Spoil One Piece Chap 1004: Tama Thu Phục Thành Công Hàng Loạt Gifters, Black Maria Muốn B̼ắ̼t̼ ̼S̼ố̼n̼g̼ Robin

0
182

Xem ra là cô nàng Black Maria c̼h̼á̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ rồi đây…

Tiêu đề One Piece chap 1004 là Kibidango. Tranh cover tuần này là ảnh Chopper đang ăn Rumble Ball cùng với m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼s̼ó̼c̼ và một chú khỉ.

Đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼a̼p̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼S̼p̼e̼e̼d̼ ̼(̼m̼ộ̼t̼ ̼S̼h̼i̼n̼u̼c̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼T̼a̼m̼a̼ ̼t̼h̼u̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼l̼â̼u̼ ̼đ̼à̼i̼ ̼O̼n̼i̼g̼a̼s̼h̼i̼m̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼k̼i̼b̼i̼d̼a̼n̼g̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼G̼i̼f̼t̼e̼r̼s̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼d̼o̼ ̼Q̼u̼e̼e̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼a̼.̼

Spoil full One Piece chap 1004: Tama thu phục thành công hàng loạt Gifters, Black Maria muốn bắt sống Robin - Ảnh 1.

Có một đoạn hồi tưởng ngắn về Tama. Cô bé muốn đến Onigashima để c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ cùng mọi người, cô không muốn bị đói bụng nữa và mong Momonosuke sẽ trở thành Shogun của Wano. Do đó Tama đã sử dụng chiếc thuyền riêng của Speed, mang theo Speed, Gazelleman và Daifugo cùng tiến về Onigashima. Trong lúc di chuyển, Tama đã tạo ra một lượng lớn kibidango.

Hết đoạn hồi tưởng. Cảnh hiện tại là Gazelleman và Daifugo cũng đang chạy vòng quanh Onigashima để phát kibidango cho đám Gifters giống như Speed.

C̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼m̼à̼n̼ ̼đ̼̼̼á̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼a̼̼̼u̼̼̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼F̼r̼a̼n̼k̼y̼ ̼v̼à̼ ̼S̼a̼s̼a̼k̼i̼.̼ ̼T̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼F̼r̼a̼n̼k̼y̼ ̼t̼̼̼ấ̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼ô̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼S̼a̼s̼a̼k̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼”̼W̼e̼a̼p̼o̼n̼s̼ ̼L̼e̼f̼t̼”̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼S̼a̼s̼a̼k̼i̼ ̼h̼ú̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼T̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼F̼r̼a̼n̼k̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼F̼r̼a̼n̼k̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼s̼ừ̼n̼g̼ ̼S̼a̼s̼a̼k̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼̼̼é̼̼̼m̼̼̼ ̼̼̼h̼̼̼ắ̼̼̼n̼̼̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼

T̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼F̼r̼a̼n̼k̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼̼̼ấ̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼ô̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼S̼a̼s̼a̼k̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼̼̼ũ̼̼̼ ̼̼̼k̼̼̼h̼̼̼í̼̼̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼q̼u̼â̼m̼ ̼T̼n̼h̼i̼ế̼t̼ ̼G̼i̼á̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼a̼s̼a̼k̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼̼̼h̼̼̼ặ̼̼̼t̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼h̼̼̼â̼̼̼n̼̼̼ ̼v̼à̼ ̼t̼a̼y̼ ̼r̼o̼b̼o̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼F̼r̼a̼n̼k̼y̼.̼ ̼Đ̼á̼m̼ ̼G̼i̼f̼t̼e̼r̼s̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼á̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼c̼ứ̼n̼g̼ ̼F̼r̼a̼n̼k̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼S̼a̼s̼a̼k̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼̼̼a̼̼̼o̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼ế̼̼̼n̼̼̼.̼

