Những Gia Tộc Gần Như Đã T̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼C̼h̼ủ̼n̼g̼ Trong Naruto Và Boruto

0
233

Bên cạnh 1 số gia tộc nổi đình nổi đám trong Naruto như Uchiha, Senju, Hyuga được miêu tả tường tận thì vẫn có nhiều gia tộc không được nhắc đến nhiều. Những gia tộc này được xem như là đã t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼,̼ không còn hậu nhân.

Trong thế giới Naruto, ngoài những ngôi làng ninja thì những gia tộc ninja cũng là một điểm nhấn của truyện. Những gia tộc ninja là những dòng họ có truyền thống ninja, sở hữu những đặc điểm riêng và đôi khi là những bí thuật riêng mà chỉ thành viên trong gia tộc đó mới có thể sử dụng (h̼u̼y̼ế̼t̼ kế giới hạn).

Trong thời kỳ sơ khai,khi những ngôi làng ninja chưa được thành lập thì giữa những gia tộc ninja với nhau thường xuyên xảy ra đ̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼, c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼,̼ ̼đ̼i̼ể̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼S̼e̼n̼j̼u̼ ̼v̼à̼ ̼U̼c̼h̼i̼h̼a̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼ó̼a̼ ̼s̼ổ̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼.̼N̼g̼a̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼n̼i̼n̼j̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼.̼

Sau đây chúng ta hãy điểm danh lại những gia tộc được xem như đã gần t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ trong thế giới Naruto nhé. Thật là đáng tiếc cho những gia tộc đã lừng danh một thời.

1. Gia Tộc Yuki

Những gia tộc gần như đã tuyệt chủng trong Naruto và Boruto - Ảnh 1.

Gia tộc Yuki nổi tiếng với h̼u̼y̼ế̼t̼ Kế Giới Hạn Băng Độn – là loại h̼u̼y̼ế̼t̼ kế được cấu thành từ 2 nguyên tố Phong và Thủy. H̼ọ̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼m̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼d̼i̼ệ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼.̼

M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼í̼t̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ó̼t̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼H̼a̼k̼u̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼

2. Gia tộc Hagoromo

Những gia tộc gần như đã tuyệt chủng trong Naruto và Boruto - Ảnh 2.

G̼i̼a̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼H̼a̼g̼o̼r̼o̼m̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼l̼â̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼ồ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼k̼ì̼ ̼c̼̼̼h̼̼̼i̼̼̼ế̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼r̼̼̼a̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼l̼̼̼o̼̼̼ạ̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼l̼̼̼ạ̼̼̼c̼̼̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼p̼h̼e̼ ̼p̼h̼á̼i̼ ̼c̼̼̼h̼̼̼i̼̼̼ế̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼r̼̼̼a̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼̼̼á̼̼̼t̼̼̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼U̼c̼h̼i̼h̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼̼̼h̼̼̼ố̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼S̼e̼n̼j̼u̼.̼

3. Gia tộc Kaguya

Những gia tộc gần như đã tuyệt chủng trong Naruto và Boruto - Ảnh 3.

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼K̼a̼g̼u̼y̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼S̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ù̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ế̼u̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼u̼ ̼n̼g̼ố̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼K̼i̼r̼i̼g̼a̼k̼u̼r̼e̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼à̼n̼ ̼k̼h̼ố̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

Gia tộc này rất dã man, hiếu c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼c̼ả̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼a̼o̼ ̼v̼â̼y̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ chỉ cho vui.

Năng lực h̼u̼y̼ế̼t̼ k̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼K̼a̼g̼u̼y̼a̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼a̼n̼x̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼.̼ ̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼K̼a̼g̼u̼y̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼S̼h̼i̼k̼o̼t̼s̼u̼ ̼M̼y̼a̼k̼u̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼é̼p̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼b̼é̼n̼.̼

Kimimaro đã sống như là thành viên cuối cùng của gia tộc này, nhưng cuối cùng anh đã c̼h̼ế̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼

4. Gia tộc Senju

Những gia tộc gần như đã tuyệt chủng trong Naruto và Boruto - Ảnh 4.

