Top 8 nhân vật đã thức tỉnh sức mạnh ᴛʀáɪ á.ᴄ ǫ.ᴜ.ỷ

0
261

1. 𝐾𝑈𝑍𝐴𝑁 (𝐴𝑂𝐾𝐼𝐽𝐼)

𝐾𝑢𝑧𝑎𝑛 𝑐𝑜́ 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑚𝑎̣𝑛ℎ 𝑐𝑢̉𝑎 𝐻𝑖𝑒 𝐻𝑖𝑒 𝑛𝑜 𝑀𝑖, 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑡𝑟𝑎́𝑖 𝑎́.𝑐 𝑞.𝑢.𝑦̉ ℎ𝑒̣̂ 𝐿𝑜𝑔𝑖𝑎 𝑐ℎ𝑜 𝑝ℎ𝑒́𝑝 𝑎𝑛ℎ 𝑡𝑎 đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑘ℎ𝑖𝑒̂̉𝑛, 𝑡𝑎̣𝑜 𝑟𝑎 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑟𝑜̛̉ 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑏𝑎̆𝑛𝑔. 𝐴𝑛ℎ 𝑡𝑎 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑡𝑎̣𝑜 𝑟𝑎 đ𝑢̉ 𝑏𝑎̆𝑛𝑔 đ𝑒̂̉ 𝑙𝑎̂́𝑝 𝑘𝑖́𝑛 𝑣𝑎̀𝑖 𝑑𝑎̣̆𝑚 𝑣𝑢𝑜̂𝑛𝑔 đ𝑎̣𝑖 𝑑𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑣𝑜̀𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑘ℎ𝑜𝑎̉𝑛ℎ 𝑘ℎ𝑎̆́𝑐. 𝐴𝑛ℎ 𝑡𝑎 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑚 𝑐ℎ𝑖́ 𝑐𝑜̀𝑛 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ đ𝑜́𝑛𝑔 𝑏𝑎̆𝑛𝑔 𝑠𝑜́𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑑𝑜 𝑅𝑎̂𝑢 𝑇𝑟𝑎̆́𝑛𝑔 𝑡𝑎̣𝑜 𝑟𝑎, 𝑚𝑎̣̆𝑐 𝑑𝑢̀ 𝑘𝑖́𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑣𝑢̛𝑜̛̣𝑡 𝑡𝑟𝑜̣̂𝑖 ℎ𝑜̛𝑛 𝑐𝑎̉ 𝑀𝑎𝑟𝑖𝑛𝑒𝑓𝑜𝑟𝑑. 𝑇𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑎̣̂𝑛 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑛, 𝑎𝑛ℎ 𝑡𝑎 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑚𝑎̣𝑛ℎ 𝑏𝑎̆𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑖̀𝑛ℎ đ𝑒̂̉ 𝑣𝑜̂ ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 ℎ𝑜́𝑎 𝑣𝑎̀ 𝑏𝑎̂́𝑡 đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑘𝑒̉ 𝑡ℎ𝑢̀, đ𝑜́𝑛𝑔 𝑏𝑎̆𝑛𝑔 𝑐𝑜̛ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑟𝑎̆́𝑛 𝑐ℎ𝑎̆́𝑐 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑐ℎ𝑎̣𝑚 𝑣𝑎̀𝑜 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔, 𝑣𝑎̀ đ𝑒 𝑑𝑜̣𝑎 𝑝ℎ𝑎́ 𝑣𝑜̛̃ ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑑𝑎̣𝑛𝑔 𝑚𝑜̉𝑛𝑔 𝑚𝑎𝑛ℎ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔.

