Top 5 sự thật thú vị về Hỏa Long Sabo – người anh trai cuối cùng của Luffy

0
97

𝚃𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚝𝚛𝚞𝚢ệ𝚗 𝙾𝚗𝚎 𝙿𝚒𝚎𝚌𝚎, 𝚂𝚊𝚋𝚘 đó𝚗𝚐 𝚟𝚊𝚒 𝚝𝚛ò 𝚗𝚑ư 𝚖ộ𝚝 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚊𝚗𝚑 𝚎𝚖 𝚝𝚑â𝚗 𝚝𝚑𝚒ế𝚝 𝚟ớ𝚒 𝙻𝚞𝚏𝚏𝚢 𝚟à 𝙰𝚌𝚎. 𝙽𝚑𝚒ề𝚞 𝚏𝚊𝚗 đọ𝚌 𝚝𝚛𝚞𝚢ệ𝚗 𝚟ẫ𝚗 𝚗𝚐𝚑ĩ 𝚂𝚊𝚋𝚘 đã “𝚌𝚑ế𝚝 𝚢ể𝚞” 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚕ầ𝚗 𝚛𝚊 𝚔𝚑ơ𝚒 𝚗ă𝚖 𝚌ậ𝚞 𝟷𝟶 𝚝𝚞ổ𝚒. 𝙽𝚑ư𝚗𝚐 𝚝𝚑ậ𝚝 𝚋ấ𝚝 𝚗𝚐ờ 𝚟ì 𝚜𝚊𝚞 𝚜ự 𝚔𝚒ệ𝚗 𝙰𝚌𝚎 𝚑𝚒 𝚜𝚒𝚗𝚑, “𝚝𝚑á𝚗𝚑” 𝙾𝚍𝚊 đã 𝚌𝚑𝚘 𝚂𝚊𝚋𝚘 𝚝𝚛ở 𝚕ạ𝚒 để 𝚔ế 𝚝𝚑ừ𝚊 𝚑ỏ𝚊 𝚌𝚑í 𝚌ủ𝚊 𝙰𝚌𝚎, đồ𝚗𝚐 𝚑à𝚗𝚑 𝚌ù𝚗𝚐 𝙻𝚞𝚏𝚏𝚢.

𝚃𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚌ố𝚝 𝚝𝚛𝚞𝚢ệ𝚗 𝚌ủ𝚊 𝚋ộ 𝚖𝚊𝚗𝚐𝚊 𝚑𝚞𝚢ề𝚗 𝚝𝚑𝚘ạ𝚒 𝙾𝚗𝚎 𝙿𝚒𝚎𝚌𝚎, 𝚂𝚊𝚋𝚘 𝚕à 𝚝𝚑à𝚗𝚑 𝚟𝚒ê𝚗 𝚌ủ𝚊 𝚀𝚞â𝚗 𝚌á𝚌𝚑 𝚖ạ𝚗𝚐 𝚟à 𝚕à 𝚊𝚗𝚑 𝚎𝚖 𝚔ế𝚝 𝚗𝚐𝚑ĩ𝚊 𝚌ủ𝚊 𝙼𝚘𝚗𝚔𝚎𝚢 𝙳. 𝙻𝚞𝚏𝚏𝚢, 𝙿𝚘𝚛𝚝𝚐𝚊𝚜 𝙳.𝙰𝚌𝚎. 𝙲ậ𝚞 đượ𝚌 𝚜𝚒𝚗𝚑 𝚛𝚊 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚖ộ𝚝 𝚚𝚞ý 𝚝ộ𝚌 𝚐𝚒𝚊 đì𝚗𝚑 𝚗𝚑ư𝚗𝚐 đã 𝚚𝚞𝚢ế𝚝 đị𝚗𝚑 𝚌𝚑ạ𝚢 𝚝𝚛ố𝚗 𝚟à 𝚜ố𝚗𝚐 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚟ù𝚗𝚐 𝙲ự𝚌 𝚇á𝚖. 𝚅à𝚘 𝚔𝚑𝚘ả𝚗𝚐 𝟷𝟸 𝚗ă𝚖 𝚝𝚛ướ𝚌 𝚜𝚘 𝚟ớ𝚒 𝚌ố𝚝 𝚝𝚛𝚞𝚢ệ𝚗 𝚑𝚒ệ𝚗 𝚝ạ𝚒, 𝚂𝚊𝚋𝚘 𝚕à 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚋ạ𝚗 𝚝𝚑ờ𝚒 𝚝𝚑ơ ấ𝚞 𝚌ủ𝚊 𝙰𝚌𝚎 𝚟à 𝙻𝚞𝚏𝚏𝚢, 𝚑ọ 𝚌𝚘𝚒 𝚗𝚑𝚊𝚞 𝚗𝚑ư 𝚊𝚗𝚑 𝚎𝚖.
Esta é a prova de que Sabo foi apresentado em One Piece ainda no East Blue e ninguém percebeu - Critical Hits
𝚂𝚊𝚋𝚘 – 𝙽𝚐ườ𝚒 𝚊𝚗𝚑 𝚝𝚛𝚊𝚒 𝚌𝚞ố𝚒 𝚌ù𝚗𝚐 𝚖à 𝙻𝚞𝚏𝚏𝚢 𝚌ò𝚗 𝚕ạ𝚒.

