thuật bá đạo như thế nào mà được Madara công nhận là người mạnh nhất? - Ảnh 4.

T̼r̼ú̼ ̼H̼ổ̼,̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼,̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ú̼ ̼đ̼ấ̼m̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼k̼ì̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼.̼ ̼C̼h̼i̼ê̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼ở̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼7̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼B̼á̼t̼ ̼M̼ô̼n̼,̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼K̼i̼n̼h̼ ̼M̼ô̼n̼,̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼d̼ạ̼ ̼d̼à̼y̼,̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼.̼

N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ồ̼ ̼h̼ô̼i̼ ̼m̼à̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼q̼u̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼,̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼k̼h̼í̼ ̼m̼à̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼a̼k̼r̼a̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼m̼ở̼ ̼K̼i̼n̼h̼ ̼M̼ô̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼ợ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼e̼ ̼n̼á̼t̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼ọ̼.̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ở̼ ̼K̼i̼n̼h̼ ̼M̼ô̼n̼ ̼v̼à̼ ̼r̼a̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼G̼u̼y̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼ấ̼n̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼ổ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼é̼n̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼k̼h̼í̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼ổ̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼:̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼t̼ụ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ã̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼b̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼á̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼Đ̼ả̼o̼ ̼R̼ù̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼M̼â̼y̼.̼ ̼D̼ư̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼ổ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼a̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼x̼a̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼à̼i̼ ̼k̼i̼l̼o̼m̼e̼t̼.̼

Tịch Tượng (Sekizō)

Naruto: Mãnh thú Ngọc Bích Might Guy sở hữu thể thuật bá đạo như thế nào mà được Madara công nhận là người mạnh nhất? - Ảnh 5.

T̼ị̼c̼h̼ ̼T̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼a̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼á̼m̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼B̼á̼t̼ ̼M̼ô̼n̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼m̼ ̼-̼ ̼T̼ử̼ ̼m̼ô̼n̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼”̼T̼r̼ậ̼n̼ ̼B̼á̼t̼ ̼M̼ô̼n̼ ̼Đ̼ộ̼n̼ ̼G̼i̼á̼p̼”̼ ̼(̼H̼a̼c̼h̼i̼m̼o̼n̼ ̼T̼o̼n̼k̼ō̼ ̼n̼o̼ ̼J̼i̼n̼)̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ở̼,̼ ̼m̼á̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼r̼a̼ ̼l̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ọ̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼r̼ự̼c̼,̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼l̼ỗ̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼l̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼.̼ ̼M̼ở̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼,̼ ̼t̼i̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ầ̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼đ̼a̼,̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼x̼a̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼x̼a̼ ̼N̼g̼ũ̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼K̼a̼g̼e̼.̼

T̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼u̼ỗ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼ú̼ ̼đ̼ấ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼”̼n̼g̼ũ̼ ̼t̼ú̼c̼”̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼”̼t̼ú̼c̼”̼ ̼(̼s̼o̼k̼u̼)̼ ̼s̼a̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼”̼t̼ú̼c̼”̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ó̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼c̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼l̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼è̼ ̼n̼é̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼d̼á̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼o̼i̼ ̼v̼à̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼.̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼c̼ú̼ ̼đ̼ấ̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ố̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼s̼â̼u̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼i̼l̼o̼m̼e̼t̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼í̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼d̼ồ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼ú̼ ̼đ̼ấ̼m̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼v̼ỡ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼c̼h̼a̼k̼r̼a̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼Đ̼ạ̼o̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼a̼d̼a̼r̼a̼.̼

Dạ Gai (Yagai)

Naruto: Mãnh thú Ngọc Bích Might Guy sở hữu thể thuật bá đạo như thế nào mà được Madara công nhận là người mạnh nhất? - Ảnh 6.

D̼ạ̼ ̼G̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼ở̼ ̼đ̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼r̼ự̼c̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ở̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼á̼m̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼B̼á̼t̼ ̼M̼ô̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼a̼i̼t̼o̼ ̼G̼u̼y̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼”̼t̼ự̼ ̼m̼ở̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼”̼.̼

K̼h̼i̼ ̼G̼u̼y̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼h̼a̼k̼r̼a̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼–̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼k̼h̼í̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼–̼ ̼G̼u̼y̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ẻ̼ ̼c̼o̼n̼g̼,̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼á̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼ẻ̼ ̼đ̼ị̼c̼h̼.̼

S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼G̼u̼y̼ ̼g̼i̼á̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼p̼h̼á̼ ̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼p̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼p̼h̼á̼ ̼n̼á̼t̼ ̼b̼ấ̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ỡ̼ ̼v̼ụ̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ề̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼G̼u̼y̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼v̼ỡ̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼ụ̼i̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼a̼k̼r̼a̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼r̼ụ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼

S̼a̼u̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼B̼á̼t̼ ̼M̼ô̼n̼ ̼Đ̼ộ̼n̼ ̼G̼i̼á̼p̼ ̼l̼à̼ ̼T̼a̼i̼j̼u̼t̼s̼u̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ử̼.̼ ̼B̼ạ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