T̼i̼n̼ ̼v̼u̼i̼ ̼:̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ử̼ ̼c̼h̼o̼ ̼7̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼

0
98

S̼á̼n̼g̼ ̼1̼0̼/̼7̼,̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ử̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼7̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼1̼5̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼1̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼2̼.̼

B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼B̼ộ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼B̼ộ̼,̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼1̼0̼/̼7̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼C̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼i̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼.̼ ̼M̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼,̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼P̼h̼á̼t̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼u̼ ̼đ̼á̼o̼,̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼h̼u̼ấ̼n̼ ̼k̼ỹ̼ ̼l̼ư̼ỡ̼n̼g̼,̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ử̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼7̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼1̼5̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼1̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼2̼.̼


̼”̼H̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼.̼ ̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼à̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼,̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼…̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼.̼ ̼N̼ơ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼h̼ế̼t̼.̼ ̼N̼ơ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼a̼o̼ ̼d̼u̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼á̼i̼,̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ỏ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼”̼,̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼

̼T̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼Q̼u̼ỹ̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼8̼.̼0̼0̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼u̼a̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼.̼

S̼á̼n̼g̼ ̼1̼0̼/̼7̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼B̼ộ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼ễ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼)̼

T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼V̼G̼P̼/̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ắ̼c̼)̼

̼B̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ố̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼a̼n̼ ̼h̼i̼ế̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼q̼u̼y̼ ̼m̼ô̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼,̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼,̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼,̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ ̼v̼ề̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼

̼H̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼đ̼à̼m̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼b̼ề̼n̼ ̼b̼ỉ̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼i̼ề̼u̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼1̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼1̼5̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼1̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼2̼.̼


̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼7̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼9̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼i̼ề̼u̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼B̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ ̼m̼ô̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ử̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼ẽ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼B̼ộ̼,̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼V̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼;̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼C̼ộ̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼;̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼B̼a̼n̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼C̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼”̼t̼i̼ê̼m̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼”̼.̼

B̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼)̼

̼C̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼:̼

̼-̼ ̼T̼h̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼q̼u̼ả̼n̼,̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼B̼ộ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼.̼ ̼V̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼o̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼i̼ê̼m̼.̼

̼-̼ ̼T̼h̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼q̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼q̼u̼ả̼n̼,̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼.̼

̼-̼ ̼C̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼v̼ạ̼n̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼c̼ả̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼y̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ư̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼-̼ ̼T̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼S̼ổ̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼đ̼ể̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼.̼


̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼B̼ộ̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼m̼ ̼”̼t̼i̼ê̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ó̼”̼,̼ ̼”̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼p̼h̼í̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼i̼ề̼u̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ ̼n̼à̼o̼”̼ ̼v̼à̼ ̼”̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ã̼n̼g̼ ̼p̼h̼í̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼Q̼u̼ỹ̼ ̼V̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼”̼.̼

̼”̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼,̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼N̼g̼à̼n̼h̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼u̼y̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼”̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼.̼


̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼ẽ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼B̼ộ̼,̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼á̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼a̼m̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ ̼c̼h̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ộ̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼đ̼ẩ̼y̼,̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼,̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼d̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼;̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼,̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ ̼c̼h̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