𝙲ù𝚗𝚐 𝚟ớ𝚒 𝙰𝚌𝚎 𝚟à 𝙻𝚞𝚏𝚏𝚢, 𝚂𝚊𝚋𝚘 𝚌ó ướ𝚌 𝚖ơ 𝚝𝚛ở 𝚝𝚑à𝚗𝚑 𝚖ộ𝚝 𝚌ướ𝚙 𝚋𝚒ể𝚗 𝚟ĩ đạ𝚒 để 𝚌ó 𝚝𝚑ể 𝚛𝚊 𝚔𝚑ơ𝚒 𝚟à đạ𝚝 đượ𝚌 𝚜ự 𝚝ự 𝚍𝚘. 𝙺ế 𝚑𝚘ạ𝚌𝚑 𝚌ă𝚗𝚐 𝚋𝚞ồ𝚖 𝚛𝚊 𝚔𝚑ơ𝚒 𝚌ủ𝚊 𝟹 𝚊𝚗𝚑 𝚎𝚖 𝚜ẽ 𝚝𝚑ự𝚌 𝚑𝚒ệ𝚗 𝚟à𝚘 𝚗ă𝚖 𝚑ọ 𝟷𝟾 𝚝𝚞ổ𝚒. 𝙼ặ𝚌 𝚍ù 𝚟ậ𝚢, 𝚂𝚊𝚋𝚘 đã 𝚚𝚞𝚢ế𝚝 đị𝚗𝚑 𝚛𝚊 𝚔𝚑ơ𝚒 𝚝𝚛ướ𝚌 𝙰𝚌𝚎 𝚟à 𝙻𝚞𝚏𝚏𝚢 𝚗𝚑ư𝚗𝚐 𝚜𝚊𝚞 đó 𝚝𝚑𝚞𝚢ề𝚗 𝚌ủ𝚊 𝚊𝚗𝚑 đã 𝚋ị 𝚙𝚑á 𝚑ủ𝚢 𝚋ở𝚒 𝙻𝚘𝚗𝚐 𝚃𝚒𝚗𝚑 (𝚀𝚞ý 𝚝ộ𝚌 𝚝𝚑ế 𝚐𝚒ớ𝚒). 𝚂𝚊𝚋𝚘 đượ𝚌 𝚌𝚑𝚘 𝚕à đã 𝚌𝚑ế𝚝 𝚝ừ 𝚜ự 𝚔𝚒ệ𝚗 𝚗à𝚢, 𝚗𝚑ư𝚗𝚐 𝚝𝚑ậ𝚝 𝚋ấ𝚝 𝚗𝚐ờ 𝚕à 𝚜𝚊𝚞 𝚜ự 𝚔𝚒ệ𝚗 𝙰𝚌𝚎 𝚑𝚒 𝚜𝚒𝚗𝚑, “𝚝𝚑á𝚗𝚑” 𝙾𝚍𝚊 đã 𝚌𝚑𝚘 𝚂𝚊𝚋𝚘 𝚝𝚛ở 𝚕ạ𝚒 để 𝚔ế 𝚝𝚑ừ𝚊 𝚑ỏ𝚊 𝚌𝚑í 𝚌ủ𝚊 𝙰𝚌𝚎, đồ𝚗𝚐 𝚑à𝚗𝚑 𝚌ù𝚗𝚐 𝙻𝚞𝚏𝚏𝚢.


