Top 7 chiêu thức thể thuật cực mạnh của thầy trò Guy – Rock Lee khi sử dụng Bát Môn Độn Giáp (Phần II)

0
248

T̼ó̼m̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼M̼i̼g̼h̼t̼ ̼G̼u̼y̼ ̼v̼à̼ ̼R̼o̼c̼k̼ ̼L̼e̼e̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼N̼a̼r̼u̼t̼o̼.̼ ̼C̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼̼̼ấ̼̼̼m̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼h̼̼̼u̼̼̼ậ̼̼̼t̼̼̼ ̼B̼á̼t̼ ̼M̼ô̼n̼ ̼Đ̼ộ̼n̼ ̼G̼i̼á̼p̼ ̼(̼H̼a̼c̼h̼i̼m̼o̼n̼)̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼p̼h̼á̼ ̼v̼ỡ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼s̼á̼n̼h̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼1̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼.̼

Trong bài trước, chúng ta đã điểm qua 3 chiêu tất s̼á̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼B̼á̼t̼ ̼M̼ô̼n̼ ̼rồi. Vậy, hãy điểm tới 4 cái tên cuối cùng nhé.

4. Trú Hổ (Hirudora)

T̼r̼ú̼ ̼H̼ổ̼,̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼,̼ v̼ố̼n̼ ̼d̼ĩ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ú̼ ̼đ̼ấ̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼k̼ỳ̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼.̼ ̼C̼h̼i̼ê̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼ở̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼7̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼B̼á̼t̼ ̼M̼ô̼n̼,̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼K̼i̼n̼h̼ ̼M̼ô̼n̼,̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼d̼ạ̼ ̼d̼à̼y̼,̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼.̼

Những người mở cổng này sẽ t̼i̼ế̼t̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ồ̼ ̼h̼ô̼i̼ ̼m̼à̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼q̼u̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼̼̼ơ̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼h̼̼̼ể̼̼̼,̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼r̼a̼,̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼k̼h̼í̼ ̼m̼à̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼ầ̼m̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼a̼k̼r̼a̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼m̼ở̼ ̼K̼i̼n̼h̼ ̼M̼ô̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼ợ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼é̼ ̼n̼á̼t̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼ọ̼.̼

Sa̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ở̼ ̼K̼i̼n̼h̼ ̼M̼ô̼n̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼ó̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼k̼h̼é̼p̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼k̼i̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼đ̼ấ̼m̼,̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼T̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼ấ̼n̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼ổ̼,̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼ấ̼n̼ ̼“̼Đ̼ấ̼u̼”̼ ̼(̼T̼o̼u̼,̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼“̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼”̼)̼,̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼“̼N̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼S̼ư̼ ̼T̼ử̼ ̼Ấ̼n̼”̼ ̼(̼G̼e̼j̼i̼s̼h̼i̼-̼i̼n̼,̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼“̼ấ̼n̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼ử̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼”̼)̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼C̼ử̼u̼ ̼T̼ự̼ ̼Ấ̼n̼ ̼(̼K̼u̼j̼i̼-̼i̼n̼)̼.̼

Ấn̼ ̼n̼à̼y̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼h̼ổ̼.̼ ̼Á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼é̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼ổ̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼,̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼t̼ụ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼ổ̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼Đ̼ả̼o̼ ̼R̼ù̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼M̼â̼y̼.̼ ̼D̼ư̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼ổ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼a̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼x̼a̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼à̼i̼ ̼k̼i̼l̼o̼m̼e̼t̼.̼