2. 𝐶𝑟𝑜𝑐𝑜𝑑𝑖𝑙𝑒


𝐶𝑟𝑜𝑐𝑜𝑑𝑖𝑙𝑒 đ𝑎̃ 𝑎̆𝑛 𝑡𝑟𝑎́𝑖 𝑎́.𝑐 𝑞.𝑢.𝑦̉ ℎ𝑒̣̂ 𝐿𝑜𝑔𝑖𝑎, 𝑆𝑢𝑛𝑎 𝑆𝑢𝑛𝑎 𝑛𝑜 𝑀𝑖, 𝑐ℎ𝑜 𝑝ℎ𝑒́𝑝 ℎ𝑎̆́𝑛 𝑡𝑎 𝑡𝑟𝑜̛̉ 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ, 𝑡𝑎̣𝑜 𝑟𝑎 𝑣𝑎̀ 𝑡ℎ𝑎𝑜 𝑡𝑢́𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑡. ℎ𝑎̆́𝑛 𝑡𝑎 đ𝑎̃ 𝑙𝑎̀𝑚 𝑐ℎ𝑢̉ 𝑘ℎ𝑎̉ 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑖̀𝑛ℎ đ𝑒̂́𝑛 𝑚𝑢̛́𝑐 ℎ𝑜𝑎̀𝑛 ℎ𝑎̉𝑜 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑏𝑖𝑒̂́𝑛 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑐𝑎́𝑡 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑝ℎ𝑎̉𝑛 𝑥𝑎̣ 𝑛𝑒̂́𝑢 𝑏𝑖̣ 𝑡𝑎̂́𝑛 𝑐𝑜̂𝑛𝑔

3. 𝐴𝐾𝐴𝐼𝑁𝑈 (𝑆𝐴𝐾𝐴𝑍𝑈𝐾𝐼)

𝑆𝑎𝑘𝑎𝑧𝑢𝑘𝑖 𝑠𝑜̛̉ ℎ𝑢̛̃𝑢 𝑀𝑎𝑔𝑢 𝑀𝑎𝑔𝑢 𝑛𝑜 𝑀𝑖, 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑡𝑟𝑎́𝑖 𝑎́.𝑐 𝑞.𝑢.𝑦̉ 𝑐𝑎̂́𝑝 𝐿𝑜𝑔𝑖𝑎 𝑐ℎ𝑜 𝑝ℎ𝑒́𝑝 ℎ𝑎̆́𝑛 𝑡𝑎 𝑐𝑜́ 𝑘ℎ𝑎̉ 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑏𝑖𝑒̂́𝑛 𝑐𝑜̛ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑚𝑎𝑔𝑚𝑎 𝑣𝑎̀ đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑘ℎ𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑛𝑜́ 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑦́ 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛, 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑡𝑎̣𝑜 𝑟𝑎 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑔𝑎̂̀𝑛 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑣𝑜̂ ℎ𝑎̣𝑛. 𝐿𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 ℎ𝑒̣̂ 𝐿𝑜𝑔𝑖𝑎, 𝑆𝑎𝑘𝑎𝑧𝑢𝑘𝑖 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ đ𝑒̂̉ 𝑐𝑎́𝑐 đ𝑜̀𝑛 𝑡𝑎̂́𝑛 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑣𝑎̣̂𝑡 𝑙𝑦́ 𝑙𝑢̛𝑜̛́𝑡 𝑞𝑢𝑎 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑚𝑎̀ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑖̣ 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔, 𝑣𝑎̀ 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑏𝑖̣ 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑖 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝐻𝑎𝑘𝑖, 𝑆𝑒𝑎𝑠𝑡𝑜𝑛𝑒, 𝑚𝑎̂́𝑡 𝑐𝑎̉𝑛ℎ 𝑔𝑖𝑎́𝑐 𝑣𝑎̀ 𝑦𝑒̂́𝑢 𝑡𝑜̂́ 𝑛𝑔𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑡𝑜̂́ 𝑐𝑢̉𝑎 ℎ𝑎̆́𝑛 𝑡𝑎.

4. 𝑀𝐴𝐺𝐸𝐿𝐿𝐴𝑁


𝑀𝑎𝑔𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛 đ𝑎̃ 𝑎̆𝑛 𝑡𝑟𝑎́𝑖 𝐷𝑜𝑘𝑢 𝐷𝑜𝑘𝑢 𝑛𝑜 𝑀𝑖, 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑡𝑟𝑎́𝑖 𝑎́.𝑐 𝑞.𝑢.𝑦̉ ℎ𝑒̣̂ 𝑃𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑚𝑎̣𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑜 𝑝ℎ𝑒́𝑝 ℎ𝑎̆́𝑛 𝑡𝑎̣𝑜 𝑟𝑎 𝑣𝑎̀ đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑘ℎ𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 đ.𝑜̣̂.𝑐. 𝐾𝑦̃ 𝑡ℎ𝑢𝑎̣̂𝑡 𝑘ℎ𝑒́𝑡 𝑡𝑖𝑒̂́𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑐𝑢̉𝑎 ℎ𝑎̆́𝑛 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑏𝑎 đ𝑎̂̀𝑢 𝑔𝑜̣𝑖 𝑙𝑎̀ 𝐻𝑦𝑑𝑟𝑎; 𝐶𝑢𝑜̣̂𝑐 𝑡𝑎̂́𝑛 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑎𝑜 𝑔𝑜̂̀𝑚 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 đ.𝑜̣̂.𝑐 𝑙𝑜̉𝑛𝑔 𝑎̆𝑛 𝑚𝑜̀𝑛 𝑔𝑎̂𝑦 𝑡𝑒̂ 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑡ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑘𝑖𝑛ℎ 𝑐.ℎ.𝑒̂́.𝑡 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑣𝑎̀ đ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑙𝑎̀𝑚 𝑡𝑎𝑛 𝑐ℎ𝑎̉𝑦 𝑐𝑎́𝑐 𝑛𝑎̣𝑛 𝑛ℎ𝑎̂𝑛.