Ở 𝚌𝚑𝚊𝚙 𝚝𝚛𝚞𝚢ệ𝚗 𝚝𝚑ứ 𝟽𝟾𝟼 𝚌ủ𝚊 𝙾𝚗𝚎 𝙿𝚒𝚎𝚌𝚎, 𝚟à𝚘 𝚝𝚑ờ𝚒 đ𝚒ể𝚖 𝙻𝚞𝚏𝚏𝚢 𝚔𝚒ệ𝚝 𝚜ứ𝚌, 𝚌ạ𝚗 𝙷𝚊𝚔𝚒 𝚟ì 𝚝𝚛ậ𝚗 𝚌𝚑𝚒ế𝚗 𝚟ớ𝚒 𝙳𝚘𝚏𝚕𝚊𝚖𝚒𝚗𝚐𝚘, 𝚂𝚊𝚋𝚘 đã 𝚋ấ𝚝 𝚗𝚐ờ 𝚡𝚞ấ𝚝 𝚑𝚒ệ𝚗 𝚌ứ𝚞 𝚌ậ𝚞 𝚖ộ𝚝 𝚋à𝚗 𝚝𝚑𝚞𝚊 𝚝𝚛ô𝚗𝚐 𝚝𝚑ấ𝚢, 𝚛ấ𝚝 𝚗𝚑𝚒ề𝚞 độ𝚌 𝚐𝚒ả 𝚗𝚐𝚘à𝚒 𝚋ấ𝚝 𝚗𝚐ờ 𝚝𝚛ướ𝚌 𝚟𝚒ệ𝚌 𝚝𝚑ấ𝚢 𝚂𝚊𝚋𝚘 𝚌ò𝚗 𝚜ố𝚗𝚐 𝚌ò𝚗 ấ𝚗 𝚝ượ𝚗𝚐 𝚖ạ𝚗𝚑 𝚟ớ𝚒 𝚗𝚑â𝚗 𝚟ậ𝚝 𝚗à𝚢 𝚚𝚞𝚊 𝚌â𝚞 𝚗ó𝚒: “𝙻𝚞𝚏𝚏𝚢! 𝙲ậ𝚞 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 đơ𝚗 độ𝚌!” 𝚛ấ𝚝 𝚗𝚐ầ𝚞! Ở 𝚙𝚑ầ𝚗 𝚋à𝚒 𝚟𝚒ế𝚝 𝚋ê𝚗 𝚍ướ𝚒 đâ𝚢, 𝚌𝚑ú𝚗𝚐 𝚝𝚊 𝚑ã𝚢 𝚌ù𝚗𝚐 đế𝚗 𝚟ớ𝚒 𝟻 𝚜ự 𝚝𝚑ậ𝚝 𝚝𝚑ú 𝚟ị 𝚟ề 𝚟𝚒ệ𝚌 “𝚝𝚑á𝚗𝚑” 𝙾𝚍𝚊 𝚝ừ𝚗𝚐 “𝚗𝚑á 𝚑à𝚗𝚐” 𝚂𝚊𝚋𝚘 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚜𝚞ố𝚝 𝚌ố𝚝 𝚝𝚛𝚞𝚢ệ𝚗 𝚌ủ𝚊 𝚋ộ 𝙾𝚗𝚎 𝙿𝚒𝚎𝚌𝚎 𝚗𝚑é!

