Sự Thật Về Izanagi/Izanami: C̼ấ̼m̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼t̼ H̼ạ̼i̼ ̼N̼ã̼o̼ Nhất Truyện Naruto Naruto

0
352

S̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼N̼i̼n̼j̼a̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼a̼r̼u̼t̼o̼,̼ ̼I̼z̼a̼n̼a̼g̼i̼ ̼v̼à̼ ̼I̼z̼a̼n̼a̼m̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼n̼h̼ã̼n̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼a̼o̼ ̼f̼a̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼r̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼̼̼ạ̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼ã̼̼̼o̼̼̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ò̼ ̼m̼ò̼ ̼m̼à̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼p̼ ̼t̼r̼u̼y̼ệ̼n̼.̼ ̼Đ̼â̼u̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼d̼ễ̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼2̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ã̼n̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼à̼y̼?̼

Izanagi – C̼ấ̼m̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼U̼c̼h̼i̼h̼a̼

Sự thật về Izanagi/Izanami: Cấm thuật hại não nhất truyện Naruto

I̼z̼a̼n̼a̼g̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼ả̼o̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼┼̼h̼i̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼U̼c̼h̼i̼h̼a̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ã̼n̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼M̼a̼n̼g̼e̼k̼y̼o̼u̼ ̼S̼h̼a̼r̼i̼n̼g̼a̼n̼.̼

T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼ả̼o̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼U̼c̼h̼i̼h̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼C̼̼̼ấ̼̼̼m̼̼̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼ả̼o̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼à̼y̼.̼

Sự thật về Izanagi/Izanami: Cấm thuật hại não nhất truyện Naruto
T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼a̼r̼u̼t̼o̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ả̼o̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼I̼z̼a̼n̼a̼g̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼ả̼o̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼.̼ẻ̼ ̼b̼ấ̼┼̼ ̼d̼̼̼i̼̼̼ệ̼̼̼t̼̼̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼a̼d̼a̼r̼a̼ ̼-̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼U̼c̼h̼i̼h̼a̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼ả̼o̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

B̼ở̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼I̼z̼a̼n̼a̼g̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼ỡ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼r̼à̼o̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼ả̼o̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼̼̼ố̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼h̼̼̼ủ̼̼̼.

Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼h̼ọ̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ồ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼á̼c̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ả̼o̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼I̼z̼a̼n̼a̼g̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼ả̼o̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼í̼c̼h̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼

Itachi giải thích cho Sasuke nghe về mặt lợi - hại của ảo thuật Izanagi.
I̼t̼a̼c̼h̼i̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼S̼a̼s̼u̼k̼e̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼-̼ ̼h̼̼̼ạ̼̼̼i̼̼̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ả̼o̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼I̼z̼a̼n̼a̼g̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼K̼a̼b̼u̼t̼o̼.̼

K̼h̼i̼ ̼I̼z̼a̼n̼a̼g̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼̼̼ế̼̼̼t̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼h̼̼̼ư̼̼̼ơ̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼̼̼ế̼̼̼t̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼h̼̼̼ư̼̼̼ơ̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼c̼h̼̼̼í̼̼̼ ̼̼̼m̼̼̼ạ̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼ả̼o̼ ̼g̼i̼á̼c̼.̼

K̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼t̼̼̼ử̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼h̼̼̼ư̼̼̼ơ̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼ọ̼ ̼p̼h̼a̼i̼ ̼m̼ờ̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼ả̼o̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼̼̼â̼̼̼y̼̼̼ ̼̼̼x̼̼̼á̼̼̼t̼̼̼ ̼g̼ì̼.̼

D̼a̼n̼z̼o̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼h̼é̼p̼ ̼1̼0̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼S̼h̼a̼r̼i̼n̼g̼a̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼t̼a̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ắ̼n̼.̼

N̼ó̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼D̼a̼n̼z̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼I̼z̼a̼n̼a̼g̼i̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼U̼c̼h̼i̼h̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼h̼a̼k̼r̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼c̼ỡ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼I̼z̼a̼n̼a̼g̼i̼,̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ấ̼y̼ ̼D̼N̼A̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼o̼k̼a̼g̼e̼ ̼Đ̼ệ̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼ ̼-̼ ̼H̼a̼s̼h̼i̼r̼a̼m̼a̼ ̼S̼e̼n̼j̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼.̼

Sự thật về Izanagi/Izanami: Cấm thuật hại não nhất truyện Naruto
D̼a̼n̼z̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼ả̼o̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼I̼z̼a̼n̼a̼g̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼S̼a̼s̼u̼k̼e̼.̼

