Tsunade ¢Hế┼ Và 6 Điều Tồi Tệ Có Thể Xảy Ra Nếu Danzo Trở Thành Hokage Đệ Lục

0
269

Thật may mắn khi Danzo không trở thành Hokage làng Lá.

K̼o̼n̼o̼h̼a̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼u̼y̼ ̼t̼h̼o̼á̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼x̼̼̼â̼̼̼m̼̼̼ ̼̼̼l̼̼̼ă̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼a̼i̼n̼.̼ ̼T̼s̼u̼n̼a̼d̼e̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼à̼ ̼H̼o̼k̼a̼g̼e̼ ̼đ̼ệ̼ ̼n̼g̼ũ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼̼̼ấ̼̼̼t̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼ỉ̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼ở̼ ̼K̼o̼n̼o̼h̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼ê̼n̼,̼ ̼2̼ ̼b̼ô̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼L̼á̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼S̼h̼i̼m̼u̼r̼a̼ ̼D̼a̼n̼z̼o̼ ̼l̼à̼m̼ ̼H̼o̼k̼a̼g̼e̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼.̼ ̼M̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼D̼a̼n̼z̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼¢̼h̼ế̼┼̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼S̼a̼s̼u̼k̼e̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼H̼o̼k̼a̼g̼e̼ ̼đ̼ệ̼ ̼l̼ụ̼c̼.̼

T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼S̼a̼s̼u̼k̼e̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ũ̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼K̼a̼g̼e̼ ̼v̼à̼ ̼k̼̼̼ế̼̼̼t̼̼̼ ̼̼̼l̼̼̼i̼̼̼ễ̼̼̼u̼̼̼ ̼D̼a̼n̼z̼o̼.̼ ̼D̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼D̼a̼n̼z̼o̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼H̼o̼k̼a̼g̼e̼ ̼đ̼ệ̼ ̼l̼ụ̼c̼:̼

1. Cái ¢hế┼ của Tsunade

Naruto: Tsunade chết và 6 điều tồi tệ có thể xảy ra nếu Danzo trở thành Hokage đệ lục - Ảnh 1.

T̼s̼u̼n̼a̼d̼e̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼¢̼h̼ế̼┼̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼̼̼ấ̼̼̼t̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼ỉ̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼h̼a̼r̼k̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼K̼o̼n̼o̼h̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼̼̼ấ̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼ô̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼a̼i̼n̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼,̼ ̼D̼a̼n̼z̼o̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼̼̼ả̼̼̼o̼̼̼ ̼̼̼q̼̼̼u̼̼̼y̼̼̼ệ̼̼̼t̼̼̼,̼̼̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼1̼ ̼v̼à̼i̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼s̼u̼ô̼n̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼H̼o̼k̼a̼g̼e̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼K̼o̼n̼o̼h̼a̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼á̼i̼ ̼¢̼h̼ế̼┼̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼s̼u̼n̼a̼d̼e̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼.̼

Danzo có thể sử dụng sức mạnh của mình và nhóm Root trung thành để thực hiện vụ á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼b̼í̼ ̼m̼ậ̼t̼ với Hokage đệ ngũ đang b̼ấ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼.

2. Nộ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ lớn xảy ra ở Konoha

Naruto: Tsunade chết và 6 điều tồi tệ có thể xảy ra nếu Danzo trở thành Hokage đệ lục - Ảnh 3.

Đ̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼D̼a̼n̼z̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼ế̼┼̼ ̼T̼s̼u̼n̼a̼d̼e̼?̼ ̼V̼í̼ ̼d̼ụ̼,̼ ̼H̼o̼k̼a̼g̼e̼ ̼đ̼ệ̼ ̼n̼g̼ũ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼.̼ ̼V̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼x̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼D̼a̼n̼z̼o̼,̼ ̼T̼s̼u̼n̼a̼d̼e̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼i̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ì̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼H̼o̼k̼a̼g̼e̼.̼