G̼i̼a̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼S̼e̼n̼j̼u̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼n̼i̼n̼j̼a̼ ̼N̼a̼r̼u̼t̼o̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼d̼u̼ệ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼A̼s̼u̼r̼a̼ ̼Ō̼t̼s̼u̼t̼s̼u̼k̼i̼ ̼(̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼ụ̼c̼ ̼Đ̼ạ̼o̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼N̼h̼â̼n̼)̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼U̼z̼u̼m̼a̼k̼i̼.̼

C̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼U̼c̼h̼i̼h̼a̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼M̼ộ̼c̼ ̼D̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼h̼ô̼n̼,̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼n̼i̼n̼j̼a̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼S̼e̼n̼j̼u̼ ̼H̼a̼s̼h̼i̼r̼a̼m̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼M̼ộ̼c̼ ̼Đ̼ộ̼n̼ ̼b̼á̼ ̼đ̼ạ̼o̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼õ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼S̼e̼n̼j̼u̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ồ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼

L̼à̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼d̼u̼ệ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼ụ̼c̼ ̼Đ̼ạ̼o̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼S̼e̼n̼j̼u̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ẻ̼o̼ ̼d̼a̼i̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼k̼r̼a̼ ̼d̼ồ̼i̼ ̼d̼à̼o̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼S̼e̼n̼j̼u̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ạ̼o̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼ả̼o̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼.̼ ̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼e̼n̼j̼u̼ ̼l̼à̼ ̼S̼e̼n̼j̼u̼ ̼H̼a̼s̼h̼i̼r̼a̼m̼a̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼M̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼M̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼̼̼u̼̼̼y̼̼̼ế̼̼̼t̼̼̼ ̼k̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼S̼e̼n̼j̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼H̼o̼k̼a̼g̼e̼ ̼đ̼ệ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼e̼n̼j̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼à̼y̼.̼

5. Gia tộc Namikaze

Những gia tộc gần như đã tuyệt chủng trong Naruto và Boruto - Ảnh 5.

Gia tộc Namikaze là một gia tộc gần như được coi là đã t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ trong Naruto. Đã có tổng cộng 2 thành viên được biết đến từ gia tộc này từ trước đến nay là Minato Namikaze, Kaguya tuy nhiên họ đều đã c̼h̼ế̼t̼. Mặc dù Minato có một người con trai là nhưng cậu lại mang họ của mẹ là Uzamaki.

T̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼N̼a̼r̼u̼t̼o̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼N̼a̼m̼i̼k̼a̼z̼e̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼ù̼ ̼s̼a̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼t̼i̼a̼ ̼c̼h̼ớ̼p̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼o̼n̼o̼h̼a̼ ̼–̼ ̼H̼o̼k̼a̼g̼e̼ ̼đ̼ệ̼ ̼t̼ứ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼s̼e̼r̼i̼e̼s̼ ̼N̼a̼r̼u̼t̼o̼.̼

6. Gia tộc Hatake

Những gia tộc gần như đã tuyệt chủng trong Naruto và Boruto - Ảnh 6.

G̼i̼a̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼H̼a̼t̼a̼k̼e̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼ở̼ ̼L̼à̼n̼g̼ ̼L̼á̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ứ̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼2̼ ̼n̼i̼n̼j̼a̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼o̼n̼o̼h̼a̼ ̼-̼ ̼S̼a̼k̼u̼m̼o̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼n̼i̼n̼j̼a̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼h̼é̼p̼ ̼–̼ ̼K̼a̼k̼a̼s̼h̼i̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼H̼o̼k̼a̼g̼e̼ ̼đ̼ệ̼ ̼l̼ụ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼L̼á̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼̼̼ạ̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼h̼̼̼i̼̼̼ế̼̼̼n̼̼̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼4̼.̼

Gia tộc Hatake không được nhắc đến là sở hữu 1 khả năng hay 1 kỹ thuật nào đó liên quan đến d̼ò̼n̼g̼ ̼m̼á̼u̼ của họ, họ chỉ được biết đến với tài năng vượt trội trên c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.

T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼S̼a̼k̼u̼m̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼K̼a̼k̼a̼s̼h̼i̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼K̼a̼k̼a̼c̼h̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼̼̼u̼̼̼y̼̼̼ệ̼̼̼t̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼h̼̼̼ủ̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼.̼

7. Gia tộc Chinoike

Những gia tộc gần như đã tuyệt chủng trong Naruto và Boruto - Ảnh 7.