M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼ù̼y̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼D̼a̼n̼z̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼O̼r̼o̼c̼h̼i̼m̼a̼r̼u̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼6̼0̼s̼.̼S̼a̼u̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼I̼z̼a̼n̼a̼g̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼.̼ù̼ ̼l̼ò̼a̼ ̼k̼h̼é̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼.̼.̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼á̼c̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼U̼c̼h̼i̼h̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼I̼z̼a̼n̼a̼g̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼C̼̼̼ấ̼̼̼m̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼h̼̼̼u̼̼̼ậ̼̼̼t̼̼̼ ̼v̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ễ̼n̼.̼

Izanami – K̼h̼ắ̼c̼ ̼t̼i̼n̼h̼ đ̼á̼n̼g̼ ̼g̼ư̼ờ̼m̼ của Izanagi

Tác dụng giải trừ của Izanami đối với ảo thuật Izanagi theo lời giải thích của Itachi.
T̼á̼c̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼I̼z̼a̼n̼a̼m̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ả̼o̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼I̼z̼a̼n̼a̼g̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼I̼t̼a̼c̼h̼i̼.̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼K̼a̼b̼u̼t̼o̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼”̼T̼ạ̼p̼ ̼G̼i̼ớ̼i̼ ̼C̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼S̼i̼n̼h̼”̼,̼ ̼I̼t̼a̼c̼h̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼I̼z̼a̼n̼a̼m̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼r̼í̼ ̼n̼ã̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼a̼b̼u̼t̼o̼.̼

B̼ở̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼v̼à̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼K̼a̼b̼u̼t̼o̼,̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼U̼c̼h̼i̼h̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼á̼̼̼m̼̼̼ ̼̼̼ả̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼ả̼o̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼I̼z̼a̼n̼a̼g̼i̼.̼

V̼ậ̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼I̼z̼a̼n̼a̼m̼i̼,̼ ̼I̼t̼a̼c̼h̼i̼ ̼h̼.̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼K̼a̼b̼u̼t̼o̼ ̼g̼ỡ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼ả̼o̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ắ̼n̼,̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼K̼a̼b̼u̼t̼o̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼l̼ặ̼p̼ ̼ả̼o̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼I̼z̼a̼n̼a̼m̼i̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼n̼ê̼n̼.̼

V̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼I̼z̼a̼n̼a̼m̼i̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼?̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼”̼h̼̼̼ạ̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼ã̼̼̼o̼̼̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ắ̼┼̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼â̼y̼.̼

Sự thật về Izanagi/Izanami: Cấm thuật hại não nhất truyện Naruto

Đ̼ể̼ ̼b̼ắ̼┼̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ì̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼u̼ỳ̼ ̼ý̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼S̼h̼a̼r̼i̼n̼g̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼̼̼ố̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼h̼̼̼ủ̼̼̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼(̼b̼i̼ể̼u̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼A̼)̼.̼

Sự thật về Izanagi/Izanami: Cấm thuật hại não nhất truyện Naruto

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼á̼i̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼,̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼S̼h̼a̼r̼i̼n̼g̼a̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼(̼b̼i̼ể̼u̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼A̼’̼)̼.̼

I̼z̼a̼n̼a̼m̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼é̼o̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼(̼A̼ ̼v̼à̼ ̼A̼’̼)̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼x̼u̼ô̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼,̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼g̼à̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼̼̼ố̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼h̼̼̼ủ̼̼̼.̼

Sự thật về Izanagi/Izanami: Cấm thuật hại não nhất truyện Naruto

D̼ư̼ớ̼i̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼ặ̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ặ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼í̼ ̼ó̼c̼ ̼h̼ọ̼.̼

M̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ặ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ì̼ ̼t̼̼̼ổ̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼h̼̼̼ư̼̼̼ơ̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼à̼o̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼b̼ắ̼┼̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼á̼c̼h̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ấ̼┼̼.̼

Sự thật về Izanagi/Izanami: Cấm thuật hại não nhất truyện Naruto
C̼h̼ỉ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼ả̼o̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼ả̼o̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼I̼z̼a̼n̼a̼m̼i̼.̼

D̼ù̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼h̼̼̼à̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼ộ̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼n̼̼̼ạ̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼â̼̼̼n̼̼̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼k̼ể̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ó̼.̼

T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼̼̼r̼̼̼ừ̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼p̼̼̼h̼̼̼ạ̼̼̼t̼̼̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼r̼ỗ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼ẻ̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼I̼z̼a̼n̼a̼g̼i̼,̼ ̼n̼̼̼ạ̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼â̼̼̼n̼̼̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼h̼ọ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼̼̼à̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼ộ̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼.̼