5. 𝐷𝑂𝑁𝑄𝑈𝐼𝑋𝑂𝑇𝐸 𝐷𝑂𝐹𝐿𝐴𝑀𝐼𝑁𝐺𝑂


𝐷𝑜𝑓𝑙𝑎𝑚𝑖𝑛𝑔𝑜 đ𝑎̃ 𝑎̆𝑛 𝐼𝑡𝑜 𝐼𝑡𝑜 𝑛𝑜 𝑀𝑖, 𝑡ℎ𝑢̛́ 𝑐ℎ𝑜 ℎ𝑎̆́𝑛 𝑡𝑎 𝑘ℎ𝑎̉ 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑡𝑎̣𝑜 𝑣𝑎̀ đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑘ℎ𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑑𝑎̂𝑦. H𝑎̆́𝑛 𝑡𝑎 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑑𝑖 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 𝑐𝑎́𝑐 𝑛𝑔𝑜́𝑛 𝑡𝑎𝑦 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑖̀𝑛ℎ đ𝑒̂̉ 𝑢𝑜̂́𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑖 ℎ𝑎̆́𝑛 𝑡𝑎 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑘ℎ𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑚𝑜̣𝑖 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑜̂́𝑖 ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 𝑐ℎ𝑖𝑎 đ𝑜̂𝑖 𝑚𝑢̣𝑐 𝑡𝑖𝑒̂𝑢 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑖̀𝑛ℎ. 𝐶𝑎́𝑐 𝑠𝑜̛̣𝑖 𝑑𝑎̂𝑦 𝑐𝑢̛̣𝑐 𝑘𝑦̀ 𝑚𝑜̉𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑠𝑜̂́ 𝑑𝑎̂𝑦 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑚 𝑐ℎ𝑖́ 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑖̀𝑛 𝑡ℎ𝑎̂́𝑦 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐, 𝑘ℎ𝑖𝑒̂́𝑛 𝑏𝑎̣𝑛 𝑔𝑎̂̀𝑛 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑡ℎ𝑎̂́𝑦 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑟𝑎́𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔.

