V̼ợ̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼g̼r̼a̼p̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼o̼n̼ ̼8̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼:̼”̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼”̼

0
114

T̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼G̼r̼a̼b̼B̼i̼k̼e̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼o̼n̼ ̼8̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼:̼ ̼‘̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ậ̼y̼’̼

̼H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼G̼r̼a̼b̼B̼i̼k̼e̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼8̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼k̼è̼m̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼“̼l̼à̼m̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼c̼o̼n̼”̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼b̼ộ̼c̼ ̼b̼ạ̼c̼h̼:̼ ̼”̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼”̼.̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼G̼r̼a̼b̼B̼i̼k̼e̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼ ̼Đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼n̼g̼o̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼g̼h̼ế̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼x̼e̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼n̼ắ̼n̼g̼ ̼g̼ắ̼t̼.̼ ̼T̼r̼e̼o̼ ̼l̼ủ̼n̼g̼ ̼l̼ẳ̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ã̼,̼ ̼b̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼b̼a̼ ̼l̼ô̼ ̼s̼ờ̼n̼ ̼m̼à̼u̼.̼
̼C̼h̼a̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼G̼r̼a̼b̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ẻ̼o̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼

̼A̼n̼h̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼

̼D̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼:̼ ̼‘̼S̼a̼o̼ ̼l̼à̼m̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼c̼o̼n̼?̼’̼

̼C̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼Đ̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼á̼c̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼a̼y̼ ̼g̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼G̼r̼a̼b̼B̼i̼k̼e̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼G̼r̼a̼b̼B̼i̼k̼e̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼

̼T̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼H̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼d̼à̼i̼:̼ ̼“̼C̼h̼ạ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼m̼à̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼b̼é̼ ̼s̼ẽ̼ ̼h̼í̼t̼ ̼k̼h̼ó̼i̼ ̼b̼ụ̼i̼ ̼d̼ọ̼c̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼”̼.̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼e̼r̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼S̼á̼n̼g̼ ̼g̼a̼y̼ ̼g̼ắ̼t̼:̼ ̼“̼H̼a̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼s̼a̼o̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼h̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼à̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼r̼ủ̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼T̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼!̼”̼.̼

̼T̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼,̼ ̼n̼i̼c̼k̼n̼a̼m̼e̼ ̼T̼h̼u̼y̼ ̼H̼u̼y̼n̼h̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼:̼ ̼“̼S̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼s̼a̼o̼ ̼l̼à̼m̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼”̼.̼ ̼T̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼G̼i̼ả̼ ̼L̼â̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼:̼ ̼“̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼Đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼r̼õ̼ ̼c̼h̼ứ̼”̼.̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼í̼t̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼ ̼“̼A̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼á̼p̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼ọ̼ ̼m̼à̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼x̼é̼t̼”̼;̼ ̼“̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ô̼i̼”̼;̼ ̼“̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼q̼u̼á̼”̼…̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼.̼

̼’̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼’̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼9̼.̼9̼,̼ ̼P̼V̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼ở̼ ̼Q̼.̼G̼ò̼ ̼V̼ấ̼p̼ ̼(̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼(̼3̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼–̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼G̼r̼a̼b̼B̼i̼k̼e̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼G̼i̼a̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼1̼5̼ ̼m̼é̼t̼ ̼v̼u̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼ở̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼L̼ê̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼(̼n̼g̼ụ̼ ̼H̼.̼H̼ó̼c̼ ̼M̼ô̼n̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼

̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼,̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼p̼ ̼n̼ậ̼p̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ố̼c̼ ̼c̼h̼ố̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ộ̼p̼ ̼s̼ữ̼a̼,̼ ̼í̼t̼ ̼t̼ã̼,̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼d̼ú̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼a̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼s̼a̼n̼ ̼s̼ẻ̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ý̼ ̼ứ̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼a̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼r̼o̼n̼g̼ ̼r̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼v̼é̼ ̼s̼ố̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ẻ̼o̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼7̼,̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ặ̼t̼ ̼v̼ặ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼

̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼6̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼(̼3̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼Â̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼0̼.̼2̼0̼1̼7̼.̼ ̼T̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼2̼.̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼b̼é̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼â̼n̼.̼

Ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Đ̼i̼ệ̼p̼ ̼(̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼G̼r̼a̼b̼B̼i̼k̼e̼)̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Đ̼i̼ệ̼p̼ ̼(̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼G̼r̼a̼b̼B̼i̼k̼e̼)̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼ệ̼p̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼g̼à̼ ̼t̼r̼ố̼n̼g̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼

̼A̼n̼h̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼:̼ ̼“̼V̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ổ̼n̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ị̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼G̼r̼a̼b̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼,̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ợ̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼7̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼a̼p̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼8̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ề̼u̼”̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼i̼ế̼u̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼t̼ừ̼ ̼3̼,̼5̼ ̼–̼ ̼4̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼l̼o̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼G̼r̼a̼b̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼

̼“̼Đ̼â̼u̼ ̼a̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ổ̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ứ̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼c̼h̼ả̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼t̼ạ̼o̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼ ̼N̼h̼ì̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼n̼g̼o̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼t̼i̼m̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼a̼i̼ ̼b̼ó̼p̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼h̼ế̼t̼,̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼ô̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼m̼à̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ỡ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼ữ̼a̼”̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼m̼á̼ ̼q̼u̼ệ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼

̼B̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼a̼ ̼(̼7̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼i̼ế̼u̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ặ̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼1̼0̼0̼ ̼t̼ờ̼ ̼v̼é̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼,̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼g̼ạ̼o̼.̼

T̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼

̼A̼n̼h̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼:̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼”̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼p̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼c̼u̼ố̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼o̼n̼

̼“̼V̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ợ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼b̼á̼n̼ ̼v̼é̼ ̼s̼ố̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼n̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ệ̼t̼,̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼b̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼.̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼ắ̼n̼g̼ ̼g̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼ẻ̼o̼ ̼t̼ộ̼i̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼a̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼.̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼d̼ã̼y̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼G̼r̼a̼b̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ế̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼

̼A̼n̼h̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ế̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼

̼Đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼G̼r̼a̼b̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼G̼r̼a̼b̼B̼i̼k̼e̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼a̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼“̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼l̼ệ̼”̼ ̼đ̼ể̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼.̼

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼G̼r̼a̼b̼B̼i̼k̼e̼ ̼(̼x̼i̼n̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼t̼ê̼n̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼”̼t̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼”̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼g̼ợ̼i̼ ̼ý̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ể̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼r̼ẻ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼C̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼G̼r̼a̼b̼B̼i̼k̼e̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼8̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼r̼o̼n̼g̼ ̼r̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼G̼r̼a̼b̼B̼i̼k̼e̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼â̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ử̼ ̼(̼x̼i̼n̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼t̼ê̼n̼)̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼“̼c̼ủ̼a̼ ̼í̼t̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼”̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼s̼a̼n̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼G̼r̼a̼b̼B̼i̼k̼e̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼“̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼”̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼G̼r̼a̼b̼B̼i̼k̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼v̼à̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼c̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼

̼“̼D̼ù̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ợ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼à̼y̼ ̼c̼u̼ố̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼”̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ó̼i̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼n̼h̼ư̼:̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ể̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼r̼ẻ̼ ̼h̼ơ̼n̼…̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼P̼V̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼i̼ế̼u̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼:̼ ̼“̼V̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼g̼i̼ữ̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼t̼â̼m̼”̼.̼

T̲a̲n̲g̲ ̲t̲ó̲c̲ ̲4̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲t̲à̲i̲ ̲c̲h̲ô̲n̲ ̲c̲ạ̲n̲h̲ ̲n̲h̲a̲u̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲v̲ụ̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲t̲r̲à̲ ̲6̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲ử̲ ̲v̲o̲n̲g̲

