Vượt mặt Jiraiya và Tsunade, Orochimaru xứng đáng c̼h̼i̼ế̼m̼ lĩnh vị trí số 1 trong Sannin huyền thoại?

0
343

Tam Nin Huyền thoại trứ danh của Làng Lá trong Naruto bao gồm toàn những nhân giả mạnh là Tsunade, Jiraiya và Orochimaru. Nhưng trong số 3 người này ai mạnh nhất nhỉ?

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼ấ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼e̼r̼i̼e̼s̼ ̼N̼a̼r̼u̼t̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼S̼a̼n̼n̼i̼n̼ ̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼t̼à̼i̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼ ̼”̼S̼a̼n̼n̼i̼n̼”̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ộ̼ ̼b̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼i̼n̼j̼a̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼L̼á̼ ̼l̼à̼ ̼J̼i̼r̼a̼i̼y̼a̼,̼ ̼T̼s̼u̼n̼a̼d̼e̼ ̼v̼à̼ ̼O̼r̼o̼c̼h̼i̼m̼a̼r̼u̼.̼

Naruto: Vượt mặt Jiraiya và Tsunade, Orochimaru xứng đáng chiếm lĩnh vị trí số 1 trong Sannin huyền thoại? - Ảnh 1.

D̼a̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼”̼S̼a̼n̼n̼i̼n̼”̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ả̼ ̼3̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ó̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼k̼h̼ố̼c̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼H̼a̼n̼z̼o̼ ̼K̼ỳ̼ ̼N̼h̼ô̼n̼g̼ ̼-̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼M̼ư̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼2̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼l̼ứ̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼Q̼u̼ả̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ổ̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼o̼k̼a̼g̼e̼ ̼Đ̼ệ̼ ̼T̼a̼m̼ ̼H̼i̼r̼u̼z̼e̼n̼ ̼S̼a̼r̼u̼t̼o̼b̼i̼.̼

Tuy nhiên bạn đã biết bộ ba này được lấy c̼ả̼m̼ ̼h̼ứ̼n̼g̼ từ một câu chuyện dân gian của Nhật Bản hay không?

Naruto: Vượt mặt Jiraiya và Tsunade, Orochimaru xứng đáng chiếm lĩnh vị trí số 1 trong Sannin huyền thoại? - Ảnh 2.

H̼ã̼y̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼m̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼h̼ồ̼i̼:̼ ̼J̼i̼r̼a̼i̼y̼a̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼c̼,̼ ̼T̼s̼u̼n̼a̼d̼e̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼O̼r̼o̼c̼h̼i̼m̼a̼r̼u̼ ̼l̼à̼ ̼r̼ắ̼n̼.̼ ̼M̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼”̼C̼h̼à̼n̼g̼ ̼J̼i̼r̼a̼i̼y̼a̼ ̼d̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼”̼.̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼J̼i̼r̼a̼i̼y̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ó̼c̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ó̼c̼ ̼k̼h̼ổ̼n̼g̼ ̼l̼ồ̼.̼

Naruto: Vượt mặt Jiraiya và Tsunade, Orochimaru xứng đáng chiếm lĩnh vị trí số 1 trong Sannin huyền thoại? - Ảnh 3.

Chàng Jiraiya trong truyện dân gian Nhật Bản.

J̼i̼r̼a̼i̼y̼a̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼g̼i̼à̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼ó̼t̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ê̼n̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ú̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ấ̼y̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼T̼s̼u̼n̼a̼d̼e̼.̼

Jiraiya có một k̼ẻ̼ ̼t̼h̼ù̼ truyền kiếp tên là Yashagoro (hoặc Orochimaru) – kẻ rất giỏi đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼r̼ắ̼n̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ă̼m̼ ̼g̼h̼é̼t̼ lẫn nhau và từng có vô số cuộc giao chiến. Sau này, cả gia tộc của Jiraiya và của Orochimaru cũng tham gia vào trận chiến. Kết cuộc là phía Yashagoro thua cuộc. H̼ắ̼n̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼l̼u̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼ở̼ ̼ẩ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼.̼

Rõ ràng, câu chuyện “Chàng Jiraiya dũng cảm” này không khác gì mấy so với những gì được thể hiện trong Naruto đúng không nào?