6. 𝐶𝐴𝐻𝑅𝐿𝑂𝑇𝑇𝐸 𝐾𝐴𝑇𝐴𝐾𝑈𝑅𝐼


𝐾𝑎𝑡𝑎𝑘𝑢𝑟𝑖 đ𝑎̃ 𝑎̆𝑛 𝑀𝑜𝑐ℎ𝑖 𝑀𝑜𝑐ℎ𝑖 𝑛𝑜 𝑀𝑖, 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝑡𝑟𝑎́𝑖 𝑎́.𝑐 𝑞.𝑢.𝑦̉ đ𝑎̣̆𝑐 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑡ℎ𝑢𝑜̣̂𝑐 ℎ𝑒̣̂ 𝑃𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑐𝑖𝑎 𝑐ℎ𝑜 𝑝ℎ𝑒́𝑝 𝑎𝑛ℎ 𝑡𝑎̣𝑜 𝑟𝑎, đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑘ℎ𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑏𝑖𝑒̂́𝑛 đ𝑜̂̉𝑖 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑚𝑜𝑐ℎ𝑖 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑦́ 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛. 𝐵𝑎́𝑛ℎ 𝑚𝑜𝑐ℎ𝑖 𝑐𝑢̉𝑎 𝑎𝑛ℎ 𝑡𝑎 𝑐𝑢̛̣𝑐 𝑘𝑦̀ 𝑑𝑎̀𝑦 𝑣𝑎̀ 𝑘𝑒̂́𝑡 𝑑𝑖́𝑛ℎ, 𝑐ℎ𝑜 𝑝ℎ𝑒́𝑝 𝑎𝑛ℎ 𝑡𝑎 𝑏𝑎̂̃𝑦 𝑛𝑔𝑎𝑦 𝑐𝑎̉ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑘𝑒̉ 𝑡ℎ𝑢̀ 𝑐𝑢̛̣𝑐 𝑘𝑦̀ 𝑚𝑎̣𝑛ℎ 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑛𝑜́, 𝑚𝑎̣̆𝑐 𝑑𝑢̀ 𝑛𝑜́ 𝑚𝑎̂́𝑡 𝑡𝑎́𝑐 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑖 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 𝑥𝑢́𝑐 𝑣𝑜̛́𝑖 ℎ𝑜̛𝑖 𝑎̂̉𝑚. 𝑇𝑟𝑎́𝑖 𝑐𝑎̂𝑦 𝑛𝑎̀𝑦 𝑐ℎ𝑜 𝑝ℎ𝑒́𝑝 𝐾𝑎𝑡𝑎𝑘𝑢𝑟𝑖 𝑡𝑟𝑎́𝑛ℎ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐𝑎́𝑐 đ𝑜̀𝑛 𝑡𝑎̂́𝑛 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑣𝑎̣̂𝑡 𝑙𝑦́ 𝑐𝑜́ 𝑣𝑒̉ 𝑔𝑖𝑜̂́𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 ℎ𝑒̣̂ 𝐿𝑜𝑔𝑖𝑎, 𝑚𝑎̣̆𝑐 𝑑𝑢̀ 𝑡ℎ𝑎𝑦 𝑣𝑖̀ 𝑐𝑎́𝑐 đ𝑜̀𝑛 𝑡𝑎̂́𝑛 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖̉ đ𝑜̛𝑛 𝑔𝑖𝑎̉𝑛 𝑙𝑎̀ 𝑥𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑞𝑢𝑎 𝑐𝑜̛ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑎𝑛ℎ 𝑡𝑎, 𝑎𝑛ℎ 𝑡𝑎 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝐾𝑒𝑛𝑏𝑢𝑛𝑠ℎ𝑜𝑘𝑢 𝐻𝑎𝑘𝑖 𝑠𝑖𝑒̂𝑢 ℎ𝑎̣𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑖̀𝑛ℎ đ𝑒̂̉ 𝑑𝑢̛̣ đ𝑜𝑎́𝑛 𝑛𝑜̛𝑖 𝑎𝑛ℎ 𝑡𝑎 𝑠𝑒̃ 𝑏𝑖̣ đ𝑎́𝑛ℎ 𝑣𝑎̀ 𝑡ℎ𝑎𝑦 đ𝑜̂̉𝑖 ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑑𝑎̣𝑛𝑔 𝑐𝑜̛ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑚𝑜𝑐ℎ𝑖 𝑑𝑒̂̃ 𝑢𝑜̂́𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑜 𝑛𝑒́ 𝑡𝑟𝑎́𝑛ℎ 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑡𝑜̂́𝑖 𝑡ℎ𝑖𝑒̂̉𝑢.

