Sở Hữu Sức Mạnh “Thần Thánh” Nhưng Gia Tộc Otsutsuki Đã Bị “k̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ế̼” Bởi 2 Nhẫn Thuật Sơ Đẳng Này

0
360

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼N̼a̼r̼u̼t̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼O̼t̼s̼u̼t̼s̼u̼k̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼c̼ổ̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼T̼r̼á̼i̼ ̼Đ̼ấ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼0̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼O̼t̼s̼u̼t̼s̼u̼k̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼â̼u̼ ̼d̼à̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼K̼a̼g̼u̼y̼a̼ ̼O̼t̼s̼u̼t̼s̼u̼k̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼a̼k̼r̼a̼,̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ử̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼h̼i̼n̼o̼b̼i̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼x̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼o̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼h̼ạ̼ ̼đ̼ẳ̼n̼g̼.

Boruto: Sở hữu sức mạnh thần thánh nhưng gia tộc Otsutsuki đã bị khắc chế bởi 2 nhẫn thuật sơ đẳng này - Ảnh 1.

T̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼O̼t̼s̼u̼t̼s̼u̼k̼i̼ ̼K̼a̼g̼u̼y̼a̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼O̼t̼s̼u̼t̼s̼u̼k̼i̼ ̼I̼s̼s̼h̼i̼k̼i̼.̼ ̼V̼à̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼̼̼h̼̼̼ấ̼̼̼t̼̼̼ ̼̼̼b̼̼̼ạ̼̼̼i̼̼̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ơ̼ ̼đ̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼p̼̼̼h̼̼̼â̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼h̼̼̼â̼̼̼n̼̼̼.̼ ̼N̼ó̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼2̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼i̼n̼j̼a̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼i̼n̼j̼a̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼m̼u̼ố̼n̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼p̼̼̼h̼̼̼â̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼h̼̼̼â̼̼̼n̼̼̼ ̼l̼à̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼p̼̼̼h̼̼̼â̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼h̼̼̼â̼̼̼n̼̼̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼o̼ t̼h̼á̼m̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼.

1. Otsutsuki Kaguya

Boruto: Sở hữu sức mạnh thần thánh nhưng gia tộc Otsutsuki đã bị khắc chế bởi 2 nhẫn thuật sơ đẳng này - Ảnh 2.

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼N̼a̼r̼u̼t̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼“̼m̼ẹ̼ ̼T̼h̼ỏ̼”̼ ̼K̼a̼g̼u̼y̼a̼ ̼O̼t̼s̼u̼t̼s̼u̼k̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼N̼a̼r̼u̼t̼o̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼O̼i̼r̼o̼k̼e̼ ̼G̼y̼a̼k̼u̼ ̼H̼a̼r̼e̼m̼u̼ ̼n̼o̼ ̼J̼u̼t̼s̼u̼ ̼(̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼e̼x̼y̼ ̼N̼o̼ ̼J̼u̼t̼s̼u̼)̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼p̼̼̼h̼̼̼â̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼h̼̼̼â̼̼̼n̼̼̼.̼ ̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼N̼a̼r̼u̼t̼o̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼S̼e̼x̼y̼ ̼n̼o̼ ̼j̼u̼s̼t̼u̼ ̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼d̼à̼n̼ ̼m̼ỹ̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼K̼a̼g̼u̼y̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼…̼ ̼đ̼ớ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼.

Kaguya cho rằng Cầu Ngọc Đạo sẽ ở trên lưng bản thể nên bà ta đã nhắm tới Naruto mang Cầu Ngọc Đạo trên lưng vì nghĩ đó là Naruto thật mà bỏ qua những p̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ xung quanh. Nhưng Naruto đã đ̼á̼n̼h̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼t̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼Đ̼ạ̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼.

2. Otsutsuki Isshiki

Boruto: Sở hữu sức mạnh thần thánh nhưng gia tộc Otsutsuki đã bị khắc chế bởi 2 nhẫn thuật sơ đẳng này - Ảnh 3.

Còn về phần Otsutsuki Isshiki thì nếu với Kaguya thì bà ta chỉ gặp khó khăn khi p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ với ảnh p̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ cũng như thuật biến hình thì Isshiki nhọ hơn rất nhiều.

Trong cuộc chiến cuối cùng khi hắn tưởng chừng như đã thành công trong việc tìm được vật chủ mới, thì lại bị Kawaki chơi một vố đau. Ban đầu Kawaki xuất hiện, s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼đ̼ộ̼n̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ Isshiki. Nhưng thực chất Isshiki đang b̼ị̼ ̼l̼ừ̼a̼,̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼K̼a̼w̼a̼k̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼q̼u̼á̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼h̼ã̼n̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼I̼s̼s̼h̼i̼k̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ẫ̼y̼ ̼d̼o̼ ̼K̼a̼w̼a̼k̼i̼ ̼b̼à̼y̼ ̼s̼ẵ̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼I̼s̼s̼h̼i̼k̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ế̼t̼,̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼é̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ổ̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼,̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼ ̼b̼ụ̼i.

Có thể nói tuy rất mạnh mẽ nhưng Otsutsuki không phải là không có cách k̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ế̼, s̼a̼i̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼h̼ọ̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼t̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼a̼o̼ ̼m̼à̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ơ̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼k̼ì̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