K̲h̲i̲ ̲c̲h̲u̲ẩ̲n̲ ̲b̲ị̲ ̲l̲à̲m̲ ̲l̲ễ̲ ̲h̲ạ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲t̲à̲i̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲t̲ ̲m̲ộ̲,̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲S̲ơ̲n̲ ̲n̲g̲ã̲ ̲q̲u̲ỵ̲ ̲g̲i̲ữ̲a̲ ̲4̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲t̲à̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲o̲n̲ ̲v̲à̲ ̲c̲h̲á̲u̲.̲ ̲C̲h̲ứ̲n̲g̲ ̲k̲i̲ế̲n̲ ̲c̲ả̲n̲h̲ ̲t̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲x̲ó̲t̲ ̲x̲a̲,̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ầ̲m̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲m̲ắ̲t̲.̲

C̲h̲i̲ề̲u̲ ̲1̲5̲/̲6̲,̲ ̲s̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲t̲á̲c̲ ̲k̲h̲á̲m̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲m̲ ̲h̲o̲à̲n̲ ̲t̲ấ̲t̲,̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲n̲ă̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲b̲à̲n̲ ̲g̲i̲a̲o̲ ̲t̲h̲i̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲4̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲a̲n̲h̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲T̲r̲ọ̲n̲g̲ ̲H̲.̲ ̲(̲S̲N̲ ̲1̲9̲8̲4̲;̲ ̲c̲h̲ủ̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲t̲r̲à̲ ̲F̲i̲l̲l̲ ̲s̲ố̲ ̲1̲4̲6̲,̲ ̲Đ̲i̲n̲h̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲T̲r̲á̲n̲g̲,̲ ̲T̲P̲.̲ ̲V̲i̲n̲h̲)̲ ̲đ̲ể̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲n̲h̲à̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲v̲ề̲ ̲q̲u̲ê̲ ̲m̲a̲i̲ ̲t̲á̲n̲g̲.̲ ̲T̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲k̲h̲i̲ ̲v̲ề̲,̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲4̲ ̲t̲h̲i̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲g̲h̲é̲ ̲q̲u̲a̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲v̲ụ̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲l̲à̲m̲ ̲l̲ễ̲

̲S̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲3̲ ̲c̲h̲i̲ế̲c̲ ̲x̲e̲ ̲c̲h̲ở̲ ̲4̲ ̲t̲h̲i̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲a̲n̲h̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲T̲r̲ọ̲n̲g̲ ̲H̲.̲ ̲(̲S̲N̲ ̲1̲9̲8̲4̲)̲ ̲v̲ề̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲q̲u̲ê̲ ̲n̲h̲à̲ ̲ở̲ ̲x̲ó̲m̲ ̲M̲ỹ̲ ̲H̲ò̲a̲,̲ ̲x̲ã̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲L̲â̲m̲ ̲(̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲C̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲,̲ ̲N̲g̲h̲ệ̲ ̲A̲n̲)̲.̲ ̲T̲ừ̲ ̲c̲h̲i̲ề̲u̲,̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲h̲â̲n̲,̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲x̲ó̲m̲ ̲l̲á̲n̲g̲ ̲g̲i̲ề̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲ậ̲p̲ ̲t̲r̲u̲n̲g̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲n̲h̲à̲ ̲c̲á̲c̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲đ̲ể̲ ̲l̲o̲ ̲t̲h̲ủ̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲c̲h̲u̲ẩ̲n̲ ̲b̲ị̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲m̲a̲i̲ ̲t̲á̲n̲g̲

