Yamato không phải rồng, Thần Thú này mới là trái á.c q.u.ỷ Zoan của “con trai Kaido”!

0
235

Với Kaido là Rồng, Marco là Phượng Hoàng Lửa, nhiều người dự đoán rằng Yamato sẽ mang sức mạnh của Bạch Hổ. Giả thuyết này càng được củng cố hơn sau khi One Piece chap 996 ra mắt. Spoiler: Sức mạnh, vai trò của Black Maria và Momonosuke cũng được hé lộ!

One Piece: Yamato không phải rồng, Thần Thú này mới là trái ác quỷ Zoan của “con trai Kaido”!

H̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼k̼ì̼ ̼“̼h̼o̼t̼”̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼á̼c̼ ̼q̼u̼ỷ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Y̼a̼m̼a̼t̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼O̼n̼e̼ ̼P̼i̼e̼c̼e̼ ̼c̼h̼a̼p̼ ̼9̼9̼6̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼v̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼:̼ ̼Y̼a̼m̼a̼t̼o̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ạ̼c̼h̼ ̼H̼ổ̼!̼ ̼Đ̼ể̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼í̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼T̼ứ̼ ̼T̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼h̼é̼.̼

Tứ Tượng trong truyền thuyết là gì?

One Piece: Yamato không phải rồng, Thần Thú này mới là trái ác quỷ Zoan của “con trai Kaido”! 2

Trong thiên văn, phong thủy phương Đông, Tứ Tượng được cho là bốn thánh thú thần thoại canh giữ bốn phương. Tứ Tượng có nguồn gốc từ Trung Hoa cổ đại và được lan truyền rộng rãi sang các nước khác, trong đó có Nhật Bản.

Tứ Tượng bao gồm:

 • Thanh Long (Rồng Xanh) của phương Đông.
 • Chu Tước (Phượng Hoàng Đỏ) của phương Nam.
 • Bạch Hổ (Hổ Trắng) của phương Tây, biểu tượng mùa .
 • Huyền Vũ (Rùa Đen) của phương Bắc.

One Piece: Yamato không phải rồng, Thần Thú này mới là trái ác quỷ Zoan của “con trai Kaido”! 3

Tứ Tượng được tin rằng là những Thần Thú trấn giữ phương và là tượng trưng cho bốn mùa trong năm. Trong văn hóa Nhật Bản, ngoài tứ tượng còn có một Thần Thú khác là Hoàng Long trấn giữ ở trung tâm

Yamato là Thần Thú Bạch Hổ Huyền Thoại

One Piece: Yamato không phải rồng, Thần Thú này mới là trái ác quỷ Zoan của “con trai Kaido”! 4

V̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼ô̼ ̼t̼ả̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼T̼ứ̼ ̼T̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼ễ̼ ̼d̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼K̼a̼i̼d̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼.̼ ̼V̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼C̼h̼u̼ ̼T̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼M̼a̼r̼c̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼h̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ú̼ ̼n̼à̼y̼.̼
̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼.̼ ̼R̼ấ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼O̼d̼a̼ ̼E̼i̼c̼h̼i̼i̼r̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼ầ̼m̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼l̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼h̼é̼p̼ ̼T̼ứ̼ ̼T̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ử̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼W̼a̼n̼o̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ú̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼B̼ạ̼c̼h̼ ̼H̼ổ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼h̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ú̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼Y̼a̼m̼a̼t̼o̼.̼

One Piece: Yamato không phải rồng, Thần Thú này mới là trái ác quỷ Zoan của “con trai Kaido”! 5

Trong One Piece chap 996, Y̼a̼m̼a̼t̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼S̼a̼s̼a̼k̼i̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼i̼ ̼k̼h̼u̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼r̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Y̼a̼m̼a̼t̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼b̼é̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼m̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼á̼c̼ ̼q̼u̼ỷ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Y̼a̼m̼a̼t̼o̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ệ̼ ̼Z̼o̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼o̼à̼i̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ị̼t̼.̼

One Piece: Yamato không phải rồng, Thần Thú này mới là trái ác quỷ Zoan của “con trai Kaido”! 6

M̼ộ̼t̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼l̼à̼ ̼m̼à̼u̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Y̼a̼m̼a̼t̼o̼.̼ ̼T̼r̼á̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼á̼i̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼d̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼a̼i̼d̼o̼,̼ ̼Y̼a̼m̼a̼t̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼à̼u̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼u̼ô̼i̼ ̼m̼à̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼.̼ ̼O̼n̼e̼ ̼P̼i̼e̼c̼e̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼a̼n̼g̼a̼ ̼“̼s̼ơ̼n̼”̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼m̼à̼u̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼:̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼ổ̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼o̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼
̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼x̼ư̼a̼,̼ ̼h̼ổ̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼l̼o̼à̼i̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼“̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼c̼h̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼R̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ổ̼ ̼c̼a̼i̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ấ̼t̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼l̼o̼à̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼K̼a̼i̼d̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼Y̼a̼m̼a̼t̼o̼.̼

One Piece: Yamato không phải rồng, Thần Thú này mới là trái ác quỷ Zoan của “con trai Kaido”! 7

N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼“̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼”̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼á̼i̼ ̼n̼a̼m̼ ̼(̼K̼a̼i̼d̼o̼)̼,̼ ̼h̼ổ̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼“̼â̼m̼”̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼á̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼(̼Y̼a̼m̼a̼t̼o̼)̼.̼ ̼X̼é̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼é̼t̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼ớ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼t̼á̼c̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼O̼d̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼c̼h̼e̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼Y̼a̼m̼a̼t̼o̼ ̼l̼à̼ ̼”̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼K̼a̼i̼d̼o̼”̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼.̼

One Piece: Yamato không phải rồng, Thần Thú này mới là trái ác quỷ Zoan của “con trai Kaido”! 8

N̼ế̼u̼ ̼Y̼a̼m̼a̼t̼o̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼l̼à̼ ̼B̼ạ̼c̼h̼ ̼H̼ổ̼,̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼W̼a̼n̼o̼ ̼s̼ẽ̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼V̼ũ̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼B̼l̼a̼c̼k̼ ̼M̼a̼r̼i̼a̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼ổ̼n̼g̼ ̼l̼ồ̼,̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼o̼à̼i̼ ̼r̼ù̼a̼ ̼k̼h̼ổ̼n̼g̼ ̼l̼ồ̼ ̼c̼ổ̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ả̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼“̼B̼l̼a̼c̼k̼”̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼.̼

One Piece: Yamato không phải rồng, Thần Thú này mới là trái ác quỷ Zoan của “con trai Kaido”! 9

V̼ậ̼y̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼O̼n̼e̼ ̼P̼i̼e̼c̼e̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ó̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼a̼i̼?̼ ̼C̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼M̼o̼m̼o̼n̼o̼s̼u̼k̼e̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ú̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼C̼ậ̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼á̼c̼ ̼q̼u̼ỷ̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼e̼m̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼W̼a̼n̼o̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼.̼̼
̼X̼é̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼Y̼a̼m̼a̼t̼o̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼á̼c̼ ̼q̼u̼ỷ̼ ̼Z̼o̼a̼n̼ ̼B̼ạ̼c̼h̼ ̼H̼ổ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼k̼ì̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼t̼h̼i̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼O̼n̼e̼ ̼P̼i̼e̼c̼e̼ ̼c̼h̼a̼p̼ ̼1̼0̼0̼0̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼“̼p̼h̼a̼k̼e̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Y̼a̼m̼a̼t̼o̼.̼