X̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼2̼ ̼s̼ĩ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼é̼o̼ ̼c̼á̼p̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼

0
157

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼á̼p̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼,̼ ̼2̼ ̼s̼ĩ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼1̼ ̼s̼ĩ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼,̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼

T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼1̼6̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼b̼a̼n̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼4̼7̼3̼P̼Q̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼4̼7̼5̼P̼Q̼/̼3̼1̼1̼ ̼-̼ ̼3̼1̼2̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼4̼7̼5̼P̼Q̼,̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼ấ̼p̼ ̼S̼u̼ố̼i̼ ̼L̼ớ̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ử̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.
M̼ộ̼t̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼l̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼D̼.̼K̼H̼Á̼N̼H̼

T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼é̼o̼ ̼c̼á̼p̼ ̼v̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼á̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼h̼i̼ế̼n̼ ̼(̼4̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼ú̼y̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼l̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼á̼p̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼4̼7̼5̼Q̼P̼/̼3̼1̼1̼-̼ ̼3̼1̼2̼ ̼(̼l̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼2̼2̼k̼V̼)̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼.̼

V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ố̼,̼ ̼l̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.
H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼

T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼ũ̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼L̼ữ̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼5̼9̼6̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼k̼é̼o̼ ̼c̼á̼p̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼o̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼.̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼. “̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼ữ̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼5̼9̼6̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼.̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼,̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼ử̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ự̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ố̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼”̼ ̼-̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.
T̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼m̼á̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼x̼â̼y̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼d̼ã̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼á̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼l̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼.̼

“̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼,̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼l̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ố̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼à̼o̼ ̼l̼e̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ố̼”̼ ̼-̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼t̼u̼o̼i̼t̼r̼e̼.̼v̼n̼..