5. Tịch Tượng (Sekizou)

T̼ị̼c̼h̼ ̼T̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼̼̼ấ̼̼̼m̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼h̼̼̼u̼̼̼ậ̼̼̼t̼̼̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼a̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ở̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼á̼m̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ B̼á̼t̼ ̼M̼ô̼n̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼m̼ ̼–̼ ̼T̼ử̼ ̼m̼ô̼n̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼“̼B̼á̼t̼ ̼M̼ô̼n̼ ̼Đ̼ộ̼n̼ ̼G̼i̼á̼p̼ ̼T̼r̼ậ̼n̼”̼ ̼(̼H̼a̼c̼h̼i̼m̼o̼n̼ ̼T̼o̼n̼k̼o̼u̼ ̼n̼o̼ ̼J̼i̼n̼)̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼,̼ ̼m̼á̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼r̼a̼ ̼l̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ọ̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼r̼ự̼c̼,̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼l̼ỗ̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼l̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼.̼ ̼M̼ở̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼,̼ ̼t̼i̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ậ̼p̼ vớ̼i̼ ̼t̼ầ̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼đ̼a̼,̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼x̼a̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼t̼r̼ộ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼x̼a̼ ̼N̼g̼ũ̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼K̼a̼g̼e̼.̼

Th̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼u̼ỗ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼ú̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼ấ̼̼̼m̼̼̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼“̼n̼g̼ũ̼ ̼t̼ú̼c̼”̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼“̼t̼ú̼c̼”̼ ̼(̼s̼o̼k̼u̼)̼ ̼s̼a̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼“̼t̼ú̼c̼”̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ó̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼c̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼l̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼é̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼d̼á̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼v̼o̼i̼ ̼v̼à̼ ̼̼̼ g̼â̼y̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼ẻ̼ ̼đ̼ị̼c̼h̼.̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼c̼ú̼ ̼đ̼ấ̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ố̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼s̼â̼u̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼i̼l̼o̼m̼e̼t̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼í̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼é̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼đ̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼ú̼ ̼đ̼ấ̼m̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼v̼ỡ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼c̼h̼a̼k̼r̼a̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼Đ̼ạ̼o̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼a̼d̼a̼r̼a̼.̼

6. Dạ Gai (Yagai)

Dạ Gai là c̼ấ̼m̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ở ̼đ̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼r̼ự̼c̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ở̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼á̼m̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼B̼á̼t̼ ̼M̼ô̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼ đ̼ò̼n̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼M̼i̼g̼h̼t̼ ̼G̼u̼y̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼“̼t̼ự̼ ̼m̼ở̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ cho chính mình”.

Khi thầy Guy thi triển chiêu thức, c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼h̼a̼k̼r̼a̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼a̼k̼r̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼–̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼k̼h̼í̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼–̼ ̼G̼u̼y̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ẻ̼ ̼c̼o̼n̼g̼,̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼á̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼.̼

Sau đó, t̼h̼ầ̼y̼ ̼G̼u̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼i̼á̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼ ̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼p̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼á̼t̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ỡ̼ ̼v̼ụ̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ề̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼G̼u̼y̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼v̼ỡ̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼ụ̼i̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼a̼k̼r̼a̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼r̼ụ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ từ trong ra ngoài.

7. Trận Thế Cánh Cung (Kakuyoku no Jin)

N̼g̼o̼à̼i̼ ̼6̼ ̼c̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼k̼ê̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼N̼a̼r̼u̼t̼o̼ ̼T̼h̼e̼ ̼L̼a̼s̼t̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼1̼ ̼c̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼6̼,̼ ̼c̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼K̼a̼k̼u̼y̼o̼k̼u̼ ̼n̼o̼ ̼J̼i̼n̼.̼ ̼B̼ả̼y̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼d̼o̼ ̼R̼o̼c̼k̼ ̼L̼e̼e̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼,̼ d̼ù̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼h̼a̼k̼r̼a̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼M̼ô̼n̼,̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼à̼o̼ ̼q̼u̼a̼n̼g̼ ̼m̼à̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼d̼á̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼1̼ ̼l̼ư̼ỡ̼i̼ ̼g̼ư̼ơ̼m̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼b̼é̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼k̼h̼ổ̼n̼g̼ ̼l̼ồ̼.̼

Đó̼ ̼l̼à̼ ̼7̼ ̼c̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼B̼á̼t̼ ̼M̼ô̼n̼ ̼Đ̼ộ̼n̼ ̼G̼i̼á̼p̼.̼ ̼L̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ẽ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼ ̼H̼ã̼y̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼B̼o̼r̼u̼t̼o̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