M͢a͢y͢ ͢m͢ắ͢n͢ ͢t͢h͢a͢y͢ ͢l͢à͢ ͢n͢h͢ó͢m͢ ͢N͢a͢m͢i͢ ͢U͢s͢o͢p͢p͢ ͢v͢à͢ ͢T͢a͢m͢a͢ ͢c͢ù͢n͢g͢ ͢c͢h͢ú͢ ͢c͢h͢ó͢ ͢K͢o͢m͢a͢c͢h͢i͢y͢o͢ ͢đ͢ã͢ ͢x͢u͢ấ͢t͢ ͢h͢i͢ệ͢n͢ ͢k͢ị͢p͢ ͢l͢ú͢c͢.͢ ͢H͢ọ͢ ͢m͢a͢n͢g͢ ͢t͢h͢e͢o͢ ͢m͢ộ͢t͢ ͢đ͢á͢m͢ ͢G͢i͢f͢t͢e͢r͢s͢ ͢k͢h͢á͢c͢ ͢l͢ú͢c͢ ͢n͢à͢y͢ ͢đ͢ã͢ ͢b͢ị͢ ͢T͢a͢m͢a͢ ͢t͢h͢u͢ ͢p͢h͢ụ͢c͢ ͢t͢h͢à͢n͢h͢ ͢c͢ô͢n͢g͢.͢ ͢F͢r͢a͢n͢k͢y͢ ͢t͢r͢a͢n͢h͢ ͢t͢h͢ủ͢ ͢c͢ơ͢ ͢h͢ộ͢i͢ ͢n͢à͢y͢ ͢đ͢ể͢ ͢t͢h͢o͢á͢t͢ ͢k͢h͢ỏ͢i͢ ͢s͢ự͢ ͢k͢ì͢m͢ ͢k͢ẹ͢p͢ ͢c͢ủ͢a͢ ͢đ͢ộ͢i͢ ͢q͢u͢â͢n͢ ͢T͢h͢i͢ế͢t͢ ͢G͢i͢á͢p͢,͢ ͢k͢h͢i͢ế͢n͢ ͢S͢a͢s͢a͢k͢i͢ ͢k͢h͢ô͢n͢g͢ ͢k͢ị͢p͢ ͢t͢h͢u͢ ͢c͢h͢i͢ê͢u͢ ͢đ͢ã͢ ͢h͢ú͢c͢ ͢l͢u͢ô͢n͢ ͢v͢à͢o͢ ͢c͢h͢ú͢n͢g͢.͢

U̼l̼t̼i̼ ̼v̼à̼ ̼P̼a̼g̼e̼ ̼O̼n̼e̼ ̼(̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼U̼s̼o̼p̼p̼ ̼v̼à̼ ̼N̼a̼m̼i̼)̼ ̼h̼é̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼G̼i̼f̼t̼e̼r̼s̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼̼̼ ̼̼̼p̼̼̼h̼̼̼ả̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼b̼̼̼ộ̼̼̼i̼̼̼ ̼h̼ọ̼.̼ ̼S̼a̼s̼a̼k̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ố̼i̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼b̼ộ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼U̼l̼t̼i̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼b̼ổ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼K̼o̼m̼a̼c̼h̼i̼y̼o̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ nhưng bị Nami đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ọ̼n̼ ̼T̼h̼u̼n̼d̼e̼r̼l̼a̼n̼c̼e̼ ̼T̼e̼m̼p̼o̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼n̼h̼à̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼.̼

N̼a̼m̼i̼:̼ ̼”̼T̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼,̼ ̼t̼ớ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼s̼é̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼!̼”̼