Vậy nếu căn cứ theo câu chuyện thì có khi nào Orochimaru yếu hơn Jiraiya không nhỉ? Theo quan điểm của tôi thì không đâu nhé, ngược lại, Orochimaru xứng đáng c̼h̼i̼ế̼m̼ lĩnh vị trí số 1 trong Sannin cơ nhé!

Ngay bây giờ tôi sẽ đưa ra luận điểm của bản thân để chứng minh suy nghĩ của mình, mời các bạn cùng tham khảo.

Naruto: Vượt mặt Jiraiya và Tsunade, Orochimaru xứng đáng chiếm lĩnh vị trí số 1 trong Sannin huyền thoại? - Ảnh 4.
̼N̼ổ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼C̼h̼i̼ế̼n̼ ̼N̼h̼ẫ̼n̼ ̼G̼i̼ả̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼,̼ Orochimaru được biết đến như một k̼ẻ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼ạ̼i̼. T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ở̼ ̼L̼à̼n̼g̼ ̼L̼á̼,̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ỹ̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼ ̼T̼h̼ê̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼O̼r̼o̼c̼h̼i̼m̼a̼r̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼H̼ồ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼â̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼J̼i̼r̼a̼i̼y̼a̼ ̼v̼à̼ ̼T̼s̼u̼n̼a̼d̼e̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼N̼h̼ẫ̼n̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼đ̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼ù̼ ̼s̼a̼o̼ ̼O̼r̼o̼c̼h̼i̼m̼a̼r̼u̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼v̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼h̼â̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼đ̼ấ̼y̼.̼

Ngay từ khi còn bé, Orochimaru đã luôn bị á̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ của cha mẹ trong cuộc đại chiến Ninja. D̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼n̼ ̼s̼â̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼H̼o̼k̼a̼g̼e̼ ̼Đ̼ệ̼ ̼t̼a̼m̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼,̼ ̼O̼r̼o̼c̼h̼i̼m̼a̼r̼r̼u̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼L̼á̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼A̼k̼a̼t̼s̼u̼k̼i̼.̼ ̼Sức mạnh của Orochimaru luôn g̼â̼y̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ vì cứ sau 1 thời gian là hắn lại mạnh lên rất nhiều.

Naruto: Vượt mặt Jiraiya và Tsunade, Orochimaru xứng đáng chiếm lĩnh vị trí số 1 trong Sannin huyền thoại? - Ảnh 5.

K̼h̼i̼ ̼J̼i̼r̼a̼i̼y̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼T̼s̼u̼n̼a̼d̼e̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼b̼à̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼L̼á̼ ̼l̼à̼m̼ ̼H̼o̼k̼a̼g̼e̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼x̼ư̼a̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼J̼i̼r̼a̼i̼y̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼c̼ó̼c̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼s̼u̼n̼a̼d̼e̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼s̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼O̼r̼o̼c̼h̼i̼m̼a̼r̼u̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼r̼ắ̼n̼.̼ ̼B̼i̼ế̼t̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼”̼h̼a̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ộ̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼q̼u̼è̼”̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼O̼r̼o̼c̼h̼i̼m̼a̼r̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ế̼.̼

Hơn nữa, bây giờ Jiraiya cũng đã c̼h̼ế̼t̼, T̼s̼u̼n̼a̼d̼e̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ sinh ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼ử̼ như Orochimru.

Tôi đã nói hết ra suy nghĩ của mình rồi đấy, còn bạn thì sao, sau khi đọc xong bài viết này có suy nghĩ gì thì hãy chia sẻ để chúng ta cùng thảo luận thêm nhé!