𝙽𝚑ữ𝚗𝚐 𝚌𝚑𝚒 𝚝𝚒ế𝚝 𝚗𝚑ỏ 𝚗𝚑ặ𝚝 𝚝ừ 𝚝á𝚌 𝚐𝚒ả, 𝚌𝚑𝚘 𝚝𝚑ấ𝚢 𝚟𝚒ệ𝚌 𝚂𝚊𝚋𝚘 𝚟ẫ𝚗 𝚌ò𝚗 𝚜ố𝚗𝚐.

𝙲á𝚒 𝚝𝚑ờ𝚒 𝚖à 𝚏𝚊𝚗 𝙾𝚗𝚎 𝙿𝚒𝚎𝚌𝚎 𝚊𝚒 𝚌ũ𝚗𝚐 𝚗𝚐𝚑ĩ 𝚛ằ𝚗𝚐 𝚂𝚊𝚋𝚘 đã 𝚌𝚑ế𝚝 𝚟à𝚘 𝚌á𝚒 𝚕ầ𝚗 𝚛𝚊 𝚔𝚑ơ𝚒 𝚕ú𝚌 𝟷𝟶 𝚝𝚞ổ𝚒, 𝚝𝚑ì 𝚝𝚛ê𝚗 𝚝𝚛𝚊𝚗𝚐 𝚋ì𝚊 𝚌ủ𝚊 𝚋ộ 𝙼𝚊𝚗𝚐𝚊 𝚌𝚑ươ𝚗𝚐 𝟻𝟿𝟼, 𝚝á𝚌 𝚐𝚒ả 𝙾𝚍𝚊 đã 𝚟ẽ 𝚂𝚊𝚋𝚘 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚑ì𝚗𝚑 ả𝚗𝚑 𝚝𝚛ưở𝚗𝚐 𝚝𝚑à𝚗𝚑 𝚌ù𝚗𝚐 𝚟ớ𝚒 𝙰𝚌𝚎 𝚟à 𝙻𝚞𝚏𝚏𝚢. 𝙲ậ𝚞 𝚌ũ𝚗𝚐 𝚌𝚊𝚘 𝚕ớ𝚗 𝚝ự𝚊 𝚗𝚑ư 𝙰𝚌𝚎, 𝚖ặ𝚌 𝚋ộ đồ 𝚢 𝚌𝚑𝚊𝚗𝚐 𝚑ồ𝚒 𝚗𝚑ỏ 𝚗𝚑ư𝚗𝚐 đươ𝚗𝚐 𝚗𝚑𝚒ê𝚗 𝚕à 𝚟ớ𝚒 𝚔í𝚌𝚑 𝚌ỡ 𝚕ớ𝚗 𝚑ơ𝚗. 𝚅à 𝚍ĩ 𝚗𝚑𝚒ê𝚗 đâ𝚢 𝚕à 𝚌𝚑𝚒 𝚝𝚒ế𝚝 đầ𝚞 𝚝𝚒ê𝚗 𝚖à 𝚝á𝚌 𝚐𝚒ả 𝚖𝚞ố𝚗 đề 𝚌ậ𝚙 𝚝ớ𝚒 𝚜ự 𝚝𝚛ở 𝚕ạ𝚒 𝚌ủ𝚊 𝚂𝚊𝚋𝚘 𝚟ề 𝚜𝚊𝚞 𝚗à𝚢.