̲C̲h̲i̲ề̲u̲ ̲1̲5̲/̲6̲,̲ ̲x̲e̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲4̲ ̲t̲h̲i̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲a̲n̲h̲ ̲H̲.̲ ̲t̲r̲ở̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲v̲ụ̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲t̲r̲à̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲k̲h̲i̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲v̲ề̲ ̲q̲u̲ê̲ ̲m̲a̲i̲ ̲t̲á̲n̲g̲

̲T̲r̲o̲n̲g̲ ̲c̲ă̲n̲ ̲n̲h̲à̲ ̲n̲h̲ỏ̲ ̲ở̲ ̲c̲u̲ố̲i̲ ̲x̲ó̲m̲,̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲T̲r̲ọ̲n̲g̲ ̲S̲ơ̲n̲ ̲(̲S̲N̲ ̲1̲9̲6̲3̲;̲ ̲b̲ố̲ ̲a̲n̲h̲ ̲H̲.̲)̲ ̲v̲à̲ ̲b̲à̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲T̲h̲ị̲ ̲L̲a̲n̲ ̲n̲g̲ồ̲i̲ ̲k̲h̲u̲ỵ̲u̲ ̲g̲i̲ữ̲a̲ ̲n̲ề̲n̲ ̲n̲h̲à̲.̲ ̲N̲g̲h̲e̲ ̲t̲i̲n̲ ̲x̲e̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲t̲h̲i̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲2̲ ̲c̲o̲n̲ ̲v̲à̲ ̲c̲h̲á̲u̲ ̲v̲ề̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲n̲ơ̲i̲,̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲S̲ơ̲n̲,̲ ̲b̲à̲ ̲L̲a̲n̲ ̲g̲à̲o̲ ̲k̲h̲ó̲c̲ ̲n̲ứ̲c̲ ̲n̲ở̲

̲Ô̲n̲g̲ ̲H̲o̲à̲n̲g̲,̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲x̲ó̲m̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲g̲ầ̲n̲ ̲n̲h̲à̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲b̲u̲ồ̲n̲ ̲r̲ầ̲u̲ ̲c̲h̲i̲a̲ ̲s̲ẻ̲:̲ ̲”̲V̲ợ̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ú̲ ̲H̲.̲ ̲h̲i̲ề̲n̲ ̲l̲à̲n̲h̲,̲ ̲c̲h̲ị̲u̲ ̲k̲h̲ó̲ ̲l̲à̲m̲ ̲ă̲n̲ ̲l̲ắ̲m̲.̲ ̲S̲á̲n̲g̲ ̲s̲ớ̲m̲ ̲c̲h̲ú̲n̲g̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲n̲g̲h̲e̲ ̲t̲i̲n̲ ̲q̲u̲á̲n̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲t̲r̲à̲ ̲d̲ư̲ớ̲i̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲p̲h̲ố̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲c̲ả̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲c̲h̲ú̲ ̲ấ̲y̲ ̲t̲h̲i̲ệ̲t̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲ ̲m̲à̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲n̲ổ̲i̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲.̲ ̲Đ̲a̲u̲ ̲đ̲ớ̲n̲.̲.̲.̲”̲.

̲Đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲b̲i̲ế̲t̲,̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲S̲ơ̲n̲ ̲c̲ó̲ ̲4̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲o̲n̲,̲ ̲a̲n̲h̲ ̲H̲.̲ ̲l̲à̲ ̲t̲h̲ứ̲ ̲2̲.̲ ̲L̲à̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲h̲ị̲u̲ ̲k̲h̲ó̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲ă̲n̲g̲ ̲k̲h̲i̲ế̲u̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲a̲n̲h̲ ̲H̲.̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲â̲m̲ ̲n̲h̲ạ̲c̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲t̲r̲ở̲ ̲v̲ề̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲p̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲k̲i̲n̲h̲ ̲d̲o̲a̲n̲h̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲t̲r̲à̲ ̲â̲m̲ ̲n̲h̲ạ̲c̲

̲T̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲đ̲â̲y̲,̲ ̲a̲n̲h̲ ̲H̲.̲ ̲m̲ở̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲q̲u̲á̲n̲ ̲c̲a̲f̲e̲ ̲n̲g̲h̲e̲ ̲n̲h̲ạ̲c̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲b̲à̲n̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲C̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲.̲ ̲3̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲,̲ ̲a̲n̲h̲ ̲v̲a̲y̲ ̲í̲t̲ ̲t̲i̲ề̲n̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲v̲ợ̲ ̲c̲o̲n̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲p̲h̲ố̲ ̲V̲i̲n̲h̲ ̲l̲ậ̲p̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲p̲.

