̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼s̼ậ̼p̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼ẩ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ự̼ ̼2̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼p̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼5̼/̼2̼0̼1̼5̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼C̼a̼o̼ ̼T̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼(̼3̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼p̼)̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ả̼m̼;̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ạ̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼.̼.̼.̼
̼C̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼

̼N̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼l̼ộ̼ ̼8̼4̼2̼ ̼(̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼k̼h̼ó̼m̼ ̼A̼n̼ ̼L̼ợ̼i̼,̼ ̼T̼X̼.̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ự̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼p̼)̼,̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼ẩ̼u̼ ̼d̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼(̼2̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ự̼ ̼2̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼ẩ̼u̼ ̼đ̼ổ̼ ̼s̼ậ̼p̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼C̼a̼o̼ ̼T̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼C̼a̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼D̼a̼n̼h̼ ̼(̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼V̼y̼ ̼(̼1̼7̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼.̼ ̼B̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼ẩ̼u̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼,̼ ̼đ̼è̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼s̼ậ̼p̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼ẩ̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼X̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ự̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼“̼v̼ô̼ ̼ý̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼o̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼”̼.̼
̼C̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼9̼/̼2̼0̼1̼5̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼X̼.̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ự̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼K̼S̼N̼D̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ự̼ ̼2̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼l̼à̼ ̼B̼Q̼L̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼p̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼à̼ ̼X̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼3̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼X̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼(̼Q̼.̼9̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼V̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼N̼a̼m̼ ̼(̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼.̼

̼P̼h̼ụ̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ự̼ ̼2̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼–̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼k̼i̼ê̼m̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼ộ̼c̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼H̼u̼y̼ ̼–̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼u̼y̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼3̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼h̼á̼o̼ ̼d̼ỡ̼ ̼t̼r̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ộ̼n̼ ̼b̼ê̼ ̼t̼ô̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ó̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼5̼/̼5̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

̼C̼h̼ủ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼a̼n̼ ̼?̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼a̼o̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼i̼ê̼m̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼5̼8̼,̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼a̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼â̼n̼)̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼D̼u̼y̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼2̼,̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼a̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼t̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼p̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼h̼ọ̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼v̼ì̼.̼.̼.̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼.̼ ̼

̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼t̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼,̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ạ̼i̼,̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ự̼ ̼2̼.̼ ̼

̼C̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼0̼/̼2̼0̼1̼5̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼S̼á̼c̼h̼ ̼(̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼X̼.̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ự̼)̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼r̼õ̼ ̼“̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼”̼.̼
̼G̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ạ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼2̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼x̼â̼y̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼u̼â̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼ẩ̼u̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼à̼.̼.̼.̼b̼ỏ̼ ̼l̼ọ̼t̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼.̼

̼“̼M̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼ẩ̼u̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼ọ̼n̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼s̼u̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼.̼

̼Đ̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼t̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼p̼ ̼v̼à̼ ̼T̼X̼.̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ự̼.̼

̼C̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼y̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼”̼ ̼-̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼â̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼–̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼.̼

̼“̼H̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ủ̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼,̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ẩ̼u̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼r̼à̼o̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼á̼y̼ ̼m̼ó̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼”̼ ̼-̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼â̼n̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ơ̼n̼.̼

̼B̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼d̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼ẩ̼u̼ ̼s̼ậ̼p̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ẩ̼u̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼,̼ ̼b̼á̼o̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼C̼ầ̼n̼ ̼c̼ẩ̼u̼ ̼đ̼ổ̼ ̼s̼ậ̼p̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼

̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ự̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ẩ̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼,̼ ̼c̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼D̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼C̼a̼o̼ ̼T̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼d̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼,̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼ẩ̼u̼ ̼s̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼è̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼N̼h̼ư̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼T̼r̼ẻ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼5̼-̼5̼.̼ ̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼ẩ̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼3̼0̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ự̼ ̼(̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼p̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼đ̼ổ̼ ̼s̼ậ̼p̼,̼ ̼đ̼è̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼C̼a̼o̼ ̼T̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼(̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ự̼,̼ ̼3̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼T̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼â̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼C̼a̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼D̼a̼n̼h̼ ̼(̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼V̼i̼ ̼(̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼

̼C̼ầ̼n̼ ̼c̼ẩ̼u̼ ̼đ̼ổ̼ ̼s̼ậ̼p̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼S̼ở̼ ̼G̼T̼V̼T̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼p̼,̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼3̼0̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼a̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ự̼ ̼2̼ ̼-̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼d̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼C̼P̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼(̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼l̼à̼ ̼P̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼G̼T̼V̼T̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼N̼a̼m̼.̼

̼Ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼,̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼C̼P̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼-̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼ẩ̼u̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼C̼h̼i̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼ố̼ ̼8̼ ̼(̼v̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼“C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼m̼u̼a̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼ẩ̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼1̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼8̼0̼%̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼,̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼B̼a̼n̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼S̼ở̼ ̼G̼T̼V̼T̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼p̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼ệ̼.̼

ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼

̼“̼Th̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼b̼ộ̼c̼ ̼b̼ạ̼c̼h̼.̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼ẩ̼u̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼r̼à̼o̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼ẩ̼u̼ ̼s̼ậ̼p̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼c̼ử̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼c̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼o̼a̼n̼h̼ ̼h̼o̼a̼n̼h̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼r̼à̼o̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼.̼

̼L̼ý̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼(̼g̼i̼a̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼a̼n̼h̼ ̼g̼á̼c̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼)̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼,̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼C̼P̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼K̼h̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼”̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼T̼r̼ẻ̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼á̼m̼,̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼3̼ ̼(̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ự̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ự̼ ̼v̼à̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼.̼

̼“̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼c̼ử̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼ở̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼á̼m̼ ̼n̼ó̼i̼.̼