𝚅ớ𝚒 𝙰𝚌𝚎, 𝚑ì𝚗𝚑 𝚡ă𝚖 𝚝𝚛ê𝚗 𝚌á𝚗𝚑 𝚝𝚊𝚢 𝚌ủ𝚊 𝚊𝚗𝚑 𝚕ú𝚌 𝚗à𝚢 𝚕à “𝙰𝙲𝙴” 𝚝𝚑𝚊𝚢 𝚟ì “𝙰𝚂𝙲𝙴” 𝚌ó 𝚌𝚑ữ 𝚂 𝚋ị 𝚐ạ𝚌𝚑 𝚌𝚑é𝚘, 𝚝ừ đó 𝚌ó 𝚝𝚑ể 𝚋𝚒ế𝚝 đượ𝚌 𝚔ý 𝚝ự 𝚂 𝚋ị 𝚐ạ𝚌𝚑 𝚌𝚑é𝚘 𝚋𝚒ể𝚞 𝚝ượ𝚗𝚐 𝚌𝚑𝚘 𝚂𝚊𝚋𝚘, 𝚟à 𝚋ứ𝚌 𝚝𝚛𝚊𝚗𝚑 𝚝𝚛ê𝚗 𝚝𝚛𝚊𝚗𝚐 𝚋ì𝚊 𝚖𝚊𝚗𝚐 ý 𝚗𝚐𝚑ĩ𝚊 𝚛ằ𝚗𝚐: “𝙱ộ 𝟹 𝚜ẽ 𝚝𝚑ế 𝚗à𝚘 𝚗ế𝚞 𝚂𝚊𝚋𝚘 𝚌ò𝚗 𝚜ố𝚗𝚐 𝚟à 𝚑ọ 𝚕ớ𝚗 𝚕ê𝚗 𝚌ù𝚗𝚐 𝚗𝚑𝚊𝚞?”.

Pin em One Piece
𝙽𝚐𝚘à𝚒 𝚛𝚊 𝚟𝚒ệ𝚌 𝚂𝚊𝚋𝚘 𝚌ò𝚗 𝚜ố𝚗𝚐 đã đượ𝚌 𝚝á𝚌 𝚐𝚒ả 𝚗𝚐ầ𝚖 𝚝𝚑ô𝚗𝚐 𝚋á𝚘 𝚌𝚑𝚘 𝚗𝚐ườ𝚒 đọ𝚌 đế𝚗 𝟸 𝚕ầ𝚗. 𝙻ầ𝚗 đầ𝚞 𝚕à 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚌𝚞ộ𝚌 đố𝚒 𝚝𝚑𝚘ạ𝚒 𝚐𝚒ữ𝚊 𝙸𝚟𝚊𝚗𝚔𝚘𝚟 𝚟à 𝙳𝚛𝚊𝚐𝚘𝚗 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚝ậ𝚙 𝟻𝟶𝟺. 𝙻ầ𝚗 𝚝𝚑ứ 𝟸 𝚕à 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚝𝚛𝚊𝚗𝚐 𝚋ì𝚊 𝚌ủ𝚊 𝚖𝚊𝚗𝚐𝚊 𝙾𝚗𝚎 𝙿𝚒𝚎𝚌𝚎 𝚌𝚑ươ𝚗𝚐 𝟼𝟼𝟾, 𝚌ó 𝟹 𝚌𝚑é𝚗 𝚛ượ𝚞 đặ𝚝 𝚝𝚛ướ𝚌 𝚖ộ 𝙰𝚌𝚎, 𝚌ù𝚗𝚐 𝚟ớ𝚒 𝚝ờ 𝚋á𝚘 𝚟ề 𝙻𝚞𝚏𝚏𝚢. 𝚂𝚊𝚞 𝚗à𝚢, 𝚌𝚑ú𝚗𝚐 𝚝𝚊 𝚡𝚎𝚖 𝙰𝚗𝚒𝚖𝚎 𝚖ớ𝚒 𝚋𝚒ế𝚝 𝚛ằ𝚗𝚐 𝚌𝚑í𝚗𝚑 𝚂𝚊𝚋𝚘 đã đặ𝚝 𝚌𝚑ú𝚗𝚐 𝚝ạ𝚒 đó!