̲B̲à̲ ̲L̲a̲n̲ ̲k̲h̲ó̲c̲ ̲n̲g̲ấ̲t̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲n̲ỗ̲i̲ ̲đ̲a̲u̲ ̲đ̲ớ̲n̲ ̲k̲h̲i̲ ̲m̲ấ̲t̲ ̲đ̲i̲ ̲4̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲o̲n̲ ̲v̲à̲ ̲c̲h̲á̲u̲.̲ ̲Ô̲n̲g̲ ̲T̲r̲ì̲n̲h̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲N̲h̲ã̲ ̲-̲ ̲C̲h̲ủ̲ ̲t̲ị̲c̲h̲ ̲U̲B̲N̲D̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲C̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲h̲ỏ̲i̲ ̲t̲h̲ă̲m̲,̲ ̲c̲h̲i̲a̲ ̲b̲u̲ồ̲n̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n

̲T̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲đ̲â̲y̲,̲ ̲a̲n̲h̲ ̲H̲.̲ ̲t̲ừ̲n̲g̲ ̲t̲h̲u̲ê̲ ̲m̲ở̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲t̲r̲à̲ ̲ở̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲b̲à̲n̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲p̲h̲ố̲ ̲V̲i̲n̲h̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲c̲h̲u̲y̲ể̲n̲ ̲v̲ề̲ ̲t̲h̲u̲ê̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲s̲ố̲ ̲1̲4̲6̲ ̲Đ̲i̲n̲h̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲T̲r̲á̲n̲g̲ ̲đ̲ể̲ ̲m̲ở̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲t̲r̲à̲ ̲F̲i̲l̲l̲.̲ ̲N̲g̲o̲à̲i̲ ̲m̲ở̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲t̲r̲à̲ ̲c̲a̲ ̲n̲h̲ạ̲c̲,̲ ̲a̲n̲h̲ ̲H̲.̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲l̲à̲m̲ ̲t̲h̲ê̲m̲ ̲n̲g̲h̲ề̲ ̲b̲u̲ô̲n̲ ̲b̲á̲n̲ ̲l̲o̲a̲ ̲đ̲à̲i̲,̲ ̲c̲h̲ạ̲y̲ ̲s̲ự̲ ̲k̲i̲ệ̲n̲ ̲c̲h̲o̲ ̲t̲h̲u̲ê̲ ̲l̲o̲a̲ ̲đ̲à̲i̲,̲ ̲t̲h̲i̲ế̲t̲ ̲b̲ị̲ ̲n̲g̲h̲e̲ ̲n̲h̲ạ̲c̲

̲N̲h̲ờ̲ ̲s̲i̲ê̲n̲g̲ ̲n̲ă̲n̲g̲,̲ ̲c̲h̲ị̲u̲ ̲k̲h̲ó̲ ̲l̲à̲m̲ ̲ă̲n̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲t̲r̲à̲ ̲v̲à̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲k̲i̲n̲h̲ ̲d̲o̲a̲n̲h̲ ̲l̲o̲a̲ ̲đ̲à̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲a̲n̲h̲ ̲H̲.̲ ̲t̲i̲ế̲n̲ ̲t̲r̲i̲ể̲n̲ ̲t̲ố̲t̲.̲ ̲N̲h̲ư̲n̲g̲ ̲n̲à̲o̲ ̲n̲g̲ờ̲ ̲k̲h̲i̲ ̲s̲ự̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲p̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲c̲a̲o̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲c̲ả̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲a̲n̲h̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲g̲ặ̲p̲ ̲t̲a̲i̲ ̲h̲ọ̲a̲ ̲k̲h̲ủ̲n̲g̲ ̲k̲h̲i̲ế̲p̲

