Thông Tin Mới One Piece 1005: Jack Hạn Hán Hồi Phục Trở Lại, Quyết T̼r̼u̼y̼ ̼S̼á̼t̼ Cửu Hồng Bao

0
291

Đó là những thông tin mới nhất về One Piece chap 1005 nơi chứng kiến cảnh Cửu Hồng Bao chuẩn bị phải đối mặt với Jack Hạn Hán.

Tiêu đề One Piece chap 1005 là ” Đứa Trẻ Của Q̼u̼ỷ̼:.

Tiếp nối chap trước, Black Maria tiếp tục thúc giục Sanji gọi nữ khảo cổ học của băng Mũ Rơm là Nico Robin. Tuy nhiên Sanji vẫn nhất mực không p̼h̼ả̼n̼ ̼b̼ộ̼i̼ đồng đội mình và không ngừng cảnh báo Tobi Roppo này về việc không được đụng vào Robin của cậu. Sanji đã đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ lũ lính nam nhưng không đủ can đảm đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ với Black Maria vì lời thề không đ̼á̼n̼h̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼c̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼ ̼T̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼a̼n̼j̼i̼,̼ ̼B̼l̼a̼c̼k̼ ̼M̼a̼r̼i̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼S̼a̼n̼j̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ắ̼n̼ ̼r̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼.̼

Thông tin mới trong One Piece 1005: Jack Hạn Hán hồi phục trở lại, quyết truy sát Cửu Hồng Bao - Ảnh 1.

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼ă̼n̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼ấ̼p̼,̼ ̼S̼a̼n̼j̼i̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼l̼ớ̼n̼: “Cứu tôi với, Robin! Tôi đang ở tầng 3 này!”.

B̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼l̼á̼ ̼b̼ù̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼a̼o̼ ̼H̼u̼a̼n̼g̼,̼ ̼S̼a̼n̼j̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼R̼o̼b̼i̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼h̼o̼a̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼M̼ũ̼ ̼R̼ơ̼m̼ ̼l̼à̼ ̼N̼a̼m̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼d̼à̼i̼:̼ ̼”̼C̼h̼ắ̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼n̼ữ̼ ̼r̼ồ̼i̼”̼.̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼S̼a̼n̼j̼i̼,̼ ̼R̼o̼b̼i̼n̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼”̼H̼i̼g̼a̼n̼t̼e̼s̼c̼o̼ ̼A̼g̼a̼t̼e̼,̼ ̼S̼p̼a̼n̼k̼”̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼B̼l̼a̼c̼k̼ ̼M̼a̼r̼i̼a̼.̼ ̼T̼i̼ế̼p̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼B̼r̼o̼o̼k̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼à̼n̼g̼ ̼t̼o̼ ̼x̼á̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼T̼o̼b̼i̼ ̼R̼o̼p̼p̼o̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼S̼a̼n̼j̼i̼.̼

Robin cười với Sanji rồi nói với anh rằng: “Cảm ơn vì đã tin tưởng ở tôi.”

Thông tin mới trong One Piece 1005: Jack Hạn Hán hồi phục trở lại, quyết truy sát Cửu Hồng Bao - Ảnh 2.

Tiếp sau đó, thuộc hạ Black Maria lập tức hành động. Mỗi người bọn chúng đều có một cái tên riêng nên rõ ràng không phải là những kẻ dễ chơi. R̼o̼b̼i̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼B̼r̼o̼o̼k̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ũ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼S̼a̼n̼j̼i̼.̼

Ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼a̼i̼o̼ ̼l̼à̼ ̼Y̼a̼m̼a̼t̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ạ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼J̼a̼c̼k̼ ̼H̼ạ̼n̼ ̼H̼á̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼C̼ử̼u̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼B̼a̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼h̼ù̼.̼ ̼Đ̼ộ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼ù̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼a̼o̼ ̼H̼u̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ỗ̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼â̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼W̼a̼n̼o̼.̼

Thông tin mới trong One Piece 1005: Jack Hạn Hán hồi phục trở lại, quyết truy sát Cửu Hồng Bao - Ảnh 3.

Khép lại One Piece chap 1005 là cảnh Robin thế chỗ Sanji, đối đầu Black Maria. Cùng lúc đó, Brook cũng chuẩn bị “trình diễn” ca khúc mới của mình. Thực chất đây là một tuyệt kỹ mới do ông tạo ra. Tuần sau One Piece chap 1006 vẫn được phát hành. Trên đây là nội dung của One Piece chap 1005, các bạn thấy nội dung mới này như thế nào, hãy để lại ý kiến của mình nhé!