𝙰𝚌𝚎, 𝙻𝚞𝚏𝚏𝚢 𝚟à 𝚂𝚊𝚋𝚘 đề𝚞 𝚌ó 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚌𝚑𝚒ế𝚌 𝚖ũ “𝚝𝚑ươ𝚗𝚐 𝚑𝚒ệ𝚞” 𝚛𝚒ê𝚗𝚐 𝚌ủ𝚊 𝚖ì𝚗𝚑!

One Piece: Cái chết của Sabo là một mũi tên trúng "vài" cái đích của Chính phủ thế giới?
𝚂𝚘 𝚟ớ𝚒 𝙻𝚞𝚏𝚏𝚢 𝚟à 𝙰𝚌𝚎, 𝚌𝚑𝚒ế𝚌 𝚖ũ độ𝚒 𝚌ủ𝚊 𝚂𝚊𝚋𝚘 𝚔𝚑á 𝚐𝚒ố𝚗𝚐 𝚟ớ𝚒 𝚖ũ độ𝚒 𝚌ủ𝚊 𝙰𝚌𝚎 𝚟ớ𝚒 𝚌𝚑𝚒 𝚝𝚒ế𝚝 𝚌ặ𝚙 𝚔í𝚗𝚑 𝚐ắ𝚗 𝚙𝚑í𝚊 𝚝𝚛ướ𝚌. 𝙽𝚐𝚘à𝚒 𝚛𝚊 𝚊𝚗𝚑 𝚌ũ𝚗𝚐 𝚕à 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚌𝚊𝚘 𝚗𝚑ấ𝚝 𝚟ớ𝚒 𝚜ố đ𝚘 𝚕à 𝟷𝟾𝟽 𝚌𝚖, 𝚑ơ𝚗 𝙰𝚌𝚎 𝟸 𝚌𝚖 (𝚝𝚛ướ𝚌 𝚔𝚑𝚒 𝙰𝚌𝚎 𝚑𝚢 𝚜𝚒𝚗𝚑 𝚝𝚑ì 𝚜ố đ𝚘 𝚌𝚑𝚒ề𝚞 𝚌𝚊𝚘 𝚌ủ𝚊 𝙰𝚌𝚎 đượ𝚌 𝚐𝚑𝚒 𝚗𝚑ậ𝚗 𝚕à 𝟷𝟾𝟻 𝚌𝚖.

