R̼ù̼n̼g̼ ̼r̼ợ̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼n̼ắ̼p̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼,̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼ố̼t̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼

0
181

C̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼”̼đ̼ộ̼i̼ ̼m̼ồ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼y̼”̼,̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ở̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼T̼o̼r̼a̼j̼a̼,̼ ̼I̼n̼d̼o̼n̼e̼s̼i̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼ẩ̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼l̼ý̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼

C̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼”̼đ̼ộ̼i̼ ̼m̼ồ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼y̼”̼,̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ở̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼T̼o̼r̼a̼j̼a̼,̼ ̼I̼n̼d̼o̼n̼e̼s̼i̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼ẩ̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼l̼ý̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼y̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼I̼n̼d̼o̼n̼e̼s̼i̼a̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼u̼ờ̼i̼ ̼r̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼ã̼i̼.̼

̼C̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼r̼ợ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼k̼ỳ̼ ̼l̼ạ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼T̼o̼r̼a̼j̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼S̼u̼l̼a̼w̼e̼s̼i̼,̼ ̼I̼n̼d̼o̼n̼e̼s̼i̼a̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼l̼ê̼n̼.̼ ̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼u̼ấ̼t̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼ử̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼l̼ễ̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼3̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼

̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼ỳ̼ ̼l̼ạ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼y̼,̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼m̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼ố̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼.̼ ̼D̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼s̼ư̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼s̼ư̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼x̼á̼c̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼g̼i̼ỗ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼.̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼ấ̼n̼,̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼t̼ế̼.̼.̼.̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼s̼ư̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼”̼l̼à̼m̼ ̼p̼h̼é̼p̼”̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼r̼ắ̼c̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼â̼y̼ ̼m̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼t̼h̼â̼y̼ ̼m̼a̼ ̼đ̼ó̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼á̼ ̼p̼h̼ổ̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼ở̼ ̼I̼n̼d̼o̼n̼e̼s̼i̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼ý̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼s̼ư̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼â̼y̼ ̼m̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼

̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼m̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼ố̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼ặ̼p ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼.̼ ̼D̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼s̼ư̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

C̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼k̼ỳ̼ ̼l̼ạ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼o̼à̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼?̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼0̼5̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ẹ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼ở̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼T̼a̼n̼a̼ ̼T̼o̼r̼a̼j̼a̼,̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼c̼a̼o̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼S̼u̼l̼a̼w̼e̼s̼i̼,̼ ̼I̼n̼d̼o̼n̼e̼s̼i̼a̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼d̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼ở̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼h̼u̼ỷ̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼a̼,̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼ ̼m̼á̼u̼.̼.̼.̼ ̼k̼h̼ô̼ ̼q̼u̼ắ̼t̼ ̼v̼à̼o̼;̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼m̼ỡ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼b̼i̼ế̼n̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼ư̼ớ̼p̼ ̼x̼á̼c̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ế̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼o̼b̼o̼t̼ ̼v̼ô̼ ̼h̼ồ̼n̼.̼

̼L̼ý̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼í̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼t̼h̼u̼ỷ̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼b̼ộ̼t̼ ̼h̼ọ̼ ̼r̼ắ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼b̼ộ̼t̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼t̼ử̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼t̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼â̼y̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼T̼a̼n̼a̼ ̼T̼o̼r̼a̼j̼a̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼d̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ọ̼ ̼c̼ạ̼p̼,̼ ̼ế̼c̼h̼,̼ ̼r̼ắ̼n̼.̼.̼.̼

̼C̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼x̼á̼c̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ử̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼à̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼.̼