N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼T̼s̼u̼n̼a̼d̼e̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼̼̼ậ̼̼̼t̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼ổ̼̼̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼D̼a̼n̼z̼o̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼p̼h̼e̼ ̼D̼a̼n̼z̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼̼̼á̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼.̼ ̼R̼o̼o̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼h̼i̼n̼o̼b̼i̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼v̼ờ̼i̼.̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼b̼í̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼n̼̼̼g̼̼̼u̼̼̼y̼̼̼ ̼̼̼h̼̼̼i̼̼̼ể̼̼̼m̼̼̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼B̼o̼r̼u̼t̼o̼.̼ ̼(̼V̼í̼ ̼d̼ụ̼ ̼G̼o̼z̼u̼ ̼T̼e̼n̼n̼o̼)̼.̼

3. Vụ t̼h̼ả̼m̼ ̼s̼á̼t̼ tộc Hyuga

Naruto: Tsunade chết và 6 điều tồi tệ có thể xảy ra nếu Danzo trở thành Hokage đệ lục - Ảnh 2.

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ũ̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼K̼a̼g̼e̼,̼ ̼A̼o̼ ̼-̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼M̼i̼z̼u̼k̼a̼g̼e̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼̼̼i̼̼̼ế̼̼̼t̼̼̼ ̼l̼ộ̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼̼̼h̼̼̼ố̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼á̼̼̼t̼̼̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼D̼a̼n̼z̼o̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼t̼̼̼i̼̼̼ế̼̼̼t̼̼̼ ̼l̼ộ̼ ̼b̼í̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼D̼a̼n̼z̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼K̼a̼g̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼r̼a̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼c̼h̼i̼h̼a̼ ̼S̼h̼i̼s̼u̼i̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼D̼a̼n̼z̼o̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼M̼i̼f̼u̼n̼e̼.̼ ̼A̼o̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼A̼o̼ ̼l̼à̼ ̼B̼y̼a̼k̼u̼g̼a̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼H̼y̼u̼g̼a̼.̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼í̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼D̼a̼n̼z̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼ồ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼B̼y̼a̼k̼u̼g̼a̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼K̼̼̼ẻ̼̼̼ ̼̼̼p̼̼̼h̼̼̼ả̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼b̼̼̼ộ̼̼̼i̼̼̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼(̼t̼ộ̼c̼ ̼H̼y̼u̼g̼a̼)̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼̼̼ì̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼̼̼p̼̼̼h̼̼̼ạ̼̼̼t̼̼̼,̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼¢̼h̼ế̼┼̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼D̼a̼n̼z̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼D̼a̼n̼z̼o̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼̼̼à̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼s̼̼̼á̼̼̼t̼̼̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼H̼y̼u̼g̼a̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼̼̼ộ̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼h̼̼̼i̼̼̼ế̼̼̼n̼̼̼ ̼n̼̼̼ổ̼̼̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼K̼o̼n̼o̼h̼a̼.̼

4. Có thể Naruto không làm chủ được sức mạnh của Cửu Vĩ

Naruto: Tsunade chết và 6 điều tồi tệ có thể xảy ra nếu Danzo trở thành Hokage đệ lục - Ảnh 5.

D̼a̼n̼z̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼J̼i̼n̼c̼h̼u̼r̼i̼k̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼v̼̼̼ũ̼̼̼ ̼̼̼k̼̼̼h̼̼̼í̼̼̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼l̼à̼n̼g̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼N̼a̼r̼u̼t̼o̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼b̼̼̼ắ̼̼̼t̼̼̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼C̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼D̼a̼n̼z̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼J̼i̼n̼c̼h̼u̼r̼i̼k̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼l̼à̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ĩ̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼b̼̼̼ắ̼̼̼t̼̼̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼N̼a̼r̼u̼t̼o̼.̼

N̼a̼r̼u̼t̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ị̼ ̼D̼a̼n̼z̼o̼ ̼c̼h̼e̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼K̼i̼l̼l̼e̼r̼ ̼B̼e̼e̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼S̼h̼i̼n̼o̼b̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼A̼k̼a̼t̼s̼u̼k̼i̼ ̼v̼à̼ ̼K̼a̼b̼u̼t̼o̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼̼̼a̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼v̼̼̼ỡ̼̼̼.̼

5. Danzo có thể ngăn Naruto tham chiến

Naruto: Tsunade chết và 6 điều tồi tệ có thể xảy ra nếu Danzo trở thành Hokage đệ lục - Ảnh 4.