𝙿𝚑ả𝚗 ứ𝚗𝚐 𝚌ủ𝚊 𝚂𝚊𝚋𝚘 𝚔𝚑𝚒 𝚋𝚒ế𝚝 𝙰𝚌𝚎 𝚌𝚑ế𝚝.
Hỏa Long Sabo và những điều có thể bạn chưa biết!
𝚃𝚑𝚎𝚘 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚝ì𝚗𝚑 𝚝𝚒ế𝚝 𝚌ủ𝚊 𝚝𝚛𝚞𝚢ệ𝚗 𝙾𝚗𝚎 𝙿𝚒𝚎𝚌𝚎 𝚝𝚑ì 𝚂𝚊𝚋𝚘 đã đượ𝚌 𝚌ứ𝚞 𝚜ố𝚗𝚐 𝚟à 𝚝𝚑𝚘á𝚝 𝚌𝚑ế𝚝 𝚋ở𝚒 𝙽𝚑à 𝙲á𝚌𝚑 𝙼ạ𝚗𝚐 𝙳𝚛𝚊𝚐𝚘𝚗 – 𝚋ố 𝙻𝚞𝚏𝚏𝚢 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚝𝚊𝚒 𝚗ạ𝚗 𝚗ă𝚖 ấ𝚢, 𝚟à 𝚑𝚒ệ𝚗 𝚝ạ𝚒 𝚊𝚗𝚑 đứ𝚗𝚐 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚑à𝚗𝚐 𝚗𝚐ũ 𝚌ủ𝚊 𝚀𝚞â𝚗 𝙲á𝚌𝚑 𝚖ạ𝚗𝚐 𝚟ớ𝚒 𝚌ấ𝚙 𝚋ậ𝚌 𝚃ổ𝚗𝚐 𝚃𝚑𝚊𝚖 𝙼ư𝚞 𝚃𝚛ưở𝚗𝚐. 𝚂𝚊𝚋𝚘 𝚋ị 𝚖ấ𝚝 𝚝𝚛í 𝚗𝚑ớ 𝚝ừ 𝚜𝚊𝚞 𝚝𝚊𝚒 𝚗ạ𝚗 𝟷𝟸 𝚗ă𝚖 𝚝𝚛ướ𝚌 𝚟à 𝚌𝚑ỉ 𝚗𝚑ớ 𝚕ạ𝚒 𝚍𝚘 đọ𝚌 𝚝𝚒𝚗 𝙰𝚌𝚎 𝚌𝚑ế𝚝 𝟸 𝚗ă𝚖 𝚝𝚛ướ𝚌, 𝚕ú𝚌 đó 𝚊𝚗𝚑 𝚙𝚑ả𝚒 𝚌𝚑ị𝚞 𝚗ỗ𝚒 đ𝚊𝚞 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚔𝚑á𝚌 𝚐ì 𝙻𝚞𝚏𝚏𝚢. Đặ𝚌 𝚋𝚒ệ𝚝 𝚙𝚑ả𝚗 ứ𝚗𝚐 𝚌ủ𝚊 𝚂𝚊𝚋𝚘 𝚔𝚑𝚒 𝚋𝚒ế𝚝 𝙰𝚌𝚎 𝚌𝚑ế𝚝 𝚛ấ𝚝 𝚐𝚒ố𝚗𝚐 𝚟ớ𝚒 𝚙𝚑ả𝚗 ứ𝚗𝚐 𝚌ủ𝚊 𝙻𝚞𝚏𝚏𝚢, đ𝚊𝚞 đớ𝚗 𝚗𝚐ử𝚊 𝚌ổ 𝚐à𝚘 𝚕ê𝚗 𝚟ớ𝚒 𝚑à𝚖 𝚖ở 𝚛ộ𝚗𝚐, 𝚛ồ𝚒 𝚜𝚊𝚞 đó 𝚛ơ𝚒 𝚟à𝚘 𝚑ô𝚗 𝚖ê 𝚟ì 𝚌ú 𝚜ố𝚌 𝚚𝚞á 𝚕ớ𝚗.

𝚂𝚊𝚋𝚘 𝚛ấ𝚝 𝚐𝚒ố𝚗𝚐 𝚟ớ𝚒 𝚗𝚑â𝚗 𝚟ậ𝚝 𝙰𝚛𝚝𝚏𝚞𝚕 𝙳𝚘𝚍𝚐𝚎𝚛 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚝á𝚌 𝚙𝚑ẩ𝚖 𝙾𝚕𝚒𝚟𝚎𝚛 𝚃𝚠𝚒𝚜𝚝 𝚌ủ𝚊 𝙲𝚑𝚊𝚛𝚕𝚎𝚜 𝙳𝚒𝚌𝚔𝚎𝚗𝚜.

Hỏa Long Sabo và những điều có thể bạn chưa biết!
𝚂𝚊𝚋𝚘 𝚕à 𝚗𝚐ườ𝚒 đầ𝚞 𝚝𝚒ê𝚗 đượ𝚌 𝚌𝚑ứ𝚗𝚐 𝚔𝚒ế𝚗 𝚕à đã “ă𝚗” 𝚃𝚛á𝚒 Á𝚌 𝚀𝚞ỷ 𝚌ủ𝚊 𝚖ộ𝚝 𝚗𝚐ườ𝚒 đã 𝚌𝚑ế𝚝.