7. 𝐷𝑂𝑈𝐺𝐿𝐴𝑆 𝐵𝑈𝐿𝐿𝐸𝑇


𝐵𝑢𝑙𝑙𝑒𝑡 đ𝑎̃ 𝑎̆𝑛 𝑡𝑟𝑎́𝑖 𝐺𝑎𝑠ℎ𝑎 𝐺𝑎𝑠ℎ𝑎 𝑛𝑜 𝑀𝑖, 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑡𝑟𝑎́𝑖 𝑎́.𝑐 𝑞.𝑢.𝑦̉ ℎ𝑒̣̂ 𝑃𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑐𝑖𝑎 𝑐ℎ𝑜 𝑝ℎ𝑒́𝑝 𝑎𝑛ℎ 𝑡𝑎 𝑡ℎ𝑎́𝑜 𝑟𝑜̛̀𝑖 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑣𝑎̣̂𝑡 𝑣𝑜̂ 𝑡𝑟𝑖 𝑣𝑜̂ 𝑔𝑖𝑎́𝑐 𝑣𝑎̀ 𝑙𝑎̆́𝑝 𝑟𝑎́𝑝 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑏𝑎̂́𝑡 𝑐𝑢̛́ 𝑡ℎ𝑢̛́ 𝑔𝑖̀ 𝑎𝑛ℎ 𝑡𝑎 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖́ 𝑜́𝑐 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑖̀𝑛ℎ. 𝑉𝑜̛́𝑖 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑚𝑎̣𝑛ℎ 𝑛𝑎̀𝑦, 𝑎𝑛ℎ 𝑡𝑎 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑡𝑎̣𝑜 𝑟𝑎 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑙𝑜𝑎̣𝑡 𝑐𝑎́𝑐 𝑠𝑎́𝑛𝑔 𝑡𝑎̣𝑜 𝑐𝑜̛ ℎ𝑜̣𝑐, đ𝑎́𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢́ 𝑦́ 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑎̀ 𝑡𝑎̣𝑜 𝑟𝑎 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑜̣̂ 𝑥𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑜𝑎̀𝑖 đ𝑒̂̉ 𝑡𝑎̆𝑛𝑔 𝑐𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 đ𝑎́𝑛𝑔 𝑘𝑒̂̉ 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑚𝑎̣𝑛ℎ 𝑣𝑎̣̂𝑡 𝑙𝑦́ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑖̀𝑛ℎ.

8. 𝐺𝐼𝐿𝐷 𝑇𝐸𝑆𝑂𝑅𝑂

𝑇𝑒𝑠𝑜𝑟𝑜 đ𝑎̃ 𝑎̆𝑛 𝐺𝑜𝑙 𝐺𝑜𝑙 𝑛𝑜 𝑀𝑖, 𝑡ℎ𝑢̛́ 𝑐ℎ𝑜 𝑝ℎ𝑒́𝑝 𝑎𝑛ℎ 𝑡𝑎 đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑘ℎ𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑣𝑎̀𝑛𝑔 𝑚𝑎̀ 𝑎𝑛ℎ 𝑡𝑎 đ𝑎̃ 𝑐ℎ𝑎̣𝑚 𝑣𝑎̀𝑜 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑦́ 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛. 𝐴𝑛ℎ 𝑡𝑎 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑚𝑎̣𝑛ℎ 𝑛𝑎̀𝑦 đ𝑒̂̉ 𝑡𝑎̣𝑜 𝑟𝑎 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑣𝑜̀𝑖 𝑝ℎ𝑢𝑛 𝑣𝑎̀𝑛𝑔 𝑙𝑜̉𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜̂̉𝑛𝑔 𝑙𝑜̂̀, 𝑏𝑎̂̃𝑦 𝑘𝑒̉ 𝑡ℎ𝑢̀ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑟𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 𝑏𝑢̣𝑖 𝑣𝑎̀𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑚𝑎̉𝑛ℎ 𝑣𝑢̣𝑛 𝑣𝑎̀𝑜 𝑐𝑜̛ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑘ℎ𝑎́𝑐 đ𝑒̂̉ 𝑠𝑎𝑢 đ𝑜́ 𝑎𝑛ℎ 𝑡𝑎 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑡𝑢̛̀ 𝑡𝑢̛̀ 𝑏𝑖𝑒̂́𝑛 𝑑𝑎 𝑐𝑢̉𝑎 ℎ𝑜̣ 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑣𝑎̀𝑛𝑔. 𝐴𝑛ℎ 𝑡𝑎 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑡𝑎̣𝑜 𝑟𝑎 𝑎́𝑜 𝑔𝑖𝑎́𝑝 𝑣𝑎̀𝑛𝑔 đ𝑒̂̉ 𝑔𝑖𝑎 𝑡𝑎̆𝑛𝑔 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑚𝑎̣𝑛ℎ 𝑣𝑎̀ 𝑘ℎ𝑎̉ 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̉ .. 𝐴𝑛ℎ 𝑡𝑎 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑘ℎ𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑛𝑜́ đ𝑒̂́𝑛 𝑚𝑢̛́𝑐 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑡𝑎̣𝑜 𝑟𝑎 𝑣𝑎̀ đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑘ℎ𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐𝑜𝑛 𝑔𝑜𝑙𝑒𝑚 𝑣𝑎̀𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜̂̉𝑛𝑔 𝑙𝑜̂̀, 𝑐𝑜́ 𝑘𝑖́𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑡𝑜̀𝑎 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑐ℎ𝑜̣𝑐 𝑡𝑟𝑜̛̀𝑖.