B̲à̲n̲ ̲t̲h̲ờ̲ ̲l̲ậ̲p̲ ̲v̲ộ̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲4̲ ̲d̲i̲ ̲ả̲n̲h̲

̲R̲ạ̲n̲g̲ ̲s̲á̲n̲g̲ ̲1̲5̲/̲6̲,̲ ̲n̲g̲h̲e̲ ̲t̲i̲n̲ ̲b̲á̲o̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲t̲r̲à̲ ̲c̲o̲n̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲ở̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲p̲h̲ố̲ ̲V̲i̲n̲h̲,̲ ̲v̲ợ̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲S̲ơ̲n̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲n̲u̲ô̲i̲ ̲h̲i̲ ̲v̲ọ̲n̲g̲ ̲c̲o̲n̲,̲ ̲c̲h̲á̲u̲ ̲k̲ị̲p̲ ̲t̲h̲o̲á̲t̲ ̲r̲a̲ ̲n̲g̲o̲à̲i̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲k̲h̲i̲ ̲đ̲á̲m̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲b̲ù̲n̲g̲ ̲l̲ê̲n̲.̲ ̲T̲h̲ế̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲n̲i̲ề̲m̲ ̲h̲i̲ ̲v̲ọ̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲v̲ụ̲t̲ ̲t̲ắ̲t̲ ̲k̲h̲i̲ ̲c̲ả̲n̲h̲ ̲s̲á̲t̲ ̲t̲ì̲m̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲t̲h̲i̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲c̲ả̲ ̲4̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲n̲ằ̲m̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲n̲g̲ủ̲.̲

̲”̲V̲ợ̲ ̲t̲h̲ằ̲n̲g̲ ̲H̲.̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲m̲a̲n̲g̲ ̲t̲h̲a̲i̲ ̲đ̲ứ̲a̲ ̲t̲h̲ứ̲ ̲3̲.̲ ̲M̲ấ̲y̲ ̲h̲ô̲m̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲v̲ợ̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲n̲ó̲ ̲t̲í̲n̲h̲ ̲c̲h̲o̲ ̲c̲á̲c̲ ̲c̲h̲á̲u̲ ̲v̲ề̲ ̲c̲h̲ơ̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲b̲à̲,̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲v̲ì̲ ̲c̲ó̲ ̲d̲ị̲c̲h̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲n̲á̲n̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲v̲ề̲.̲ ̲N̲à̲o̲ ̲n̲g̲ờ̲.̲.̲.̲”̲,̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲S̲ơ̲n̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲đ̲o̲ạ̲n̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲k̲h̲ó̲c̲ ̲n̲g̲h̲ẹ̲n̲

̲N̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲t̲h̲ắ̲p̲ ̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ă̲m̲ ̲h̲ỏ̲i̲,̲ ̲c̲h̲i̲a̲ ̲b̲u̲ồ̲n̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲H̲.

̲C̲h̲i̲ề̲u̲ ̲m̲u̲ộ̲n̲ ̲1̲5̲/̲6̲,̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲q̲u̲y̲ề̲n̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲p̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲i̲ễ̲n̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲4̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲v̲ề̲ ̲n̲ơ̲i̲ ̲a̲n̲ ̲n̲g̲h̲ỉ̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲n̲g̲h̲ĩ̲a̲ ̲t̲r̲a̲n̲g̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲b̲à̲n̲ ̲x̲ã̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲L̲â̲m̲.̲ ̲G̲i̲â̲y̲ ̲p̲h̲ú̲t̲ ̲c̲h̲u̲ẩ̲n̲ ̲b̲ị̲ ̲h̲ạ̲ ̲c̲á̲c̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲t̲à̲i̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲t̲ ̲m̲ộ̲,̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲S̲ơ̲n̲ ̲n̲g̲ã̲ ̲q̲u̲ỵ̲ ̲g̲i̲ữ̲a̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲t̲à̲i̲ ̲c̲o̲n̲ ̲v̲à̲ ̲c̲h̲á̲u̲

̲Ô̲n̲g̲ ̲S̲ơ̲n̲ ̲n̲g̲ã̲ ̲q̲u̲ỵ̲ ̲g̲i̲ữ̲a̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲t̲à̲i̲ ̲c̲o̲n̲ ̲v̲à̲ ̲c̲h̲á̲u̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲m̲ọ̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ầ̲m̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲m̲ắ̲t̲ ̲x̲ó̲t̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲.̲

Đ̲ứ̲n̲g̲ ̲x̲u̲n̲g̲ ̲q̲u̲a̲n̲h̲,̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲d̲â̲n̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲a̲i̲ ̲c̲ầ̲m̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲m̲ắ̲t̲ ̲k̲h̲i̲ ̲c̲h̲ứ̲n̲g̲ ̲k̲i̲ế̲n̲ ̲c̲ả̲n̲h̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲b̲ạ̲c̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲t̲i̲ễ̲n̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲ó̲c̲ ̲x̲a̲n̲h̲ ̲n̲à̲y̲.

̲X̲e̲ ̲t̲a̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲c̲á̲c̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲r̲a̲ ̲a̲n̲ ̲t̲á̲n̲g̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲n̲g̲h̲ĩ̲a̲ ̲t̲r̲a̲n̲g̲

̲L̲i̲ê̲n̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲v̲ụ̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲v̲à̲o̲ ̲s̲á̲n̲g̲ ̲1̲5̲/̲6̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲t̲r̲à̲ ̲F̲i̲l̲l̲ ̲(̲S̲ố̲ ̲1̲4̲6̲,̲ ̲Đ̲i̲n̲h̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲T̲r̲á̲n̲g̲,̲ ̲T̲P̲.̲ ̲V̲i̲n̲h̲,̲ ̲N̲g̲h̲ệ̲ ̲A̲n̲)̲,̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲k̲h̲á̲m̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲m̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲x̲á̲c̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲6̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲t̲ử̲ ̲v̲o̲n̲g̲ ̲d̲o̲ ̲n̲g̲ạ̲t̲ ̲k̲h̲í̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲k̲h̲i̲ ̲b̲ị̲ ̲t̲á̲c̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲b̲ở̲i̲ ̲l̲ử̲a̲

̲T̲r̲o̲n̲g̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲4̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲a̲n̲h̲ ̲H̲.̲ ̲n̲ằ̲m̲ ̲t̲ử̲ ̲v̲o̲n̲g̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲g̲i̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲n̲g̲ủ̲.̲ ̲2̲ ̲m̲ẹ̲ ̲c̲o̲n̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲T̲h̲ị̲ ̲L̲a̲n̲ ̲P̲h̲.̲ ̲(̲S̲N̲ ̲1̲9̲7̲7̲,̲ ̲t̲r̲ú̲ ̲k̲h̲ố̲i̲ ̲1̲4̲,̲ ̲p̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲C̲ử̲a̲ ̲N̲a̲m̲,̲ ̲T̲P̲.̲ ̲V̲i̲n̲h̲)̲ ̲t̲ử̲ ̲v̲o̲n̲g̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲n̲h̲à̲ ̲v̲ệ̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲t̲ầ̲n̲g̲ ̲3̲ ̲c̲ă̲n̲ ̲n̲h̲à̲

̲H̲i̲ệ̲n̲ ̲v̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲ ̲l̲à̲m̲ ̲r̲õ