N̼h̼ổ̼ ̼r̼ă̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼

0
117

V̼ụ̼ ̼n̼h̼ổ̼ ̼r̼ă̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼x̼á̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ủ̼:̼ ̼H̼é̼ ̼l̼ộ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼

N̼g̼à̼y̼ ̼1̼3̼/̼6̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼L̼ê̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼4̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼G̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼8̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼C̼.̼ ̼(̼3̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼v̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼C̼.̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼t̼u̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼C̼.̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼r̼ú̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼3̼/̼8̼/̼2̼0̼1̼7̼,̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼a̼l̼i̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼õ̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼P̼.̼ ̼(̼3̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼.̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼P̼.̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼a̼l̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ố̼i̼,̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼.̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼c̼ử̼a̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼h̼ổ̼ ̼r̼ă̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼.̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼,̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼á̼o̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼q̼u̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼.̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ủ̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼1̼/̼8̼,̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼y̼ ̼T̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼,̼ ̼L̼ê̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼d̼o̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼,̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼.̼

̼V̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼8̼/̼5̼/̼2̼0̼1̼8̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼V̼K̼S̼N̼D̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼B̼i̼ê̼n̼ ̼H̼ò̼a̼.̼

̼T̼h̼á̼n̼g̼ ̼6̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼y̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼B̼i̼ê̼n̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a.