4 trái ác quỷ sở hữu năng lực cực mạnh đã được "chuyển sinh" trong One Piece
Ở 𝙳𝚛𝚎𝚜𝚜𝚛𝚘𝚜𝚊, 𝚔𝚑𝚒 𝙻𝚞𝚏𝚏𝚢 đ𝚊𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚊𝚖 𝚐𝚒𝚊 Đạ𝚒 đấ𝚞 𝚝𝚛ườ𝚗𝚐 để 𝚐𝚒à𝚗𝚑 𝚕ạ𝚒 𝚝𝚛á𝚒 á𝚌 𝚚𝚞ỷ “𝙼𝚎𝚛𝚊 𝙼𝚎𝚛𝚊 𝚗𝚘 𝚖𝚒” 𝚌ủ𝚊 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚊𝚗𝚑 𝚝𝚛𝚊𝚒 𝙰𝚌𝚎 đã 𝚖ấ𝚝. 𝚃𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚝ì𝚗𝚑 𝚌ả𝚗𝚑, 𝙻𝚞𝚏𝚏𝚢 đ𝚊𝚗𝚐 𝚕ưỡ𝚗𝚐 𝚕ự 𝚟ừ𝚊 𝚙𝚑ả𝚒 đ𝚘ạ𝚝 đượ𝚌 𝚝𝚛á𝚒 𝙼𝚎𝚛𝚊 𝙼𝚎𝚛𝚊 𝚟ừ𝚊 𝚙𝚑ả𝚒 𝚛𝚊 𝚝𝚑𝚘á𝚝 𝚛𝚊 𝚗𝚐𝚘à𝚒 𝚌ứ𝚞 𝚋ạ𝚗 𝚌ủ𝚊 𝚖ì𝚗𝚑 (𝚔𝚑𝚒 đó 𝙻𝚊𝚠 đ𝚊𝚗𝚐 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚝ì𝚗𝚑 𝚝𝚛ạ𝚗𝚐 𝚛ấ𝚝 𝚗𝚐𝚞𝚢 𝚔ị𝚌𝚑), 𝚂𝚊𝚋𝚘 đã 𝚡𝚞ấ𝚝 𝚑𝚒ệ𝚗 để 𝚝𝚑𝚊𝚢 𝙻𝚞𝚏𝚏𝚢 𝚐𝚒à𝚗𝚑 𝚕ạ𝚒 𝚝𝚛á𝚒 𝙼𝚎𝚛𝚊 𝙼𝚎𝚛𝚊. 𝙲ù𝚗𝚐 𝚕ú𝚌 đó, 𝚂𝚊𝚋𝚘 đã ă𝚗 𝚝𝚛á𝚒 𝙼𝚎𝚛𝚊 𝙼𝚎𝚛𝚊 𝚟à 𝚗ó𝚒 “𝙰𝚌𝚎! 𝚝ớ 𝚜ẽ 𝚜ử 𝚍ụ𝚗𝚐 𝚝𝚞𝚢ệ𝚝 𝚔ỹ 𝚌ủ𝚊 𝚌ậ𝚞!”. Đâ𝚢 𝚌ũ𝚗𝚐 𝚌𝚑í𝚗𝚑 𝚕à 𝚌𝚑𝚒 𝚝𝚒ế𝚝 𝚌𝚑𝚘 𝚝𝚑ấ𝚢 𝚂𝚊𝚋𝚘 đượ𝚌 𝚝á𝚌 𝚐𝚒ả 𝚐𝚒𝚊𝚘 𝚔ế 𝚝𝚑ừ𝚊 ý 𝚌𝚑í 𝚌ủ𝚊 𝙰𝚌𝚎, 𝚟à 𝚖𝚊𝚗𝚐 𝚍𝚊𝚗𝚑 “𝙷ỏ𝚊 𝙻𝚘𝚗𝚐 𝚂𝚊𝚋𝚘” 𝚔ể 𝚝ừ 𝚝𝚑ờ𝚒 đ𝚒ể𝚖 đó.