U̼s̼o̼p̼p̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼”̼H̼i̼s̼s̼a̼t̼s̼u̼:̼ ̼K̼i̼b̼i̼ ̼D̼a̼n̼g̼o̼ ̼S̼t̼a̼r̼”̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼d̼a̼n̼g̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼G̼i̼f̼t̼e̼r̼s̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼S̼ư̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼T̼h̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼á̼p̼,̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ộ̼i̼.̼ ̼S̼a̼s̼a̼k̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼̼̼ố̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼r̼̼̼ố̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼k̼̼̼h̼̼̼ô̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼h̼̼̼i̼̼̼ể̼̼̼u̼̼̼ ̼̼̼s̼̼̼a̼̼̼o̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼á̼̼̼m̼̼̼ ̼̼̼l̼̼̼í̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼ủ̼̼̼a̼̼̼ ̼̼̼m̼̼̼ì̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼̼̼l̼̼̼ạ̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼p̼̼̼h̼̼̼ả̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼b̼̼̼ộ̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼h̼̼̼í̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼̼̼m̼̼̼ì̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼,̼ ̼F̼r̼a̼n̼k̼y̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼b̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼̼̼ấ̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼ô̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼S̼a̼s̼a̼k̼i̼.̼

Franky Shougun sử dụng một đ̼ò̼n̼ t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ mới có tên “Fran Blade: Victory V Flash” để t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ Sasaki. Hiệp sĩ Franky trong tay có kiếm phát ra ánh sáng và c̼h̼é̼m̼ thẳng vào người Sasaki k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼ó̼e̼ ̼m̼á̼u̼.

C̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼b̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼v̼u̼i̼ ̼đ̼ù̼a̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼n̼h̼ệ̼n̼ ̼b̼é̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼ ̼Đ̼á̼m̼ ̼đ̼ự̼c̼ ̼r̼ự̼a̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼B̼l̼a̼c̼k̼ ̼M̼a̼r̼i̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼S̼a̼n̼j̼i̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼d̼ẹ̼p̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼D̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼B̼l̼a̼c̼k̼ ̼M̼a̼r̼i̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼S̼a̼n̼j̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ệ̼n̼.̼

Black Maria nói Sanji hãy hét to lên mà tìm Robin, sau đó đám lính dưới trướng của cô sẽ truyền giọng của Sanji đi khắp lâu đài để mang Robin đến gặp Black Maria. Cô tiết lộ Kaido đã ra lệnh p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ Robin. Robin sẽ b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼à̼n̼ ̼p̼h̼ế̼ để không thể chạy trốn, Black Maria sẽ giữ mạng Robin c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼K̼a̼i̼d̼o̼.

Spoil full One Piece chap 1004: Tama thu phục thành công hàng loạt Gifters, Black Maria muốn bắt sống Robin - Ảnh 2.

Sanji: “Sao cô lại d̼á̼m̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ giá thấp Nico Robin !!”

T̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼s̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼.̼ ̼B̼a̼o̼ ̼H̼u̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ạ̼m̼ ̼g̼á̼c̼ ̼n̼g̼ầ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼(̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ờ̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼v̼ẽ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ắ̼t̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼X̼í̼c̼h̼ ̼S̼a̼o̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼l̼â̼u̼ ̼đ̼à̼i̼.̼ ̼K̼i̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼r̼ộ̼n̼ ̼(̼c̼ó̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼K̼i̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼a̼o̼ ̼H̼u̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼K̼i̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ với ai), do đó hắn ra lệnh ai đó hãy tìm đến và g̼i̼ế̼t̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼á̼m̼ Xích Sao ngay lập tức.

Black Maria trả lời cô sẽ đi làm việc đó, vì nơi ở của cô nối thẳng đến căn phòng đó.

Bao Huang: “Nhanh lên, nhưng coi chừng! Có tới 10 người trong phòng đó! Tôi không thể nhìn rõ vì ở đó quá tối …nhưng có thêm một người khác trong đó, đang cố gắng giúp các samurai !! ”

Trong phòng, chúng ta thấy bóng dáng của một người bí ẩn đang c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ cho Kinemon. Người này có kích thước bình thường (to bằng một nửa Kinemon). Chúng ta có thể nhìn thấy một bên khuôn mặt của người này. Căn cứ theo hình dạng mũi / miệng thì người đó trông như là một người phụ nữ.

Spoil full One Piece chap 1004: Tama thu phục thành công hàng loạt Gifters, Black Maria muốn bắt sống Robin - Ảnh 3.

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ế̼n̼ ̼r̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼r̼ơ̼i̼.̼