N̼g̼h̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼ ̼d̼í̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ú̼a̼ ̼“̼g̼i̼ã̼”̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼.̼n̼g̼

0
175

N̼g̼h̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼à̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼

̼N̼g̼h̼e̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼d̼a̼n̼ ̼d̼í̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼y̼ ̼d̼ị̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼S̼u̼ố̼i̼ ̼b̼à̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼

̼G̼h̼e̼n̼ ̼t̼u̼ô̼n̼g̼,̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼,̼ ̼t̼h̼ù̼ ̼h̼ằ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼a̼o̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼ ̼T̼i̼ế̼c̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼r̼a̼ ̼b̼à̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼ ̼(̼4̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼M̼ỹ̼ ̼H̼à̼o̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼)̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼S̼u̼ố̼i̼ ̼(̼4̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼L̼i̼ê̼u̼ ̼X̼á̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼)̼ ̼l̼à̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼

̼L̼ử̼a̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼n̼h̼e̼n̼ ̼n̼h̼ó̼m̼

H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼

T̼h̼e̼o̼ ̼C̼Q̼Đ̼T̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼(̼P̼C̼4̼5̼)̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼S̼u̼ố̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼(̼4̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼i̼ê̼u̼ ̼X̼á̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼M̼ỹ̼)̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼u̼ố̼i̼.̼

̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼u̼á̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼t̼u̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼á̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼u̼ấ̼t̼ ̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼S̼u̼ố̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼”̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼”̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼S̼u̼ố̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼S̼u̼ố̼i̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼u̼ố̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼C̼Q̼Đ̼T̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼6̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼S̼u̼ố̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ả̼o̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼u̼ố̼i̼.̼

̼Đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼S̼u̼ố̼i̼.̼

T̼u̼y̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼S̼u̼ố̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼t̼u̼ô̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼g̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼i̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼u̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼i̼a̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼e̼n̼ ̼n̼h̼ú̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼t̼i̼m̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼.̼

̼M̼ọ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼7̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼a̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼n̼ợ̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼ộ̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼S̼u̼ố̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼n̼ợ̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼S̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼y̼ ̼d̼ị̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼.̼

̼N̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼B̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼u̼ấ̼t̼ ̼ứ̼c̼ ̼b̼ấ̼y̼ ̼l̼â̼u̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼ẫ̼y̼,̼ ̼h̼ắ̼t̼ ̼h̼ủ̼i̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ị̼p̼ ̼t̼u̼ô̼n̼ ̼t̼r̼à̼o̼.̼ ̼S̼u̼ố̼i̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼n̼é̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,,̼ ̼S̼u̼ố̼i̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼u̼ấ̼t̼ ̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼m̼à̼ ̼S̼u̼ố̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼â̼u̼ ̼x̼a̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼ỗ̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼S̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ù̼ ̼s̼â̼u̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼h̼ú̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼S̼u̼ố̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼e̼m̼ ̼r̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼ ̼S̼u̼ố̼i̼.̼

S̼u̼ố̼i̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼u̼ấ̼t̼ ̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼

N̼g̼h̼e̼ ̼S̼u̼ố̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼h̼a̼i̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼ấ̼m̼ ̼t̼h̼ề̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼à̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼,̼ ̼S̼u̼ố̼i̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ờ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼a̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼”̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼”̼,̼ ̼x̼o̼á̼ ̼t̼a̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼a̼y̼ ̼đ̼ắ̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼y̼ ̼l̼â̼u̼ ̼n̼a̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼.̼

̼K̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼S̼u̼ố̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼r̼à̼o̼.̼ ̼C̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼h̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼S̼u̼ố̼i̼,̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼l̼ý̼.̼

̼D̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼S̼u̼ố̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼ê̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼b̼ế̼p̼,̼ ̼S̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼d̼ữ̼,̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼…̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼d̼ằ̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼.̼

H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼

N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼,̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼S̼u̼ố̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼a̼n̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼D̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼S̼u̼ố̼i̼ ̼b̼à̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼.̼

̼N̼h̼ư̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼à̼n̼,̼ ̼S̼u̼ố̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼x̼e̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼S̼u̼ố̼i̼,̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ờ̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼d̼ặ̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼á̼c̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ẽ̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼n̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼đ̼ế̼n̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼á̼c̼ ̼ấ̼y̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼S̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼S̼u̼ố̼i̼,̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼à̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼c̼h̼à̼y̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼i̼m̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼.̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼c̼h̼à̼y̼ ̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼ú̼.̼ ̼D̼o̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ă̼n̼ ̼l̼ộ̼n̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼l̼a̼.̼

̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼a̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼,̼ ̼g̼i̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼,̼ ̼S̼u̼ố̼i̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ú̼m̼ ̼t̼a̼y̼ ̼k̼é̼o̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼l̼ộ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ồ̼i̼,̼ ̼d̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼b̼ú̼a̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼b̼à̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼P̼h̼ú̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼o̼á̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼(̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼.̼

C̼á̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼

T̼h̼e̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼P̼h̼ú̼,̼ ̼S̼u̼ố̼i̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼.̼

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼x̼ô̼ ̼x̼á̼t̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼x̼e̼m̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ú̼a̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼P̼h̼ú̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼ù̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼.̼

̼V̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼,̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼d̼ĩ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼u̼ố̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼S̼u̼ố̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼,̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼.̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼S̼u̼ố̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼h̼ố̼t̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼N̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼

L̼ú̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼Q̼Đ̼T̼,̼ ̼S̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼đ̼ó̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼S̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼.̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼S̼u̼ố̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

̼V̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼S̼u̼ố̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼m̼ê̼,̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼S̼u̼ố̼i̼ ̼v̼à̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼á̼c̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ả̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ở̼ ̼n̼ú̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼ể̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼à̼n̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼t̼ố̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼.̼ ̼C̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼S̼u̼ố̼i̼ ̼v̼à̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼á̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼s̼a̼i̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼

c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼

Đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼s̼o̼i̼ ̼m̼ó̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼a̼y̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼b̼á̼c̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼â̼u̼ ̼k̼ế̼t̼,̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼.̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼c̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼t̼u̼ô̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼đ̼ẹ̼p̼.̼ ̼V̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼.̼ ̼H̼ã̼y̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼,̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼u̼ấ̼t̼ ̼ứ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼x̼â̼m̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ẻ̼,̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼

C̼h̼.̼á̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼g̼ã̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼.̼ố̼.̼n̼ ̼m̼.̼ạ̼.̼t̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼h̼.̼i̼.̼ế̼.̼p̼ ̼d̼.̼â̼.̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼ớ̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼

C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼b̼ạ̼n̼…̼ ̼h̼.̼i̼ế̼p̼ ̼d̼.̼â̼m̼ ̼v̼ợ̼

S̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼à̼n̼ ̼(̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼M̼ã̼o̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼7̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼S̼e̼n̼ ̼2̼,̼ ̼K̼i̼m̼ ̼L̼i̼ê̼n̼,̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼à̼n̼)̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼T̼r̼í̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼4̼)̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼h̼.̼i̼ế̼p̼ ̼d̼.̼â̼m̼”̼.̼

N̼g̼ô̼ ̼T̼r̼í̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼4̼)̼ ̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼9̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼S̼e̼n̼ ̼2̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼K̼i̼m̼ ̼L̼i̼ê̼n̼)̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼y̼,̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼T̼r̼í̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼(̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼c̼h̼ì̼a̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼d̼o̼ ̼M̼ã̼o̼ ̼c̼ầ̼m̼)̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ở̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼đ̼.̼ồ̼i̼ ̼b̼.̼ạ̼i̼.̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼.̼â̼n̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ự̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼.̼ồ̼i̼ ̼b̼.̼ạ̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼

N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼M̼ã̼o̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼.̼ử̼i̼ ̼b̼.̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼t̼.̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼.̼ị̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼.̼â̼n̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ư̼ ̼t̼r̼ú̼.

̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼à̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼.̼

N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼M̼ã̼o̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼7̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼S̼e̼n̼ ̼2̼,̼ ̼K̼i̼m̼ ̼L̼i̼ê̼n̼,̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼à̼n̼)̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼T̼r̼í̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼,̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼T̼r̼í̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼à̼n̼ ̼đ̼.̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼.̼ú̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼“̼l̼.̼à̼m̼ ̼b̼.̼ậ̼y̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼ã̼o̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼M̼ã̼o̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼ổ̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼à̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼M̼ã̼o̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ú̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼.̼n̼ ̼t̼.̼ộ̼i̼.̼ ̼M̼ã̼o̼ ̼k̼h̼.̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼.̼n̼,̼ ̼M̼ã̼o̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼s̼a̼u̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼M̼ã̼o̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼á̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

N̼g̼ô̼ ̼T̼r̼í̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼4̼)̼ ̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼M̼ã̼o̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼g̼ã̼ ̼s̼ợ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼g̼ã̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ắ̼t̼ ̼ó̼c̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼a̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ắ̼c̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼n̼à̼o̼.

