X̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼

0
101

C̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼̣̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼n̼à̼̼y̼ ̼x̼ả̼̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼̣̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼C̼h̼i̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼R̼l̼ấ̼p̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼N̼ô̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ử̼̼ ̼s̼ở̼̼ ̼G̼D̼&̼Đ̼T̼ ̼t̼ỉ̼̼n̼h̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼N̼ô̼n̼g̼,̼ ̼t̼a̼̣̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼̼m̼ ̼t̼h̼i̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼C̼h̼i̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼R̼l̼ấ̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼h̼ở̼̼ ̼t̼h̼í̼̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼L̼.̼A̼.̼T̼.̼ ̼(̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼)̼ ̼đ̼ế̼̼n̼ ̼c̼ổ̼̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ì̼̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼à̼̼o̼ ̼p̼h̼ò̼̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ể̼̼ ̼l̼à̼̼m̼ ̼b̼à̼̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼t̼i̼ế̼̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼1̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼S̼i̼n̼)̼ ̼l̼i̼ề̼̼n̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼x̼e̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼̼c̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼̼ ̼c̼o̼n̼.̼ K̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼m̼e̼̣̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼̼ ̼b̼ấ̼̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼7̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼v̼ụ̼t̼ ̼t̼ớ̼i̼,̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼à̼̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ì̼̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼̼m̼ ̼b̼à̼̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼ở̼̼ ̼p̼h̼í̼̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼t̼i̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ậ̼p̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ử̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼ã̼n̼,̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ọ̼ ̼n̼ã̼o̼,̼ ̼đ̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼m̼ê̼ ̼s̼â̼u̼. H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼h̼í̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼L̼ê̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼S̼ở̼ ̼G̼D̼&̼Đ̼T̼ ̼t̼ỉ̼̼n̼h̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼N̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼h̼ô̼̣̼i̼ ̼đ̼ồ̼̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ử̼̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼đ̼ế̼̼n̼ ̼đ̼ó̼̼n̼ ̼A̼.̼T̼.̼ ̼s̼a̼u̼ ̼b̼u̼ổ̼̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼v̼à̼̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼̼i̼ ̼t̼h̼í̼̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼à̼̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼m̼o̼̣̼i̼ ̼v̼i̼ê̼̣̼c̼ ̼v̼ẫ̼̼n̼ ̼ổ̼̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼ả̼̼.̼ ̼B̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼.̼A̼.̼T̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼L̼.̼A̼.̼T̼.̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼7̼,̼ ̼L̼.̼A̼.̼T̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼N̼h̼à̼ ̼L̼.̼A̼.̼T̼.̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼S̼i̼n̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼0̼k̼m̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼e̼̣̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼t̼r̼o̼̣̼ ̼ở̼̼ ̼g̼ầ̼̼n̼ ̼đ̼i̼̣̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼̼m̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ể̼̼ ̼L̼.̼A̼.̼T̼.̼ ̼t̼h̼u̼â̼̣̼n̼ ̼t̼i̼ê̼̣̼n̼ ̼v̼i̼ê̼̣̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼a̼̣̼i̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ù̼̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼đ̼ế̼̼n̼ ̼t̼â̼̣̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼h̼i̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼e̼m̼ n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼.

T̼ấ̼̼t̼ ̼c̼ả̼̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼,̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼.̼A̼.̼T̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ặ̼n̼ ̼d̼ò̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼í̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼v̼ì̼̼ ̼s̼ơ̼̣̼ ̼n̼ế̼̼u̼ ̼b̼i̼ế̼̼t̼ ̼đ̼ư̼ơ̼̣̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼d̼ữ̼̼ ̼n̼à̼̼y̼,̼ ̼L̼.̼A̼.̼T̼.̼ ̼s̼ẽ̼̼ ̼s̼ố̼̼c̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼̣̼u̼ ̼đ̼ư̼ơ̼̣̼c̼ ̼m̼à̼̼ ̼b̼ỏ̼̼ ̼t̼h̼i̼,̼ ̼n̼h̼ỡ̼̼ ̼m̼ấ̼̼t̼ ̼k̼ỳ̼̼ ̼t̼h̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼o̼̣̼n̼g̼.̼ C̼á̼̼c̼ ̼c̼á̼̼n̼ ̼b̼ô̼̣̼ ̼c̼o̼i̼ ̼t̼h̼i̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ì̼̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼̣̼n̼ ̼đ̼ư̼ơ̼̣̼c̼ ̼d̼ă̼̣̼n̼ ̼d̼ò̼̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼í̼̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼L̼.̼A̼.̼T̼.̼ ̼đ̼ể̼̼ ̼e̼m̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼o̼à̼̼n̼ ̼t̼h̼à̼̼n̼h̼ ̼n̼ố̼̼t̼ ̼b̼à̼̼i̼ ̼t̼h̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼b̼u̼ổ̼̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼L̼.̼A̼.̼T̼.̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼đ̼ư̼ơ̼̣̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼̼ ̼n̼h̼à̼̼ ̼đ̼ể̼̼ ̼t̼ổ̼̼ ̼c̼h̼ứ̼̼c̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼̼n̼g̼ ̼m̼e̼̣̼.H̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼L̼ê̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ù̼n̼g̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼R̼’̼l̼ấ̼p̼,̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼N̼ô̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼d̼ự̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼u̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼(̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼S̼i̼n̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼h̼í̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼L̼ê̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼i̼)̼.̼ ̼T̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼a̼y̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼d̼ố̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼…̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼C̼h̼i̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼R̼’̼l̼ấ̼p̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼L̼ê̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼(̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼)̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼u̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼7̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼. N̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼h̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼k̼h̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼. ̼C̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼N̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼R̼ẫ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼ ̼“̼T̼h̼ậ̼t̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼e̼m̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼h̼i̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼C̼h̼i̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼”̼ ̼-̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼k̼ể̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼a̼i̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼h̼i̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼ố̼t̼.

̼N̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼s̼a̼o̼ ̼n̼h̼ã̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ử̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼p̼ ̼e̼m̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼s̼â̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼t̼r̼ò̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼ T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼k̼ể̼…̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼. T̼h̼ầ̼y̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼í̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼h̼i̼. ̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼a̼n̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼e̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼h̼i̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼d̼ố̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼e̼m̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼V̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼R̼ẫ̼y̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼h̼i̼ể̼u̼,̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼e̼m̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼e̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼h̼i̼”̼ ̼-̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼ ̼K̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼k̼ì̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼Đ̼ư̼a̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼o̼á̼n̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼s̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼T̼ù̼n̼g̼,̼ ̼v̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼“̼E̼m̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼!̼” Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼đ̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼đ̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼a̼m̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼k̼ì̼ ̼t̼h̼i̼ ̼T̼H̼P̼T̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼u̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼,̼ ̼ă̼n̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼. X̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼7̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼Đ̼ồ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼C̼ơ̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼R̼’̼l̼ấ̼p̼,̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼N̼ô̼n̼g̼)̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼ T̼h̼e̼o̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼i̼e̼t̼N̼a̼m̼N̼e̼t̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼7̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼B̼K̼S̼ ̼ ̼4̼8̼A̼-̼0̼3̼3̼.̼9̼7̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼u̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼Đ̼ồ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼C̼ơ̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼R̼’̼l̼ấ̼p̼,̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼N̼ô̼n̼g̼)̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼Đ̼ồ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼c̼ơ̼.̼ P̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼V̼i̼e̼t̼N̼a̼m̼N̼e̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼R̼’̼l̼ấ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼N̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼â̼u̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼.