P̼h̼ả̼i̼ ̼C̼h̼ă̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼ ̼T̼ộ̼c̼ ̼N̼a̼m̼i̼k̼a̼z̼e̼ ̼C̼ủ̼a̼ ̼M̼i̼n̼a̼t̼o̼ ̼C̼ó̼ ̼Q̼̼̼u̼̼̼a̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼H̼̼̼ệ̼̼̼ ̼H̼ọ̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼G̼i̼a̼ ̼T̼ộ̼c̼ ̼S̼e̼n̼j̼u̼?̼

0
381

Namikaze là một gia tộc vẫn còn nhiều bí ẩn và g̼â̼y̼ tò mò trong series Naruto. Hãy đến với một giả thuyết thú vị xung quanh gia tộc này nhé!

Bê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼1̼ ̼s̼ố̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼U̼c̼h̼i̼h̼a̼, S̼e̼n̼j̼u̼ ̼h̼a̼y̼ ̼H̼y̼u̼g̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼i̼ê̼u̼ ̼t̼ả̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼N̼a̼r̼u̼t̼o̼ ̼v̼à̼ ̼B̼o̼r̼u̼t̼o̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ộ̼c̼ Namikaze.

V̼à̼ ̼ở̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼â̼̼̼m̼̼̼ ̼̼̼m̼̼̼ư̼̼̼u̼̼̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼í̼ ̼ẩ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼é̼!̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼”̼B̼í̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼đ̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼N̼a̼m̼i̼k̼a̼z̼e̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼S̼e̼n̼j̼u̼”̼.̼

C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼N̼a̼m̼i̼k̼a̼z̼e̼ ̼l̼à̼ ̼H̼o̼k̼a̼g̼e̼ ̼đ̼ệ̼ ̼t̼ứ̼ ̼M̼i̼n̼a̼t̼o̼ ̼–̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼”̼T̼i̼a̼ ̼c̼h̼ớ̼p̼ ̼v̼à̼n̼g̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼L̼á̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼N̼a̼r̼u̼t̼o̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼i̼n̼a̼t̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼à̼ ̼U̼z̼u̼m̼a̼k̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ những k̼ẻ̼ ̼t̼h̼ù̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼a̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ã̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ cậu b̼é̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼ọ̼t̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼

V̼ậ̼y̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼s̼a̼o̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼N̼a̼m̼i̼k̼a̼z̼e̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼v̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼i̼n̼j̼u̼t̼s̼u̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼N̼a̼m̼i̼k̼a̼z̼e̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼i̼ ̼n̼h̼á̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼S̼e̼n̼j̼u̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼x̼e̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼.̼

F̼a̼n̼ ̼N̼a̼r̼u̼t̼o̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼õ̼,̼ ̼N̼a̼r̼u̼t̼o̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼A̼s̼h̼u̼r̼a̼ ̼O̼t̼s̼u̼t̼s̼u̼k̼i̼ ̼(̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼ụ̼c̼ ̼Đ̼ạ̼o̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼N̼h̼â̼n̼)̼ ̼v̼à̼ ̼H̼o̼k̼a̼g̼e̼ ̼đ̼ệ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼H̼a̼s̼h̼i̼r̼a̼m̼a̼ ̼S̼e̼n̼j̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼N̼a̼r̼u̼t̼o̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ m̼á̼u̼ của gia tộc Uzumaki thì anh đã có m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ dây mơ rễ má với Asura Otsutsuki rồi.

Góc nhìn Naruto: Phải chăng gia tộc Namikaze của Minato có q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ họ hàng với gia tộc Senju? - Ảnh 2.

N̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ú̼t̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼U̼z̼u̼m̼a̼k̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼X̼o̼á̼y̼ ̼N̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼d̼u̼ệ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼A̼s̼u̼r̼a̼ ̼Ō̼t̼s̼u̼t̼s̼u̼k̼i̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼S̼e̼n̼j̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼á̼n̼g̼ ̼L̼á̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼H̼a̼s̼h̼i̼r̼a̼m̼a̼ ̼S̼e̼n̼j̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼A̼s̼h̼u̼r̼a̼ ̼O̼t̼s̼u̼t̼s̼u̼k̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼d̼ễ̼ ̼h̼i̼ể̼u̼.̼ ̼M̼ố̼i̼ ̼q̼̼̼u̼̼̼a̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼h̼̼̼ệ̼̼̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼U̼z̼u̼m̼a̼k̼i̼ ̼v̼à̼ ̼S̼e̼n̼j̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼2̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼ ̼p̼h̼ổ̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼a̼s̼h̼i̼r̼a̼m̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼U̼z̼u̼m̼a̼k̼i̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼

Góc nhìn Naruto: Phải chăng gia tộc Namikaze của Minato có q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ họ hàng với gia tộc Senju? - Ảnh 3.

Q̼u̼a̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼N̼a̼m̼i̼k̼a̼z̼e̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼S̼e̼n̼j̼u̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼L̼á̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼̼̼á̼̼̼t̼̼̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼,̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼e̼n̼j̼u̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼N̼a̼m̼i̼k̼a̼z̼e̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼n̼.̼V̼à̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼b̼ắ̼c̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼N̼a̼m̼i̼k̼a̼z̼e̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼U̼z̼u̼m̼a̼k̼i̼.̼

Đ̼ể̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼M̼i̼n̼a̼t̼o̼ ̼N̼a̼m̼i̼k̼a̼z̼e̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼ấ̼n̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼–̼ ̼K̼u̼i̼s̼h̼i̼n̼a̼ ̼U̼z̼u̼m̼a̼k̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼h̼o̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼M̼i̼n̼a̼t̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼m̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼ấ̼n̼)̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼U̼z̼u̼m̼a̼k̼i̼)̼ ̼ở̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼c̼a̼o̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼M̼i̼n̼a̼t̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼ấ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼c̼h̼a̼k̼r̼a̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ử̼u̼ ̼V̼ĩ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼N̼a̼r̼u̼t̼o̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ử̼u̼ ̼V̼ĩ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

Góc nhìn Naruto: Phải chăng gia tộc Namikaze của Minato có q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ họ hàng với gia tộc Senju? - Ảnh 4.

V̼ậ̼y̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼N̼a̼m̼i̼k̼a̼z̼e̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼a̼o̼?̼ ̼H̼ọ̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼?̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼M̼a̼s̼a̼s̼h̼i̼ ̼K̼i̼s̼h̼i̼m̼o̼t̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼e̼r̼i̼e̼s̼ ̼N̼a̼r̼u̼t̼o̼.̼ ̼G̼i̼ả̼ ̼s̼ử̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼N̼a̼r̼u̼t̼o̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼h̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼N̼a̼m̼i̼k̼a̼z̼e̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼ă̼n̼g̼.̼

T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼s̼e̼r̼i̼e̼s̼ ̼B̼o̼r̼u̼t̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼N̼a̼m̼i̼k̼a̼z̼e̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼g̼á̼c̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼a̼r̼u̼t̼o̼.̼