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼g̼ã̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼T̼r̼í̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼e̼m̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼n̼h̼ẹ̼t̼.̼ ̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼e̼n̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼n̼g̼à̼ ̼n̼g̼à̼,̼ ̼M̼ã̼o̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼.̼ã̼m̼ ̼h̼i̼.̼ế̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼

M̼ặ̼c̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ ̼v̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼M̼ã̼o̼ ̼v̼à̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼x̼e̼m̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼g̼ã̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼c̼h̼ì̼a̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼M̼ã̼o̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼v̼ờ̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼s̼a̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ì̼a̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼r̼a̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼à̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼c̼h̼ì̼a̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼v̼à̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼

T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼g̼ã̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼i̼ở̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼đ̼.̼ồ̼i̼ ̼b̼.̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ự̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼9̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼S̼e̼n̼ ̼2̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼K̼i̼m̼ ̼L̼i̼ê̼n̼)̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼M̼ã̼o̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼“̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼”̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼m̼à̼n̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼ã̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼à̼n̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼à̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼K̼S̼N̼D̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼M̼ã̼o̼ ̼v̼à̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼h̼.̼i̼ế̼p̼ ̼d̼.̼â̼m̼”̼.̼

̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼

C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼P̼.̼ ̼(̼x̼ó̼m̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼T̼i̼ế̼n̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼T̼i̼ế̼n̼,̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼à̼n̼,̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼à̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼.̼i̼ế̼p̼ ̼d̼.̼â̼m̼ ̼m̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼à̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼l̼à̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼.̼â̼n̼.̼ ̼

̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼

T̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼à̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼ẻ̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼M̼ã̼o̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼4̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼S̼e̼n̼ ̼2̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼K̼i̼m̼ ̼L̼i̼ê̼n̼,̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼à̼n̼,̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼ ̼-̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼.̼â̼n̼.̼ ̼L̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼M̼ã̼o̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼.̼ậ̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ớ̼ ̼l̼i̼ ̼h̼ô̼n̼.̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼-̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼ã̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼ã̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼à̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼(̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼4̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼6̼)̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼h̼i̼ề̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ê̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼à̼ ̼P̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼H̼.̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼l̼ứ̼a̼.̼

̼“̼H̼ọ̼c̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼9̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ó̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼,̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼t̼r̼â̼u̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼á̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ẹ̼n̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼à̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼l̼ờ̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼b̼à̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼H̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼M̼.̼,̼ ̼s̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼ạ̼p̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼ấ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼.̼ ̼

K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ẹ̼n̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼à̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼l̼ờ̼i̼.̼

S̼a̼u̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼m̼â̼m̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ó̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼P̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼X̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼M̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼.̼ậ̼p̼ ̼p̼h̼á̼,̼ ̼c̼h̼.̼ử̼i̼ ̼b̼.̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼H̼.̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼h̼ề̼m̼.̼ ̼M̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼H̼.̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼

̼“̼T̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼ó̼ ̼(̼t̼ứ̼c̼ ̼H̼.̼)̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ế̼t̼.̼ ̼Đ̼ê̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼n̼ó̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼l̼a̼ ̼h̼é̼t̼,̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼p̼h̼á̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼á̼c̼ ̼c̼ả̼ ̼d̼a̼o̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼é̼o̼ ̼n̼ó̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼g̼ỗ̼ ̼c̼à̼i̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼d̼a̼o̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼l̼ỡ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼.̼ ̼

T̼ừ̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼ó̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼n̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼P̼.̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼.̼

̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼.̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼P̼.̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ẻ̼ ̼t̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ả̼m̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ú̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼P̼a̼r̼a̼n̼o̼i̼d̼,̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼l̼â̼u̼ ̼d̼à̼i̼.̼

̼B̼à̼ ̼P̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼i̼ ̼k̼i̼ ̼ố̼t̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼n̼h̼o̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼H̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼n̼g̼ợ̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ũ̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼c̼h̼o̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ ̼H̼.̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼x̼é̼ ̼n̼á̼t̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼

n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼i̼ ̼k̼i̼ ̼ố̼t̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼n̼h̼o̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼H̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼

C̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼H̼.̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ô̼ ̼n̼g̼h̼ê̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼u̼ố̼i̼.̼ ̼D̼u̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼h̼ằ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼r̼í̼ ̼c̼ô̼.̼ ̼

“̼N̼g̼h̼e̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼M̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼?̼ ̼C̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ù̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼?̼,̼ ̼T̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼x̼e̼m̼,̼ ̼t̼a̼y̼ ̼e̼m̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼s̼ẹ̼o̼ ̼t̼o̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼à̼y̼”̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼ơ̼ ̼t̼a̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ú̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ẽ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ù̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼õ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼â̼n̼.̼