G̼i̼a̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼C̼h̼i̼n̼o̼i̼k̼e̼ ̼k̼h̼á̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼k̼ỳ̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼̼̼u̼̼̼y̼̼̼ế̼̼̼t̼̼̼ ̼k̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼K̼e̼t̼s̼u̼r̼y̼u̼g̼a̼n̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼h̼̼̼u̼̼̼y̼̼̼ế̼̼̼t̼̼̼ ̼K̼ế̼ ̼G̼i̼ớ̼i̼ ̼H̼ạ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼đ̼ỏ̼ n̼h̼ư̼ ̼m̼á̼u̼ và cũng chính nó đ̼ã̼ ̼g̼i̼e̼o̼ ̼r̼ắ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼N̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼s̼á̼n̼h̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼S̼h̼a̼r̼i̼n̼g̼a̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼G̼e̼n̼j̼u̼t̼s̼u̼.̼

N̼ó̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼á̼u̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼á̼u̼,̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ì̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ỏ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼,̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼l̼à̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼ổ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

Tuy nhiên đến nay mọi thông tin về gia tộc này đều không được biết đến.

8. Gia tộc Hoshigaki

Những gia tộc gần như đã tuyệt chủng trong Naruto và Boruto - Ảnh 8.

Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼đ̼̼̼ộ̼̼̼c̼̼̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼i̼r̼i̼g̼a̼k̼u̼r̼e̼,̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ă̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ọ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼á̼ ̼m̼ậ̼p̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼i̼ ̼l̼à̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼̼̼u̼̼̼y̼̼̼ệ̼̼̼t̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼h̼̼̼ủ̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼,̼̼̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼2̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼K̼i̼s̼a̼m̼e̼ ̼H̼o̼s̼h̼i̼g̼a̼k̼i̼ ̼v̼à̼ ̼S̼h̼i̼z̼u̼m̼a̼ ̼H̼o̼s̼h̼i̼g̼a̼k̼i̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼K̼i̼s̼a̼m̼e̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼̼̼h̼̼̼ế̼̼̼t̼̼̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼S̼h̼i̼z̼u̼m̼a̼ ̼-̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼S̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼ù̼.̼

H͙ắ͙n͙ ͙c͙ó͙ ͙n͙i͙ề͙m͙ ͙t͙i͙n͙ ͙m͙ù͙ ͙q͙u͙á͙n͙g͙ ͙v͙à͙o͙ ͙q͙u͙á͙ ͙k͙h͙ứ͙ ͙n͙ê͙n͙ ͙l͙u͙ô͙n͙ ͙m͙u͙ố͙n͙ ͙k͙h͙ô͙i͙ ͙p͙h͙ụ͙c͙ ͙T͙h͙ấ͙t͙ ͙K͙i͙ế͙m͙ ͙v͙à͙ ͙đ͙ư͙a͙ ͙l͙à͙n͙g͙ ͙v͙ề͙ ͙t͙h͙ờ͙i͙ ͙k͙ì͙ ͙”͙l͙à͙n͙g͙ ͙S͙ư͙ơ͙n͙g͙ ͙M͙ù͙ ͙đ͙ẫ͙m͙ ͙m͙á͙u͙”͙.͙ ͙L͙à͙ ͙m͙ộ͙t͙ ͙n͙h͙â͙n͙ ͙v͙ậ͙t͙ ͙p͙h͙ả͙n͙ ͙d͙i͙ệ͙n͙ ͙n͙h͙ư͙n͙g͙ ͙k͙h͙ô͙n͙g͙ ͙t͙h͙ể͙ ͙p͙h͙ủ͙ ͙n͙h͙ậ͙n͙ ͙S͙h͙i͙z͙u͙m͙a͙ ͙l͙à͙ ͙m͙ộ͙t͙ ͙s͙h͙i͙n͙o͙b͙i͙ ͙r͙ấ͙t͙ ͙c͙ó͙ ͙n͙ă͙n͙g͙ ͙l͙ự͙c͙,͙ ͙n͙h͙u͙ầ͙n͙ ͙n͙h͙u͙y͙ễ͙n͙ ͙k͙e͙n͙j͙u͙t͙s͙u͙,͙ ͙t͙h͙ô͙n͙g͙ ͙t͙h͙ạ͙o͙ ͙t͙h͙ủ͙y͙ ͙t͙h͙u͙ậ͙t͙ ͙v͙à͙ ͙c͙ó͙ ͙t͙h͙ể͙ ͙t͙ạ͙o͙ ͙r͙a͙ ͙h͙a͙i͙ ͙b͙ó͙n͙g͙ ͙n͙ư͙ớ͙c͙ ͙m͙ộ͙t͙ ͙l͙ú͙c͙.͙

Nhưng tương lai của một nhân vật ph̼ả̼n̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ như anh thì không mấy khả quan để tin rằng anh có thể khôi phục lại gia tộc của mình.