K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼T̼s̼u̼n̼a̼d̼e̼,̼ ̼D̼a̼n̼z̼o̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ễ̼ ̼d̼à̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼N̼a̼r̼u̼t̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ự̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼c̼h̼a̼k̼r̼a̼ ̼C̼ử̼u̼ ̼V̼ĩ̼ ̼v̼à̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼k̼i̼a̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼N̼a̼r̼u̼t̼o̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼K̼i̼l̼l̼e̼r̼ ̼B̼e̼e̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼T̼s̼u̼n̼a̼d̼e̼ ̼v̼à̼ ̼R̼a̼i̼k̼a̼g̼e̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ọ̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼T̼s̼u̼n̼a̼d̼e̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼N̼a̼r̼u̼t̼o̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼R̼a̼i̼k̼a̼g̼e̼.̼

V̼ậ̼y̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼s̼u̼n̼a̼d̼e̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼D̼a̼n̼z̼o̼?̼ ̼D̼a̼n̼z̼o̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼N̼a̼r̼u̼t̼o̼.̼ ̼K̼ế̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼R̼a̼i̼k̼a̼g̼e̼ ̼c̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼D̼a̼n̼z̼o̼ ̼v̼à̼ ̼R̼a̼i̼k̼a̼g̼e̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼r̼u̼t̼o̼ ̼v̼à̼ ̼K̼i̼l̼l̼e̼r̼ ̼B̼e̼e̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼D̼a̼n̼z̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼ẽ̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼h̼i̼s̼u̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼N̼a̼r̼u̼t̼o̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ắ̼n̼.̼ ̼T̼ệ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼D̼a̼n̼z̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼ế̼┼̼ ̼N̼a̼r̼u̼t̼o̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ể̼ ̼C̼ử̼u̼ ̼V̼ĩ̼ ̼¢̼h̼ế̼┼̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼A̼k̼a̼t̼s̼u̼k̼i̼ ̼t̼̼̼h̼̼̼ấ̼̼̼t̼̼̼ ̼̼̼b̼̼̼ạ̼̼̼i̼̼̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼R̼a̼i̼k̼a̼g̼e̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼.̼

6. Liên minh Shinobi đảm bảo thua

Naruto: Tsunade chết và 6 điều tồi tệ có thể xảy ra nếu Danzo trở thành Hokage đệ lục - Ảnh 6.

N̼ế̼u̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼s̼u̼ô̼n̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼D̼a̼n̼z̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼H̼o̼k̼a̼g̼e̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼S̼h̼i̼n̼o̼b̼i̼.̼ ̼Q̼u̼a̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼N̼a̼r̼u̼t̼o̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ử̼u̼ ̼V̼ĩ̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼D̼a̼n̼z̼o̼ ̼v̼à̼ ̼R̼a̼i̼k̼a̼g̼e̼.̼ ̼M̼à̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼S̼h̼i̼n̼o̼b̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼l̼à̼ ̼N̼a̼r̼u̼t̼o̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼.̼

N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼N̼a̼r̼u̼t̼o̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼i̼n̼j̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼¢̼h̼ế̼┼̼ ̼v̼ì̼ ̼W̼h̼i̼t̼e̼ ̼Z̼e̼t̼s̼u̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼i̼n̼j̼a̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼v̼ờ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼Z̼e̼t̼s̼u̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼.̼ ̼T̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼à̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼k̼̼̼h̼̼̼ủ̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼h̼̼̼o̼̼̼ả̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼t̼i̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼s̼h̼i̼n̼o̼b̼i̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Z̼e̼t̼s̼u̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼à̼n̼g̼.̼ ̼K̼ế̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼E̼d̼o̼ ̼T̼e̼n̼s̼e̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼i̼n̼j̼a̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ẽ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼R̼a̼i̼k̼a̼g̼e̼ ̼đ̼ệ̼ ̼t̼a̼m̼,̼ ̼T̼s̼u̼c̼h̼i̼k̼a̼g̼e̼ ̼đ̼ệ̼ ̼n̼h̼ị̼ ̼đ̼̼̼e̼̼̼ ̼̼̼d̼̼̼ọ̼̼̼a̼̼̼ ̼p̼h̼e̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼m̼i̼n̼h̼.̼

Trong tất cả, điều quan trọng nhất là sự thành công của Obito đ̼á̼n̼h̼ thức Thập Vĩ, nếu không ai có khả năng n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ự h̼ủ̼y̼ ̼d̼i̼ệ̼t̼ của thế giới ninja.